September 2011 - Rådgivarna

radgivarna.org

September 2011 - Rådgivarna

ARTIKLAR:

Hur beräknar man ett

bolags värde? s.8

Guide:

Krönikan: Förverkliga

affärsidén i 4 steg s.3

NY LAG OM SKULDSANERING

Indragning av aktier

utan ersättning s.9

NR 8

ANSTÄLLDA &

ARBETSRÄTT DEL III

Ekonomifakta &

Skattekalender s.12

Aktuella

SKATTENYHETER


INNEHÅLL • 2

6

Skriv ett pressmeddelande

för Rådgivaren!

9 - 11

3 KRÖNIKA

Förverkliga din aff ärsidé i 4 steg

4 GUIDE

Anställda och arbetsrätt - del III

Med vanliga frågor och svar

6 NYHETER

Vill du publicera en artikel om ditt företag

i vår kundtidning, Rådgivaren?

7 NYHETER

Ny lag om skuldsanering

Frågor & svar

7Ny lag om

skuldsanering

4Tredje delen av vår guide

kring anställda och arbetsrätt.

Vanliga frågor och svar.

8 GUIDE

Hur beräknar man ett bolags värde?

9 SKATTER

Indragning av aktier utan ersättning

10 SKATTER

Tillträde till evenemang - i vilket land ska

beskattningen ske?

Foton detta nummer:

S. 3 Marco Michelini

S. 4 Dhiego Andrade

S. 7 Thomas Picard

S. 9 Sanja Gjenero

S. 10 Robert Davey

12 EKONOMIFAKTA & SKATTEKALENDER

Viktiga datum för augusti och 2011 års ekon-

omifakta i siff ror.


FÖRVERKLIGA DIN

AFFÄRSIDÉ I 4 STEG

Under de första sex månaderna 2011 ökade nyföretagandet

med 20 procent, jämfört med samma period förra året.

Siff rorna kommer från Bolagsverket och har sammanställts av

Nyföretagarcentrum.

Att ökningen är så stor beror bland annat på att revisionsplikten

för mindre företag togs bort hösten 2010, och att aktiekapitalet

sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Men enligt

Harry Goldman, verkställande ledamot för Nyföretagarcentrum

i Sverige, handlar det även om att vi genomgår en attitydförändring

i Sverige.

– Den hetaste gruppen är pensionärer, och sedan de som är

50 år och uppåt. Det har skett en attitydförändring i den gruppen

– de som inte har tänkt tanken att starta eget i sin uppväxt

har nu kommit på andra tankar.

Kanske är just du en av dem som startat ett eget företag under

året? Hur kom det sig att du tog steget att bli egen företagare?

Vi är nyfi kna och vill gärna höra din historia. På sidan 6 i det här

numret av Rådgivaren kan du läsa mer om hur du kan berätta,

inte bara för oss, utan för alla som läser den här publikationen.

Det fi nns ett kinesiskt ordspråk som lyder: ”Att öppna en aff är

är enkelt, att fortsätta hålla den öppen är en konst.”

Nu ska det sägas att det inte är helt enkelt att bara öppna en

aff är eller starta ett företag. Det vet ni som läser det här. Det är

en hel del byråkrati och förberedelser, för att inte tala om modet

som krävs att ta språnget.

Men ändå, hur gör man för att hålla liv i sin verksamhet

och bli framgångsrik? Här är några punkter som kan hjälpa

dig på vägen:

OM RÅDGIVAREN

Rådgivaren är en kundtidning

för abonnenter hos

Rådgivarna för företag i Norden AB

ANSVARIG UTGIVARE

Rådgivarna för företag i Norden AB

Box 55, 820 60 Delsbo

Växel: 0650 - 102 79, fax: 0650 - 102 87

”Att öppna en aff är är enkelt, att

fortsätt a hålla den öppen är en konst”

3 • KRÖNIKA

Börja med att ställa dig frågan: Hur livskraftig och hållbar är

min idé?

Ta reda på så mycket du kan. Både om vad folk i allmänhet

tycker om din aff ärsidé men också om hur din målgrupp ser ut

och var du hittar den. Prata med folk, sök på Internet, läs undersökningar

och böcker, diskutera med vänner. Ta åt dig av det du

får lära dig och försök möta de behov som fi nns. Ha för vana att

upprepa detta steg som företagare. Ta reda på hur du möter efterfrågan

och behov idag så att ditt företag fi nns kvar imorgon.

Nu när du har fi njusterat din aff ärsidé behöver du en plan för

hur du ska gå vidare.

Dela upp din plan i mindre etapper och försök sätta upp ett

mål när de olika etapperna ska vara avklarade. Det kan vara väldigt

små saker, men det är bara positivt eftersom du då hela tiden

har något konkret mål att jobba emot. Och glöm inte att ge

dig själv beröm när du klarat av dina delmål.

När du sen har omsatt din aff ärsidé till ett verkligt företag,

”öppnat butiken”, och hållit igång ett tag, ta då ett kliv tillbaka.

Försök att få lite helhetsperspektiv på det du gör och tänk igenom

din verksamhet. Refl ektioner av det slaget kan ge dig nyttiga

lärdomar och dessutom ge dig bekräftelse på att du är på

rätt väg. Det kanske till och med är dags att fi ra lite?!

För att sammanfatta ovanstående punkter: Du har en aff ärsidé,

utarbetar en strategi som du sedan genomför och till sist

refl ekterar du.

Till sist ett peppande citat till dig som driver ett eget företag:

”Om du inte skapar din egen plan i livet så fi nns risken att du

kommer med i någon annans. Vad tror du de har planerat för

dig? Antagligen inte mycket.” - Jim Rohn.

Lycka till med aff ärerna i höst!

Org.nr: 556485-4973

E-post: info@radgivarna.org

Hemsida: www.radgivarna.org

Formgivning & annons: Mario Frost

KOMMENTERA

Vill du tycka till om innehållet?

Skicka kommentarer till epost:

info@radgivarna.org

Dan Petersén


GUIDE • 4

Frågor & svar

Återigen vill vi upplysa om att vi i dessa

artiklar utgår från lagens bestämmelser

och olikheter kan förekomma om företag

tillämpar kollektivavtal.

Fråga 1:

Jag ska nu för första gången anställa

en person till mitt företag. Jag har hört

tidigare att man bör anställa någon på

prov innan man vet om personen är rätt

för tjänsten. Vad innebär det? Och hur

går det till vid en eventuell uppsägning

(uppsägningstid o.s.v.)?

ANSTÄLLDA OCH

ARBETSRÄTT

DEL III

I denna sista del av artikelserien om anställda och arbetsrätt har vi

gjort en liten sammanställning av vanligt förekommande frågor

kring anställning. Som vanligt går det naturligtvis bra att kontakta

våra konsulter på telefon 0650-102 79, e-post: svar@radgivarna.org

eller ställa frågor via hemsidan.

Svar:

Innan du börjar betala ut lön för anställda

ska du anmäla dig till skatt everket

för registrering som arbetsgivare.

Dett a kan du göra genom att använda

dig av blankett SKV 4620 (skatt e- och avgift

sanmälan).

När du sedan registrerats som arbetsgivare

får du skatt edeklarationer och annan

information som du behöver för att

redovisa och betala arbetsgivaravgift er

och avdragen skatt .

Vidare gör du rätt i att börja med att

anställa personen på prov. Tänk på att en

provanställning kan du erbjuda högst i

6 månader. Skulle dessa 6 månader löpa

ut och inga nya förhandlingar gjorts så

omvandlas anställningsformen automatiskt

till en tillsvidare anställning.

Gällande uppsägningen för en provanställd

gäller 14 dagars uppsägningstid.

Är du således inte nöjd med personen

eller av andra anledningar inte

kan erbjuda fortsatt anställning kan du

alltså under dessa 6 månader när som


helst säga upp den anställda med 14 dagars

uppsägningstid. Tänk på att vid fall där din

anställd är medlem i facket skall den lokala

fackorganisationen underrätt as.

Uppsägningen av en provanställd behöver

inte heller vara sakligt grundad.

Fråga 2

Behöver en uppsägning alltid vara skrift -

lig, och hur blir det med lön och andra förmåner

under uppsägningstiden?

Svar:

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

8§ skall en uppsägning från arbetsgivarens

sida vara skrift lig. Uppsägningsbeskedet

skall även lämnas till arbetstagaren personligen.

Dock om det råder omständigheter som

innebär att det inte är skäligt att kräva att beskedet

lämnas personligen skall den skickas

i rekommenderat brev till arbetstagaren senast

kända adress. Uppsägningen anses ske

när arbetstagaren får del av uppsägningen

alternativt tio dagar eft er det att brevet lämnats

till posten.

Vidare följer av LAS

8§ att i uppsägningsbeskedet

skall arbetsgivaren

ange vad arbetstagaren

skall iaktt a för att

arbetstagaren vill göra

gällande att uppsägningen är ogiltig eller

yrka skadestånd. Det skall även framkomma

om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning,

om så är fallet och det då krävs

anmälan till arbetsgivaren gällande dett a

skall även det framkomma i uppsägningsbeskedet.

En mall för giltig uppsägning hitt ar

du på vår hemsida www.radgivarna.org

Rörande andra delen av din fråga så har

arbetstagare som blivit uppsagt rätt enligt

12§ LAS att under uppsägningstiden behålla

sin lön och andra förmåner. Dett a även om

denne inte har några arbetsuppgift er alls eller

tilldelas andra uppgift er än tidigare.

Om man som arbetsgivare förklarat att arbetstagaren

inte behöver stå till förfogande

under uppsägningstiden, eller delar av uppsägningstiden,

får han avräkna inkomster

som arbetstagaren under samma tid har förvärvat

i annan anställning från förmåner.

Fråga 3:

Hur räknar jag ut antal betalda

semesterdagar?

Svar:

Ett semesterår beräknas från 1 april – 31

mars. En arbetstagare som har varit anställd

under hela året har således 25 dagars betalt

”BEHÖVER EN UPP-

SÄGNING ALLTID

VARA SKRIFTLIG?”

ledighet enligt lag. Vid till exempel nyanställning

eller anställda som haft icke semestergrundad

frånvaro påverkar dett a de

betalda semesterdagarna.

Antalet betalda semesterdagar räknas enligt

följande:

Antal anställningsdagar (365) X semesterrätt

en (25 dagar) = antal betalda semesterdagar

Vi har i en tidigare artikel i denna serie

gjort ett exempel på just uträkning för betalda

semesterdagar och jag använder mig

av samma exempel i dett a svar.

Vi antar att en anställd påbörjat sin anställning

1 januari 2011. Antalet anställningsdagar

under intjänandeåret (det vill säga 1 januari

– 31 mars) är 90 dagar. Vi dividerar då

90 med antal dagar på semesteråret som är

365 (observera att för skott år gäller 366 dagar).

Summan 0,25 multipliceras med 25 och

vi får slut summan 6,25.

Antalet dagar avrundas

alltid uppåt, således

blir antal betalda semesterdagar

för denna

anställa 7 dagar.

Fråga 4:

Vi har en anställd som sagt upp sig och

som nu vägrar att arbeta under uppsägningstiden.

Har han rätt till lön och andra

förmåner ändå under uppsägningstiden?

Svar:

En anställd har enligt 12§ LAS rätt att under

uppsägningstiden behålla sin lön och

andra förmåner. Vägrar dock en anställd att

under uppsägningstiden stå till arbetsgivarens

förfogande föreligger inte heller någon

skyldighet för arbetsgivaren att betala ut lön

eller andra förmåner.

Observera att dett a inte gäller om arbetsgivaren

själv förklarat att arbetstagaren inte

behöver stå till förfogande under uppsägningstiden

(i dett a fall skall alltså lön och andra

förmåner betalas till den anställde).

Fråga 5:

Hur länge kan jag vara visstidsanställd

hos ett företag innan jag blir

tillsvidareanställd?

Svar:

En visstidsanställning omvandlas till tillsvidareanställning

om den anställde under

en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren

i en allmän visstidsanställning i

sammanlagt två år.

5 • GUIDE

Handgjord ekologisk

hudvård som värnar om vår

miljö och din hälsa!

www.eternityskincare.se


NYHETER • 6

H

ar du en intressant historia att berätt a om ditt företag?

Kanske en ny aff ärsidé du vill berätt a om eller

en success-story utöver det vanliga? Eller kanske du

vill dela med dig av en erfarenhet, bra eller dålig, som du

tror att andra småföretagare kan dra nytt a av? Ta chansen att

skriva en pressrelease och skicka in den till oss!

Dett a kan vara ett ypperligt tillfälle att träna på att skriva

pressmeddelanden. Om du är osäker på hur man går till väga

så titt a gärna i tidigare nummer av Rådgivaren på vår hemsida.

VILL DU PUBLICERA EN ARTIKEL

OM DITT FÖRETAG I VÅR

KUNDTIDNING?

I numren för december 2010 och januari 2011 hitt ar du guider

för hur man skriver en säljande pressrelease.

Vi behöver en text på ca 2500 tecken (utan blanksteg). Föreslå

gärna rubrik och ingress. Vi förbehåller oss dock rätt en att korta

ner texten eller ändra rubrik. Passa på att skriva ett pressmeddelande

och samtidigt göra reklam för ditt företag! Kanske blir

det just din artikel som publiceras i nästa nummer. Skicka din

artikel (gärna tillsammans med en högupplöst bild) till info@

radgivarna.org, skriv ”Artikel Rådgivaren” i ämnesraden.


NY LAG OM

SKULDSANERING

TEXT: SUSANNA THÖRNER

Riksdagen har beslutat att möjligheten till

skuldsanering för företagare ska utvidgas. Tidigare

kunde bara företagare med verksamhet av ringa

omfatt ning och vars inkomst i huvudsak kom från annat håll

få skuldsanering.

Den föreslagna utvidgningen innebär att även företagare

som bedriver verksamhet som är av mer än ringa omfatt ning

ska kunna få skuldsanering. Det ska inte heller vara avgörande

att skulderna är gamla för att en skuldsanering ska kunna godkännas.

Syft et med förändringarna är att göra det lätt are för företagare

att starta om eft er ekonomiska svårigheter och fortsätt a

sköta företagsverksamhet.

Skuldsanering innebär att skuldsatt a personer får en individuell

plan för hur räkningar ska betalas. Under de fem åren

fram tills skulden är betald lever personen på existensmini-

K

A

A L

S

7 • NYHETER

mum. Förutsätt ningarna för att gallra uppgift er om skuldsanering

i samband med kreditupplysningar ska också blir de samma

för företagare som för andra privatpersoner

Riksdagen ber även regeringen återkomma med ett lagförslag

så att fl er svårt skuldsatt a ska kunna få hjälp med skuldsanering.

Förut var skuldsanering bara aktuell om en låntagare inte

klarade av att betala sina skulder ”inom överskådlig tid”.

Genom en dom i Högsta domstolen har det ansett s att dett a

kan vara 15 år. Den nya lagen innebär att skuldsanering ska istället

vara aktuell om skulderna inte kan betalas inom ”de närmaste

åren”, vilket är 5 år. Riksdagen ber också regeringen ta

fram en strategi för hur överskuldsätt ning ska kunna undvikas.

I strategin bör regeringen ta initiativ för att öka kunskaperna

om barns och ungdomars situation i överskuldsatt a familjer.

barnsligt snygga kort och affischer

www.hallegosingen.com

Lagändringarna började gälla 1 juli 2011.

GRATTIS

· Kontorsstäd · Hemstäd

· Fönsterputs m.m.

· Bygg och snickeri

Vi finns i Jönköpings län.

Kontakta oss på: 036-16 04 99

citycleanjkpg@gmail.com

www.citycleanjkpg.se


GUIDE • 8

HUR BERÄKNAR MAN ETT BOLAGS VÄRDE?

OCH VILKA ÅTGÄRDER SKA MAN VIDTA VID FÖRSÄLJNING?

Rent generellt så är det svårt att utifrån en modell beräkna

ett exakt värde för ett bolag men modeller kan

var bra för att få en uppskatt ning av priset som man

senare kan justera uppåt eller nedåt beroende på de andra

faktorerna som påverkar försäljningspriset på ett bolag.

Många frågor vi får handlar om hur man värderar ett tjänsteföretag

och en modell som man då kan använda är avkastningsmodellen.

I den utgår man ifrån att säljare och köpare är

överens om en framtida vinst i bolaget. Dett a betyder att man

kan enas om en prognos över de fem nästkommande åren där

den förutspådda vinsten är en viktig del av uträkningen.

Har bolaget visat många år av god avkastning är det självklart

lätt are att se vad vinsten kommer att bli och tvärtom så

blir det mycket svårt att värdera ett nyare bolag utan historia.

Det är mycket viktigt att man som köpare kontrollerar ägarnas

roll i bolaget och vilka uppdrag och kunder som följer med

ägarna om de beslutar sig för att starta upp på nytt . En konkurrensklausul

är att föredra som hindrar säljarna att konkurrera

under en viss framtida tidsperiod.

Om ett bolag har ett antal års historia med vinster så bör man

alltid kontrollera ägarnas löneutt ag i bolaget. Om ägarna har

planerat en längre tid att sälja bolaget kan de blåsa upp vinsten

i bolaget genom att de inte tagit ut marknadsmässig lön. Om

så är fallet skall givetvis den framtida vinsten minskas med ett

normalt löneutt ag.

Avkastningsmodellen utgår från köparens krav på avkastning

av det satsade kapitalet.

Eft ersom ett företagsköp oft a är en högrisk aff är bör man se

på en hög avkastningsprocent.

Ponera att köparen vill ha 10 % avkastning på sitt satsade kapital

och att säljare och köpare är överens om att den framtida

Hur räknar man ut framtida vinst i ett bolag

på ett rättvist sätt och vad bör man tänka på

vid en bolagsförsäljning?

TEXT: DAN PETERSÉN

vinsten per år eft er fi nansiella poster är 1 miljon kr.

Värderirgen av bolaget blir då enligt följande enkla

ekvation:

X * 10 % =1 000 000 kr

Resultatet blir då 1 000 000 kr/10 % = 10 000 000 kr.

Man skall alltså försöka göra en så rätt vis prognos av 5 - 10 år

i bolagets framtida perspektiv för att få fram rätt värdering.

Börja med att kontrollera om det står inskrivet ett s.k. hembud

i bolagsordningen eller kompanjonsavtal. Om fi nns det

skall aktierna först bjudas ut till dem som hembudet (om det

fi nns andra aktieägare) Sedan upprätt as ett köpekontrakt mellan

de inblandade.

I korthet är det viktigt att kontrollera vilka åtaganden bolaget

har, t.ex. om de gett garantier för utförda arbeten, tecknat

borgen och låneförbindelser.

Se även över hur det ser ut med anställda, om de ligger i tvist

med någon och om det fi nns aktuella rätt sprocesser.

När man har köpt aktierna så är köparen alltså ägare till bolaget

och då tillkallar denne en bolagsstämma som i normalfallet

byter ut styrelsen.

Själva ägarbytet anges i bolagets aktiebok och registreras inte

på bolagsverket. Styrelseändringen skall registreras till bolagsverket

och om man utfärdat aktiebrev så skall de skift a ägare,

dett a noteras i aktieboken.

Eft ersom dett a med att sälja ett bolag är en stor process så

råder vi Er att ta kontakt med oss så kan vi under processen

hjälpa till med Era frågeställningar.

Rådgivarna har alla mallar för ett bolagsköp så tveka inte att

kontakta oss om du skall sälja bolaget.


INDRAGNING AV AKTIER

UTAN ERSÄTTNING

Hur ska man hantera indragning av aktier

utan ersättning till aktieägarna?

TEXT: SUSANNA THÖRNER

Inlösen av aktier mot ersätt ning är en försäljning

som ska kapitalvinstbeskatt as. Anskaff

ningsutgift en för aktien fördelas mellan

de inlösta aktierna och de kvarvarande aktierna

eft er marknadsvärdet vid uppdelningen.

Hur ska man då hantera indragning av aktier

utan ersätt ning till aktieägarna?

Enligt Inkomstskatt elagen 41 kap. 2 § utgör

vinst och förlust vid försäljning av tillgångar

kapitalvinst respektive kapitalförlust. Resultatet

beräknas som skillnaden mellan ersätt -

ningen för den avytt rade tillgången minskad

med bland annat utgift er för förvärv.

Vid inlösen av aktier mot ersätt ning fördelas

anskaff ningsutgift en mellan de inlösta

aktierna och de återstående aktierna med

utgångspunkt i aktiernas värde vid uppdelningen

(RÅ 1997 ref. 43 I).

I RÅ 2000 not. 38 gjordes en utt agsbeskatt -

ning till marknadsvärdet. Högsta Förvaltningsdomstolen

skrev emellertid följande i

motiveringen om beskatt ningen vid indragning

utan ersätt ning: ”En tillämpning av

samma synsätt som vid inlösen leder till att

den sammanlagda anskaff ningskostnaden för

aktierna skall fördelas på de aktier som dras

in respektive behålls. Om de aktier som skall

dras in skall anses sakna marknadsvärde vid

en sådan proportionering, blir det i fråga om

dessa aktier tal om varken realisationsvinst

eller realisationsförlust (en beräknad anskaff -

ningskostnad är noll kr liksom vederlaget).”

Skatt everket anser att vid en indragning

av aktier utan ersätt ning saknar de indragna

aktierna marknadsvärde. Avdrag för kapitalförlust

kan därför inte medges vid en sådan

indragning. Avdrag för anskaff ningsutgift en

kan i stället vara aktuellt då de kvarvarande

aktierna i bolaget avytt ras.

9 • SKATTER


Stressigt på jobbet?

Lugn – det finns hjälp!

Med våra kurser får du de effektiva verktygen för

att hantera vardagsstressen och må bättre. Kursdeltagarna

aktiveras genom praktiska övningar och

får göra egna handlingsplaner som leder till bättre

balans i vardagen och ett friskare liv.

Satsa på personalen – varje satsad krona på friskvård

ger 5 kronor tillbaka!

Stress | Kost/motion | Mental träning

Sömn | Avspänning

Kerstin Söderberg

Stressterapeut och kostrådgivare

För mer information:

www.kerstinsoderberg.se

eller ring 070-730 36 12

ANNONSERA?

INFO@RADG

IVARNA.ORG


SKATTER • 10

SKATTEFRÅGA

TILLTRÄDE TILL EVENEMANG - I VILKET LAND

SKA BESKATTNINGEN SKE?

Fråga 1 - utbildning som är begränsad i tiden.

Ett svenskt företag erbjuder utbildning inom ekonomi och juridik.

Utbildningen hålls i Frankrike och är begränsad i tiden,

dvs kursernas längd varierar från en till fem dagar. Kunderna

är svenska näringsidkare

Kan deltagande på dessa kurser anses vara tillträde till evenemang

av pedagogisk karaktär?

Skatt everket har gjort följande bedömning:

Med evenemang avses olika arrangemang som sker på en specifi

k plats och är begränsade i tiden. Aktiviteter som är mer

utsträcka i tiden utgör inte evenemang. I dett a fall äger kurserna

rum på en specifi k plats i Frankrike och de är begränsade

i tiden. Kurserna saknar till sin karaktär kontinuitet. Tjänsten

ska bedömas som tillträde till ett evenemang av pedagogisk

karaktär. Omsätt ningen ska beskatt as i Frankrike eft ersom evenemanget

äger rum utanför Sverige.

Fråga 2 - utbildning som är utsträckt i tiden

Ett svenskt företag skickar sin personal till Danmark på en

truckförarutbildning. Utbildningens längd är sex månader och

under de sex månaderna ska personalen utbildas tre dagar varannan

vecka.

Sex exempel på situationer när man

som företagare kan bli osäker på

reglerna när det gäller i vilket land

beskattningen ska ske i samband

med evenemang.

Kan deltagande på denna utbildning anses vara tillträde till

evenemang av pedagogisk karaktär?

Här anser Skatt everket att utbildningen har karaktär av kontinuitet.

Den är utsträckt i tiden och pågår i korta intervaller

under en längre tid. Deltagande i en sådan pedagogisk aktivitet

utgör inte tillträde till evenemang. Beskatt ningsland ska

bestämmas utifrån huvudregeln eft ersom köparen är en svensk

näringsidkare. Det innebär att tjänsten är omsatt inom Sverige.

Fråga 3 - konferenstjänst med information

TEXT: SUSANNA THÖRNER

Ett läkemedelsföretag arrangerar en kongress i Sverige som

vänder sig till svenska och utländska läkare. Läkarna betalar

en entréavgift till företaget. På kongressen informerar ett antal

föreläsare om företagets produkter. Kongressen pågår ett

par dagar.

Ska företagets leverans av tjänster till läkarna bedömas

som tillträde till evenemang av pedagogisk eller

vetenskaplig karaktär?

Det handlar om ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment.

Entréavgift erna utgör ersätt ning för tillträde till ett evenemang

av pedagogisk eller vetenskaplig karaktär. Tjänsten är omsatt

inom Sverige eft ersom kongressen anordnas i landet.


Fråga 4 - konferenstjänst utan information

Ett svenskt företag levererar tjänster till en

kund i Danmark i form av en konferens som

äger rum i Sverige. Kunden köper konferenstjänsten

för ett internt möte. Ska konferenstjänsten

bedömas som en tjänst i form av

tillträde till evenemang av pedagogisk eller

vetenskaplig karaktär vilket innebär att den

är omsatt inom Sverige då konferensen äger

rum i Sverige?

Skatt everkets bedömning: För att det ska vara

fråga om tillträde till evenemang måste det i

tillhandahållandet av konferenstjänsten ingå

ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment.

I dett a fall saknas ett sådant moment varför

beskatt ningsland ska bestämmas utifrån huvudregeln.

Det innebär att omsätt ningen av

konferenstjänsten är gjord i Danmark eft ersom

kunden är näringsidkare där.

Fråga 5 - marknadsföring i samband med

konferens

Vissa företag mot ersätt ning kan marknadsföra

sina varor och tjänster under en konferens

t.ex. på en fonddag eller aktieträff sdag.

Hur ska beskatt ningsland bestämmas i ett sådant

fall?

Skatt everket anser att ett företag som betalar

en konferensarrangör för att få marknads-

NYA REGLER FÖR MEDLING

OCH FÖRLIKNING

Riksdagen har beslutat om en ny lag om

medling och ändringar i befi ntlig reglering

om medling och förlikning.

Syft et med beslutet är att öka möjligheterna

att lösa tvister på frivillig väg och införa ett

EU-direktiv. Förslagen omfatt ar såväl medling

i domstol och hyres- och arrendenämnd

som privat medling.

Förändringarna innebär bland annat:

• att talefrister och preskriptionstider inte ska

kunna löpa ut under pågående medling.

föra sina varor och tjänster under konferensen

betalar inte för att få tillträde till evenemanget.

Det innebär att beskatt ningsland ska

bestämmas utifrån huvudregeln. Tjänsten är

omsatt inom Sverige om köparen av tjänsten

är en svensk näringsidkare. Om köparen

är en utländsk näringsidkare är tjänsten

omsatt utomlands.

Fråga 6 - tillträde till evenemang i fl era led

En svensk konferensarrangör säljer biljetter

som ger rätt till tillträde till en konferens

av pedagogisk karaktär i Sverige till ett

svenskt företag. Det svenska företaget säljer

i sin tur biljett erna vidare till ett tyskt företag

vars anställda ska delta på konferensen.

Hur ska beskatt ningsland bestämmas för

dessa transaktioner?

En biljett som ger innehavaren rätt till tillträde

till en specifi k konferens utgör förskott sbetalning

av en beställd tjänst. Om utställaren säljer

sådana biljett er till någon annan som i sin

tur säljer dem vidare till konferensdeltagarna

ska varje tillhandahållande bedömas var för

sig. Båda försäljningarna avser tillträde till

evenemang av pedagogisk karaktär. Det innebär

i aktuellt fall att såväl konferensarrangörens

som det svenska företagets omsätt ning

är gjorda inom Sverige eft ersom konferensen

äger rum i Sverige.

• att tystnadsplikt ska gälla för medlare.

• att en medlingsöverenskommelse ska kunna

förklaras verkställbar av tingsrätt .

• att tingsrätt ens skyldighet att i pågående

tvistemål verka för att parterna kommer överens

genom förlikning eller särskild medling

skärps.

• att hovrätt en får nya regler om förlikning

och särskild medling.

Lagförslagen började gälla den 1 augusti

2011.

11 • SKATTER

Det kompletta

fallskyddsföretaget

Tel: 0224-605 50

För vidare information se

vår hemsida

www.fallskydd.com

Välkommen till

Getingaryds

Camping och Stugor

Lekplats | Ponnyridning

Minigolf | Bad | Fiske

Båt- och cykeluthyrning

Vi finns 9 km norr om Gränna.

Utmed Turistvägen mellan Gränna

och Ödeshög.

Tel: 0390-21015 | www.camping.se/f02

getingaryd.camping@tele2.se


SKATTEKALENDER & EKONOMIFAKTA

12e september 12e september 26e september (forts)

Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för

augusti 2011 ska vara bokförd på Skatt everkets

konto.

För företag med omsätt ning under 40 miljoner

ska

Inbetalning av moms för juli 2011 vara

bokförd på Skatt everkets konto (gäller dig

som redovisar moms varje månad)

Inbetalning av arbetsgivaravgift er och avdragen

skatt för augusti 2011 vara bokförd

på Skatt everkets konto

Skatt edeklaration som avser moms för juli

2011 ha kommit in till Skatt everket(gäller

dig som redovisar moms varje månad)

Skatt edeklaration som avser arbetsgivaravgift

er och avdragen skatt för augusti 2011

ha kommit in till Skatt everket.

Ekonomifakta 2011

Arbetsgivaravgift er 2011

Födda 1946 - 1984 31,42%

Födda 1985 - 15,49%

Födda 1938 - 1945 10,21%

Egenavgift 2011

Födda 1946 - 1984 28,97%

Födda 1985 - 14,88%

Födda 1938 - 1945 10,21%

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2011

Födda 1937 och tidigare 0,00%

För passiv näringsverksamhet 24,26%

Prisbasbelopp 42.800:-

Inkomstbasbelopp 52.100:-

Representation 2011

Extern Utan moms Med moms

Lunch 90 kr 112,50 kr

Frukost 60 kr 75 kr

Golf etc. 180 kr 190,80 kr

Intern

Lunch 90 kr 112,50 kr

Frukost 60 kr 75 kr

Hyra, underhållning

etc vid pers.fest 180 kr 225 kr

Teater etc. 180 kr 190,80 kr

Skatt efria julgåvor till anställda 2011

Julgåva 450 kr inkl moms

Jubileumsgåva 1.350 kr inkl moms

Minnesgåva 10.000:- inkl moms

(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad - arbetsplats 2011

Egen bil 18,50 kr/mil

Förmånsbil

- bensin, etanol m.m. 9,50 kr/mil

- diesel 6,50 kr/mil

Motorcykel 9,00 kr/mil

Mopedbil 9,00 kr/mil

Moped 4,50 kr/mil

Cykel 250 kr

Avdrag för kostnader

som överstiger: 9.000 kr

För företag med omsätt ning över 40 miljoner

ska

Inbetalning av arbetsgivaravgift er och avdragen

skatt för augusti 2011 vara bokförd

på Skatt everkets konto.

20e september

Periodisk sammanställning för augusti

2011. Gäller dig som redovisar på pappersblankett

.

26e september

Periodisk sammanställning för augusti 2011.

Gäller dig som redovisar elektroniskt.

Mervärdesskatt (moms)

25% (20% av priset), den generella skatt esatsen för moms

12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel

6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrift er och persontransporter

Skatt efria traktamenten 2011

Inrikes tjänsteresa (övernatt ning krävs)

Hel dag 210 kr

Halv dag 105 kr

Eft er tre månader 147 kr

Eft er två år 105 kr

Natt raktamente 105 kr

(om arbetsgivaren ej betalt övernatt ning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2011

Traktamente 210 kr 147 kr 105 kr 63 kr

Reducering för:

Mat hela dagen 189 kr 132 kr 95 kr 57 kr

Lunch & middag 147 kr 103 kr 74 kr 44 kr

Lunch eller middag 74 kr 51 kr 37 kr 22 kr

Frukost 42 kr 29 kr 21 kr 13 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2011

Helt fri kost 85%

Lunch och middag 70%

Lunch eller middag 35%

Frukost 15%

Kostförmån 2011

Frukost 38 kr

Lunch/middag 76 kr

Helt fri kost 190 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Brytpunkt 1 (20%) 395.600 kr

Brytpunkt 2 (25%) 560.900 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

Skiktgräns 1 (20%) 383.000 kr

Skiktgräns 2 (25%) 548.300 kr

För företag med omsätt ning över 40 miljoner

ska

Inbetalning av moms för augusti 2011

vara bokförd på Skatt everkets konto

Skatt edeklaration som avser moms, arbetsgivaravgift

er och avdragen skatt för augusti

2011 ha kommit in till Skatt everket.

Psst, följ oss på Twitter så missar du inga viktiga datum!

twitter.com/radgivarna

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning

på kvalifi cerade aktier/andelar)

Inkomstår 2011

127.750 kr

More magazines by this user
Similar magazines