LUPP slutrapport maj 2008.pdf - Söderhamns kommun

soderhamn.se

LUPP slutrapport maj 2008.pdf - Söderhamns kommun

LUPP 2007

Söderhamns Kommun

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1


LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2


INLEDNING 4

SAMMANFATTNING 5

LUPP ÅR 8 8

BAKGRUND 8

FRITID 8

SKOLAN 11

SAMHÄLLSENGAGEMANG 14

TRYGGHET 17

HÄLSA 18

SYSSELSÄTTNING 20

FRAMTID 20

Öppna svar år 8 23

LUPP Gy Åk 1-3 29

BAKGRUND 29

FRITID 31

SKOLAN 33

SAMHÄLLSENGAGEMANG 35

TRYGGHET 38

HÄLSA 40

SYSSELSÄTTNING 42

FRAMTID 43

Öppna svar Åk 1-3 Gy 45

LUPP 21 år 58

BAKGRUND 58

FRITID 60

SAMHÄLLSENGAGEMANG 63

TRYGGHET 66

HÄLSA 67

SYSSELSÄTTNING 69

FRAMTID 71

ÖPPNA SVAR 21 år 74

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 3


INLEDNING

Ungdomsstyrelsen började arbeta med Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken,

2001. Mellan 2001 och 2006 har fler än sjuttio, eller en fjärdedel, av Sveriges kommuner

deltagit.

Tillsammans med kommunerna som samarbetat med Ungdomsstyrelsen har en modell

för uppföljning och utveckling av en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik

utvecklats. Lupp-enkäten är hjärtat i arbetet.

I de två första omgångarna valde Ungdomsstyrelsen att samarbeta med ett begränsat

antal kommuner men från och med 2005 har alla kommuner årligen blivit inbjudna till att

delta i Lupp. Tanken är att kommuner ska utses en gång per år och då är det både nya

kommuner och några som tidigare har gjort enkäten som utses. När

enkätundersökningen är klar fortsätter kommunerna att utveckla ungdomspolitiken på

egen hand.

Kriterier som har varit viktiga vid valet av kommuner har varit:

• att kommunen vill utveckla ungdomspolitiken

• att det finns resurser att satsa på projektet – främst i form av tid

• att det finns en bred politisk förankring för att genomföra

ungdomsundersökningen

Om kommunen uppfyller de här kraven så spelar det ingen roll hur stor eller liten den är,

var den ligger geografiskt eller hur långt den har kommit i det ungdomspolitiska arbetet.

Ett första steg i arbetet med att utveckla den kommunala ungdomspolitiken är att skaffa

sig kunskap om hur ungdomarna har det och vad de tycker är viktigt. Med hjälp av

kunskaperna från enkätundersökningen är det möjligt för politiker och tjänstemän att

sätta upp mätbara mål för den kommunala verksamheten. För att bedöma effekterna av

den lokala ungdomspolitiken kan undersökningen upprepas efter några år.

Undersökningen är anpassad för tre olika åldersgrupper: skolår 7–9, gymnasiet och unga

vuxna 19–25 år. Några få frågor skiljer versionerna åt.

Enkäten är uppdelad i 7 olika moduler:

• Fritid

• Skola

• Politik & inflytande

• Trygghet

• Hälsa

• Arbete

• Framtid

20 kommuner deltar i LUPP-undersökningen år 2007.

Undersökningen har genomförts av folkhälsosamordnare Jennie Eriksson och

ungdomskoordinator Marcus Häggström. I arbetet med bearbetning och sammanställning

av statistik och resultat har även utredare Anders Bergsten på Ledningsstaben

medverkat.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 4


SAMMANFATTNING

Bakgrund

LUPP-undersökningen (”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”) genomfördes under

november/december 2007 på Norrtullsskolan, Vågbroskolan, Bergviksskolan,

Stenbergaskolan och Staffangymnasiet. 281 elever i år 8 och 403 elever på

gymnasieskolan samt 51 ungdomar i 21-årsåldern besvarade enkäten, dvs totalt 735

ungdomar.

Svarsfrekvenserna varierade avsevärt; från 92 % på Norrtullsskolan till 21 % bland 21åringarna.

Vad gäller 21-åringarna var det väldigt få som utnyttjade möjligheten att

besvara enkäten via Internet och detta drog ned resultatet.

Undersökningen har genomförts av folkhälsosamordnare Jennie Eriksson och

ungdomskoordinator Marcus Häggström. I arbetet med bearbetning och sammanställning

av statistik och resultat har även utredare Anders Bergsten på Ledningsstaben

medverkat.

Fritid

Oftast träffas ungdomarna hemma hos varandra. Det gäller samtliga åldersgrupper.

Fritiden i övrigt ägnas åt idrott, datorspel, musikalisk verksamhet, skriva, läsa och vara

ute i naturen. Föreningsaktiviteter (förutom idrottsföreningar) ägnar man sig mycket litet

åt, liksom besök på fritidsgårdar, ungdomens hus m m.

Skolan

Ungefär hälften av eleverna i åttan och drygt 80 procent av eleverna i gymnasiet tycker

att det är bra stämning i skolan. Mobbning och främlingsfientlighet utgör större problem i

grundskolan än i gymnasieskolan. En betydligt större andel elever i gymnasieskolan än i

grundskolan anser skolmiljön vara bra eller mycket bra.

Inom de områden eleverna gärna vill vara med och bestämma får de i mycket varierande

grad verkligen vara med och bestämma. Skillnaderna är ibland avsevärda, t ex vad gäller

läxor, prov, schemat och skolmaten. 80 procent av flickorna vill gärna vara med och

bestämma om arbetssätt m m, medan bara 40 procent uppger att de har inflytande inom

detta område.

Elevernas uppfattning om skolmaten skiljer sig väldigt lite åt mellan skolformerna.

Gruppen som tycker bra om skolmaten är ungefär lika stor som gruppen som tycker illa

om skolmaten. Skillnaderna mellan olika skolor är större. Där hamnar Bergviksskolan i

topp och Vågbroskolan i botten. Mer än 70 procent av eleverna i åttan vill vara med och

bestämma om skolmaten, men bara 15 procent säger sig få vara med och bestämma.

Samhällsengagemang

Intresset för politik är mycket lågt hos eleverna i såväl åttan som gymnasieskolan. Viljan

att delta i eller tänka sig delta i olika samhällsengagerande aktiviteter är överlag mycket

låg, förutom att skriva på en namninsamling eller bära märken och symboler som

uttrycker en åsikt. Det är fler som uppger sig vara intresserade av samhällsfrågor än av

politik. Det tycks som om ungdomarna inte ser kopplingen mellan politik och samhälle.

Sjukvård, skapa arbeten för unga och kamp mot kriminalitet anses vara viktiga politiska

frågor bland alla ålderskategorier i undersökningen. Bland de yngsta anses även

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 5


idrottsanläggningar vara en viktig fråga. Kulturverksamhet hamnar i botten hos alla

kategorier.

Ungdomarna anser det viktigt att beslutsfattare och grupper av ungdomar träffas och

diskuterar, men väldigt få vill verkligen träffa dem. Beror det på att man som enskild inte

har modet eller kunskapen att söka upp en beslutsfattare, men att i grupp är det ok? De

flesta vet inte hur de ska föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Bland de som

vet hur man för fram sina åsikter anser däremot möjligheterna att föra fram åsikter vara

små eller obefintliga.

Trygghet

Drygt 20 procent av flickorna i åttan uppger sig ha blivit mobbade eller utfrysta. Detta

händer vanligen i klassrummet eller på rasterna. I gymnasieskolan sjunker andelen bland

flickorna som blivit mobbade eller utfrysta till 11 procent.

Genomgående känner sig flickorna i alla åldrar mer otrygga än pojkarna. Det gäller i

synnerhet utomhus i bostadsområdet om kvällarna. 37 procent av de 21-åriga kvinnorna

har vid vissa tillfällen inte vågat gå ut det senaste halvåret. Det gäller framför allt

kvällstid. Pojkarna känner sig mer otrygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande.

Hälsa

Det allmänna hälsotillståndet uppges vara i stort sett bra bland 70-80 procent av

eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. Flickorna upplever emellertid betydligt fler

symptom som ont i huvudet eller magen än pojkarna. Nästan hälften av flickorna i åttan

och mer än hälften av flickorna i gymnasieskolan upplever stress varje dag eller flera

gånger i veckan. Här finns klara könsskillnader. Det är nära dubbelt så många flickor som

pojkar som upplever stress. Dessutom ökar stressen med stigande ålder. Bland gruppen

kvinnor 21 år är det hela 60 procent som dagligen eller åtminstone flera gånger i veckan

upplever stress.

Trötthet är ett vanligt symptom i alla åldersgrupper. Drygt 30 procent av både pojkar och

flickor hoppar över frukosten en eller ett par dagar i veckan.

Runt 7 procent av eleverna i åttan och 10 procent av eleverna i gymnasiet röker varje

dag. Snusningen ökar markant bland pojkarna i gymnasiet jämfört med åttan. Flickorna i

åttan dricker mer och oftare än pojkarna. I gymnasieskolan har skillnaderna jämnats ut.

Upplevd kränkande behandling är vanlig i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Mer

än hälften av flickorna och runt 40 procent av pojkarna uppger sig ha blivit kränkta det

senaste halvåret.

Sysselsättning

16 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i åttan hade feriearbete sommaren

2007. Andelen stiger till drygt 50 procent bland eleverna i gymnasieskolan. De flesta

hade fått sina sommarjobb genom någon i familjen. I gymnasiet blir det vanligare att

man får sina sommarjobb via kommunala insatser.

Betydligt fler flickor än pojkar uppger att de hjälper till hemma med diverse göromål

varje dag eller åtminstone varje vecka.

Intressant att notera, är att nästan hälften av eleverna i åttan och mer än hälften av

eleverna i gymnasiet kan tänka sig att starta eget i framtiden. Siffran är ännu högre för

21-åringarna, där runt 70 procent kan tänka sig starta eget.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 6


Runt 60 procent av kvinnorna och männen i 21-årsåldern får ofta eller ibland ekonomiskt

stöd av närstående. Nära 70 procent har fått någon form av bidrag från stat och

kommun det senaste året.

Framtid

Flickorna i åttan vill gå en gymnasieutbildning i en annan kommun eller i andra hand i

hemkommunen. Pojkarna i åttan har ungefär samma preferenser men drygt 20 procent

kan också tänka sig att börja jobba.

Flickorna i gymnasiet vill gärna studera i Sverige eller utomlands, jobba utomlands eller

åka ut och resa. Pojkarna vill studera eller jobba i Sverige eller eventuellt utomlands.

Runt 60 procent av eleverna i åttan tror att man kommer att flytta från kommunen i

framtiden. I gymnasiet har siffran stigit till runt 75 procent. Skälen härför är jobb,

studier, viljan att pröva på något nytt eller pojk-/flickvän eller kompisar. Viktigaste skälet

för alla att flytta tillbaka till hemkommunen uppges vara närhet till släkt och familj.

Att bo i en storstad i Sverige eller utomlands är det som lockar gymnasieungdomarna

mest. Därefter kommer alternativet att bo i en annan mindre stad eller tätort i Sverige.

Detta sistnämnda alternativ är inte populärt bland grundskoleeleverna.

De flesta eleverna i åttan vet inte vilken högsta utbildning de planerar att gå. Bland

flickorna är det betydligt fler som tänker sig studera på universitet/högskola. Denna

skillnad accentueras i gymnasieskolan där 63 procent av flickorna och 37 procent av

pojkarna tänker sig studera på universitet/högskola.

En majoritet av ungdomarna ser positivt på framtiden. Andelen positiva sjunker dock

med ökande ålder.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 7


LUPP ÅR 8

BAKGRUND

Undersökningen genomfördes under november/december 2007 i år 8 på följande skolor:

Flickor Pojkar Totalt:

A Norrtullsskolan 57 40,10% 71 51,10% 128

B Vågbroskolan 8 5,60% 13 9,40% 21

C Bergviksskolan 47 33,10% 38 27,30% 85

D Stenbergaskolan 30 21,10% 17 12,20% 47

Totalt 142 100 % 139 100 % 281

Svarsfrekvenser

Vågbroskolan 36%

Norrtullsskolan 92%

Stenbergaskolan 78%

Bergviksskolan 91%

Vem bor ungdomarna tillsammans med?

59 % av flickorna och 61 % av pojkarna bor med båda sina föräldrar.

20 % av flickorna och 22 % av pojkarna bor ibland hos mamma och ibland hos pappa.

18 % av flickorna och 17 % av pojkarna bor enbart med en av sina föräldrar.

Hur bor ungdomarna?

81 % av flickorna och pojkarna bor i villa, gård eller radhus.

17 % av flickorna och 15 % av pojkarna bor i lägenhet.

Var är ungdomarna och deras föräldrar födda?

5 % av flickorna och 2 % av pojkarna är födda utanför Europa.

9 % av flickornas mammor och 4 % av pojkarnas mammor är födda utanför Europa.

7 % av flickornas pappor och 2 % av pojkarnas pappor är födda utanför Europa.

Mammans och pappans sysselsättning

3-4 % av mammorna är arbetslösa, medan 6 % är sjukskrivna.

1-2 % av papporna arbetslösa eller sjukskrivna.

FRITID

Ett fåtal upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra med sin tid.

55 % av flickorna och 45 % av pojkarna känner att de har lagom med fritid och att de

hinner med att göra det de vill. 39 % av flickorna och 24 % av pojkarna känner ofta att

de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med det de vill.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 8


Hur mycket finns det att göra på fritiden? (År 8)

det finns väldigt lite/ingenting att göra

det finns ganska lite att göra

det finns ganska mycket att göra

det finns väldigt mycket att göra

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Tjejer Killar

Var brukar ungdomarna träffa sina kompisar?

Antal svar

Hemma hos varandra 244

Utomhus 92

Idrottshall el dyl 36

På ungdomens hus el dyl 28

På ett café 9

På restaurang el dyl 3

Föreningslokal 1

Vad gör man på sin fritid?

69 % av flickorna och pojkarna idrottar/motionerar i klubb eller förening varje dag eller

åtminstone varje vecka.

30 % av flickorna och 38 % av pojkarna idrottar/motionerar aldrig.

82 % av flickorna och 65 % av pojkarna hjälper till hemma med mat/städning/trädgård

tvätt/snöskottning m m varje dag eller åtminstone varje vecka.

87 % av flickorna och 91 % av pojkarna umgås med kompisar varje dag eller åtminstone

varje vecka, medan 4 % av flickorna och pojkarna aldrig eller bara ytterst sällan umgås

med kompisar.

42 % av flickorna och pojkarna deltar aldrig i någon föreningsverksamhet, medan runt

36 % är väldigt flitiga deltagare varje dag eller åtminstone varje vecka.

Besök på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande är inte särskilt populärt. Mer än

hälften av flickorna besöker aldrig en sådan institution.

Kulturevenemang som konserter, teater, museer etc är ej heller särskilt populära mål för

ungdomarna i år 8. 40 – 70 % besöker aldrig kulturevenemang.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 9


Att vara ute i naturen är populärt; 42 % av flickorna och 25 % av pojkarna är ute i

naturen dagligen eller åtminstone varje vecka.

Sjunga och spela instrument tillhör också de populärare fritidsaktiviteterna. 43 % av

flickorna och 38 % av pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka.

Mest populärt bland pojkarna är att spela datorspel/tv-spel, vilket 86 % ägnar sig åt

dagligen eller varje vecka. Bland flickorna är motsvarande siffra 33 %.

Surfa och chatta på Internet är man också flitigt sysselsatt med. Runt 90 % av flickorna

och pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka.

Spela om pengar på Internet är däremot mycket ovanligt. Det är bara någon procent

som ägnar sig åt det.

Läsa och skriva tillhör också de mer populära aktiviteterna. Över 70 % av flickorna och

48 % av pojkarna ägnar sig åt läsning varje dag eller varje vecka. Att skriva är också

populärt vilket framgår av nedanstående graf. Frågan är vad ungdomarna lägger in i

begreppen skriva och läsa? Är det t ex att skriva/läsa SMS?

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 10

Hur ofta skriver du? (År 8)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Föreningsmedverkan

Tjejer Killar

Söderhamn är en föreningstät kommun, men ungdomarna i år 8 är inte särskilt aktiva i

olika föreningar, förutom idrottsföreningar. Aktivt medlemskap i föreningar, rangordnade

utifrån antal svarande. (281 elever i år 8 tillfrågades).

Idrottsförening/klubb 147

Kulturförening 43

Hobbyförening 32

Skolförening 20

Friluftsförening 18

Religiös förening 17

Supporterklubb 15

Datorförening 10

Samhällsfrågor 6

Politisk förening 3


SKOLAN

Påståenden om din skola: Stämmer mycket/ganska bra

Flickor Pojkar

Det är bra stämning i skolan 48 % 43 %

Mobbning är ett problem i skolan 41 % 36 %

Skolan agerar om någon mobbas 42 % 36 %

Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 30 % 31 %

Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 21 % 18 %

Elever och lärare bemöter varandra med

38 % 27 %

respekt

Om lärare kränker elev agerar skolan 36 % 31 %

Pojkar får bättre möjligheter än flickor 20 % 9 %

Flickor får bättre möjligheter än pojkar 13 % 29 %

Kännedom om möjligheter till elevinflytande 28 % 24 %

Uppmuntras att aktivt delta i elevråd m m 31 % 27 %

Elevrådet tas på allvar i skolan 44 % 44 %

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 11


Vad tycker du om de här sakerna i din

skola?

Mycket/ganska bra

Flickor Pojkar

Skolmiljön 45 % 45 %

Skolbiblioteket 66 % 54 %

Skolmaten 36 % 37 %

Ditt schema 49 % 41 %

Möjligheter att få extra stöd och hjälp 50 % 53 %

Mycket/ganska dåligt

Flickor Pojkar

Skolmiljön 25 % 27 %

Skolbiblioteket 7 % 13 %

Skolmaten 39 % 42 %

Ditt schema 29 % 40 %

Möjligheter att få extra stöd och hjälp 24 % 21 %

Elevernas uppfattning om sin skolmiljö har brutits ned på skolnivå och resultatet

sammanfattas i nedanstående graf:

Bergviksskolan

Vågbroskolan

Norrtullsskolan

Stenbergaskolan

Skolmiljön är mycket/ganska bra (År 8)

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 12

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Högsta betyg får Stenbergaskolan, medan Bergviksskolan som nyss restaurerats och

byggts om får lägst betyg. Begreppet ”skolmiljö” har också ett psykosocialt innehåll.

Elever som mår dåligt blir inte hjälpta av nymålade väggar och nya skolmöbler.

Skolmat

Elevernas uppfattning om skolmaten är en fråga som alltid engagerar. Frågan har brutits

ned på skolnivå med följande resultat:

Mycket/ganska bra skolmat:

Bergviksskolan 47 %

Norrtullsskolan 33 %

Stenbergaskolan 30 %

Vågbroskolan 29 %

På Bergviksskolan anser nära hälften av eleverna i år 8 att skolmaten är mycket/ganska

bra, medan inte ens en tredjedel av eleverna på Vågbroskolan har samma uppfattning.


Mycket dålig skolmat:

Vågbroskolan 43 %

Norrtullsskolan 33 %

Stenbergaskolan 13 %

Bergviksskolan 12 %

Vad vill eleverna vara med och bestämma om – och hur mycket får de

vara med och bestämma?

Vill vara med Får vara med

och bestämma och bestämma

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Vad du får lära dig 72% 65% 26% 25%

Hur ni ska arbeta, t

ex grupparbete,

projekt 79% 65% 40% 28%

Skolmiljön 63% 52% 29% 20%

Reglerna i skolan 66% 55% 25% 23%

Läxorna 78% 63% 21% 25%

Proven 79% 59% 23% 23%

Skolmaten 77% 66% 13% 18%

Schemat 77% 67% 15% 20%

Inom alla områden vill eleverna gärna vara med och bestämma – men i vilken grad de

verkligen får vara med varierar. Skillnaderna är ibland avsevärda, t ex vad gäller

skolmaten.

Skolk

78 % av flickorna och 71 % av pojkarna svarar nej på frågan om de brukar skolka. 14 %

av flickorna och 18 % av pojkarna svarar att de skolkar ”någon gång per termin”. Att

skolka flera gånger i månaden eller veckan tillhör ovanligheterna.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 13


SAMHÄLLSENGAGEMANG

Intresset för politik är mycket lågt hos eleverna i år 8, vilket framgår av nedanstående

graf.

inte alls intresserad

inte särskilt

intresserad

ganska intresserad

mycket intresserad

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 14

Hur intresserad är du av politik? (År 8)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Tjejer Killar

Viljan att delta i eller tänka sig delta i olika samhällsengagerande aktiviteter är överlag

låg – förutom att skriva på en namninsamling - vilket framgår av följande rangordnade

aktivitetslista:

Skriva på en namninsamling 43%

Bära märken, symboler som uttrycker en åsikt 16 %

Skriva insändare 4 %

Måla politiska slagord på allmän plats 4 %

Ockupera byggnader 4 %

Ta kontakt med någon politiker 3 %

Chatta/debattera politik på Internet 3 %

Skada andras/allmän egendom i protest 3 %

Delta i bojkotter, köpstrejker 3 %

Delta i lagliga demonstrationer 3 %

Vara medlem i ett politiskt parti 2 %

Om du vore politiker – vad vore viktigast att satsa på?

I tabellen har insatserna rangordnats utifrån totalantalet flickor och pojkar. Arbete mot

kriminalitet anses viktigast, därefter sjukvård, idrottsanläggningar och arbete för unga.

Att sjukvårdsfrågorna hamnar så högt är anmärkningsvärt med tanke på målgruppen

som är i femtonårsåldern.

Intressanta könsskillnader noteras i synen på lika lön för lika arbete för män och kvinnor

där flickorna anser det vara tre gånger så viktigt som pojkarna anser det vara. Vad gäller

ungas psykiska hälsa är flickorna betydligt mer intresserade av det än pojkarna. Detta

gäller även djurens hälsa.


Flickor Pojkar

Arbete mot kriminalitet 26% 35%

Sjukvård 30% 25%

Idrottsanläggningar 20% 30%

Skapa arbeten för unga 21% 29%

Lika lön för lika arbete för män

och kvinnor 37% 11%

Skola 23% 24%

Fritidsaktiviteter 19% 27%

Bostäder för unga 17% 28%

Ställen där ungdomar kan

träffas 24% 19%

Arbete mot rasism m m 23% 19%

Ungas psykiska hälsa 25% 9%

Arbete för miljön 13% 16%

Arbete för att minska anv. av

alkohol och droger bland unga 19% 9%

Arbetsmiljö i skolan 16% 9%

Djurens rättigheter 20% 4%

Kollektivtrafik, t.ex. bussar och

tåg 11% 7%

Äldreomsorg 10% 7%

Stöd till föreningar 7% 8%

Gator, vägar och cykelbanor 5% 9%

Barnomsorg 7% 6%

Stöd till kultur för unga 1% 2%

En fråga till ungdomarna löd: ”Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram

dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?” De flesta vet inte hur de ska föra

fram sina åsikter till dem som bestämmer. Bland de övriga anses möjligheterna vara små

eller inga alls.

Flickor Pojkar

Mycket stora möjligheter 0% 3%

Ganska stora möjligheter 7% 7%

Ganska små möjligheter 22% 22%

Mycket små/inga möjligheter

alls 26% 25%

Vet inte 45% 44%

Vill ungdomarna vara med och påverka? Bland flickorna är det 46 % som vill vara med

och bland pojkarna 38 %. Anmärkningsvärt är att mer än hälften av både flickor och

pojkar säger sig inte vilja vara med och påverka.

Varför vill man inte vara med och påverka? Det vanligaste svaret är att man inte är

tillräckligt intresserade, inte har tid, kan för lite om hur man ska göra och att man inte

tror att det spelar någon roll – ”de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall”.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 15


Hur viktigt är det att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och

diskuterar? På den frågan svarar 61 % av flickorna att det är mycket/ganska viktigt och

44 % av pojkarna. På frågan om man skulle vilja träffa beslutsfattare i kommunen svarar

dock överraskande 67 % av flickorna nej och 81 % av pojkarna. Hur ska detta tolkas?

Beror det på att man som enskild inte har modet eller kunskapen att träffa en

beslutsfattare, men att i grupp är det ok.

Intresset för politik är – som vi har sett - lågt – men hur är det då med intresset för

samhällsfrågor i stort? Av nedanstående graf framgår att fler är intresserade av

samhällsfrågor än av politik.

Hur intresserad är du av samhällsfrågor? (År 8)

inte alls

intresserad

inte särskilt

intresserad

ganska intresserad

mycket

intresserad

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 16

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Flickor Pojkar

53 procent av flickorna mycket/ganska intresserade av vad som händer i andra länder,

medan motsvarande siffra för pojkarna är 33 procent.


TRYGGHET

Eleverna fick frågan ”Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av

följande hänt dig?” Svaren fördelade sig enligt nedanstående tabell (totalt 281

svarande):

Flickor Pojkar

Jag har inte vågat gå ut 7% 1%

Någon har hotat mig 14% 13%

Någon har stulit från mig 7% 9%

Jag har blivit utsatt för misshandel 4% 5%

Jag har blivit utsatt för sexuellt

våld/utnyttjande 6% 1%

Klara könsskillnader finns gällande ”jag har inte vågat gå ut” och ”jag har blivit utsatt för

sexuellt våld/utnyttjande” där flickorna svarat ja i betydligt högre utsträckning än

pojkarna.

Var känner man sig inte trygg?

Utomhus i mitt bostadsområde mitt på dagen 4 %

På väg till eller från skolan 3 %

I klassrummet 5 %

På rasterna i skolan 7 %

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 9 %

På diskotek eller annat nöjesställe 11 %

På ungdomens hus, fritidsgård el liknande 12 %

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 17


Mobbning

22 % av flickorna och 9 % av pojkarna har blivit mobbade eller utfrysta det senaste året.

Det är siffror som inte är acceptabla. Var blir man mobbad? (Antal elever som utsatts

inom parentes).

På rasterna i skolan (24)

I klassrummet (19)

Via telefonsamtal, sms el liknande (6)

På träningen (5)

På väg till eller från skolan (4)

14 % av flickorna och 19 % av pojkarna uppger att de själva deltagit i mobbning det

senaste halvåret.

HÄLSA

Det allmänna hälsotillståndet bedöms vara mycket/ganska bra av 75 % av både flickorna

och pojkarna. De är inte sjuka oftare än andra. När man ser till olika former av besvär är

bilden delvis en annan. Nästan hälften av flickorna upplever stress varje dag eller flera

gånger i veckan. Här finns klara könsskillnader. Det är nära dubbelt så många flickor som

pojkar som upplever stress. Eleverna är flitiga vad gäller fysiska aktiviteter. 67 % av

flickorna och 76 % av pojkarna tränar varje dag eller flera gånger i veckan.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 18


Varje dag eller flera gånger i veckan:

Flickor Pojkar

Har jag huvudvärk 33 % 12 %

Har jag ont i magen 23 % 7 %

Är jag trött under dagarna 66 % 60 %

Har jag sovit dåligt under natten 26 % 25 %

Har jag känt mig stressad 48 % 25 %

Varje dag eller flera gånger i veckan:

Flickor Pojkar

Hoppar jag över frukosten 31 % 22 %

Hoppar jag över lunchen 16 % 12 %

Äter jag snabbmat 4 % 13 %

Äter jag snacks eller godis 35 % 31 %

Droger och alkohol

Flickor Pojkar

Röker cigaretter varje dag 7 % 6 %

Snusar varje dag 0 % 7 %

Dricker folköl varje vecka 3 % 12 %

Dricker starköl/vin/sprit

varje vecka 4 % 4 %

Har använt hasch eller marijuana

fler än 1 gång 2 % 4 %

Hur får eleverna tag på alkohol?

Det vanligaste är från kompisar eller kompisars syskon, från andra vuxna eller från egna

föräldrar (utan lov). Det är mycket ovanligt att man själva köper ut folköl – totalt bara 1

pojke av 281 elever som gör det.

Hur ofta dricker man i berusningssyfte?

Flickor Pojkar

Någon gång per månad 24 % 6 %

Ett par gånger i månaden 10 % 8 %

Någon gång i veckan 4 % 4 %

Flickorna berusar sig oftare än pojkar i denna ålder.

Debutålder

Rökte cigaretter 13 år

Snusade 13 år

Drack mig berusad 13 år

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 19


Kränkningar

59 % av flickorna och 43 % av pojkarna har under det senaste halvåret känt sig kränkta

en eller flera gånger. Det är en hög siffra. I vilka sammanhang skedde dessa

kränkningar?

Flickor Pojkar

I kontakt med andra elever 43 % 41 %

I kontakt med skolans personal 29 % 32 %

I kontakt med någon i familjen 23 % 14 %

I kontakt med annan privatperson 10 % 17 %

I kontakt med annat 26 % 15 %

Av vilken orsak skedde kränkningen?

Flickor Pojkar

På grund av mitt utseende 21 % 20 %

På grund av min ålder 10 % 9 %

På grund av hudfärg 5 % 9 %

På grund av kön 5 % 5 %

På grund av annat 48 % 36 %

SYSSELSÄTTNING

Var tionde av flickorna och pojkarna uppger att de har ett extrajobb. De flesta jobbar

minst en gång i veckan i sitt extrajobb. Ett mindre antal uppger sig ha försökt få ett

extrajobb utan att lyckas (9-11 %). 16 % av flickorna och 20 % av pojkarna hade

feriejobb förra sommaren. Mer än hälften av dem fick sina sommarjobb via någon i

familjen. 5 % av flickorna och 11 % av pojkarna fick sina sommarjobb via kommunen.

Bara runt 10 % hade försökt få ett sommarjobb utan att lyckas.

42 % av flickorna och 50 % av pojkarna skulle kunna tänka sig att starta ett eget företag

i framtiden. Ett fåtal svarar nej på frågan, medan runt hälften svarar ”vet inte”.

28 % av flickornas föräldrar och 27 % av pojkarnas driver egna företag.

FRAMTID

Om du hade alla möjligheter – vad skulle du då helst göra direkt efter grundskolan?

Svaret på frågan framgår av nedanstående tabell. Intressant att notera är mängden

ungdomar som vill gå en gymnasieutbildning i en annan kommun än Söderhamn.

Flickor Pojkar

Gå en gymnasieutbildning i

den kommun som jag bor i

Gå en gymnasieutbildning i

21,40% 17,60%

en annan kommun 45,70% 39,70%

Börja jobba 12,10% 22,80%

Annat 2,90% 7,40%

Vet inte 17,90% 12,50%

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 20


64 procent av flickorna och 55 procent av pojkarna tror att man kommer att flytta från

Söderhamn. På frågan varför uppger de (i följande ordning)

1. Jobb

2. Studier

3. Vill prova på något nytt

4. Flick/pojkvän, kompisar

5. Annat

På frågan vad som skulle få dem att flytta tillbaka svarar eleverna (i följande ordning):

1. Närhet till släkt och familj

2. Flick/pojkvän, kompisar

3. Jobb

4. Bättre miljö för barnen att växa upp i

5. Annat

Om du hade alla möjligheter – var skulle du då helst vilja bo om tio år?

Flickor Pojkar

Där jag bor nu 10,10% 17,50%

I en storstad i Sverige 33,80% 29,90%

I en mindre stad eller

tätort i Sverige 5,80% 10,90%

På landsbygden i Sverige 6,50% 6,60%

Utomlands 22,30% 19,70%

Vet inte 21,60% 15,30%

Att bo i en storstad i Sverige eller utomlands är det som lockar mest. Däremot är det

väldigt få som vill bo i en annan mindre stad eller tätort i Sverige.

Vilken är den högsta utbildning du planerar att gå?

Flickor Pojkar

Grundskola eller

motsvarande

Gymnasieskola eller

0,00% 3,00%

motsvarande

Yrkesutbildning efter

15,00% 22,20%

gymnasiet 10,00% 17,80%

Universitet eller högskola 30,70% 17,80%

Annan utbildning 2,10% 8,10%

Vet inte 42,10% 31,10%

Oroande höga siffror har alternativet ”vet inte” fått för både flickor och pojkar. Däremot

är det glädjande att så pass många siktar på universitet eller högskola, i synnerhet gäller

detta flickorna.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 21


Glädjande är även att så många ser positivt eller mycket positivt på framtiden – 74 %

bland flickorna och 72 % bland pojkarna.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 22


Öppna svar år 8

B3. Tycker du att det saknas fritidsmöjligheter? Ge exempel!

En till graffiti vägg.

Mer affärer

Mysiga och billga cafén"

Airhockey i samlingssalen

Att gå i skolan till halv 4 varje dag i veckan förutom 1dag. det är jobbigt, man bli trött

och grinig när man kommer hem, efter en sån dag.

Att göra nånting utan att det kostar pengar.

Konstgräsplan (många förslag)

Basket fotboll kickboxning fiske

Bmx/skate-park som man kan cykla i på vintern!!!!

Det finns lite grejer och göra. Fast vet inte riktigt vad dom skulle kunna fixa mer.

En basket plan öppen för alla. En jogging runda som är säker att jogga på. Man skulle

kunna göra granskärspåret elbelyst och plogat.

En bra skidbacke

En inomhus fotbollsplan

Fler aktiviteter inne i Söderhamn, mitt i staden och inte mer utanför som te.x

Aktivitetshuset

Fler klädaffärer, fler fritidsgrejer utanför stan ex. ínternet-cafe

Fler ug:n. som förr. istället för bara ett allaktivitetshus. Alla får inte vara där & det är

inte lika kul.

Fler ungdomsgårdar, fler skoterleder, skidbacke

Foto klubb eller någonting sånt, en plats där man kan lära sig mer om foto och bilder

Ja det saknas en Laserhall och nått ställe att vara på

Ja, man hinner ju inte göra så mycket eftersom man har så mycket läxor, och går i

skolan till fyra, men på helgerna, jag är inte så mycket i stan åsådär, men jag vill inte

ens ner dit, för det är så mycket bråk, och jag tillbringar min tid mest med min pojkvän,

så . men det finns inget att göra, men det skulle vara roligt med, tryggare skola är ett

plus, inte att man känner att man är rädd när man ska till skolan, jag trivs inte

överhuvudtaget i söderhamn, jag vill bort här ifrån så fort som möjligt.

Jaa, men jag kan nog inte komma på nått nu. typ mer spelningar/aktiviteter på

verkstäderna skulle va helg okej!

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 23


Jag tycker att det borde vara fler typ "ungdomsfester" t ex som på Tranan i Bollnäs, fast

lite billigare.

Jag tycker att fler barn på skolan ska få busskort så man kan åka och göra saker.

Latinska dans kurser

Man skulle kunna ha en ungdomsgård. Drogfritt = utan alkohol och annat, ungefär som i

Sätra i Gävle

Musikaler som sätts upp som man får medverka i, MER innebandy lag!

Inspelningsstudio.

Stort spa dit man kan gå med sina vänner och bada ångbastu, läsa tjejtidningar, bada

bubbelbad, köpa skönhetsprodukter m.m. Jag tror att det skulle vara en bra

sysselsättning när man har mysigt och roligt med sina kompisar och samtidigt kan

slappna av och hämta nya krafter.

Större badhus =)

B5. Tycker du att det saknas ställen att vara på för dig och dina

kompisar? Skriv i så fall vilka. (ge högst tre exempel)

Det borde finnas nått ställe där man bara kan vara på , med kompisar å så.... om man

inte vill vara hos nån av kompisarna...

En bandy hall som är större än i Moskva.

En bra samlingsplats där man kan träffas på rasterna och efter skoltid

En jogging runda som är säker.

En Ungdomsgård och en till Donken,,,

Ett närmare sälle för de som bor långt borta

Ett ställe att vara på för dom i samma ålder, för t ex nu på verkstäderna är det både små

små barn, till gamla gubbar. Tycker att det borde finnas en gräns.

Fler aktiviteter för barn som, gocart och sånt

Flera ungdomsgårdar, i typ Marmaverken och Bergvik och sånt. För det finns bara för

mindre i Marmaverken. och där vill inte jag vara heller.

Flera ungdoms lokaler som liger nära oss båda

Galleria med affärer

Jaa, sport affärer tex. stadium , och lite mer kläd affärer som ungefär "Gate One" i

sthlm.. osv

Jag tycker det skulle vara bra med fler ungdomsgårdar.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 24


Japp mer fik å "fritidsgårdar" men lite mer privatare.

Jarå, men ungdomsstället som finns skulle behöva bli ännu mer UNGDOMS-anpassat.

Kanske en plats där man visade filmer kvällarna långa så man kunde gå dit med

vännerna.

Mataffär i stugsund och större inomhushall

Max en till bio konstgräsplan

Mer ungdomsklubbar som är gratis och vara på och inte vanliga klubbar som stängs för

ungdomar efter nio. och att man ska kunna ta bussen hem!"

Replokal

Saknas fritidgård. Finns ingenstans att vara på fritiden med kompisarna vilket leder till

att vi ungdomar hamnar i bråk osv för att de inte finns nått bättre att göra.

SKOLAN SUGER

Typ nå ställe lite mer för tjejer. som har öppet till sen, kanske till klockan ett.

Är inte med kompisar hinner inte!

D6. Vad vill du påverka?

ALLT

Att alla har rätt till språk kunskap och att unga får jobb. vädret och dumma människor

Att allt blir så lyxigt

Att det finns belysning så man slipper vara livrädd när man ska gå hem från tex

kompisar..

Att det ska bli en innomhus-skate/bmx-park i söderhamn som man kan cykla i när det är

vinter

Att vi kanske vill lägga pengar på andra saker än vad kommunen vill ? Typ som en till

sporthall för det är jämt upptaget i våran just nu .

Bandy hallen som skulle vara större än i moskva

Buss och tåg tider

Busstider, bestämma mer i skolan, fritidssysslor.

Bygga om tåg bron vid mitt hus nästan:P

Bättre arbetsmiljöer

Bättre förutsättningar för dom unga i kommunen

Bättre skolmat

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 25


Den höga kriminaliteten, hur de unga egentligen mår och att det ska vara lättare att få

jobb som ung

Det är mycket fritids frågor, rasism mm

Djurens rättigheter.Stoppa djurplågeri

En ungdoms gård i Ljusne

Fler fritids aktiviteter och ge stöd till alla idrotts klubbar. att vi unga ska må bra,

Hur man man behandlar varandra

Hur skolan ska vara

Hur ställen som ungdomar kan träffas på ska se ut och vad man ska kunna göra där, och

hur skolorna ska se ut för att det ska bli roligare att gå till skolan.

Hur vägarna läggs så att de ej förstör t.ex. ridvägar och promenadstigar och ej fäller ner

så många träd.

Idrotten, skolan, sjukvård

Jag vill fortfarande ha busskort till ungdomarna, så man kan åka runt och ha roligt. Jag

vill även att man ska få bidrag till språkresa/annan resa när man är ungdom.

Jag vill ha en bandy hall, alla bandy lag har planer på att bygga men inte söderhamn så

klart

Jag vill påverka och göra så att utvecklingsstörda barn har rättigheter

Mer idrottsanläggningar och att det är rättvist med löner och sånt så att alla får bra och

rättvis lön.

Mer lärare till skolan måste bli mer koll. och snyggare byggnader till t.e.x

konstgräsfotbollsplan

Mobbning rasism alkohol droger att både män och kvinnor ska få lika mycket i lön

Om våra ungas fritid, vad som finns att göra i Söderhamn. Mycket förstörelse och

liknande finns för att det finns ganska lite att göra. Nu har ju verkstäderna kommit, men

det är inget som te.x intresserar mig. Jag är aktiv med både hund och häst och vill ha

mer av sånt. Jag spelar även bas och älskar att fotografera, men finns inte så många

möjligheter att utveckla det med mina kompisar. Jag har min häst på en Ridskola, men

den ligger ute i Söderala och inte många har lust Att följa med mig dit, sen så har jag

nästintill slutat med Agility eftersom det inte är så många av mina kompisar som fått

prova denna fantastiska sport. Jag tycker folk ska engagera sig mer med att försöka få

ungdomar i te.x Söderhamn att röra sig mer i dessa *ovanligare* sporter.

Rasismen

Ridanläggningar och sånt

Satsningar på olika projekt ex. ishallen

Skateboard ställen behövs därför det är tråkigt att åka runt på ställen där man blir

tillsagd av en vakt eller nåt

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 26


Skola, fritidsaktiviteter, möjligheter för utlandsresor för unga, jämställdhet

Skolmaten

Skolmiljön i alla skolor. Bättre ställen där ungdomar kan träffas och sånt.

SÖDERHAMN SUGER! tycker jag ... hare bra

Vad som händer lite grann, att dom anordnar mer saker som uppträdande på stan ( som

BeSmart gjorde på skolavslutningen) , typ främlighetsfientligehetspolitiken , att alla är

lika värda.

Nu har du svarat på alla frågor. Finns det, utöver de frågor som du nu har

svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra

kommunen till en bättre plats att leva i?

Acceptera alla människors olika religioner (även satanismen, tack) och behov. typ.

Att det borde finnas fler jobb och bostäder

Att ta till sig av det som ungdomarna ber om att få för att uppskatta kommunen mera.

Bergviksskolan har blivit dålig!!!

Bryr mig inte om alla äckliga gubbar med slips som tror att dom gör nytta i världen.

Kyrkan är inblandad i för mycket. Dom kristna är rädd för att dö

Bättre skol mat, den är som klister...

Bättre utrymme för hästintresserade. att dom inte glöms bort, på idrotten, friluftsdagar, i

tidningen osv.

Det måste finnas mer lärare till skola , Föräldrarna måste få mer koll på sina ungar, ska

inte låta dom vara ute på nätterna och röka och såå ,, det är föräldrarnas och skolans fel.

Gärna fler aktiviteter till söderhamn typ som konstgräsplan och Max

Det som skulle få mig att flytta i från söderhamn är drogerna och allt bråk.

Dom kan ta bort kloret i vattnet på simhallen, dom kan satsa mer på

häst/ryttraföreningar.

Finns ingen bra anledning att bo här.

Fler fritidsgårdar! Jag har sagt de redan men säger de igen! De är jätte viktigt för oss

ungdomar att ha någonstans att vara med våra kompisar annars hamnar man oftast i

bråk med föräldrar likaså kompisar/gäng osv pga av grupptryck! Vi behöver känna att vi

har nått eget som bara vi får vara på :)

Inte ha alla invandrare på samma ställe, de blir så bråkigt. Samla inte alla ungdomar

inne i stan, med te x ungdomsgård.

Ja skulle kunna betala för gymnasium någon annanstans om man skulle vilja gå där. För

alla vill ju inte gå i söderhamn.

Jag tycker att det borde finnas en åldersgräns för ungdomsgårdarna.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 27


Jag tycker det ska bli en skate/bmx-innomhuspark o cykla i på vintern o att kommunen

ska bidra med massa pengar för det är ganska många i söderhamnskommun som

antingen skejtar eller cyklar bmx!!!

Kommunen har lite jobb. Ingen större framtid här. Hällre Moderater i kommunen.

Ingen högre utbildningar t ex läkare.

Mycket gäng krig och misshandel i den här ""lilla"" staden"

Kommunen är inriktad totalt på gamlingar och småbarns familjer och det finns inga stora

skate möjligheter .

Mer aktiviter för ungdomar och evanemang, & mer saker på stan där både vuxna & barn

är .

Mer aktiviteter på vintrarna

Mer avenemang eller vad de heter för ungdomar

Mer grejer för ungdomarna och göra .

Mer poliser

Min Mamma är Pappaledig , Min Pappa Är Mammmaledig

Släcka ner några lampor som finns typ en meter ifrån varann i söderhamn, dom behövs

ju ändå inte! Det är ju jätte trevligt att gå där i mörkret och nästan måsta springa hem

för att föräldrarna kanske inte alltid har tid att möta ''mig''. kommunen kan ge allt till

söderhamn och inte något till Ljusne. Allt i ljusne försvinner för vi har inte råd. Dom

stänger ner allt för att vi har inte råd säger dom, snart finns väl bara konsum kvar, eller

har vi något mer än konsum?!

Städa våra gator och torg , och sen så tycker jag att man borde skaffa flera affärer dör

tjejer och killar börgar bli så märkes fixerade så jag tycker fler affärer Söderhamn . Och

ett IKEA också !

Vi behöver en konstgräs fotbolls hall! Och bättre löner till de som är värda det! t.ex.

lärare och skol personal.

Ät bly

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 28


LUPP Gy Åk 1-3

BAKGRUND

Undersökningen genomfördes under november/december 2007 på Staffangymnasiet.

Enkäten besvarades av 403 elever. Svarsfrekvensen var 55 %.

Svar: Procent Antal

Flickor 42,90% 173

Pojkar 57,10% 230

Totalt: 100,00% 403

Gymnasieprogram

De elever som besvarat enkäten går på följande gymnasieprogram:

Barn- och fritid 5,30% 21

Bygg 0,00% 0

El 14,10% 56

Estetiskt 4,30% 17

Eordon 7,80% 31

Handels- och administration 7,50% 30

Individuellt program 5,80% 23

Industri 4,00% 16

Media 10,60% 42

Naturvetenskap 5,30% 21

Omvårdnad 7,50% 30

Samhällsvetenskap 16,10% 64

Teknik 11,10% 44

Annat: 0,80% 3

Ingen elev från byggprogrammet deltog. Deltagandet från de olika programmen varierar

tyvärr högst avsevärt.

Vem bor ungdomarna tillsammans med?

Bor med båda mina föräldrar 55,70%

Bor ibland hos pappa och

ibland hos mamma 15,80%

Bor enbart med en av mina

föräldrar 17,30%

Bor själv 4,70%

bor med pojkvän/flickvän 4,00%

bor med kompisar 0,20%

inget alternativ stämmer för

mitt boende 2,20%

Drygt hälften av eleverna bor med båda sina föräldrar.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 29


Hur bor ungdomarna?

Villa, gård eller radhus 79,40%

Lägenhet med

förstahandskontrakt 14,30%

Lägenhet i andra hand 2,80%

Studentrum/studentlägenhet 1,00%

Inneboende/inackorderad 0,50%

Inget alternativ stämmer för

mitt boende 2,00%

Var är ungdomarna och deras föräldrar födda?

3 % av eleverna är födda utanför Europa.

4 % av mammorna är födda utanför Europa.

3 % av papporna är födda utanför Europa.

Mammans och pappans sysselsättning

12 % av mammorna är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade.

9 % av papporna arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade.

Elevernas extrajobb

18 % av eleverna har extrajobb kvällar och helger.

Mammans högsta avslutade utbildning

Gick inte ut grundskolan 0,80%

Grundskola eller motsvarande 7,80%

Gymnasieskola eller

motsvarande 26,90%

Yrkesutbildning efter

gymnasiet 17,10%

Universitet eller högskola 20,10%

Vet inte 27,40%

Pappans högsta avslutade utbildning

Gick inte ut grundskolan 2,00%

Grundskola eller motsvarande 12,30%

Gymnasieskola eller

motsvarande 28,60%

Yrkesutbildning efter

gymnasiet 15,60%

Universitet eller högskola 12,60%

Vet inte 28,90%

Nästan 30 % av eleverna känner inte till sin pappas eller mammas högsta avslutade

utbildning.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 30


FRITID

10 % av eleverna upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra

med sin tid.

55 % av eleverna känner att de har lagom med fritid och att de hinner med att göra det

de vill, medan 35 % känner ofta att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna

med det de vill.

Trots detta anser nära hälften av eleverna att det finns ganska lite/ingenting att göra på

fritiden. En sådan hög siffra borde ge utslag i frågan gällande om man har för mycket

fritid.

Hur mycket finns att göra på fritiden? (Gy åk 1-3)

det finns väldigt lite/ingenting att göra

det finns ganska lite att göra

det finns ganska mycket att göra

det finns väldigt mycket att göra

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Var brukar ungdomarna träffa sina kompisar?

Antal svar

År 8 Gy åk1-3

Hemma hos varandra 244 346

Utomhus 92 103

Idrottshall el dyl 36 67

På ungdomens hus el dyl 28 10

På ett café 9 43

På restaurang el dyl 3 48

Föreningslokal 1 8

Precis som eleverna i år 8 är det mest populärt att träffas hemma hos varandra. På andra

plats kommer ”utomhus” och på tredje idrottshall el dyl. Hos båda grupperna ligger

mötesplats ”föreningslokal” lågt i popularitet.

Vad gör man på sin fritid?

41 % av flickorna och 45 % av pojkarna idrottar/motionerar i klubb eller förening varje

dag eller åtminstone varje vecka.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 31


67 % av flickorna och 57 % av pojkarna idrottar/motionerar varje dag eller åtminstone

varje vecka men inte i klubb eller förening.

30 % av flickorna och 37 % av pojkarna idrottar/motionerar aldrig.

77 % av flickorna och 59 % av pojkarna hjälper till hemma med mat/städning/trädgård

tvätt/snöskottning m m varje dag eller åtminstone varje vecka.

91 % av flickorna och 93 % av pojkarna umgås med kompisar varje dag eller åtminstone

varje vecka, medan 4 % av flickorna och pojkarna aldrig eller bara ytterst sällan umgås

med kompisar.

55 % av flickorna och 50 % av pojkarna deltar aldrig i någon föreningsverksamhet,

medan runt 23 % är väldigt flitiga deltagare varje dag eller åtminstone varje vecka.

Besök på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande är inte särskilt populärt. 81 % av

flickorna besöker aldrig en sådan institution.

Kulturevenemang som konserter, teater, museer etc är ej heller särskilt populära mål för

ungdomarna i gymnasiet. 40 – 70 % besöker aldrig kulturevenemang.

Att vara ute i naturen är populärt; 32 % av flickorna och 29 % av pojkarna är ute i

naturen dagligen eller åtminstone varje vecka. Siffrorna är något lägre än för elever i år

8.

Sjunga och spela instrument tillhör också de populärare fritidsaktiviteterna. 26 % av

flickorna och 27 % av pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka. Från år 8 i

grundskolan har dock siffrorna sjunkit med 10 procentenheter.

Mest populärt bland pojkarna är att spela datorspel/tv-spel, vilket 78 % ägnar sig åt

dagligen eller varje vecka. Bland flickorna är motsvarande siffra 21 %.

Surfa och chatta på Internet är man också flitigt sysselsatt med. Runt 90 % av flickorna

och pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka.

Spela om pengar på Internet är däremot mycket ovanligt. Ingen av flickorna och 6 % av

pojkarna ägnar sig åt det.

Läsa och skriva tillhör också de mer populära aktiviteterna. Över 53 % av flickorna och

41 % av pojkarna ägnar sig åt läsning varje dag eller varje vecka. Att skriva är också

populärt. 58 % av flickorna och 39 % av pojkarna ägnar sig åt det varje dag eller varje

vecka. Frågan är vad ungdomarna lägger in i begreppen skriva och läsa? Är det t ex att

skriva/läsa SMS?

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 32


SKOLAN

Påståenden om din skola: Stämmer mycket/ganska bra

Flickor Pojkar

Det är bra stämning i skolan 88 % 83 %

Mobbning är ett problem i skolan 16 % 11 %

Skolan agerar om någon mobbas 39 % 40 %

Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 16 % 22 %

Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 5 % 7 %

Elever och lärare bemöter varandra med

73 % 66 %

respekt

Om lärare kränker elev agerar skolan 41 % 41 %

Pojkar får bättre möjligheter än flickor 12 % 7 %

Flickor får bättre möjligheter än pojkar 5 % 23 %

Kännedom om möjligheter till elevinflytande 29 % 35 %

Uppmuntras att aktivt delta i elevråd m m 44 % 38 %

Elevrådet tas på allvar i skolan 47 % 44 %

Vad tycker du om de här sakerna i din skola? Mycket/ganska bra

Flickor Pojkar

Skolmiljön 77 % 65 %

Skolbiblioteket 74 % 53 %

Skolmaten 39 % 34 %

Ditt schema 55 % 67 %

Möjligheter att få extra stöd och hjälp 49 % 52 %

Mycket/ganska dåligt

Flickor Pojkar

Skolmiljön 7 % 12 %

Skolbiblioteket 9 % 14 %

Skolmaten 36 % 42 %

Ditt schema 25 % 16 %

Möjligheter att få extra stöd och hjälp 18 % 14 %

Skolmat

Elevernas uppfattning om skolmaten är en fråga som alltid engagerar. En jämförelse

mellan elever i grundskolans år 8 och gymnasieskolans åk 1 och 3 ger följande resultat:

Målgruppp Mycket/ganska bra Mycket/ganska dåligt

Elever år 8 37 % 41 %

Elever åk 1 och 3 37 % 39 %

Skillnaden i resultat mellan gymnasieelever och grundskolans elever är väldigt liten.

Gruppen som tycker bra om skolmaten är ungefär lika stor som gruppen som tycker illa

om skolmaten. En viss polarisering tycks alltså råda. Däremellan hamnar en grupp som

tycker ”varken/eller”. Skillnaderna mellan olika grundskolor är dock större, vilket framgår

av nedanstående tabeller:

Mycket/ganska bra skolmat:

Bergviksskolan 47 %

Norrtullsskolan 33 %

Stenbergaskolan 30 %

Vågbroskolan 29 %

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 33


På Bergviksskolan anser nära hälften av eleverna i år 8 att skolmaten är mycket/ganska

bra, medan inte ens en tredjedel av eleverna på Vågbroskolan har samma uppfattning.

Mycket dålig skolmat:

Vågbroskolan 43 %

Norrtullsskolan 33 %

Stenbergaskolan 13 %

Bergviksskolan 12 %

Skolk

54 % av flickorna och 53 % av pojkarna svarar nej på frågan om de brukar skolka. Det

är fler jämfört med vad grundskolans elever svarade. 33 % av flickorna och 29 % av

pojkarna svarar att de skolkar ”någon gång per termin”. Det är också fler jämfört med

vad grundskolans elever svarade. Bedömningen generellt är att skolket ökar i

gymnasieskolan. Att skolka flera gånger i månaden eller veckan tillhör dock

ovanligheterna inom såväl grundskolan som gymnasieskolan.

Information inför val av gymnasieprogram

Runt 60 % av flickorna och pojkarna anser att informationen inför val av

gymnasieprogram var ganska eller mycket bra. 15 % av flickorna och 19 % av pojkarna

anser att informationen var ganska eller mycket dålig.

Vad tycker du om informationen inför val av

gymnasieprogram (GY Åk 1 och 3)

jag har inte fått någon information

mycket dålig

ganska dålig

varken bra eller dålig

ganska bra

mycket bra

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 34

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Flickor Pojkar

Information inför studier på universitet/val av yrke

Här är resultaten sämre. Drygt 20 % av pojkarna och 30 % av flickorna säger sig inte ha

fått någon information alls. En förklaring kan vara att det handlar om elever i åk 1 där

sådan information inte förekommer i så hög utsträckning.


Vad tycker du om informationen om studier på

universitet/val av yrke?

jag har inte fått någon information

varken bra eller dålig

Tjejer Killar

mycket dålig

ganska dålig

ganska bra

mycket bra

SAMHÄLLSENGAGEMANG

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Intresset för politik är mycket lågt hos eleverna i gymnasiet. Resultatet är detsamma hos

elever i grundskolans år 8.

inte alls

intresserad

inte särskilt

intresserad

ganska

intresserad

mycket

intresserad

Hur intresserad är du av politik?

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Killar

Tjejer

Viljan att delta i eller tänka sig delta i olika samhällsengagerande aktiviteter är överlag

låg – förutom att skriva på en namninsamling eller bära märken/symboler som uttrycker

en åsikt - vilket framgår av följande rangordnade aktivitetslista:

Skriva på en namninsamling 33 %

Bära märken, symboler som uttrycker en åsikt 20 %

Ta kontakt med någon politiker 8 %

Chatta/debattera politik på Internet 8 %

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 35


Skriva insändare 6 %

Delta i lagliga demonstrationer 6 %

Vara medlem i ett politiskt parti 6 %

Skada andras/allmän egendom i protest 2 %

Om du vore politiker – vad vore viktigast att satsa på?

I tabellen har insatserna rangordnats utifrån totalantalet flickor och pojkar. Satsningar på

sjukvård anses viktigast och lika högt kommer att skapa arbete för unga. Att

sjukvårdsfrågorna hamnar så högt är anmärkningsvärt med tanke på målgruppen som är

i sena tonåren.

Intressant är även att lika lön för lika arbete för män och kvinnor kommer så högt i

rankingen. Där är könsskillnaden markant då 42 % av flickorna vill jobba för detta

medan bara 15 % av pojkarna.

Könsskillnaderna är markerade även i synen på arbete för psykisk hälsa där 24 % av

flickorna vill jobba för detta medan bara 11 % av pojkarna vill det.

Barnomsorgen kommer långt ned i rankingen bland både pojkar och flickor.

ALLA

Sjukvård 41 %

Skapa arbeten för unga 41 %

Arbete mot kriminalitet 35 %

Bostäder för unga 29 %

Lika lön för män och kvinnor 27 %

Skola 23 %

Arbete mot rasism m m 21 %

Idrottsanläggningar 19 %

Ställen där ungdomar kan

träffas 18 %

Ungas psykiska hälsa 18 %

Fritidsaktiviteter 17 %

Kollektivtrafik, t.ex. bussar och

tåg 16 %

Äldreomsorg 10 %

Arbete för miljön 10 %

Arbetsmiljön i skolan 9 %

Arbete för att minska anv. av

alkohol och droger bland unga 8 %

Djurens rättigheter 8 %

Barnomsorg 6 %

Gator, vägar och cykelbanor 6 %

Kulturverksamhet för unga 4 %

Möjlighet att föra fram sina åsikter

En fråga till ungdomarna löd: ”Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram

dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?” Påfallande många vet inte hur de ska

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 36


föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Bland de övriga anses möjligheterna vara

små eller inga alls.

Flickor Pojkar

Mycket stora möjligheter 0,60% 2,60%

Ganska stora möjligheter 6,40% 7,90%

Ganska små möjligheter 37,80% 27,50%

Mycket små möjligheter/inga

möjligheter alls 19,20% 25,80%

Vet inte 36,00% 36,20%

Vill man vara med och påverka?

Vill ungdomarna vara med och påverka? Bland flickorna är det 43 % som vill vara med

och bland pojkarna 29 %. Anmärkningsvärt är att 57 % flickorna och 71 % av pojkarna

säger sig inte vilja vara med och påverka. Viljan att vara med och påverka var faktiskt

högre i år 8.

Varför vill man inte vara med och påverka? Det vanligaste svaret är att man inte är

tillräckligt intresserade, inte har tid, kan för lite om hur man ska göra och att man inte

tror att det spelar någon roll – ”de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall”.

Att träffa beslutsfattare…

Hur viktigt är det att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och

diskuterar? På den frågan svarar 68 % av flickorna att det är mycket/ganska viktigt och

51 % av pojkarna.

På frågan om man skulle vilja träffa beslutsfattare i kommunen svarar dock överraskande

67 % av flickorna och 75 % av pojkarna nej. Hur ska detta tolkas? Beror det på att man

som enskild inte har modet eller kunskapen att träffa en beslutsfattare, men att i grupp

är det ok.

Intresse för samhällsfrågor

Intresset för politik är – som vi har sett - lågt – men hur är det då med intresset för

samhällsfrågor i stort? Av nedanstående graf framgår att många är mer intresserade av

samhällsfrågor än av politik, och att flickorna är mer intresserade än pojkarna.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 37


inte alls

intresserad

inte särskilt

intresserad

ganska

intresserad

mycket

intresserad

Hur intresserad är du av samhällsfrågor? (Gy)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 38

Killar

Tjejer

64 procent av flickorna mycket/ganska intresserade av vad som händer i andra länder,

medan motsvarande siffra för pojkarna är 36 %. Intresset är något högre bland

gymnasisterna än bland grundskoleeleverna.

TRYGGHET

Gymnasisterna fick frågan ”Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av

följande hänt dig?” Svaren fördelade sig enligt nedanstående tabell (totalt 403

svarande):

Jag har inte vågat gå ut Flickor Pojkar

Ja 14,50% 4,30%

Nej 85,50% 95,70%

Totalt: 100,00% 100,00%

Någon har hotat mig

Ja 13,90% 18,30%

Nej 86,10% 81,70%

Totalt: 100,00% 100,00%

Någon har stulit från mig

Ja 9,20% 12,20%

Nej 90,80% 87,80%

Totalt: 100,00% 100,00%

Jag har blivit utsatt för

misshandel

Ja 2,90% 7,80%

Nej 97,10% 92,20%

Totalt: 100,00% 100,00%

Jag har blivit utsatt för

sexuellt våld/utnyttjande

Ja 3,50% 3,90%

Nej 96,50% 96,10%


Klara könsskillnader finns gällande ”jag har inte vågat gå ut” och ”jag har blivit utsatt för

misshandel” där flickorna svarat ja i betydligt högre utsträckning än pojkarna.

Var känner man sig inte trygg?

Flickor Pojkar

Utomhus i mitt bostadsområde mitt på dagen 2 % 4 %

På väg till eller från skolan 3 % 4 %

I klassrummet 1 % 4 %

På rasterna i skolan 1 % 4 %

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 18 % 7 %

På buss, tåg el liknande 13 % 8 %

På ungdomens hus, fritidsgård el liknande 8 % 14 %

Genomgående känner sig flickorna mer otrygga än pojkarna. Det gäller i synnerhet

utomhus i mitt bostadsområde på kvällen. Intressant är att pojkarna känner sig betydligt

mera otrygga på ungdomens hus, fritidsgård el liknande.

Mobbning

11 % av flickorna och 12 % av pojkarna har blivit mobbade eller utfrysta det senaste

året. Andelen var högre i grundskolan

5 % av flickorna och 18 % av pojkarna uppger att de själva deltagit i mobbning det

senaste halvåret.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 39


HÄLSA

Det allmänna hälsotillståndet bedöms vara mycket/ganska bra av 75 % av flickorna och

83 % av pojkarna. De är inte sjuka oftare än andra. När man ser till olika former av

besvär är bilden delvis en annan. Mer än hälften av flickorna upplever stress dagligen

eller flera gånger i veckan.

Varje dag eller flera gånger i veckan:

Flickor Pojkar

Har jag huvudvärk 25 % 12 %

Har jag ont i magen 22 % 8 %

Är jag trött under dagarna 69 % 54 %

Har jag sovit dåligt under natten 29 % 30 %

Har jag känt mig stressad 53 % 31 %

Varje dag eller flera gånger i veckan:

Flickor Pojkar

Hoppar jag över frukosten 33 % 32 %

Hoppar jag över lunchen 13 % 14 %

Äter jag snabbmat 11 % 20 %

Äter jag snacks eller godis 31 % 32 %

Droger och alkohol

Flickor Pojkar

Röker cigaretter varje dag 9 % 11 %

Snusar varje dag 2 % 18 %

Dricker folköl varje vecka 5 % 3 %

Dricker starköl/vin/sprit

varje vecka 15 % 17 %

Har använt hasch eller marijuana

fler än 1 gång 5 % 10 %

Andelen flickor som röker varje dag har ökat från 7 procent i grundskolan till 9 procent i

gymnasiet. Andelen pojkar som röker varje dag har ökat ännu mer, från 6 procent till 11

procent. En jämförelse med CAN-undersökningen visar påfallande skillnader vad gäller

rökning och snusning i aktuella åldrar:

Flickor Pojkar

Röker cigaretter varje dag 9 % 5 %

Snusar varje dag 14 % 21 %

Hur får eleverna i gymnasiet tag på alkohol?

Det vanligaste är från annan vuxen som köper ut eller från egna föräldrar (med lov).

Hur ofta dricker man i berusningssyfte?

Flickor Pojkar

Någon gång per månad 32 % 27 %

Ett par gånger i månaden 13 % 17 %

Någon gång i veckan 8 % 16 %

Flickorna berusar sig mindre ofta än pojkar i denna ålder. I grundskolan var förhållandet

det motsatta.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 40


Debutålder

Rökte cigaretter 15 år

Snusade 15 år

Drack mig berusad 15 år

Debutåldern bland gymnasisterna är genomgående högre än bland grundskoleeleverna

där den var 13 år.

Kränkningar

50 % av flickorna och 37 % av pojkarna har under det senaste halvåret känt sig kränkta

en eller flera gånger. Det är en hög siffra. I vilka sammanhang skedde dessa

kränkningar? (169 elever som blivit kränkta)

Flickor Pojkar

I kontakt med andra elever 23 % 33 %

I kontakt med skolans personal 38 % 41 %

I kontakt med någon i familjen 33 % 24 %

I kontakt med annan privatperson 18 % 28 %

I kontakt med annat 18 % 25 %

Av vilken orsak skedde kränkningen?

Flickor Pojkar

På grund av mitt utseende 18 % 13 %

På grund av min ålder 13 % 12 %

På grund av hudfärg 0 % 7 %

På grund av kön 11 % 12 %

På grund av annat 56 % 58 %

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 41


SYSSELSÄTTNING

18 procent av eleverna på gymnasiet har extrajobb kvällar och helger. Nästan hälften av

flickorna och 39 procent av pojkarna har försökt få extrajobb utan att lyckas.

57 procent av flickorna och 55 procent av pojkarna hade feriejobb förra sommaren.

Hur fick man sina sommarjobb?

Flickor Pojkar

Genom någon i min egen

familj

Genom annan släkting eller

36,10% 41,60%

folk jag känner 11,30% 15,20%

Genom arbetsförmedlingen 1,00% 0,80%

Genom kommunen 21,60% 11,20%

Sökte utannonserad tjänst 2,10% 2,40%

Kontaktade själv arbetsplatsen 23,70% 20,00%

På annat sätt 4,10% 8,80%

Vanligast är att man får sommarjobb via sin egen familj. Många kontaktar själv

arbetsplatsen och får jobb och kommunen ordnar även en hel del jobb.

Att starta eget…

50 procent av flickorna och 53 procent av pojkarna skulle kunna tänka sig att starta ett

eget företag i framtiden. Det är något högre siffror än i grundskolan.

28 procent av flickornas föräldrar och 19 procent av pojkarnas driver egna företag.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 42


FRAMTID

Om du hade alla möjligheter – vad skulle du då helst göra direkt efter gymnasiet? Svaret

på frågan framgår av nedanstående tabell.

Flickor Pojkar

Studera på högskola eller

universitet i Sverige 24,70% 21,90%

Studera utomlands 16,50% 5,30%

Studera på komvux 0,00% 1,30%

Studera på folkhögskola

Jobba här i kommunen eller i

2,40% 0,40%

en kommun i närheten

Jobba någon annanstans i

9,40% 15,40%

Sverige 6,50% 16,70%

Jobba utomlands 11,80% 11,40%

Åka ut och resa

Bo kvar hemma och bara ta

det lugnt sedan får jag se vad

22,90% 7,90%

jag ska göra 1,80% 6,60%

Annat 1,20% 6,60%

Vet inte 2,90% 6,60%

80 procent av flickorna och 68 procent av pojkarna tror att man kommer att flytta från

Söderhamn. Andelen som tänker flytta från kommunen är högre bland gymnasisterna än

bland åttorna i grundskolan. På frågan varför uppger de (i följande ordning)

1. Jobb

2. Studier

3. Vill prova på något nytt

4. Flick/pojkvän, kompisar

På frågan vad som skulle få dem att flytta tillbaka svarar eleverna (i följande ordning):

1. Närhet till släkt och familj

2. Jobb

3. Flick/pojkvän, kompisar

4. Bättre miljö för barnen att växa upp i

5. Annat

Om du hade alla möjligheter – var skulle du då helst vilja bo om tio år?

Flickor Pojkar

Där jag bor nu 11,20% 14,60%

I en storstad i Sverige 34,70% 25,70%

I en mindre stad eller tätort i

Sverige 15,90% 18,60%

På landsbygden i Sverige 4,10% 5,30%

Utomlands 26,50% 23,50%

Vet inte 7,60% 12,40%

Att bo i en storstad i Sverige eller utomlands är det som lockar mest. Därefter kommer

alternativet att bo i en annan mindre stad eller tätort i Sverige. Detta sistnämnda

alternativ var inte populärt bland grundskoleeleverna.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 43


Vilken är den högsta utbildning du planerar att gå?

Flickor Pojkar

Grundskola eller motsvarande 0,00% 2,20%

Gymnasieskola eller

motsvarande 7,10% 26,10%

Yrkesutbildning efter

gymnasiet 16,50% 17,70%

Universitet eller högskola 62,90% 36,70%

Annan utbildning 2,90% 2,20%

Vet inte 10,60% 15,00%

Alternativet ”vet inte” har betydligt lägre värden än vad som kunde utläsas av

grundskoleelevernas svar. Det är glädjande att så pass många siktar på universitet eller

högskola, i synnerhet gäller detta flickorna.

Hur ser man på framtiden?

De flesta ser positivt eller mycket positivt på framtiden – 72 procent bland flickorna och

63 procent bland pojkarna. Siffrorna var dock högre bland åttorna i grundskolan.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 44


Öppna svar Åk 1-3 Gy

B3. Tycker du att det saknas fritidsmöjligheter? Ge exempel!

Det borde finnas bättre typ ungdomsgårdar.

Ordnas fler ""roliga"" saker för ungdomar."

Nån ungdomsgård i Söderhamn, i Centrum eller liknande, och INTE på Tallvägen!

Man borde hitta på nånting till ungdomarna i söderhamn och göra på sin fritid.

Att gå på konserter är något ja tycker fattas, eller musikaler, teater eller

dansuppvisningar.

Att göra nånting på helgerna på kvällarna och så.

Bandy hall på hällåsen!

"BILLIGARE PRISER PÅ TENNISHELLEN, BÖR VARA GANSKA ENKELT!!!!

Iaf för studerande.."

"Billigt café

Gruppsysselsättning ex. laserhall"

Borde kunna lära sig japanska och diverse språk.

Bra äventyrsbad

Ungdomsgårdar

Buss från bushen? Lite svårt att göra något annars...

Bussarna slutar gå för tidigt.

Cafeteria på kvällar

Tjejer

Det beror på vad man är intresserad av. Det finns ju ganska mycket sportmöjligheter,

men i övrigt finns det väl inte så mycket.

Det borde finnas boxing i söderhamn och allmänt mer att göra för ungdomar"

Det borde finnas ett sätt för ungdomar att prova på lite olika jobb på fritiden, med en

ansökan förstås. Det tror jag vore bra, inte bara för IV utan för oss andra också. man

behöver få komma ut och prova på innan man ger sig ut, bara praktik som man bara får

göra i grundskolan räker inte!

Det finns inga fritidsmöjligheter alls!

Det finns inget kul för undgomar att göra på kvällar och helger.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 45


En arkadhall eller liknande

En plats där man kan umgås

Ett mer ungdomsvänligt café med lite mera musik och fixa. Skulle helst finnas t.ex. ett

biljardbord eller sån gemenskap sysselsättning.

Finns inga speltilfällen för SERIÖSA lokalband"

Finns många gånger inte möjligt att ta sig in till stan där aktiviteterna finns

Fler vardagliga aktiviteter som man kan göra utan typ anmälan eller något

Fritidsmöjligheter? öh....För att ungdomar ska ha rolig fritid så kanske man kan skapa en

gymnastik hall där det finns olika möjligheter att sporta. och jag tycker att det ska va

gratis såklart!!:) ex. fotboll, badminton, basket, simhall, ´m.m... av olika slag.

För dåligt med aktiviteter för kulturintresserade. Tex, foto, teater, konst i allmänhet

För några lägenheter i söderhamn, speciellt 1:or!!

För oss som gillar media tycker jag att det ska finnas en plats att utvecklas på. En

verkstad med datorer / studios och liknande

Ingenting finns i stan allt flyttar ut ill Tex E-center.

Ja det finns inget för ungdomar i den hära stan att göra förutom att supa tyvär.

Ja det gör det verkligen i söderhamn.

Ja i Ljusne finns det ju på Preem att hänga på det är ju kul!!!!!!!!

Jag vill att de ska finnas en kurs för design och/eller datorkunskap man kan göra på

fritiden tex, webbdesign

Ja, det är dålig med information om vad det finns för något att göra. det borde

informeras mera om det.

Ja. Det finns absolut ingenting att göra förutom att supa skallen av sig varje helg

Jag gillar att sy,

Spela instrument

Måla

Jag håller på med hästar, och skulle gärna vilja att det satsades lite mer på det. Även för

oss som inte har en transport att komma iväg med hästar i. Till exempel så skulle det

vara passande med en ridbana.

Jag tycker att det är dyrt med att göra olika saker !

Jag tyckte att det saknades en hel del förut. men egentligen handlade det om dålig info

och för lite kontakter. jag tror att det är det som är problemet, att inte vet om alla

aktiviteter som faktiskt finns. mer info och upplysningar bör nog finnas, aktiviteter finns.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 46


Kanske önskar jag man kunde bli mer utbildad inom vissa kreativa ämnen, men det finns

faktiskt rätt mycket sånt ändå om man letar tillräckligt.

Konstgräsplan för fotboll

Kunna lära sig mera språk te x Japanska och sen ett ställe att kanske kunna spela tv

spels turneringar?

Kvällsöppet fik, för få butiker i STAN,

Laserhall

Live musik

Mer idrotts lektioner

Mer idrottsmöjligheter för personer som inte är elitidrottare

Fler ställen där ungdomar kan samlas och göra saker, som inte involverar alkohol..."

mer pyssel/ hobby föreningar

Mer saker för ungdomarna att göra på helgerna. Tex. fler fester, aktiviteter.

Mer speltillfällen för lokala band

Mer sportaktiviteter så ungdomar får röra på sig mera... typ fotboll eller innebandy skulle

ju kunna arrangeras för de som inte orkar träna, utan bara vill spela match.

Nattklubbar, typ tranan

Nej, inte för mig i alla fall. Jag har redan väldigt mycket att göra på min fritid och är inte

i behov av mer.

Nöjen på kvällen

Lasergame

Några stora affärer"

nöjesfält, föreningar för nybörjare i olika sporter

olika sporter saknas. träningar, inte bara fotboll utan även olika sporter som katare tex.

om man vill göra någonting så saknas förbindelser, bussarna går mycket lite

Paintball

"rymdcentral

tivoli

flyg plats"

ska finnas mer att göra på ahuset och att inte utlänningarna ska vara däär

skata . en spelhall . tex air hockey , biljard , sådant ..

"Skateboard(inomhuspark behövs)

Bättre scener för musik,med smartare utformning och PR"

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 47


slalombacke

"Spelhall

radiobilar"

Spelningar, politiska seminarier

ställen för övre ungdomen att umgås på.

Större tennishall! Vi schaktar ur hela jävla söderhamn och bygger flygplats så spelarna

kan flyga till Påskserven, 32 innebanor skall vi ha, 28 utebanor. Vi bjuder in burken,

salk-svensson dom lirar uppvisningsmatch. Tonar ner ljuset kör med spotlights,

lättklädda damer som springer omkring. Vi öppnar bordell så spelarna kan ta för sig efter

matchen!

"sysselsättning i komunen

disco"

söderhamn är grymt dåliga på att hitta på saker som utekvällar i söderhamn

söderhman finns ingeting att göra

Tillfällen att spela musik

ungdomsgård (biljard mm)

andra aktiviteter för lite äldre undomar, typ 9an och uppåt eller nåt"

Ungdomsgårdar (som inte läggs ner eller tas över av någon samhällsgrupp)

Ställen att spela musik på"

Vet inte. Söderhamn är bara så dött. Fler gymnasiefester, skulle inte vara fel. Då lär man

känna fler människor.

Vintergolf, stå och träna golfsvingen i lokal.

"Öppen lokal för minderåriga

Bowling på helger"

B5. Tycker du att det saknas ställen att vara på för dig och

dina kompisar?

En sporthall man kan hyra biligt och vara i.

Behövs mer replokaler BILLIGA sådana där man slipper dela lokal med andra ..

finns inget musikrelaterat över huvud taget förrutom ""sisters"" krogen, fasst den har

lagt ner så det är nog helt kört!"

bio

"Bra äventyrsbad

undomsgårdar"

bättre minigolfbana

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 48


Café där man inte behöver handla för att vara.

"Danse klub.

det borde finnas mer ungdom hus och liknande

det borde finnas tex paintball, laserhall, oc mera saker som inte kostar allt för mycket

Det finns ju a-huset, vi är där ibland. Men det är mest folk som sitter och spelar cs på

datorerna där. Så det skulle vara roligare om det hände något mer där, nu håller de ju

på att byta ägare och göra om, så det blir kanske bättre.

Det kanske skulle vara bra med någon till krog att gå till.

En till Sportbar"

Det saknas discotek! Det borde finnas mer sådant. Och klädaffärer, för det finns det inget

alls av nästan.

Det skulle vara mysigt med ett kvällscafé

En mer central plats. kanske ett ungdomscaf'e eller liknande. som är trivsamt och kanske

med musikuppträdanden av andra ungdomar en dag i veckan. ett ställe man kan vara på

när man har långa håltimmar som sälger billigt fika.

En plats där alla kan samlas, utan att behöva åka in till söderhamn, eftersom att jag bor

utanför

En schysst skatepark förutom den i skabbiga i vågbro!

Ett cafe där det spelas bra musik och att det finns möjlighet att lokla band ska kunna

spela där

Ett fik som har billigt fika och öppet länge.

Ett musikcafe

ett musikcafé skulle vara roligt att ha i söderhamn där man kan träffas och ta en fika

samtidigt som man lyssnar på en trubadur eller liknande

ett ställe för ungdommar som bara kan slappna av, hänga med varandra. ex. som en

galleria. Stan är ju bara tråkig!!:/

Fest sällen i stan

fik att vara på om kvällarna. nu stängs allt klockan sex.

Finns INGA ungdomsgårdar :(

Fler biovisningar

Fler ungdomscafeér

fortfarande lägenheter, speciellt 1:or. med "studenthyra"

fritidsgårdar

för många för att skriva!

Har inga kompisar.

"Inomhus-skateboardpark behövs!!!

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 49


Kanske ett fik med en större scen."

Ja tycker att det skulle finnas ett ställe där man kan spela biljard liknande café .. inte

aktivitets huset. De är mycke folk där, man får köa länge för att få spela.

Ja, nåt ställe efter skolan borde det finnas. Där man kan träffas. För det enda man gör är

att "busar". Och det suger.

Man skulle kunna göra ett samarbete med idrottsföreningar så allmänheten får testa på..

Typ allmänhetens åkning på bandyn."

Jag tycker att det ska finnas ett Tranan i Söderhamn, för Söderhamnsungdomar åker ju

till Bollnäs för att gå på Tranan. Tänk om det var åt andra hållet att Bollnäsungdomarna

kom hit.

Jag tycker att Söderhamns ska ha ett bra och modernt Café. Som det är idag finns det

ingen plats för ungdomarna att hänga på kvällarna. Alla Cafér stänger för tidigt!

Jag tycker det skulle finnas en studio eller någonting som folk kan spela in musik i,

möjligheter att uppträda och sådant.

Jag umgås sällan med kompisar utanför skolan, och när jag gör det så får vi sällan brist

på utrymme.

Just där vi bor finns ingen fritidsgård eller liknande, vet inte om det finns i Söderhamn

heller, men om det gör det så går ju bussarna olika,passar inte jämt med tiderna

kommer inte på nå så här på rak arm

kvällsöppna fik, butiker som lockar unga tex H&M Gina tricot

man borde göra i ordning uppe på berget(oskarsborg) för att kunn sitta och mysa, det är

ofta skräpigt och lite växtlighet där.. inte så kul för de som vill vara ifred eller umgås

utomhus och inte framför en data

man önskar att pizzeror eller liknande kunde vara öppen lite längre.

mer fritidsgårdar

Musik plats

Möjligen ett garage för motorintresserade ungdomar, där man kan meka, prata och

umgås

Skidanläggning =)

Skulle ha haft nån ungdomsgård.

sporthall

strippklubb

Större tennishall!

Säkra områden så våra äldre kan gå ut på kvällen utan att vara rädd

TV-spels-hus?

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 50


typ vad som hellst, fast ute i tex bergvik eller mohed eller liknande.

Ungdomsgård, föreningslokaler eller liknande där man kan vara på dagarna och kanske

kunna hyra på kvällar och helger. Så man kan ha t.ex klassträffar, tjejkvällar,

födelsedagsfest m.m.

Ungdomsgård.

Vi borde ha större spotbar! Med åldersgräns på 18 år!

överallt XD

D6. Vad vill du påverka?

allt

allt dåligt tex lika värde på alla kön

allt.

Att de ska tänka mer långsiktigt än vad politikerna gör just nu.

Att det skulle vara mer arbete i Söderhamn

att få människor att sluta hata, det är hatet som måste bort för att något ska fungera

att kommunen kan lägga ner pengar på tex skola äldreboende och ungdomar

Att man inte ska fortsätta förstöra söderhamn! t ex så bygger ni rondeller överallt, det är

inte bra för mijlön och ni gör inte stan snyggare. det är på tokför många och en utav

dem används som rondell fast det inte ens är det!( den droppformade vid e-cener) sluta!

det är bra som det är.

att satsa mer på sjukvåden, att marknadsföra staden och skapa fler alternativa

utbilldingar te.x högskolor och universitet.

Att sjukvården ska finnas kvar i Söderhamns komun. Och att kolmaten ska bli bättre.

DVS ej hålla mate´n varm för länge :(

Att unga ska kunna ha en säker tillvaro att dom inte ska vara rädd för att gå ute eller

dom undomar o barn som är rädda hemma, jobba mot kriminalitet, rasism, att låta

undomar ha en större chans att få jobb o flytta hemifrån, att de ska finnas mer saker att

göra på fritiden, mer discon, konserter, musikaler, teater o sånt. våran komun måste

förbättras för att undomar ska trivas o bo kvar, för fler och fler flyttar!

Att ungdomar ska kunna ta sig in till Söderhamn eftersom att man har lagt ner

ungdomsgårdarna på orderna och gjort en stor i stan. då tycker jag att det borde finnas

bussar för alla barn och ungdomar så att de kan ta sig dit.

behålla by skolorna och inte skära ner på dom för att tjäna 200 000kr per år.

sen kommer invandrarna hit och får en jävlaa massa bidrag för att inte vi kan få ut dom i

samhället. men sverige ska ju va så jävla duktig."

Bostäderna, butikerna

bättre sjukvård och äldrevård. mer fritidsaktiviteter

bättre skolmat

De gör med pengarna, vad de ska bygga osv

De ungas psykiska häsla samt användadet av droger. Om föräldrar använder droger

kommer självklart barnen in på samma bana efter ett tag. Minskas användandet av

droger minskar troligen också antalet brott.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 51


Det där var en rätt allmän fråga, därav blir mitt svar rätt allmänt. Allt.

det jag är insatt i

Det som dom tycker ska vara bra för oss ungdomar. I dom frågorna behöver dom höra

ungdomarnas åsikter. Ingen vet bättre än oss vad vi behöver.

Det som rör samhället

Eventuella förändringar som påverkar mig

"Fler arbeten, lika löner för kvinnor och män.

Skapa uteställen för ungdomar, göra en konstgräs plan i Söderhamn och Mohed."

fler jobb åt unga..

fritidsmöjligheter

frågor som rör miljön och ungdomar

"Frågorna kring rasism

Arbetan för unga

Söderhamns framtid"

Gratis kollektivtrafik och mindre centralisering

h ur staden söderhamn kan utvecklas. man bör sattsa på att fånga ungas intresse att

stanna i Söderhamn

hur det ser ut och vad som finns att sysselsätta sig med på fritiden. många är missnöjda

med det lilla som finns nu!

Hur kollektivtrafiken fungerar.

Hur kommunens pengar tilldelas till olika värksamheter! Fördela rätt inte till onödiga

saker som ingen direkt använder!

hur ungdommar får nått att göra.

Höja lönen inom vården

Idrottsanläggningar

idrottsfrågor

inget

invandringen, ungdomsvåldet

Jag vill påverka frågor som berör ungdomar.

Jag skulle vilja vara engagerad i miljöfrågor

Jag vill få fram mer möjligheter för ungdomar, och få folk att stanna i söderhamn ..

Jag vill göra söderhamn till en företagssam stad, där små företag ha sin verksamhet.

Tror att det är en stor del för att bevara söderhamn och även få hit mer folk och öppna

mer ungdoms hus m.m

"jag vill ha mer bostäder för studenter, lägenheter alltså, 1:or med studenthyra, alltså

relativt billigt!!! FIXA DET FÖR OSS SOM BOR LÅNGT IFRÅN SKOLAN!

Jag vill mest veta hur våra skattepengar används och att alla beslut är demokratiskt

förankrade

jag vill påverka kollektivtrafiken, miljön och sjukvården.

Kan inte komma på något nu.

kan tyvärr inte utrycka vad jag tycker

Kollektivfrafiken, mer jobb åt BÅDE ungdomar och vuxna. Och att kommunen fattar att

en ensam mamma med tre barn, stor hus, husdjur, grav migrän och diverse

hälsoproblem/ekonomiska problem, INTE kan arbeta HELTID men KANSKE deltid. MER

DELTIDSJOBB!

kommer inte på ngt

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 52


Kommunmedborgarna borde aktivt tillfrågas om sina åsikter, istället för att fullmäktige

""tänker åt"" den stora massan och endast ett fåtal specialintresserade gör sig besväret

att aktivt söka sig till politiken.

Även de som inte har ett aktivt intresse för politik bör ibland få frågan ""vad tycker

du?"""

Men ge oss en bandyhall. det ända söderhamn har att vara stolta över är bandylaget ,

broberg. och dem kommer inte finnas kvvar om vi inte får nå snart. rappa på för fan

mer arbeten åt alla men speciellt unga

Mer bussar

Miljön i skolan. betsämmelser som rör oss unga

"Mindre bråk med pland annat poliser och sånt på helg nätterna.

Mer bussar ute på byarna och gatorna tillexempel"

musiken i söerhamn, det finns så många duktiga musiker och blivande musiker så jag

tycker att vi ska lyfta fram dom

nedskärningar och andra val som försämrar för de som bor här.

invandringen för vi har ju inte jobb åt oss själva,bevara by skolor...

Om vad som bestäms i kommunen, det som rör ungdomar kanske, eftersom jag själv är

ungdom så vill jag nog vara med och påverka det. Men även kanske det som har med

skolan att göra, fritidsgårdar m.m

Miljö också."

Påverka folk att stå upp för sitt land.

saker som har med beslut som fattas angående om hur skolan ska vara och om hur

aktivitetshuset ska vara. Sånt som rör oss ungdommar. Sen när jag blir äldre vill jag

kunna påverka det som har med mig och mina barn att göra.

Satsa mer på ungdomar och kampen mot våld

Se till att Söderhamn slutar ta emot så många invandrare

Sjukvården och fler arbeten åt unga!!

skol miljön, arbeten, och olika miljö frågor..

skola, öppen-tider affärer.

skolan

Skolan och It-caffet

skolmaten

skolor, ungdomar

"Stoppa bråket mellan svenska barn och barn som har kommit från andra länder.

Lägga till fler bussar eller gratis taxi till mer avlägsna platser i kommunen."

Stoppa invandringen

Styret och politiken

Stöd till föreningar...Satsningar inom kommunen....Deras dumma jävla val dem gör hela

tiden . (T.ex sandarne beach party. BARA ALKOHOL.)

synen på alkohol och droger livssynen

Synen över ungdomars fritidsmöjligheter. Det finns nästan ingenting som ungdomarna

kan hitta på ute på stan på fritiden. Det finns inget ställe att hålla ungdomarna ifrån

gator! Skapa platser för unga!

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 53


Ungas rättigheter i hemmet och samhället. Vissa har det allt för dåligt och vuxna måste

se det och ta ansvar. Det blir allt mer och mer att unga mår psykiskt dåligt och blir

pressade av skola och föräldrar.

Mer jobb för ungdomar, extra jobb. Vi behöver pengarna"

Vad man ska lägga pengarna på. inte på fler parker och annat skit utan att man istället

kan öppna sjukvård igen istället för att lägga ner mer och mer omvårdnard.

Vad pengarna läggs på, inte om en onödig så kallad "konst" sak som dom ändå inte gör

klart. Lägg pengarna på saker som BEHÖVS!

Vart fan pengarna tar vägen!

Vart komunen lägger sina pengar...

Nu har du svarat på alla frågor. Finns det, utöver de frågor som du nu har

svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra

kommunen till en bättre plats att leva i?

Alla kommuner borde få veta och kolla om dom kan förbättra allt på något sätt.

ALLA ÄR SÅ JÄVLA NEGATIVA OCH GÖR SÖDERHAMN TILL EN DEPRIMERANDE HÅLA DÄR

KNARK ÄR DET ENDA BOTEMEDLET! jag hatar söderhamn.

Att jag är egenföretagare.

att man känner sig säker om kvällarna, att man kan vara någon stans efter kl18

Att polisen kommer när man ringer.

Billigare busskort till ungdomar, om ni vill att dom ska åka kollektivt.Frukt och annat i

skolan ska vara gratis. Turneringar eller liknande i skolorna, tex bowling.

billigare hyror på lägenheter + flera, mer jobb mer tillgångar , mer stöd och hjälp !!!!

allt för mej.

tack och adjö!"

"boplatser åt ungdomar är ett måste!

Så sluta upp med era skitiga två:or som ingen har råd med i.a.f

Och SNÄLLA, sluta bygg rondeller!"

Bygg ut idrottshallen, eller bygg en till så man kan få bättre tider och fler tider att träna

på, och inte till kl 10 på en vardag när man ska upp till skolan dagen efter. många olika

idrotter som behöver tider, men finns inte tillräckligt många.

Bygg ut och skaffa fler affärer, se till att det blir mer arbete för unga så att man har en

anledning att stanna kvar.

Bättre behandling av psykiskt sjuka och missbrukare. Det fattas i alla kommuner.

Bättre sätt att locka hit folk utifrån

De skule vara ganska bra att dom skule få hjälp av de.

De är så svårt på den tiden nu att söka jobbe."

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 54


det borde finnas mer för ungdomar att göra på kvällar och helger!!!!!

Det borde finnas mer för ungdomar under 18 år att göra på helg kvällar, t.ex något ställe

att gå och dansa på eller något liknade.

det händer i bollnäs!! står det på skyltar,men frågan är vad?

Dom som sitter högt plaserat som bestämmer, ta verkligen en titt på hur undomar o

barn lever idag, besök skolorna, gå ut på stan en helg, eller prata med undomarna själv,

för de är inte bra som vi lever idag!

en radio i uppehållsrummet för industri programmet på flygstaden

fler jobb åt ungdomar...

fler jobb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Flygskola

Få fart på byggnationen av E-center! Så det iallafall händer någonting, Annars lessnar

nog fler på staden Söderhamn, för just nu finns det inte mkt att göra här! Iaf för dom

som inte sportar lr är medlem i någon förening.

Få fler i jobb. Minska utanförskapet. Minska brottsligheten. Byta ledningen som suttit i

Söderhamn i all evighet.

"Färre asylsökande

Mer aktiviteter

Bättre kollektivtrafik"

förbättra situationen för barn och undomar. Öppna ungdomsgårdarna på orterna igen. De

var mycket omtyckta!

Försöka fixa fler jobb till ungdomar och inte bara bry sig om invandrarna som kommer

hit nu för tiden.

gör bra ställen ungdomar kan gå till istället för att supa sig full.Alla har ansvar

kyrkor,allmänheten alla

Gör det bättre i skolorna. Gör mer fritidsaktiviteter, och kommunaltrafik.

Bussar och tåg går på tok för sällan till t.ex Trönö och Skärså, om man slutar kl. 9.30

måste man vänta till 12.00 för att komma hem. Det kanske inte är så många personer

på bussarna men hellre att man kommer hem än att man måste vänta i 3 timmar."

Har ingenting att säga.

hej då

Hej Då

hejej

Hmm, värdelöst test för att jag har jävligt bråtomt ;_;

hp3

hör av er! frågor ungdomarna.. ta hjälp av dem.. fråga vad vi vill

i landet :P

inget

inte fan vet jag.

Inte ta emot så mycket invandrare

Ja ta inte in några fler invandrare det kommer inte att fungera om vi inte stoppar det

snart. (Nej jag är inte rasist men jag tänker på samhället och ser verkligheten)

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 55


Ja tycker att det borde finnas en ungdomstidning eller en portal där ungdomar kan

förmedla sitt budskap till omrvärlden!

Ja, fixa mer lägenheter. Det är ganska jobbigt om man bor i stråtjära, så börjar man inte

förrens klockan 15. men måste ändå ta busen in klockan 08. Jag skulle gärna vilja flytta

till söderhamn, om det fanns bra lägenheter till ett överkomligt pris för oss som

studerar.!

Ja, mer att göra för yngre.. och högre studiebidrag

Jag tror att det är viktigt att försöka gynna företagare i stan inte placera all på E-center.

Jag tror det skulle var kanon om man försökte bygga ett köpcentrum i stan med butiker

som tilltalar unga.

jobb

Jobba mer mot mobbing och se till så alla känner sig trygga och även se till ungas

psykiska hälsa. Fler och fler skär sig, vill ta sitt liv mm. Även fixa mer händelser och

aktiviteter på verkstäderna, även om det är mycket nu så är annonseringen otroligt

dålig, många gånger får man inte veta vad som händer där och d+å är det synd att man

missar vad som händer när det väl händer något.

kasta ut dom som inte är som mig!

Kommer inte på något nu, men när det väl gäller kommer jag på en massa som jag vill

ändra på för att göra kommunen bättre. eller något.

kommunen bör göra sig av med alla knarkare och alkoholister då skulle det bli mycket

trevligare i denna kommun

konstgräs

Lite mer att göra på fritiden.

LÅT UNGDOMAR FÅ BESTÄMMA MER!!!!!!

låta allt fixas tex att äldre om sorgen blir bättre tänk på min morfar

Man borde flytta hit mer företag, dom som finns, så det gör det "värt" att bo kvar i denna

kommun. Som det ser ut idag så flyttar ju folk ut på grund av studier och jobb. Därför

försvinner de unga, i och med att det inte längre finns jobb här som det gjorde förut. Nu

dör denna kommun ut. Man skulle också kunna starta någon slags yrkesskola eller

liknande så ungdomar och studerande flyttar hit. Sen borde man kanske satsa mer på

nöjen.

Man kan ju försöka att måla om hus, lägenheter, sånt som är ner kluttrat. Att det inte

ska vara så mycket klotter , och man kanske kan skaffa ett ställe där man kan få klottra

så det blir liksom eltt klotterställe där folk kan få uttrycka sina känslor.

Men Marcus skärp dig!!!

Musikaffärer, musikställen för folk med stor musikintresse.

naä...inte så mkt. där jag bor nu är det inga problem.

Ni BÖR veta att skateboard och snowboard är världens snabbast växande sporter. Och

att musik är världens mest älskade evenemang ...Och dessa BÖR växa med hjälp av

olika aktiviteter inom söderhamn./Mohammed El-Mahmadi (medlem i söderhamns

skateboardförening.)

Nä, jag har inget att tillägga, scyhsst enkät!

ovanåkers kommun borde tänka inna dom handlar!!!!!!

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 56


Prata mer om folkets tycke, inte bara sattsa pengar på de onödiga.

rusta upp flygstaden igen

Satsa mer på sådant som är bra för alla, inte bara någon speciell åldersgrupp

Satsa mer på ungdomars intressen som musik, träning och sådant...

Satsa pengar på gamlingarna och skolan istället för på invandrarna.

SKAFFA EN BANDY HALL TILL SÖDERHAMN

"Skaffa fler jobb.

Få hit nya stor företag.

Nya klädaffärer!!! ETT MÅSTE.

Carlings är ett mycket bra alternativ."

Skaffa fler och attraktivare jobb för FAN!

skaffa hit den där jävla eurpeiska pilotskolan!!!

skaffa tillbaka sjukvården!!!!!!!

skapa mer jobb tänk långsiktigt. göra det lite mer barnfamiljs vänligt mer jobb till barn

familjers föräldrar och mer dagis

Skit enkät!

skit i det du så lever du längre

skulle kunna puffa upp staden så den vart mer hemtrevlig och skaffa mer grejer som

"laserhall" eller något sån, för då skulle folk kunna flytta hit

skuta alla idioter.

Sluta samla alla invandrare på samma ställe. för deras skull. det finns så jävla många

rasister nu och att ni sammlar de på samma ställe gör det icke bättre...

Större jobbmökligheter för ungdomar... Fler linjer, roligare fritidsintressen.

sänk priserna på gymmen förfan

söderhamn suger på alla sätt

ta det lungnt med invandringen

Ta problemen på allvar istället för att komma med bortförklaringar och lögner om att vi

har en så fin stad. Öppna ögonen.

ta ut huvudet ur arslet och visa att dom finns.

Trygghet, säkerhet

tänk på folk som bor på landet och inte alla som bor i staden och har nära till allt.

Återigen försöka göra något åt mobbing och droger. Jag vet att det är svårare än det

låter, men försök så gott ni kan.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 57


LUPP 21 år

BAKGRUND

Undersökningen genomfördes under november/december 2007 och riktades till

ungdomar födda 1986. 252 enkäter skickades ut. Det fanns även möjlighet att besvara

enkäten på webben, men detta utnyttjades väldigt dåligt. 5 enkäter kom i retur med

adressat okänd. 59 besvarade enkäter redovisas här. Svarsfrekvensen var 24 %.

Svar: Procent Antal

Kvinnor 59,30% 35

Män 40,70% 24

Totalt: 100,00% 59

Vem bor ungdomarna tillsammans med?

Kvinnor Män

Bor med förälder/föräldrar 31,40% 41,70%

Bor själv utan barn 22,90% 25,00%

Bor själv med barn 5,70% 0,00%

Bor med pojkvän/flickvän,

make/maka utan barn 25,70% 20,80%

Bor med pojkvän/flickvän,

make/maka med barn 14,30% 4,20%

Bor med kompisar 0,00% 8,30%

Hur bor ungdomarna?

Kvinnor Män

Villa, gård eller radhus 29,40% 41,70%

Lägenhet med

förstahandskontrakt 58,80% 37,50%

Bostadsrätt 5,90% 12,50%

Lägenhet i andra hand 5,90% 8,30%

Hur nöjd är du med din bostadssituation?

Kvinnor Män

Mycket nöjd 22,90% 41,70%

Ganska nöjd 48,60% 45,80%

Varken nöjd eller missnöjd 8,60% 8,30%

Ganska missnöjd 2,90% 0,00%

Mycket missnöjd 17,10% 4,20%

Är du uppvuxen i kommunen?

89 % av kvinnorna och 71 % av männen är uppvuxna i kommunen.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 58


Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Kvinnor Män

Jag går en eftergymnasial

yrkesutbildning

Jag studerar vid

2,90% 8,30%

universitet/högskola 11,40% 8,30%

Jag går på komvux 17,10% 4,20%

Jag går på folkhögskola 2,90% 4,20%

Jag är föräldraledig 8,60% 0,00%

Jag är arbetslös

Jag deltar i

20,00% 20,80%

arbetsmarknadsprogram/åtgärd 0,00% 8,30%

Jag arbetar deltid 25,70% 0,00%

Jag arbetar heltid 11,40% 45,80%

Extrajobb

37 % av kvinnorna och 13 procent av männen har extrajobb kvällar och helger. Bara 1

kvinna deltar i någon utbildning kvällar eller helger.

Högsta avslutande utbildning

86 procent av kvinnorna och 92 procent av männen har avslutat gymnasieskola eller

motsvarande. 11 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har enbart grundskola.

Vilken är föräldrarnas nuvarande sysselsättning?

70 procent av mammorna förvärvsarbetar. 16 procent är förtidspensionerade och resten

studerar, är arbetslösa eller ”annan” sysselsättning.

83 procent av papporna förvärvsarbetar. Ett fåtal är arbetslösa. Resten är pensionerade,

sjukskrivna eller ”annat”.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund

De flesta mammorna har gymnasieskola eller motsvarande och därnäst följer

yrkesutbildning efter gymnasiet, enbart grundskola och universitet eller högskola. Ett

fåtal gick inte ut grundskolan.

De flesta papporna har gymnasieskola eller motsvarande och därnäst följer enbart

grundskola, yrkesutbildning efter gymnasiet och universitet eller högskola. Ett fåtal gick

inte ut grundskolan. Anmärkningsvärt är att hela 24 procent av kvinnorna inte känner till

sin pappas högsta avslutade utbildning. Det beror sannolikt på att de vuxit upp utan

biologisk far.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 59


FRITID

20 procent av kvinnorna och 17 procent av männen upplever att de har så mycket fritid

att de inte vet vad de ska göra med sin tid.

51 procent av kvinnorna och 63 procent av männen känner att de har lagom med fritid

och att de hinner med att göra det de vill, medan 29 procent av kvinnorna och 21

procent av männen känner ofta att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna

med det de vill.

Hur mycket finns att göra på fritiden?

Hela 76 procent av kvinnorna och bara 21 procent av männen anser att det finns ganska

lite/väldigt lite att göra på fritiden i Söderhamn.

3 procent av kvinnorna och hela 25 procent av männen anser att det finns väldigt mycket

att göra på fritiden.

Var brukar ungdomarna träffa sina kompisar?

Antal svar

År 8 Gy åk1-3 21 år

Hemma hos varandra 244 346 49

Utomhus 92 103 6

Idrottshall el dyl 36 67 7

På ungdomens hus el dyl 28 10 0

På ett café 9 43 13

På restaurang el dyl 3 48 18

Föreningslokal 1 8 0

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 60


Precis som eleverna i år 8 och på gymnasiet är det mest populärt bland 21-åringarna att

träffas hemma hos varandra. På andra plats kommer ”restaurang/pub” och på tredje

plats ”café”. Hos alla grupperna ligger mötesplats ”föreningslokal” mycket lågt i

popularitet.

Vad gör man på sin fritid?

27 procent av kvinnorna och 32 procent av männen idrottar/motionerar i klubb eller

förening varje dag eller åtminstone varje vecka.

56 procent av kvinnorna och 42 procent av männen idrottar/motionerar varje dag eller

åtminstone varje vecka men inte i klubb eller förening.

15 procent av kvinnorna och 33 procent av männen idrottar/motionerar aldrig.

76 procent av kvinnorna och 96 procent av männen umgås med kompisar varje dag

eller åtminstone varje vecka.

79 procent av kvinnorna och 46 procent av männen deltar aldrig i någon

föreningsverksamhet, medan bara 3 procent av kvinnorna och 21 procent av männen

är väldigt flitiga deltagare varje dag eller åtminstone varje vecka.

Besök på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande är inte särskilt populärt. Över 90

procent av både kvinnor och män besöker aldrig en sådan institution.

Gå på café gör 20 procent av kvinnorna och 21 procent av männen varje dag eller

åtminstone varje vecka. 25 procent av männen går aldrig på café.

Gå på restaurang/pub gör hälften av kvinnorna minst varje månad. Bland männen är

motsvarande siffra 42 procent.

Konserter besöks varje år av 59 procent av kvinnorna och 33 procent av männen. Drygt

hälften av männen går aldrig på konsert och samma gäller 41 procent av kvinnorna.

46 procent av kvinnorna och 58 % av männen går aldrig på

teater/musikal/dansuppvisning.

71 procent av kvinnorna går aldrig på museum/utställning och samma gäller 46

procent av männen.

Att vara ute i naturen är populärt – i synnerhet bland kvinnorna – där 44 procent av

dem är ute i naturen dagligen eller åtminstone varje vecka. Samma för männen är i

sammanhanget endast 17 procent.

Fiska och jaga roar fler män än kvinnor. 83 procent av männen och 48 procent av

kvinnorna ägnar sig åt det varje månad eller åtminstone varje år.

Sjunga och spela instrument tillhör också de mer populära fritidsaktiviteterna. 15

procent av kvinnorna och 29 procent av männen ägnar sig åt det dagligen eller varje

vecka. Å andra sidan är det nära 70 procent av både kvinnor och män som aldrig ägnar

sig åt musik.

Målar/syr/annan skapande verksamhet är vanligare bland kvinnorna än bland

männen. 32 procent av kvinnorna ägnar sig åt det varje vecka/månad medan 21 procent

av männen gör det.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 61


Att spela datorspel/tv-spel är en mycket populär fritidssysselsättning på grundskolan

och i gymnasiet, och bland 21-åringarna ägnar 54 procent av männen sig åt det dagligen

eller varje vecka. Bland kvinnorna är motsvarande siffra endast 11 procent.

Surfa och chatta på Internet är både män och kvinnor flitigt sysselsatta med. Runt 77

procent av kvinnorna och 91 procent av männen ägnar sig åt det dagligen eller varje

vecka.

Spela om pengar på Internet är däremot ovanligt. Ett fåtal av kvinnorna och 8

procent av männen ägnar sig åt det gvarje dag eller vecka.

Läsa och skriva tillhör också de mer populära aktiviteterna. Över 56 procent av

kvinnorna och 42 procent av männen ägnar sig åt läsning varje dag eller varje vecka. Att

skriva är också populärt. 44 procent av kvinnorna och 18 procent av männen ägnar sig åt

det varje dag eller varje vecka.

Föreningsaktiviteter

Andelen medlemmar, aktiva eller passiva, i föreningar är låg i denna ålder. Det går dock

ej att dra några säkra slutsatser eftersom bortfallet är så stort.

Ej medlem

Kvinnor Män

Idrottsförening 63 % 54 %

Kulturförening 94 % 83 %

Hobbyförening 86 % 83 %

Politiskt parti 97 % 96 %

Samhällsfrågor 100 % 88 %

Semesterresor

23 procent av kvinnorna och 25 procent av männen har under det senaste året gjort en

semesterresa som varat minst en vecka. 37 procent av kvinnorna och 25 procent av

männen har varit utomlands på sin semester. Syftet med resan har vanligen gällt

rekreation och avkoppling. Några få har arbetat, studerat eller besökt släkt och vänner.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 62


SAMHÄLLSENGAGEMANG

Intresset för politik är lågt i såväl grundskolan som gymnasieskolan, och detta gäller

även 21-åringarna. Bland männen är dock 29 procent ganska/mycket intresserade, vilket

är en ökning jämfört med gymnasieeleverna.

Hur intresserad är du av politik? (21-åringar)

inte alls intresserad

inte särskilt intresserad

ganska intresserad

mycket intresserad

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Kvinnor Män

Viljan att delta i eller tänka sig delta i olika samhällsengagerande aktiviteter är överlag

låg – förutom att skriva på en namninsamling eller bära märken/symboler som uttrycker

en åsikt - vilket framgår av följande rangordnade aktivitetslista:

Skriva på en namninsamling 43 %

Bära märken, symboler som uttrycker en åsikt 17 %

Delta i lagliga demonstrationer 7 %

Chatta/debattera politik på Internet 4 %

Ta kontakt med någon politiker 3 %

Skriva insändare 2 %

Vara medlem i ett politiskt parti 2 %

Skada andras/allmän egendom i protest 0 %

Om du vore politiker – vad vore viktigast att satsa på?

I tabellen har insatserna rangordnats utifrån totalantalet män och kvinnor. Högst

kommer att skapa arbete för unga, tätt följt av sjukvård. Arbete mot kriminalitet och

arbete för ungas psykiska hälsa anses och viktigt.

Intressant är även att lika lön för lika arbete för män och kvinnor kommer så pass högt i

rankingen. Där är könsskillnaden markant då 31 procent av kvinnorna vill jobba för detta

medan bara 13 procent av männen. Utfallet var detsamma bland gymnasisterna.

Barnomsorgen kommer långt ned i rankingen i gruppen 21-åringar. Det är faktiskt inte

en enda man som anser det vara en viktig politisk fråga! Fritidsaktiviteter, arbete för

miljön och kulturverksamhet för unga tillhör också de politikområden som engagerar

bara ett fåtal.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 63


LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 64

ALLA

Skapa arbeten för unga 54 %

Sjukvård 53 %

Arbete mot kriminalitet 37 %

Ungas psykiska hälsa 29 %

Bostäder för unga 24 %

Lika lön för män och kvinnor 24 %

Skola 15 %

Kollektivtrafik, t.ex. bussar och

tåg 15 %

Arbete för att minska anv. av

alkohol och droger bland unga 15 %

Idrottsanläggningar 14 %

Äldreomsorg 14 %

Arbete mot rasism m m 12 %

Djurens rättigheter 12 %

Gator, vägar och cykelbanor 12 %

Ställen där ungdomar kan

träffas 10 %

Arbetsmiljön i skolan 10 %

Barnomsorg 10 %

Fritidsaktiviteter 8 %

Arbete för miljön 7 %

Kulturverksamhet för unga 3 %

Möjlighet att föra fram sina åsikter

En fråga till gruppen 21 år löd: ”Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra

fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?” Påfallande många bland

kvinnorna vet inte hur de ska föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Bland de

övriga anses möjligheterna vara små eller inga alls.

Kvinnor Män

Mycket stora

möjligheter

Ganska stora

0,00% 0,00%

möjligheter

Ganska små

2,90% 8,30%

möjligheter

Mycket små

möjligheter/inga

20,00% 29,20%

möjligheter alls 31,40% 33,30%

Vet inte 45,70% 29,20%

Vill man vara med och påverka?

Vill ungdomarna vara med och påverka? Bland kvinnorna är det 26 procent som vill vara

med och bland pojkarna 17 procent. Anmärkningsvärt är att 74 procent kvinnorna och 83

procent av männen säger sig inte vilja vara med och påverka. Viljan att vara med och

påverka var faktiskt högre i år 8 och på gymnasiet.


Vill du vara med och påverka i frågor som rör

kommunen? (Män 21 år)

ja nej

Varför vill man inte vara med och påverka? Det vanligaste svaret är att man kan för lite

om hur man ska göra och att man inte tror att det spelar någon roll – ”de som

bestämmer lyssnar nog inte i alla fall”.

Att träffa beslutsfattare…

Hur viktigt är det att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och

diskuterar? På den frågan svarar 69 procent av kvinnorna att det är mycket/ganska

viktigt och 42 procent av männen.

På frågan om man skulle vilja träffa beslutsfattare i kommunen svarar dock överraskande

71 procent av kvinnorna och 75 procent av männen nej. Hur ska detta tolkas? Beror det

på att man som enskild inte har modet eller kunskapen att träffa en beslutsfattare, men

att i grupp är det ok.

Intresse för samhällsfrågor

Intresset för politik är – som vi har sett - lågt – men hur är det då med intresset för

samhällsfrågor i stort? 54 procent av kvinnorna och 43 procent av männen är

mycket/ganska intresserade av samhällsfrågor. Man kopplar inte politik till

samhällsfrågor. Beror det på att politikerna arbetar med ”fel” frågor?

54 procent av kvinnorna och 42 procent av männen är också mycket/ganska intresserade

av vad som händer i andra länder.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 65


TRYGGHET

Gruppen 21-åringar fick frågan ”Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något

av följande hänt dig?” Svaren fördelade sig enligt nedanstående tabell (totalt 59

svarande):

Jag har inte vågat gå ut Kvinnor Män

Ja 37,10% 12,50%

Nej 62,90% 87,50%

Någon har hotat mig

Ja 8,60% 12,50%

Nej 91,40% 87,50%

Någon har stulit från

mig

Ja 5,70% 12,50%

Nej 94,30% 87,50%

Jag har blivit utsatt för

misshandel

Ja 5,70% 8,30%

Nej 94,30% 91,70%

Jag har blivit utsatt för

sexuellt våld/

utnyttjande

Ja 2,90% 0,00%

Nej 97,10% 100,00%

Inget av detta har hänt

mig

Ja 54,30% 75,00%

Nej 45,70% 25,00%

Klar könsskillnad finns gällande ”jag har inte vågat gå ut”. (Totalt 59 svar)

Var känner man sig inte trygg?

Kvinnor Män

Utomhus i mitt bostadsområde mitt på dagen 0 % 4 %

Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 29 % 4 %

På buss, tåg el liknande 17 % 17 %

Ute på stan på allmän plats 14 % 13 %

I hemmet 0 % 0 %

Kvinnorna känner sig mer otrygga än männen utomhus i bostadsområdet på kvällen. I

övrigt finns inga klara genusskillnader. I hemmet känner sig alla trygga!

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 66


HÄLSA

Det allmänna hälsotillståndet bedöms vara mycket/ganska bra av 77 % av kvinnorna och

87 % av männen. De är inte sjuka oftare än andra. När man ser till olika former av

besvär är bilden en annan. Hela 60 procent av kvinnorna upplever stress dagligen eller

flera gånger i veckan. Även om populationen är liten så är siffran alarmerande hög. Bland

männen är den upplevda stressen betydligt lägre.

Varje dag eller flera gånger i veckan:

Kvinnor Män

Har jag huvudvärk 20 % 13 %

Har jag ont i magen 14 % 8 %

Är jag trött under dagarna 63 % 39 %

Har jag svårt att somna 26 % 25 %

Har jag sovit dåligt under natten 33 % 21 %

Har jag känt mig stressad 60 % 25 %

Tröttheten under dagtid är frapperande hög bland kvinnor i denna ålder.

Varje dag eller flera gånger i veckan:

Kvinnor Män

Hoppar jag över frukosten 36 % 29 %

Hoppar jag över lunchen 29 % 8 %

Äter jag snabbmat 15 % 17 %

Äter jag snacks eller godis 29 % 42 %

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 67


Droger och alkohol

Kvinnor Män

Röker cigaretter varje dag 11 % 4 %

Snusar varje dag 11 % 12 %

Dricker folköl varje vecka 3 % 8 %

Dricker starköl/vin/sprit

varje vecka 14 % 25 %

Har använt hasch eller marijuana

fler än 1 gång 6 % 4 %

I denna ålder är andelen rökande kvinnor mycket högre än andelen rökande män.

Hur ofta dricker man i berusningssyfte?

Kvinnor Män

Någon gång per månad 32 % 39 %

Ett par gånger i månaden 24 % 22 %

Någon gång i veckan 3 % 4 %

Kvinnorna berusar sig ungefär lika ofta som männen i denna ålder.

Debutålder

Kvinnor Män

Rökte cigaretter 12 år 17 år

Snusade 17 år 15 år

Drack mig berusad 14 år 15 år

Debutåldern bland 21-åringarna är högre än bland grundskole- och gymnasieeleverna.

Kränkningar

51 % av kvinnorna och 17 % av männen har under det senaste halvåret känt sig kränkta

en eller flera gånger. Det är en hög procentuell siffra, men samtidigt är underlaget litet

(22 personer) så det går inte att dra några säkra slutsatser.. I vilka sammanhang skedde

dessa kränkningar?

ALLA

I kontakt med arbetsförmedlingen 18 %

I kontakt med arbetsgivare 31 %

I kontakt med annan privatperson 45 %

I kontakt med sjukvården 32 %

I kontakt med restaurang/pub 18 %

Av vilken orsak skedde kränkningen?

Inga av alternativen utseende, ålder, hudfärg, kön tycks vara viktiga orsaker till

kränkningen utan det svar som fått högst frekvens är ”annat” (73 %).

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 68


SYSSELSÄTTNING

Ekonomiska bidrag från närstående

60 % av kvinnorna och 58 % av männen får ofta eller ibland ekonomisk hjälp av

föräldrar eller andra närstående. 70 % av kvinnorna och alla män har möjlighet att få

ekonomisk hjälp av föräldrar eller andra närstående.

Bidrag från stat eller kommun

66 % av både kvinnor och män har fått någon form av bidrag från stat eller kommun det

senaste året.

Typ av bidrag:

Kvinnor Män

A-kassa 44 % 38 %

Socialbidrag 0 % 13 %

Bostadsbidrag 13 % 13 %

Aktivitetsstöd 30 % 38 %

Studiebidrag 44 % 25 %

Föräldrapenning 13 % 0 %

Barnbidrag 26 % 6 %

Starta eget

66 % av kvinnorna och 75 % av männen kan tänka sig att starta eget företag i

framtiden. Det är ännu högre siffror än för eleverna i gymnasieskolan.

31 % av kvinnorna och 21 % av männens föräldrar har eget företag.

Arbete

Av tabellen nedan framgår hur svaren på frågan ”Om du har ett arbete – hur fick du då

det?” fördelar sig:

Kvinnor Män

Jag har inget arbete 38,20% 16,70%

Genom folk jag känner 32,40% 41,70%

Genom Arbetsförmedlingen 2,90% 4,20%

Genom kommunen 0,00% 0,00%

Sökte utannonserad tjänst 0,00% 8,30%

Kontaktade själv

arbetsplatsen 26,50% 25,00%

Annat sätt 0,00% 4,20%

De flesta som har arbete har skaffat sig jobb genom folk man känner. Därnäst hatr man

själv kontaktat arbetsplatsen. Ett fåtal har fått jobb via Arbetsförmedlingen. Det är

vanligt med arbetslöshet i denna ålder vilket såväl ovanstående som nedanstående tabell

visar, där frågan löd ”Har du varit ofrivilligt arbetslös någon gång?”:

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 69


Kvinnor Män

Nej, aldrig 31,40% 41,70%

Ja, under en kort

period (mindre än 6

månader) 34,30% 37,50%

Ja, under flera korta

perioder 8,60% 12,50%

Ja, jag har varit

långtidsarbetslös

tidigare (mer än 6

månader) 25,70% 8,30%

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 70


FRAMTID

Flytta från /till kommunen

54 % av kvinnorna och 63 % av männen tror att man kommer att flytta från kommunen.

Orsakerna till en flytt fördelar sig enligt följande:

Kvinnor Män

Jobb 67 % 63 %

Studier 34 % 21 %

Flick/pojkvän m m 17 % 21 %

Kompisar 3 % 0 %

Ont om lämpliga bostäder

I kommunen 6 % 8 %

Vill prova på något nytt 31 % 33 %

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 71


Vad skulle få dig att flytta tillbaka?

Kvinnor Män

Jobb 37 % 33 %

Studier 3 % 0 %

Flick/pojkvän m m 11 % 38 %

Kompisar 17 % 17 %

Bostadssituationen i kommunen 0 % 0 %

Närhet till släkt/familj 54 % 17 %

Bättre miljö för barnen 20 % 29 %

Ingenting kan få mig att

flytta tillbaka 3 % 4 %

Om du hade alla möjligheter – vad skulle du då göra?

Kvinnor Män

Studera på högskola

eller universitet i

Sverige 11,40% 4,20%

Studera utomlands 2,90% 8,30%

Studera på komvux

Studera på

0,00% 0,00%

folkhögskola

Jobba här i

kommunen eller i en

0,00% 0,00%

kommun i närheten

Jobba någon

22,90% 16,70%

annanstans i Sverige 8,60% 4,20%

Jobba utomlands 8,60% 8,30%

åka ut och resa

Bo kvar hemma och

bara ta det lugnt

sedan får jag se vad

40,00% 29,20%

jag ska göra 0,00% 12,50%

Vet inte 2,90% 4,20%

Annat 2,90% 12,50%

Åka ut och resa är mest populärt för både kvinnor och män, därnäst jobba i den egna

kommunen eller i en kommun i närheten.

Om du hade alla möjligheter - var skulle du då bo?

Kvinnor Män

Där jag bor nu 20,00% 25,00%

I en storstad i

Sverige 8,60% 12,50%

I en mindre stad eller

tätort i Sverige 11,40% 8,30%

På landsbygden i

Sverige 20,00% 8,30%

Utomlands 14,30% 33,30%

Vet inte 25,70% 12,50%

Det vanligaste svaret bland kvinnorna är faktiskt ”vet inte” och bland männen

”utomlands”. Betydligt fler kvinnor än män vill bo på landsbygden.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 72


Vilken är den högsta utbildning som du planerar att gå?

Kvinnor Män

Grundskola eller

motsvarande

Gymnasieskola eller

0,00% 0,00%

motsvarande

Yrkesutbildning efter

0,00% 12,50%

gymnasiet 26,50% 20,80%

Universitet eller högskola 52,90% 33,30%

Annan utbildning 2,90% 8,30%

Vet inte 17,60% 25,00%

De flesta planerar att bedriva universitets- eller högskoleutbildning, därefter kommer

yrkesutbildning. Alternativet ”vet inte” har också fått höga siffror, i synnerhet bland

männen.

Såväl kvinnor som män ser positivt på framtiden. Ingen är negativ eller mycket negativ.

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 73


ÖPPNA SVAR 21 år

B3. Tycker du att det saknas fritidsmöjligheter? Ge exempel!

Bättre shopping, tex H&M, Åhléns.

Att bussar och tåg till Gävle och sthlm ska gå oftare.

Mer premiärer och biofilmer på Svea Bio."

Café kvällsstid

Bra klädaffär"

Saknar ett ställe efter 19.00 att träffa och fika med kompisar.

Dåligt med utbud på bio."

Spela live(musik), för några krogar och klubbar.

Spela in film."

Ungdomskörer

Hantverk tex drejkurser"

Bättre sportaktiviteter

Inga kvällsöppna caféer

Kafeterier som är öppet senare på kvällarna.

Konstgräsplan

Kvällskurser av olika slag.

Mer kamsporter och oftare

Bade men det är så dyrt så det går inte"

Mer träningsmöjligheter (Klättervägg, kampsport mm)

Skatehall

Skidbacke - bygg en park i kungsbacken!

Större shoppingutbud i stan. (inte på E-center)

Synd att bion inte är öppen så ofta.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 74


B5. Tycker du att det saknas ställen att vara på för dig och dina

kompisar? Skriv i så fall vilka? (ge högst tre exempel)

Biljardhall

Indy pop club."

Café kvällstid, vardagar.

Bra klädaffär för ungdomar."

Fler caféer.

Mamma/pappa/barn-gympa!"

Café som har kvällsöppet! Kommer man hem med tåget kl 5 el. 6 hinner man inte fika

någonstans!

Caféer som har längre öppettider.

Ett café efter 19.00, Alen är ju inte så mysigt.

Kvällsöppna caféer med alkoholtillstånd.

Kvällsöppna caféer med livemusik.

Ställen där man kan ta det lugnt och prata.

Vet att det är en stor efterfrågan på en inomhushall för skateboard, och att det har gjort

det kanske en 10 år tillbaks. Förstår inte vad som är problemet med att fixa fram sådant

när ni lägger ut miljonbudgetar på att fixa rondeller och parker som folk ändå förstör.

Förstår inte hur ni kan ha underskattat skateboarding sporten så mycket, öppna ögonen.

C6. Vad vill du påverka?

Ge större chans för ungdomar att komma in i arbete, inte bara i Söderhamn även i andra

kommuner.

Se till at dessa arbeten matchar ungdommens intresse.

Bättre bostäder, mer alternativ till 1:or

Mer säkerhet på stan och nattbussarna. Jämt oproviserat bråk på 64 och 100 bussen."

Aktivitet för ungdomar.

Inte ta hit fler invandrare och istället ta hand om/hjälpa de som redan är här."

Förbättring av de faktorer jag kryssade i på föregående sida.

Invandrarfrågor. Varför tar man emot invandrare om man inte kan hjälpa dom att få ett

drägligt liv här? Varför tar man emot folk om man inte har en bra ekonomi att hjälpa

dom. Jag vill vara med i min röst styra vad kommunen ska lägga pengar på. att

kommunen prioriterar Sjukhus, skola omsorg och jobb allt annat är överflödig lyx

Mycket!

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 75


Sluta ta hit asylsökanden, som inte vet hur de ska bete sig, och heller inte verkar få

någon information om det heller!

Nu har du svarat på alla frågor. Finns det, utöver de frågor som du nu har

svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra

kommunen till en bättre plats att leva i?

Behåll ett väl fungerande men kanske mindre sjukhus, Bra skola! och försök att integrera

invandrarna SNABBT!!!! Inte sätta alla på ett jävla härbärge som Tallvägen och

Norrberget blivit. Antingen gör man kommunen till en arbetarkommun/ eller

utbildningsstad /eller så utnyttjar man kusten och gör den till en snobbstad/turistad

Den senaste tiden har det inte känts tryggt att gå ut. För 10år sedan kunde man iaf som

10-åring vara ute till kl 22 på somrarna utan att någon var orolig. MYCKET har förändrats

då man 5-7min gång från krogen och hem, då man inte ens vågar gå själv! Som det är

nu skulle jag ALDRIG flytta hem till Söderhamn om jag skulle skaffa familj i en annan

stad! Det har blivit så mycket skit här! Om man bor i närheten av allt kan jag säga att

man får upp ögonen mer än vad någon annan får som bor en bit bort från stan! De

märker inte de problem som finns på samma sätt! Ska man behöva vara rädd när man

går ut på kvällen?

Ska polisen behöva vara och ""vakta"" tex Norrtullsskolan?

Det finns så mycket jag skulle vilja ta upp, men sanningen är att jag då skulle behöva

skriva flera sidor till!

Man ska iaf kunna känna sig säker i sitt område i stan!!!"

Det är skit kallt i min lägenhet och görs inget åt de!

I stället för att slösa bort pengar på onödiga saker, så skulle det satsas mer på

sjukvården och barnen.

Jag tycker att Söderhamn är en bra kommun. Jag vill inte ändra så mycket bara jag vill

säga om de ungdomar få jobb det ska bli bra tycker jag. Det var mitt åsikt. Söderhamn

behöver några klädesaffärer. Och dom kan bygga här. Det kan vara fantastig.

Jag tycker det är jättebra att ni skickar ut sådana här undersökningar. Och att ni tar tag i

ungdomarnas viljor. Vi är ju trots allt framtiden. Det måste bli fler arbetstillfällen i

Söderhamn för att ungdomar ska vilja/kunna stanna kvar och utveckla.

Lyssna mer på ungdomar. Mer säkerhet på stan, så mycket oproviserat bråk på helger

och kvällar, speciellt på nattbussarna, om det kan tänkas att finnas en tjänsteman på

bussen.

"Lägre hyror på lägenheter så man kan flytta själv, för ungdomar så man har råd att bo

kvar i Söderhamn.

Lättare att få jobb. VIKTIGT, annars har ni inte många kvar i kommunen.

Mer för ungdomar. mer jobb.

Regelbunda enkäter, besök i skolor, informationsmöten och regelbunden lyhördhet kring ungas

tankar och känslor.

Satsa på dom som bor i kommunen först och inte dra ner på de innan man tar in invandrare och

invandrarbarn som är i stort behov av hjälp. Man kan inte hjälpa hela världen med en liten buget.

LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 76


Lär dom i så fall att klara sig själv i Sverige tex "Hur man åker buss i Sverige"? Så att inte alla

andra inte ska behöva göra det fast det finns folk till det.

Skicka inte hit en massa invandrarungdomar som kommer hit och missköter sig. Barnfamiljer går

jättebra. Sätta invandrarbarnen i en och samma klass är väl en konstig idé. De krigar mot

varandra i deras länder med här verkar det som att det ska gå. Nja skeptisk.

Våga satsa på utveckling av aktiviteter

SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP 2007 77

More magazines by this user
Similar magazines