Höganäs AB årsredovisning - Euroland

euroland.com

Höganäs AB årsredovisning - Euroland

Höganäs AB (publ), 263 83 Höganäs

Höganäs AB årsredovisning 2002

Höganäs AB årsredovisning


Höganäs är störst i världen på järn- och metallpulver.

Affärsidén är att utveckla, tillverka och marknads-

föra dessa. De viktigaste kunderna finns inom pulver-

metallurgisk, svets-, kemisk och metallurgisk industri.

Höganäs ser goda tillväxtmöjligheter framöver. Dels

genom att i partnerskap med sina kunder utveckla

nya användningsområden för järn- och metallpulver,

dels genom att öka marknadsandelarna.


Bolagsstämma 2

Året i korthet 3

VD-ord 4

5 år i sammandrag och aktiedata 8

Affärsidé och strategi

Marknadsutveckling

10

och verksamhet 2002 12

Inledning tillämpningsområden 20

Tillämpningsområde:

Presspulver för komponenter 22

Övriga järnpulver 24

Coldstream 26

Koncernbeskrivning:

Forskning och utveckling 28

Humankapital 30

Miljö 32

Kvalitet 35

Förvaltningsberättelse 36

Vinstdisposition 40

Resultaträkningar 41

Balansräkningar 42

Kassaflödesanalyser 44

Noter 45

Revisionsberättelse 53

Styrelse, ledning och revisorer 54

Adresser 56

43


F2

Bolagsstämma

Tid och plats

Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 8 maj

2003 kl 15.00 i HB-Hallen i Höganäs.

Rätt att delta

För att delta och äga rösträtt måste aktieägaren vara

• registrerad i aktieboken

• anmäld till bolaget

Registrering

Registrering i den av VPC AB förda aktieboken måste ha

skett senast tio dagar före stämman. Aktieägare, som låtit

förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera

aktierna i eget namn senast måndagen den 28 april 2003.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman görs till bolaget under

adress 263 83 Höganäs eller per telefon 042-33 80 59 (direktnummer)

senast fredagen den 2 maj 2003 kl. 16.00. Vid

anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,

adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Utdelning

Styrelsens förslag till utdelning för år 2002 är 5,00 kr per

aktie med avstämningsdag tisdagen den 13 maj 2003.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget,

beräknas utdelning komma att utsändas av VPC fredagen

den 16 maj 2003.

Ekonomisk Information

Höganäs ABs ekonomiska information publiceras på

svenska och engelska och finns tillgänglig på Höganäs

hemsida www.hoganas.com.

Rapporterna kan även beställas från Höganäs AB

263 83 Höganäs, telefon 042-33 80 59 (direktnummer)

eller telefax 042-33 80 80.

Under verksamhetsåret 2003 publiceras delårsrapporter

den 14 april (3 månader), den 11 juli (6 månader) respektive

13 oktober (9 månader).


Försäljningsvolymen ökade under året med 9 procent (-6)

Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster

blev 16,3 procent (13,9)

Resultat före skatt ökade med 55 procent

Föreslagen utdelning 5,00 kronor per aktie (4,50)

Koncernen 2002 2001

Nettoomsättning, Mkr 3 249 3 245

varav utanför Sverige, % 98 98

Resultat före skatt, Mkr 457 295

Rörelsemarginal, % 15,5 10,3

Avkastning på eget kapital, % 17,8 11,8

Soliditet, % 44 40

Skuldsättningsgrad, ggr 0,74 0,95

Vinst per aktie, kr 9,20 6,00

Medelantal anställda 1 426 1 456

Året i korthet

3


VD-ord


Förbättrat resultat på marknad

med många ansikten

2002 blev ett år med många olika ansikten: svag utveckling

i Europa, god tillväxt i större delen av Asien och kraftig

ökning av marknadsandelarna i USA.

Helt klart är emellertid att resultatet för året blev bättre

än för 2001 och att Höganäs är väl rustat för tillväxt, när

konjunkturen vänder.

Höganäs har investerat närmare en

miljard kronor i Stony Creek i USA.

Fabriken är världens modernaste

anläggning för tillverkning av järnpulver

och invigdes i slutet av 2001.

Starten blev påfallande god; minimalt

med inkörningsproblem och ett

mycket positivt bemötande på marknaden.

Stony Creek kan med mycket

enkla medel öka kapaciteten avsevärt.

Medarbetarna har utvecklats

mycket väl under året. Verksamheten

vid Pyron i USA har rationaliserats,

genom att atomiseringen där flyttades

till den betydligt effektivare anläggningen

i Stony Creek.

Förutom den egna produktionen

av järnpulver, säljer North American

Höganäs också stora mängder högförädlade

pulver från Sverige.

Omfattningen av denna import har

överraskat positivt, med en försäljning

som är väsentligt större än planerat.

Denna ökade efterfrågan på

kvalificerade pulver förväntas bestå.

Sammantaget blev tillväxten i

Nordamerika något lägre än de högt

ställda förväntningarna – bland annat

för att det tar lång tid för kunderna

att ställa om till en ny leverantör.

Satsningen på USA fortsätter därför

under 2003 och såväl teknisk service

som marknadssidan får ytterligare

resurser. Målet är att nå break even

på rörelseresultatnivå för North

American Höganäs under 2003, resultateffekten

av försäljning från Sverige

obeaktad.

VD-ord


Starten i USA blev påfallande

god; minimalt med inkörningsproblem

och ett mycket positivt

bemötande på marknaden.

5


VD-ord

6

Rörelsemarginalen förbättrades

rejält under 2002.


2003 blir ett år av

konsolidering efter

flera år av expansion.

Stor efterfrågan på högförädlat

Andelen högförädlade pulver och andra

mer avancerade blandningar ökade

under året. Detta är produkter med större

innehåll av unik know-how. Ett exempel

är Höganäs kromlegerade pulver

Astaloy CrM som introducerades 1998.

Volymerna börjar bli väsentliga och

lämnar nu fabriken i samma takt som de

produceras. Övriga Astaloyer har också

utvecklats positivt under året.

Resultatmässigt har Coldstreamdivisionen

däremot inte motsvarat förväntningarna.

Tillväxten i volym var för-


visso 11 procent, men detta är lägre än

planerat. Dessutom har produktionen

haft en del leveransproblem, främst för

att flytten av produktion från Höganäs

inte gick så smärtfritt som vi hade anledning

att förvänta. Coldstreamdivisionen

förväntas öka såväl volymerna som lönsamheten

under 2003.

Fortsätter att investera

För att möta efterfrågan har Höganäs

fortsatt att investera i volymbegränsande

delar av verksamheten. Under året

investerade koncernen cirka 300 miljoner

kronor i om- och utbyggnad av

produktionen. De viktigaste insatserna

gjordes i:

• Brasilien (68 miljoner kronor): Ny

fabrik med glödgningslinje och blandningsstation.

Råpulver tillverkas i den

gamla fabriken och transporteras till

den nya för vidare förädling

• Belgien (49 miljoner): Gasatomiseringen

flyttad hit från Höganäs

• Sverige (154 miljoner): finpulververkstad

i Höganäs, utbyggnad av homogenisering

och utpackning vid Distaloyverket

i Höganäs, ny vätgasanläggning

• USA (mindre tilläggsinvesteringar på

42 miljoner)

Under 2003 planerar vi att investeringstakten

kommer att vara oförändrad,

dvs runt 300 miljoner kronor.

Det största projektet under 2003 blir

en utbyggnad av produktionskapaciteten

för Astaloypulver. Höganäs fortsätter

också sin ambitiösa satsning på

forskning och utveckling det kommande

året. Ett stort antal mycket

intressanta projekt är i full gång.

I övrigt blir 2003 ett år av konsolidering,

efter flera år av expansion.

De senaste årens initiativ har gjort

att det nu är ett starkare Höganäs

som möter marknaden. Höganäs är

väl rustat inom såväl produktion som

kapacitet och bemanning.

För 2003 förväntas marknadsläget

under första halvåret bli tämligen

svagt medan andra halvåret rymmer

möjlighet för en mer positiv utveckling.

För fordonsindustrin förväntas

produktionsvolymerna minska något.

En fortsatt god organisk tillväxt förväntas

inom presspulverområdet. I

Nordamerika kommer marknadsandelarna

att öka. Totalt bedöms dessa

faktorer resultera i en volymökning.

För år 2003 bedöms resultatet före

skatt bli bättre än 2002.

Claes Lindqvist

VD och koncernchef

VD-ord

7


8

5 år i sammandrag och aktiedata

Mkr 2002 2001 2000 1999 1998

Nettoomsättning 3 249 3 245 3 070 2 392 2 210

Rörelseresultat 505 334 618 590 538

Finansiella intäkter och kostnader -48 -39 -24 -12 -26

Resultat före skatt 457 295 844 629 567

Årets resultat 317 209 520 421 392

Rörelsemarginal, % 15,5 10,3 20,1 24,7 24,3

Nettomarginal, % 14,1 9,1 19,8 *

26,3 25,7

Balansomslutning 4 205 4 408 3 582 2 844 2 548

Eget kapital 1 827 1 744 1 798 1 848 1 567

Sysselsatt kapital 3 263 3 489 2 579 2 139 1 966

Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,0 11,0 26,7 *

31,2 30,8

Avkastning på eget kapital, % 17,8 11,8 23,8 *

24,7 27,3

Soliditet, % 43,5 39,7 51,2 66,1 62,6

Skuldsättningsgrad, ggr 0,74 0,95 0,36 0,08 0,19

Andel riskbärande kapital, % 53,8 49,1 61,4 76,5 73,1

Räntetäckningsgrad, ggr 10,5 8,6 26,3 *

53,4 22,8

Kassaflöde efter investeringar 512 -726 66 299 287

Investeringar 328 914 435 205 168

Medelantal anställda 1 426 1 456 1 371 1 110 1 028

Omsättning/anställd 2,28 2,23 2,24 2,15 2,15

*) exklusive försäljning HC-aktier

Definitioner

• Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

• Nettomarginal

Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning.

• Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke

räntebärande skulder och uppskjuten

skatteskuld.

• Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt ökat med räntenetto

och kursdifferenser på finansiella lån i

förhållande till genomsnittligt sysselsatt

kapital.

• Avkastning på eget kapital

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt

eget kapital.

• Soliditet

Eget kapital ökat med minoritetens

andel i förhållande till balansomslutning.

Höganäsaktien

Höganäs introducerades 1903 på Stockholms Fondbörs

under namnet Höganäs-Billesholms AB. 1987 förvärvade

Lindéngruppen AB samtliga aktier i Höganäs AB, vilket

medförde att aktien avnoterades från Stockholms

Fondbörs, för att därefter den 7 april 1994 åter introduceras.

Aktiekapitalet uppgår till 175,5 miljoner kronor fördelat

på 35 098 932 aktier med ett nominellt värde av fem kronor

per aktie. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar

och vinst. Varje A-aktie berättigar till tio röster,

medan varje B-aktie berättigar till en röst. Endast B-aktien

noteras på Stockholms Fondbörs. En börspost i Höganäs

AB uppgår till 100 aktier. Vidstående tabell visar Höganäs

aktiestruktur vid utgången av år 2002.

• Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder reducerat med

likvida medel och övriga räntebärande

fordringar i förhållande till eget kapital

+ minoritetsandel.

• Andel riskbärande kapital

Eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten

skatteskuld i förhållande till

balansomslutningen.

• Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt ökat med räntenetto

och kursdifferenser på finansiella lån i

förhållande till räntenetto.

• Vinst per aktie

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt

antal aktier, beaktat återköp.

• Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antalet

aktier vid slutet av året, beaktat

återköp.

• Kassaflöde efter investeringar, kr/aktie

Kassaflöde efter investeringar i

förhållande till genomsnittligt antal

aktier, beaktat återköp.

Börsvärde och kursutveckling

Börsvärdet per den 30 december 2002 uppgick till 5 629

miljoner kronor (5 739) medan antalet aktieägare uppgick

till 9 490 (9 358). Under perioden februari 2002 till januari

2003 har Stockholmsbörsens generalindex gått ned med

34 procent. För Höganäs B-aktie var kursutvecklingen för

motsvarande period bättre än generalindex. Avslutskursen

var per den 1 februari 2002 180 kronor och blev per den

31 januari 2003 142 kronor, vilket innebar en minskning

med 21 procent.

Omsättning

Den totala omsättningen av Höganäs B-aktie på

Stockholms Fondbörs under 2002 uppgick till 2 668 miljoner

kronor (2 551). Omsättningshastigheten, dvs den totala omsättningen

under 2002 i relation till genomsnittligt börsvärde

blev 38 procent (46), vilket kan jämföras med börsens

genomsnitt på 122 procent (124).


Kursutveckling

Återköp av aktier

Höganäs har under år 2002 återköpt 285 300 egna aktier till

ett värde av 47 miljoner kronor. Återköpet har genomförts

till en snittkurs på 164 kronor. Vid årsskiftet uppgick

Höganäs innehav av återköpta aktier till 881 900 (2,5%).

Utdelningspolicy

Det är styrelsens policy att Höganäs ska lämna utdelning

motsvarande cirka en tredjedel av årets resultat. Vid fastställandet

av förslag till framtida utdelningar tas hänsyn till

investeringar, finansiell ställning, rörelseresultat och andra

faktorer som bedöms vara av betydelse.

Analytiker som följer Höganäsaktien

Analyser av Höganäs har lämnats av bland andra ABG,

Anders Jegers – Alfred Berg, John Hernander – Carnegie,

Johan Sjöberg – CAI Cheuvreux Nordic, Karl-Johan Bonnevier

– Enskilda Securities, Anders Trapp – Fischer Partners,

Henrik Moberg – H & Q, Johan Dahl – Handelsbanken

Markets, Carl Holmquist – Human Securities AB, Mattias

Eriksson – JP Nordiska, Hampus Engellau – Swedbank,

Mats Liss – Öhman, Anders Roslund.

Höganäs AB:s tio största aktieägare

Uppgifterna bygger på offentlig aktiebok och förvaltarförteckning

utgiven av VPC per den 30 december 2002. Av

det totala antalet aktier svarade utländska aktieägare för

24,3 procent (32,0). Då det ej går att erhålla slutlig ägarstatistik

vad gäller dessa ägare, ska listan med de tio största

aktieinnehaven ses med reservation härför.

Det totala institutionella ägandet uppgick vid årsskiftet

till 78,3 procent (79,2).

Höganäs AB:s tio största aktieägare

5 år i sammandrag

% av aktie- % av

Ägare Antal aktier kapital * röster *

Lindéngruppen 7 650 000 22,4 38,3

Tredje AP-fonden 2 397 099 7,0 5,6

Marathon 1 884 388 5,5 4,4

Didner & Gerge 1 600 000 4,7 3,7

AFA 1 096 350 3,2 2,5

Arb. Mark. Förs. 837 500 2,4 1,9

SEB Fonder 788 365 2,3 1,8

Kammarkollegiet 774 009 2,3 1,8

Roburs fonder 724 900 2,1 1,7

Catella 579 400 1,7 1,3

*

Höganäs återköpta 881 900 egna aktier är inte medräknade

i procentandel av kapital respektive röster.

Nyckeltal

Justerat för emission 2002 2001 2000 1999 1998

Vinst, kr/aktie 1) 9,20 6,00 14,20 11,00 11,70

Kassaflöde efter

investeringar kr/aktie 1) 14,90 -21,00 1,80 7,80 8,60

Eget kapital, kr/aktie 1) 53,40 50,50 51,10 48,30 41,00

Utdelning, kr/aktie 5,00 2) 4,50 4,50 4,00 3,70

Börskurs UB, kr 165 166 138,50 185,00 132,50

Direktavkastning, % 3) 3,0 2,7 3,3 2,2 2,8

Antal aktier

beaktat återköp, 1000 st 34 217 34 502 35 198 38 250 38 250

genomsnitt, 1000 st 34 467 34 608 36 452 38 250 33 469

1) Se definitioner sidan 8.

2) Enligt styrelsens förslag.

3) Utdelning i procent av UB kurs.

Antal aktier

Antal Antal % av aktie- % av

Aktieslag aktier röster kapital röster

A 981 000 9 810 000 2,79 22,33

B 34 117 932 34 117 932 97,21 77,67

Totalt 35 098 932 43 927 932 100,00 100,00

Aktiekapitalets utveckling

Ökning i Totalt Ökning i Totalt

antal antal kapital kapital

1994 25 500 000 127 500 000

1998 Fond-

emission 12 750 000 38 250 000 63 750 000 191 250 000

2001 Indragning -3 151 068 35 098 932 -15 755 340 175 494 660

Fördelning av aktieinnehav per 2002-12-30

Innehav Antal aktieägare Antal aktier %

1–500 7 863 1 341 210 3,8

501–1000 857 686 108 1,9

1001–5000 551 1 218 357 3,5

5001–100 000 177 4 276 292 12,2

100 001– 42 27 576 965 78,6

9 490 35 098 932 100,0

9


Affärsidé och strategi


Världens största metallpulvertillverkare

Affärsidé

Höganäs affärsidé är att:

• utveckla, tillverka och marknadsföra

järn- och metallpulver. De viktigaste

kunderna finns inom pulvermetallurgisk,

svets-, kemisk och

metallurgisk industri

• öka kundernas, leverantörernas

såväl som den egna konkurrenskraften

genom att löpande kunna

tillhandahålla järn- och metallpulver

som ger slutprodukten en lägsta

totalkostnad. Den marknadsledande

ställningen bibehålls och förstärks

genom tillgången på kompetenta

och motiverade medarbetare med

förmågan att hantera modern

teknik och effektiva arbetssätt.

Forskning och produktutveckling

är fokuserade på att kontinuerligt

ta fram och utveckla såväl nya

produkter som nya processer

Strategiska mål

• för valda produktområden ska

Höganäs vara marknadsledande

inom varje geografiskt angiven

marknad. För att utveckla och bibehålla

denna position bedriver koncernen

en medveten etablerings- och

förvärvsstrategi som säkerställer ett

lokalt engagemang med syfte att

tillgodose de specifika behov som

respektive marknad har. Denna aktivitet

ska långsiktigt öka Höganäs

lönsamhet

• samtliga lokala produktionsenheter

styrs mot koncernens centralt

uppställda produktivitets-, teknikoch

kvalitetskrav. Produktsortimentet

varierar mellan enheterna,

dels beroende på lokal efterfrågan,

dels med målet att erhålla en för

koncernen globalt effektiv produktion

till lägsta kostnad

• försäljningsenheter etableras på de

marknader där efterfrågan av metallpulver

utgör eller förväntas bli en

väsentlig del av koncernens totala

omsättning. Dessa enheter är bemannade

med försäljningsrepresentanter

med hög teknisk kompetens

för att kontinuerligt kunna

möta kundernas ökande krav på

kommersiell och teknisk service

• huvuduppgiften för forskning och

utveckling är att leda branschens

utveckling av nya metallpulver

inom såväl existerande som nya

applikationsområden

Höganäs finansiella mål är att:

• över en konjunkturcykel uppnå en årlig

volymtillväxt på minst 10 procent

• rörelsemarginalen ska överstiga 20

procent

• avkastningen på sysselsatt kapital

ska överstiga 20 procent

• nettoskuldsättningen inte ska överstiga

150 procent av eget kapital

Affärsidé och strategi

Höganäs erbjuder ökad konkurrenskraft genom

järn- och metallpulver som ger slutprodukten

lägsta totalkostnad.

11


Marknadsutveckling och verksamhet 2002


2002 – återhämtning i Amerika och Asien

Under 2002 har nästan samtliga marknader för presspulver

återhämtat sig i förhållande till det svaga år 2001. Undantaget

är Europa, vår största marknad, som legat konstant på

fjolårets nivå.

Höganäs har fortsatt att stärka sina positioner på den

amerikanska marknaden, företrädesvis inom tillämpningsområdena

presspulver och friktionspulver. Marknadsandelarna

på övriga marknader har varit i stort sett oförändrade.

Europa

Den avmattning av pulveranvändningen

som påbörjades under 2001

har avklingat, och 2002 har varit ett

stabilt år på nivåer motsvarande snittet

av föregående år. En viss förskjutning

från väst till öst har dock kunnat

konstateras. Detta beror på ökade

marknadsandelar i Ryssland, fortsatt

utflyttning av svetselektrodproduktion

till Östeuropa samt ökad efterfrågan

i Turkiet.

Fordonsindustrin, som är största

användaren av metallpulver, utvecklades

svagt under året. I väst minskade

produktionen med cirka 3 procent,

medan minskningen i Östeuropa blev

hela 7 procent.

Höganäs AB, Sverige

Efterfrågan på kundspecifika blandningar,

och då specifikt klistrade

blandningar, har ökat starkt. Ytterligare

produktionskapacitet har skapats

under året för att möta detta behov.

En ny vätgasanläggning har tagits i

bruk under hösten. Denna säkerställer

såväl lägre förbrukningskostnader

som företagets expansionsbehov av

vätgas.

Låglegerade produkter, så kallade

Astaloyer, har haft fortsatt god tillväxt,

framförallt på den amerikanska marknaden.

Ytterligare kapacitet kommer

att skapas under 2003.

Marknadsutveckling och verksamhet 2002

En särskild enhet för fraktionering av

speciella järnpulver håller på att byggas

i anslutning till Pulververket. Denna

kommer under året att både förbättra

leveranskapaciteten till lägre kostnad

och säkerställa en förbättrad kvalitet

på rena järnpulver.

13


Marknadsutveckling och verksamhet 2002

14

Höganäs Belgium S.A., Belgien

Under 2002 har produktionen av

nickelbaserade ytbeläggningspulver i

Höganäs flyttats till Belgien. Därmed

är samtliga anläggningar för gasatomiserade

produkter koncentrerade dit.

Långsiktigt kommer detta att skapa

skalfördelar och ökad flexibilitet

inom produktion och logistik.

Japan

Japansk presspulverindustri har dragit

nytta av den starka efterfrågan på fordon

i USA. Japansktillverkade bilar

har samtidigt tagit marknadsandelar i

Nordamerika. Detta har medfört att

den japanska bilproduktionen ökat

med cirka 4 procent. Cirka 90 procent

av presspulvret används i fordonsapplikationer.

För Höganäs har denna

del av försäljningen ökat med cirka 6

procent.

Inom tillämpningsområdet övriga

pulver har en neddragning genomförts

av leveranser för värmepåsapplikationer.

Detta är en med kunderna

planerad aktivitet i syfte att avveckla

en lågprisapplikation, samtidigt som

det ger positiva kvalitetseffekter på

alla övriga svamppulver.

Höganäs Japan K.K., Japan

Den höga efterfrågan på pulver har

gjort att utnyttjandet i den lokala

blandningsstationen varit högt. En

ökad efterfrågan på högpresterande

pulver, typ Distaloyer, har givit en

gynnsam förskjutning av produktmixen.

Under året har den lokala tekniska

kompetensen utökats ytterligare, och

den utgör nu en viktig länk mellan

japanska kunder och Höganäs för det

utvecklingsarbete som bedrivs i

Sverige.

Övriga Asien

Den ökade efterfrågan i USA och

Japan har haft stor inverkan på presspulveranvändningen

i Asien. Samtidigt

har bilproduktionen i denna region

ökat med cirka 15 procent.

De förbättrade marknadsförutsättningarna

har resulterat i att Höganäs

ökat sin försäljning av presspulver på

dessa marknader med över 25 procent,

medan försäljningen av övriga

pulver varit konstant. Minskad efterfrågan

från elektronikindustrin har uppvägts

av ökad försäljning till svetsindustrin.

Vissa lågprisprodukter inom området

övriga pulver har under året tappats

till lokala kinesiska leverantörer,

medan Höganäs stärkt sin position

något på den taiwanesiska marknaden.

I övrigt har Höganäs hållit sina marknadsandelar.

Höganäs (China) Ltd, Kina

Marknaden är i stark tillväxt, varför

det finns många aktörer. Detta har

lett till en prispress på enklare baspulver.

Ett sätt att möta detta är att

erbjuda mera komplicerade, kundspecifika

produkter. Andelen lokalt

tillverkade kundspecifika blandningar

har fortsatt att öka under året.

Höganäs India Ltd, Indien

Järnpulvermarknaden i Indien skiljer

sig från alla andra marknader. Presspulver

används här huvudsakligen för

motorcykelapplikationer och utgör en

mycket mindre del av totalmarknaden.

Svetsindustrin står för betydligt

större andel av pulveranvändningen

än vad som annars är normalt.

Försäljningen av presspulver ökade

med drygt 10 procent, men inga förskjutningar

av marknadsandelarna har

ägt rum.

Övriga marknader (inkl Amerika)

Höganäs har vuxit mycket starkt på

dessa marknader. Detta är ett resultat

både av ökade marknadsandelar och

stark marknadstillväxt. Bilproduktionen

har vuxit med cirka 5 procent

i Nordamerika och även om produktionen

i Sydamerika har minskat lika

mycket i procent, så är nettotillväxten

hög. Totalt har pulveranvändningen

på dessa marknader ökat med över

10 procent.

• North American Höganäs Inc, USA

Produktionsanläggningen i Stony Creek

har under året successivt ökat sina

utleveranser. Under första halvåret

flyttades den atomiserade volym som

tidigare tillverkades i Pyron över till

Stony Creek. Försäljningen av högförädlade

produkter, producerade i

Sverige, har samtidigt utvecklats väl.

Produktionsenheten Pyron i Niagara

Falls har under året koncentrerats på

tillverkning av specialprodukter för friktions-

och livsmedelsapplikationer.

Framför allt friktionspulvren har utvecklats

positivt genom ökade marknadsandelar.

Höganäs Brasil Ltda, Brasilien

Brasilien brottas med stora finansiella

problem. År 2002 valdes en ny president

och året kännetecknades av stor

osäkerhet. Det visade sig också i

valutakursen, som förlorade mer än

50 procent av sitt värde mot USD.

Även om bilproduktionen har minskat

under 2002, så har pulvermarknaden

utvecklats positivt. Höganäs volymer

ökade men lönsamheten påverkades

negativt av den svaga valutan.

En ny fabrik håller på att färdigställas,

och kommer att börja producera pulver

glödgat enligt Höganäs koncept under

första kvartalet 2003. Detta förväntas

förbättra både produktkvalitet och

produktivitet högst avsevärt.


Stony Creek ligger tio mil öster om

Pittsburgh och är världens modernaste

anläggning för produktion av atomiserade

järnpulver. I en byggnad stor

som sex fotbollsplaner har det gamla

stålverket rivits ut och fått ge plats för

en helt integrerad anläggning, som

smälter skrot i ena änden och levererar

kundspecifika blandningar i den andra.

Här finns modernast tänkbara teknik,

ofta förbättrade versioner av de lösningar

som fungerar bäst i Höganäs

anläggningar på andra håll i världen.

Marknadsutveckling och verksamhet 2002

Strategisk satsning i USA

Höganäs anläggning i Stony Creek har fått en flygande start.

Fabriken invigdes i oktober 2001 och har under året i stort

levt upp till förväntningarna.

Anläggningen har kapacitet att förse marknaden med

upp till 25 procent av allt järnpulver som förbrukas i

Nordamerika. Såväl försäljning som produktion följer plan

och break even för North American Höganäs förväntas nås

under 2003.

Det första som slår en på plats är hur

rent, ljust och färgglatt det är inomhus

– långt ifrån det typiska intrycket

av stålindustri.

Intensivt kvalitetsarbete

Fabriken kvalitetscertifierades 2002

enligt både ISO 9001:2000 och den

branschanpassade QS 9000-standarden.

Under våren avslutas även arbetet med

miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Certifieringen stödjer Höganäs mål

att förhindra att fel uppstår, vilket i

sin tur ger hög tillgänglighet för

anläggningarna samt hög och jämn

kvalitet i produktionen.

Marknaden i fokus

Väsentligast är dock framgångarna på

marknaden. Höganäs fick en hel del

nya kunder i Nordamerika under 2002.

Den närmaste tiden är det främst

fyra tendenser som påverkar den nordamerikanska

marknaden för järnpulver:

• Marknaden för personbilar är

relativt stabil

15


Marknadsutveckling och verksamhet 2002

16

• Marknaden för stadsjeepar, så kallade

SUV:er, växer. Dessa innehåller fler

PM-detaljer, vilket ökar förbrukningen

av presspulver

• I personbilssegmentet förlorar de

tre stora: Ford, Chrysler och GM

marknadsandelar till bilar av europeiskt

och japanskt ursprung. Dessa

innehåller i allmänhet en lägre andel

presspulver

• I nya konstruktioner används fler

och fler presspulverkomponenter

Enligt branschorganisationen American

Metal Market innebär detta sammantaget

att den organiska tillväxten i USA

ökar med cirka sex procent i år, till 18,4

kg per bil. För Höganäs innebär det

fortsatta möjligheter att nå lönsamhet i

anläggningen under 2003.

Totalt ökade pulvermarknaden

under 2002 med 12 procent, vilket

innebar att totalmarknaden för presspulver

i Nordamerika blev något

mindre än rekordåret 2000.

Intensiv bearbetning av marknaden

Kundbearbetningen är intensiv, såväl

i form av direkt säljarbete och tekniskt

arbete som genom utbildning

och information.

Marknadsorganisationen och kundstödet

vid Höganäs Tech Center

Bilindustrin i USA förväntas använda 18,4 kg järnpulver

per bil i år. Det gör det möjligt att nå break

even i Höganäs nya Stony Creek redan 2003.


kommer också att ytterligare förstärkas

de kommande två åren.

Höganäs har bland annat mött ett

mycket stort intresse för de kromlegerade

Astaloy CrM-pulvren, som

redan kommit till användning i stor

skala. Detta är ett material med egenskaper

som ingen konkurrent kan

matcha i dag.

En betydande andel av det pulver

som säljs i Nordamerika kommer

fortfarande från Sverige. Här fungerar

Stony Creek som mellanlager och

blandningsstation och agerar som

garant för leverans, oberoende av

eventuella problem i transporten från

Sverige.

Utbildning och träning är en nyckelfråga

för fortsatt framgång och prioriteras

därför även i fortsättningen.

North American Höganäs har därför

arbetat intensivt med träning och

utbildning i samtliga delar av produktionen.

Pyron moderniseras

År 2000 köpte Höganäs Pyron, en

ledande leverantör av friktionspulver.

Det är en lönsam verksamhet med en

rad unika pulver. För att säkra fortsatt

lönsamhet kommer denna del av

verksamheten att moderniseras under

2003. Höganäs kan här tillföra sitt

kunnande genom hela processen,

både vad gäller teknologi, underhåll

och organisation.

– Det grundläggande syftet med den

här delen av verksamheten är att i

handling befästa Höganäs position

som marknadsledare, säger Tech

centrets svenske chef Ulf Engström.

Vi erbjuder bland annat

• undersökningar av produkt- och

produktionsrelaterade problem hos

kunder, i princip på temat ”vad är

felet och vad ska vi göra åt det?”

• provblandningar av pulver, datablad

och uppföljning av vilka

blandningar som kan bli aktuella

för produktion

• kontakt med nyckelpersoner på slutkundernas

utvecklingsavdelningar

Ökar beläggningen

– Syftet med provblandningarna är att

ge kunderna möjlighet att testa Höganäs

blandningar innan de tar beslut

om storskalig tillverkning. På uppdrag

av komponenttillverkare och

slutanvändare utnyttjas anläggningen

också till att ta fram material för nya,

framtida applikationer. Applikationsutveckling

är nämligen avgörande för

ett ökat innehåll av presspulverprodukter

i varje ny generation av konstruktioner

för bilindustrin.

Marknadsutveckling och verksamhet 2002

Utveckling och kundstöd

Forskning och utveckling har varit Höganäs styrka i många år

– och ett av de områden där koncernen ofta utmärkt sig gentemot

konkurrenterna. Denna verksamhet kanaliseras i USA

genom Höganäs Tech Center i Stony Creek. Ett tiotal medarbetare

erbjuder här kundstöd, produkt- och produktionsutveckling

samt utbildning och information.

Applikationsutveckling är avgörande för möjligheterna

att öka bilarnas innehåll av presspulverprodukter,

säger Ulf Engström som är chef

för Höganäs Tech Center i USA.

– I andra riktningen tar vi emot idéer,

uppslag och signaler från marknaden

och återför dem till FoU i Höganäs.

Slutligen fungerar vi som teknisk support

för Höganäs produktion här i USA.

17


Marknadsutveckling och verksamhet 2002

18


Gary L Anderson (t v) är teknisk chef för

Keystone Powdered Metal Company,

en av Höganäs största kunder i USA. Här i

samspråk med North American Höganäs VD,

Sten-Åke Kvist.

Oberoendet är ett starkt argument

Tekniskt kunnande, oberoende och snabb reaktionsförmåga

är nyckelfaktorer för Keystone Powdered Metal Companys

val av leverantörer. Företaget har snabbt blivit en av

Höganäs största kunder i USA.

Keystone har ett tusental anställda

vid fabriker i tre delstater, omsätter

nästan en miljard kronor årligen och

tillverkar bortåt tusen olika produkter,

i första hand för de tre stora: Ford,

Chrysler och GM. Keystone var också

ett av de första amerikanska företag

som började använda North American

Höganäs produkter. Nu är de en av

de största kunderna.

Huvudkontoret ligger i St Marys i

norra Pennsylvania. Inom detta område,

på en yta mindre än Skåne, ryms ett

50-tal komponenttillverkande företag

som tillsammans förbrukar mer presspulver

än industrin i hela Europa.

Den största avnämaren för presspulverkomponenter

är bilbranschen.

Pulver utan motstycke

Höganäs utvecklar pulver som saknar

motstycke. Just nu lär de sig också att

hantera den nordamerikanska marknadens

krav på hastighet. Allt går

Marknadsutveckling och verksamhet 2002

snabbare här än i Europa och det gäller

att kunna reagera blixtsnabbt, säger Keystones

tekniske chef Gary L Anderson.

Utvecklingen inom bilindustrin går

mot fler och fler detaljer av presspulver;

större detaljer för mer påfrestande

applikationer i allt fler delar av bilens

drivlina. För att klara detta krävs nya

pulver och tillverkningstekniker som

medger högre densitet.

– För att göra oss ännu konkurrenskraftigare

skulle vi behöva Höganäs

nyheter ett halvår tidigare än vad som

är möjligt i dag.

Beroende av oberoende

leverantörer

En annan grundbult är oberoende.

När en av Keystones viktigaste presspulverleverantörer

köptes upp av

deras värste konkurrent, blev

Höganäs etablering i USA ett viktigt

alternativ.

– Självklart behöver vi leverantörer

som är oberoende, konstaterar Gary

L Anderson. Det skulle vara alldeles

för riskabelt för oss att köpa presspulver

av ett företag som samtidigt

konkurrerar med oss om våra kunder.

19


Inledning tillämpningsområden

20

DENSMIX ASC100.29 316

Skräddarsydda pulver

för varje behov

Genom att skräddarsy metallpartiklarnas

legeringsinnehåll, form och storlek skapar

Höganäs pulver för mycket specifika användningsområden

och behov. Här är några exempel

på pulverkvaliteter med unika egenskaper:


Inledning tillämpningsområden

NC100.24 DISTALOY AE DISTALOY AB

Densmix En blandning av järnpulver, legeringselement och smörjmedel som används

för varmkompaktering. Detta möjliggör tillverkning av komponenter

med högre densiteter än normalt, vilket förbättrar de mekaniska egenskaperna.

Synkroniseringsring i växellådor är ett exempel på detalj som tillverkas

med Densmix.

ASC100.29 Ett järnpulver som tillverkas genom atomisering vilket ger mycket goda

pressegenskaper. Pulvret kan användas i höghållfasta komponenter, tillexempel

oljepumphjul.

316 Ett rostfritt pulver som är icke-magnetiskt och har utmärkta korrosionsegenskaper.

Detta är det mest använda pulvret för rostfria komponenter,

exempelvis fingerskruv.

NC100.24 Ett järnpulver som tillverkas genom reduktion av järnmalm. Pulvret används

till detaljer där dess höga styrka efter pressning är en viktig egenskap,

exempelvis detaljer till stötdämpare.

Distaloy AE Ett metallpulver som tillverkas genom diffusionsglödgning av nickel, koppar

och molybden till järnpulvret. Produkter med krav på mycket goda mekaniska

egenskaper tillverkas av detta pulver, till exempel snedkugghjul till

elmaskiner.

Distaloy AB Ett järnpulver som tillverkas på samma sätt som Distaloy AE, men med lägre

halt legeringselement. Pulvret används till detaljer med något lägre mekaniska

egenskaper än de som erhålls med Distaloy AE, exempelvis koniska kugghjul

i handarbetsmaskiner.

21


Tillämpningsområde: Presspulver för komponenttillverkning

22

Ny teknik för hög densitet

skapar nya marknader

Presspulvrets viktigaste konkurrensfördel är att komponenter

av presspulver ofta kan produceras till en lägre kostnad än

komponenter tillverkade med konkurrerande tekniker.

Pulvrets nackdel är porositeten, som ger lägre densitet i de

färdiga komponenterna – och därmed lägre hållfasthet. Nya

pulver och ny teknik gör det nu möjligt att nå allt högre grad

av täthet i de färdiga komponenterna.

Presspulver började användas på

1930-talet. Det konkurrerar främst med

gjutgods, smide och maskinbearbetning.

Produktutveckling har redan förbättrat

pulvrens egenskaper radikalt, och Höganäs

står sedan länge i främsta ledet.

Moderna presspulver borde egentligen

kallas stålpulver, eftersom legeringselementen

nickel, koppar, krom,

mangan och molybden tillsätts järnpulvret.

De senaste åren har nya pulver

introducerats där legeringselementen

tillsätts direkt i smältan, dvs i första tillverkningsledet.

Astaloy CrM är ett exempel på

detta. Det är ett höghållfast material,

som är billigare än andra traditionella

pulverlegerade material, genom att

billigare legeringselement kan användas.

Under året slog Astaloy CrM

igenom på bred front på marknaden.

Under 2003 lanseras det låglegerade

Astaloy CrL på allvar.

Fokus på processutveckling

Under året har Höganäs fortsatt ansträngningarna

att nå ökad densitet i de

färdiga komponenterna. Vägen dit går

via förändringar i kundernas processer,

till exempel genom ökad användning

av varmkompaktering, ytförtätning

och höghastighetskompaktering.

Det behövs dock teknisk support

för att lära sig de nya processerna

och där spelar exempelvis Höganäs

varmkompakteringsteam en aktiv

roll. I kundernas produktion behövs

utrustning som dels värmer pulvret,

dels värmer verktygen. Från Höganäs

behövs speciella pulverblandningar

med värmetåliga smörjmedel. Dessa

speciella blandningar kallas Densmix.

Produktionen av komponenter med

denna teknik har haft en fortsatt stark

tillväxt under året.

Vissa komponenter, som kugghjul,

behöver ökad hållfasthet koncentrerad

till ytan. Genom ett speciellt valsningsförfarande

av den sintrade presspulver-


komponenten kan man nå full densitet

(100 procent) i ytan. Höganäs samarbetar

med Escofier, en fransk leverantör

som ingår i Valourec, som tillverkar

maskiner för detta ändamål. Även här

genomförs projekt tillsammans med

kunder. Målet är att tillverka fler nya

komponenter till en lägre kostnad än

vad som är möjligt med traditionella

tekniker.

Full täthet

Det stora steget, full densitet direkt,

återstår dock. Här erbjuder så kallad

höghastighetskompaktering (High

Velocity Compaction, HVC) mycket

intressanta möjligheter. Även på detta

område samarbetar Höganäs med tillverkare

av pressar, som bygger på snabb

hydraulik och avancerad styrning av

pressförloppet. En sådan press har

redan sålts och Höganäs fortsätter att

sprida kunskap om tekniken.

Rätt tillämpad kan den i teorin ge

full täthet. Redan med dagens pulver

och tillsatsmaterial kan man dock nå

tätheter som är högre än vad som är

möjligt med varmkompaktering, dessutom

med billigare utrustning.

HVC erbjuder därmed ett mycket

konkurrenskraftigt alternativ för tillverkning

av enkla komponenter upp

till fem kilo. Vidare utveckling av tekniken

har goda utsikter att klara även

mer komplicerade former.

Ökad effektivitet med bundna

blandningar

För att effektivisera befintlig produktion

erbjuder Höganäs bundna blandningar,

som dammar mindre och har

god förmåga att fylla verktygen.

Produkten kallas Starmix och kan

öka effektiviteten i pressarna med upp

till 30 procent. Starmixblandningarna

är inte unika på marknaden, men

Höganäs produkt håller en ovanligt

hög kvalitet och står för en ökande

del av försäljningen.

Tillämpningsområde: Presspulver för komponenttillverkning

Kan förändra en hel industri

Ett nytt segment av presspulvermarknaden

är mjukmagnetiska kompositpulver

(SMC) med i princip tre

användningsområden: järnkärnor i

elektronisk utrustning, tändspolar för

bilar samt i elektriska motorer.

Höganäs satsar kraftfullt på

utveckling av SMC-teknologin, men

det tar tid innan det ger något större

genombrott i försäljningen. I dag finns

en existerande marknad för SMC-pulver

inom elektroniska komponenter för

utrustning som datorer, mobiltelefoner

och liknande. Denna har dock varit

vikande under året, som en följd av

nedgången i IT- och telekommunikationsbranschen.

Det viktiga, för att nå volymer, är i

stället helt nya applikationer, framförallt

elmotorer och elektriska maskiner.

Redan 2001 kom de första komponenterna

i kommersiell produktion

och under året har bland annat

japanska Aisin Seiki börjat tillverka

en elektrisk servomotor för bilars

bromssystem. Den är ett utmärkt

exempel på hur man kan utnyttja

materialet till fullo, det bästa

exemplet hittills på att SMC kan

fungera både tekniskt och kommersiellt.

Potentialen för SMC-pulver är gigantisk:

varje år tillverkas fyra miljarder elektriska

motorer. Höganäs fortsätter därför

arbetet med att utveckla pulverkompetensen

inom industrin. Till

skillnad från presspulver i allmänhet

vänder man sig i SMC-fallet direkt till

slutanvändarna, dvs de som tillverkar

motorerna. Lyckas man övertyga dem

ligger vägen öppen för komponenttillverkarna

– och för Höganäs.

Unika erbjudanden

Höganäs kunder blir allt mer globala.

Höganäs har i dag egen produktion i

sju länder och egen representation

och försäljningskontor i över 30 länder,

för att kunna assistera sina globala

kunder lokalt. Strategin är att konkurrera

med tekniska prestanda och

att leverera pulver som ger kunden

lägsta totala kostnad för sina produkter.

Det har givit koncernen en mycket

stark position på högprestandamarknaden,

den del av marknaden som

förväntas växa mest i framtiden.

Höganäs ser som sin uppgift att

driva marknaden framåt genom teknisk

utveckling av material och processer

för nya komponenter. Genom att ta

detta ansvar som marknadsledare blir

Höganäs den självklara partnern för

alla kunder.


Tillämpningsområde: Övriga järnpulver

24

Lönsamhet före volym

Höganäs är framstående på en lång rad områden också inom

övriga järn- och metallpulver. Jämfört med presspulver handlar

det om mindre volymer, men teknologin är i många fall snarlik.

Strategin är att i första hand styra mot lönsamhet hellre än

mot volym – i den mån de två målen inte sammanfaller.

Höganäs har under flera år segmenterat

marknaden, för att få rätt fokus

på områden med vitt skilda förutsättningar.

Detta arbete har varit lyckosamt

och Höganäs säljer i dag en

högre andel övriga järnpulver än

konkurrenterna.

Området Övriga järnpulver kan

delas upp i följande underavdelningar:

• friktion

• svets

• carrier cores

• övriga kemi- och

metallurgiapplikationer

Komplett sortiment

av friktionspulver

Vid tillverkning av bromsbelägg tillsätter

man ofta järnpulver med speciella


egenskaper. Förvärvet av amerikanska

Pyron Corporation 2000 gav Höganäs

en mycket stark position på den amerikanska

friktionsmarknaden. Denna

representerar huvuddelen av världens

totala tillverkning och Höganäs

ökade sina marknadsandelar ordentligt

under året. Utanför Nordamerika, där

användningen är begränsad främst till

tyngre fordon, har Höganäs sedan

många år en ledande ställning.

Svetspulver ett inarbetat segment

Svetspulver är ett traditionsrikt och

fortfarande ett viktigt segment utan

tvära kast. En långsam men tydlig

rörelse i marknaden är att kunderna

flyttar mer och mer av sin verksamhet

till lågkostnadsländer; i Europa från

väst till öst; i världen från Europa till

Asien.

Svetspulver är en mogen marknad,

där det är dyrt att ta sig in. Höganäs

slår därför i första hand vakt om befintliga

marknadsandelar med leveranssäkerhet

och kvalitet som främsta

argument.

Carrier cores

Carrier cores är de pulverpartiklar

som hjälper till att överföra toner till

pappret i större kopiatorer och laserprintrar.

Totalmarknaden är svag,

eftersom försäljningen av dessa typer

av maskiner är låg.

Höganäs har arbetat mycket med

utveckling under de senaste åren.

Det är en viktig uppgift, eftersom

utvecklingstiden för slutanvändare av

den här typen av produkter är mycket

lång. Tidigare insatser på forskning

och utveckling börjar dock ge resultat

nu, varför det finns möjligheter för

Höganäs att stärka sin position inom

segmentet under närmaste åren. För

Höganäs är segmentet dessutom

redan lönsamt, något som inte är så

vanligt för konkurrenterna.

Små, men naggande goda

Kemiska och metallurgiska applikationer

är samlingsnamnet för de tilllämpningsområden

som inte passar

in under något av de övriga huvudområdena.

Här finns ett tiotal olika

segment av varierande betydelse.

Höganäs har nu i stort sett lämnat

alla icke lönsamma områden. Försäljningsvolymerna

är konstanta, medan

lönsamhet och omsättning har ökat.

Några exempel:

• En stor del av världens befolkning

lider av järnbrist. Behovet av järntillskott

är påtagligt och Höganäs

har erkänt bra produkter på det

här området. En ideell, amerikansk

organisation utvärderar just nu

olika typer av järnpulver, och

resultaten kommer att få stor betydelse

för framtida satsningar i

bland annat tredje världen.

• Järnpulver för kemisk rening är en

intressant applikation, eftersom järnpulver

har mycket goda egenskaper

för att ta hand om tungmetaller

i lösning, exempelvis

koppar.

Höganäs strävar efter att öka

totalmarknaden och identifierar områden

där järnpulver kan ge bättre

lösningar än traditionell teknik.

Tillämpningsområde: Övriga järnpulver

Ett av dem gäller svavelrening av

vissa gaser, där Höganäs i samarbete

med ett externt företag utvecklat en

ny patentsökt process. För att industrialisera

konceptet söker Höganäs

ytterligare partners med kunskap om

och intresse för att utveckla och

marknadsföra lämpliga anläggningar.

Under året investerade Höganäs 30

miljoner kronor i Pulververket i

Höganäs, för att skapa en speciell

avdelning enbart för tillverkning av

specialpulver. Att renodla verksamheten

på detta sätt ger tydligare fokus

och bättre förutsättningar vad avser

kostnad och kvalitet.

25


Tillämpningsområde: Coldstream

26

Fortsatt tillväxt för höglegerade metallpulver

Höganäs division Coldstream tillverkar höglegerade metallpulver

för komponenter med extra höga krav på egenskaperna.

Divisionen växer snabbare än järnpulververksamheten

och lönsamheten utvecklas positivt.

Målet är att Coldstream 2004 ska stå för 20 procent av

Höganäsgruppens omsättning, genom att bli marknadsledare

i USA, Asien och Europa. Det gäller fortfarande, trots att

tillväxten under 2002 inte fullt ut kunde leva upp till de

höga förväntningarna.


Höglegerade metallpulver används

framför allt som presspulver för tillverkning

av rostfria komponenter,

som ytbeläggningspulver samt till

filter för kemi- och textilindustrin.

Marknaden kräver allt finare (mindre

partiklar) pulver, något som kan bli

en fördel för Höganäs, eftersom koncernen

har ovanligt väl utvecklad

forskning och utveckling.

Växer kraftigt

Höganäs växer kraftigt inom pulver

för ytbeläggning och komponenttillverkning

genom ökade marknadsandelar.

Ytbeläggningspulver gör det billigare

att reparera slitna ytor. Ytbeläggningspulver

är också utmärkta för att

ge nya komponenter skydd mot slitage,

korrosion och värme.

Ett exempel på en ny applikation

är rotoplasmabeläggning av cylindrar

i personbilsdieslar. Den ersätter

dagens gjutna foder med en ytbeläggning

som ger bättre egenskaper

än konventionell teknik.

Tekniken har utvecklats under tio

års tid av Sulzer Metco Holding AG

med vilket Höganäs har ett nära

samarbete. Tekniken, i kombination

med pulver, ger såväl lägre produktionskostnader

som lägre vikt och

Höganäs förväntar sig nu att denna

applikation ska växa snabbt; först

i Europa och sedan även i Japan och

USA.

Ett annat exempel på utveckling är

SWP, en egenutvecklad process för

ytbeläggning av valsar till stålindustrin.

Dessa slits hårt och SWP är

en mycket kostnadseffektiv ersättning

för tidigare metoder. Även om det tar

lång tid att etablera en ny process är

signalerna positiva från marknaden och

SWP fortsätter att växa under 2003.

Tillväxt förväntas även för nyutvecklade

rostfria pulver och lödpulver

för bilindustrin, där bland annat ny

teknik för avgasrening kräver stora

volymer av lödpulver.

Område i förvandling

Coldstream är ett område i förvandling.

Divisionen har betydligt lägre

marknadsandelar än verksamheten

inom järnpulverområdet, men tillväxten

har historiskt legat på 10–15 procent

per år. 2002 var emellertid ett blandat

år, som inte fullt ut levde upp till de

högt ställda förväntningarna. Volymen

ökade med 11 procent.

Målet är nu att behålla existerande

nivåer i Europa och att växa i USA,

Kina och Japan. Trots den svagare

tillväxten under året kvarstår målet

att Coldstreamdivisionen ska svara för

20 procent av koncernens omsättning

år 2004. Långsiktigt förutsätter detta

troligen produktion på samtliga tre

huvudmarknader.

Bäst gick det under året för mikroniserade

pulver, den tillverkningsteknik

(Coldstream) som givit hela divisionen

dess namn. Grova metallstycken

mals till pulver och säljs som

råmaterial för främst svetsapplikationer

och ytbeläggning. Marknaden varierar

mycket och Höganäs är här beroende

av konjunkturen inom svetsindustrin.

Tillväxtmarknaderna för höglegerade

metallpulver är främst USA och

Kina. Här har utvecklingen varit positiv

för Höganäs, som tar marknadsandelar

från inhemska konkurrenter. Höganäs

räknar med fortsatt hög tillväxt, efter-

Tillväxtmarknader för höglegerade metallpulver

är främst USA och Kina.

Tillämpningsområde: Coldstream

som marknaden är stor och Höganäs

kan erbjuda kvaliteter som innebär

fördelar för kundernas produktion.

På försäljningssidan finns väl fungerande

samarbete med externa partners och

kunder. Detta gör att Höganäs kan

agera på respektive marknad efter

deras unika behov.

Fortsatt utbyggnad

Den största delen av Coldstreamdivisionens

tillverkning sker i belgiska

Ath. Under året byggdes kapaciteten

ut där, främst för att ersätta det nickelpulver

som tidigare producerats i

Höganäs. Flyttningen genomfördes

vid halvårsskiftet och gav betydande

synergieffekter. Kvaliteten är i dag

minst lika god som den var i

Höganäsanläggningen.

Även brittiska Powdrex utvecklas

positivt. Företaget förvärvades 2000

och integreras allt mer i division

Coldstream. Powdrexnamnet har försvunnit

och ersatts med Höganäs

(Great Britain) Ltd.

27


Koncernbeskrivning: Forskning och utveckling

28

FoU är nyckeln till ökad försäljning

Metallpulvrets värde uppstår när kunden förädlar det.

Utgångspunkten för forskning och utveckling inom Höganäs

är att sätta sig in i kundens situation och gemensamt med

kunden skapa nya användningsområden.

Vägen till ökad försäljning och utökad

användning av metallpulver går via

nya applikationer och förbättrade

processer. Här utgör Höganäs forsknings-

och utvecklingsavdelning en

avgörande konkurrensfaktor.

Högre lönsamhet med Starmix

Ett exempel är Starmixteknologin.

Starmix bygger dels på kombinationen

av bindemedel och smörjmedel,

dels på en ny processteknik som fördelar

de organiska tillsatserna optimalt

i pulverblandningen. Starmix

ger metallpulver som dammar

mindre och har högre flytbarhet –

egenskaper som ger kunderna effek-

tivare produktion och upp till 30 procent

högre kapacitet i pressarna.

Teknologin kan tillämpas på de

flesta existerande pulverblandningar.

Allra störst nytta gör den för metallpulver

med grafit, som ökar hållfastheten

när komponenterna sintras och

gör det möjligt att få samma hållfasthet

och måttnoggrannhet som med

konventionellt stål.

Höganäs räknar därför med stor

efterfrågan på presspulver i Starmixform,

som därmed kommer att stå för

en stor del av tillväxten inom presspulver.

Tillverkningen sker vid blandningslinjer

i Höganäs och Japan.

Under 2003 kommer även bland-

ningsstationen i Stony Creek att kompletteras

med denna teknik.

Nära kontakt med forskningen

Höganäs har över tiden utvecklat ett

stort kontaktnät med forskare i den

akademiska världen. Nätverket

Höganäs Ring” är ett exempel på

bolagets omfattande samarbete med

forskare vid högskolor, universitet

och institut runt om i världen. Var

och en har sina speciella kompetenser,

till exempel experterna på maskinbearbetning

vid Technische Universität i

tyska Aachen.

De har arbetat mycket med

maskinbearbetning av komponenter

innan de sintras. Metoden gör bearbetningen

betydligt enklare, under

förutsättning att man kan hålla ihop

det pressade men fortfarande porösa

materialet. Detta kan ske bland annat

genom rätt val av smörjmedel och

organiska tillsatser. Under 2002 presenterade

Höganäs en ny lösning för

detta: smörjmedlet Green Strength

Lube. Det nya smörjmedlet öppnar

dörren för helt nya tillämpningsområden.

Komponenter som kräver

mycket bearbetning, vilket är dyrbart

att åstadkomma i sintrat tillstånd, kan


enkelt och kostnadseffektivt svarvas

och fräsas innan de värmebehandlas.

Högre densitet

Höganäs arbetar intensivt med höglegerade

material; rostfria sinterstål som

erbjuder hög densitet och därmed goda

korrosionsegenskaper. Detta kan nås

genom sintring vid högre temperatur,

pressning med högre tryck eller med

bättre pulver. De förbättrade prestanda

som detta skapar öppnar för möjligheten

att tillverka nya komponenter

av presspulver.

Avgasflänsar är en stor applikation

på det här området och har ökat kraftigt

de senaste åren, inte minst i USA.

Kugghjul för växellådor och motorer

är en annan produkt med stor potential.

I dag tillverkas mycket få sådana

komponenter av presspulver. Höganäs

arbetar emellertid med flera utvecklingsprojekt

inom området. Material

med hög pressbarhet kan nämligen

ge en helt tät yta. Efter ythärdning får

man komponenter med prestanda

som helt motsvarar konventionellt

tillverkade kugghjul.

Genom samarbete med en maskintillverkare

kan Höganäs erbjuda ett

helt system med lämpliga pulver och

Koncernbeskrivning: Forskning och utveckling

metoder för sintring, ytförtätning och

värmebehandling. Systemet minskar

antalet produktionssteg och mängden

spill och ökar därmed konkurrenskraften

för pulverkomponenter.

Krom bättre än nickel

Ett annat exempel på samarbetet med

den akademiska världen är ”Höganäs

Chair in Powder Metallurgy”, där

Höganäs sponsrar doktorander vid

universiteten i Madrid, Trento och Wien.

Med utgångspunkt från sina respektive

specialkompetenser har de under

flera år studerat Astaloy CrM, ett järnpulver

från Höganäs som är förlegerat

med krom och molybden. Tillsatsen av

krom ger mycket goda prestanda, till betydligt

lägre pris än pulver med nickel.

Höganäs har en klar konkurrensfördel

i sitt kunnande kring kromlegerade

pulver – särskilt i en form

som gör det möjligt att tillverka dem

till konkurrenskraftiga priser. Astaloy

CrM har haft stora framgångar på

marknaden under 2002.

Under 2003 lanseras så Astaloy CrL

på allvar. Det är ett låglegerat pulver

avsett för detaljer med lägre krav på

hållfasthet. Materialet ger prestanda som

med god marginal motsvarar bulken av

sinterstål. Astaloy CrL är förlegerat, något

som gör att komponenterna klarar

höga krav på snäva toleranser. Särskilt

värdefullt blir Astaloy CrL som alternativ

till konventionella blandningar

med koppar och kol – legeringsämnen

som gör stålet omöjligt att återanvända.

Kommersiella framgångar för SMC

Den stora satsningen på utveckling

av mjukmagnetiska kompositmaterial

(SMC) fortsätter. Stor potential finns

inom elmotorer och elektriska maskiner,

eftersom SMC gör det möjligt att konstruera

i tre dimensioner, i stället för

bara två med vanlig elektroplåt.

Under 2002 har Höganäs förstärkt

satsningen på SMC-applikationer. Ett

exempel är det intensiva samarbetet

med konstruktörer av elektriska maskiner,

för att lära dem att utnyttja materialets

unika egenskaper så effektivt som möjligt.

I Japan använder företaget Aisin

Seiki nu SMC-material i en elektrisk

servomotor för bilars bromssystem.

Materialets fördelar har gjort det möjligt

att bygga en motor som är både

mindre och lättare än tidigare.

Motorn väntas bli en högvolymprodukt

och är i kommersiell produktion

sedan mitten av 2002.

29


Koncernbeskrivning: Humankapital

30

Ett i alla avseenden globalt företag

Den absolut övervägande delen av Höganäs produkter säljs

sedan länge på den internationella marknaden. I början av

1990-talet fanns fortfarande 85 procent av medarbetarna i

Sverige. I dag arbetar nästan hälften av de anställda utanför

landets gränser.

Att skapa en gemensam företagskultur

är en fortlöpande process. När tyngdpunkten

flyttas från Sverige ökar vikten

av att fortplanta företagskulturen till

organisationens nya delar.

Långsiktighet i allt

En viktig förklaring till Höganäs

framgång är att alla delar agerar i

samma anda. Både produkt och koncept

ska se likadana ut i hela världen.

Höganäs modell innebär långsiktighet

i allt som görs, även i synen på

lönsamhet. Höganäs sätt att agera

skiljer sig därmed från det vedertagna

i vissa delar av världen. Höganäs har

valt att fokusera på teknikkunnande

och samarbete med kunden. Just

denna framtoning har visat sig vara

en viktig framgångsfaktor. Kunderna

uppskattar Höganäs sätt att uppträda.

Fortsatt framgång kräver att alla

medarbetare har hela bilden klar för

sig, förstår produkten, processen och

sättet att tänka samt vet vilka tidsperspektiv

som är viktiga.

Utbildning för medarbetare i Asien

Under 2002 genomfördes chefs- och

individutvecklingsprogram för med-

arbetare i Taiwan, Korea och Kina,

enligt samma koncept som tidigare

med framgång använts exempelvis i

USA. Bland annat besökte chefer och

linjechefer huvudkontoret i slutet av

året. Syftet var framförallt att bygga

personliga nätverk med kolleger i

andra delar av världen.

Under 2003 kommer samtliga

medarbetare i Kina att utbildas.

Behov och förutsättningar har kartlagts

genom personliga intervjuer.

Kontinuerligt uppmuntras medarbetare

inom hela Höganäskoncernen

också till vidareutbildning och kompetensutveckling

i språk och ämnen

med anknytning till verksamheten.

Stipendier och tjänstledighet är några sätt

som används för att stimulera studielusten.

Höganäs lägger stor vikt också vid

arbetsmiljöfrågor. Ett led i detta är

friskvårdssatsningen ”Må bättre”, som

initierats inte minst mot bakgrund av

ökande ohälsa och sjukskrivningar i

samhället. Programmet riktas i första

skedet till chefer och fackliga företrädare

men ska senare omfatta samtliga

anställda.


JOHN HOWARD

teamledare vid blandningsstationen i Stony Creek

– Mitt arbete här på North American Höganäs är självständigare och

mer ansvarsfyllt än det skulle ha varit på de flesta amerikanska företag.

Jag tycker om friheten att få göra egna val – och skulle tro att det

är lönsamt för företaget också. Nöjda medarbetare jobbar bättre.

– Hittills har jag lärt mig samtliga uppgifter i blandningslinjen, där jag

kör gaffeltruck och chargerar tillsatsmaterial. Höganäs utbildningskoncept

innebär därtill möjligheter att lära sig samtliga arbetsuppgifter

i fabriken. All utbildning uppmuntras, bland annat genom högre lön,

eftersom ökad flexibilitet hos medarbetarna är värdefull för Höganäs.

JOHN McLELLAND

Tech center engineer och tillträdande account manager, Stony Creek

John McLelland är ett typexempel på möjligheterna att avancera inom

Höganäs. Efter några års arbete med tekniskt kundstöd skolades han

nyligen in i rollen som säljare, med allt vad det innebär av planering,

budgetering och kundkontakter.

Han ser Höganäs som en annorlunda aktör, framför allt vad gäller

företagskulturen:

– Här förväntas vi leda oss själva på ett sätt som är ovanligt i amerikanska

företag. Självständigt tänkande uppmuntras, samtidigt som

gruppen är ett värdefullt stöd för problemlösning. Om det är bra eller

dåligt beror förmodligen på individens egen motivation. Själv känner

jag mig väldigt motiverad att arbeta med marknadsföring och försäljning,

inte minst för att vi har så bra produkter.

– Personligen är jag också glad över de möjligheter Höganäs givit

mig att möta människor som jag aldrig skulle ha fått träffa annars.

Innan jag började här hade jag inte ens varit i Europa.

LARS HULTMAN

sektionschef på FoU-avdelningen i Höganäs

Lars Hultman är civilingenjör i maskinteknik och sedan januari 2001

chef för sektionen magnetutveckling.

– Vi ansvarar för utvecklingen av mjukmagnetiska material och tillhörande

applikationer samt teknisk kundservice. Verksamheten är

fokuserad kring mjukmagnetiska kompositmaterial (SMC) baserade

på järnpulver. SMC är en relativt ny produkttyp, avsedd för användning

i för oss nya applikationer, till exempel elektriska maskiner. Arbetet

innebär därför att både utveckla förbättrade tekniska lösningar och att

deltaga i och stötta marknadsutvecklingsarbetet.

– Tack vare vår tydliga fokusering inom området ligger vi i dag långt

framme, såväl tekniskt som marknadsmässigt.

– För att utbilda kunder och andra intressenter inom området ordnar

vi i egen regi seminarier och kurser. Själva är vi även aktiva på

konferenser runt om i världen, både för att lära och lära ut.

OWE MÅRS

Sektionschef på FoU-avdelningen i Höganäs

Owe Mårs kom nyligen hem efter tre år i USA, där han först byggt upp

North American Höganäs tekniska försäljningsstöd och forskningskontakter,

sedan varit ansvarig för kvalitetssäkringen vid NAH.

– Nu bygger jag upp en ny sektion där vi samlar utvecklingen av

höglegerade material för Höganäs Coldstreamdivison. Bland annat

ska vi utveckla samarbetet med kunder för att öka pulvervolymerna.

Till att börja med fokuserar vi på utveckling av rostfria presspulver.

– Det är ju en del av jobbet att hålla sig uppdaterad på den teknologiska

utvecklingen. Eller rent av att driva den. Vårt dagliga arbete

innebär att hålla utvecklingen igång och försöka förutse vad som ska

hända. Inom presspulver är vi redan teknikledande. I mitt uppdrag ligger

nu att bidra till att vi blir det även inom höglegerade pulver.

31


Koncernbeskrivning: Miljö

32

Arbete för ett hållbart samhälle

En av de viktigaste utgångspunkterna för Höganäs verksamhet

är att koncernen ska agera som en god samhällsmedborgare

på alla områden, oavsett om det gäller miljö,

personalpolitik, juridik eller ekonomi.

Höganäs bygger och vårdar goda

relationer till avtalsparter, myndigheter

och övriga externa intressenter. Att

respektera ingångna avtal är en självklarhet,

liksom att anläggningarna

minst uppfyller de krav som ställs av

samhället och dess kontrollorgan.

Varken kön, religion eller etnisk tillhörighet

påverkar val, lönesättning eller

annan behandling av medarbetarna.

Energisnål produktion

Miljöarbetet är en nyckelfråga i Höganäs

arbete för hållbar utveckling. Natur

och miljö lånar vi av kommande

generationer och Höganäs hela miljöarbete

präglas av ständig förbättring

och att – minst – uppfylla de krav

som samhället ställer genom lagar

och regler. Miljöfrågorna är därtill en

viktig faktor vid val av leverantörer

och material.

Användningen av metallpulver för

tillverkning av komponenter är bland

de mest energisnåla tillverkningsmetoder

som finns. Energiförbrukningen är

oftast markant mindre än för konkurrerande

metoder. Typisk grad av

materialutnyttjande är 97–100 procent,

medan bearbetning av exempelvis

gjutna detaljer kan ge spill på upp till

50 procent. Metoden är alltså resurssnål

och bättre för miljön än konventionell

tillverkning.

Järnpulver har därtill visat sig vara

mycket lämpligt att använda i rent

miljöbefrämjande syfte. Järnpulvret har

exempelvis goda egenskaper för att ta

hand om vissa oönskade ämnen.

Exempel på detta är tungmetaller i

lösningar samt en nyutvecklad process

för svavelrening.


Höganäs miljöcertifieras

Höganäs egen pulvertillverkning är

baserad på både nytt och återvunnet

råmaterial. Mer än hälften av produktionen

bygger på nedsmältning av

skrot, glödskal och andra restprodukter,

resten på reduktion av anrikad

järnmalm.

Ett sätt att manifestera Höganäs

ställning som ett miljömedvetet företag

är certifiering enligt miljöledningssystemet

ISO 14001. Arbetet med

certifieringen har varit intensivt under

flera år och anläggningarna i Halmstad

och Höganäs är certifierade

sedan 2000 respektive 2001. Certifieringsarbete

pågår på dotterbolagen.

Höganäs India blev certifierat under

2002. I USA kommer certifieringsrevision

att ske under april 2003. Målet är

att resterande producerande enheter,

förutom Höganäs (China), ska vara

certifierade före utgången av 2003.

Skydd mot utsläpp

För att begränsa buller och utsläpp

till luft och vatten krävs åtgärder i

produktionen. Processerna är slutna

efter inmatning av råmaterial till

emballering av färdig produkt och

försedda med utsug där evakuerad

luft renas i högeffektiva filter.

Tillverkningen sker huvudsakligen

i torra processer. Vid skrotbaserad

produktion används dock vatten för

finfördelning av det smälta materialet,

så kallad atomisering. Vid flertalet av

anläggningarna återanvänds 90 procent

eller mer av processvattnet.

Resten genomgår höggradig rening

innan det släpps ut. Bullerstörningar

begränsas genom att bullerkällor

byggs in, avskärmas eller genom

installation av ljuddämpare.

Koncernbeskrivning: Miljö

33


Koncernbeskrivning: Miljö

34

Lagstiftning och policy

styr miljöarbetet

Miljöarbetet vid Höganäs produktionsanläggningar

runt om i världen

styrs dels av lagstiftningen i de olika

länderna, dels av Höganäs miljöpolicy.

Policyn slår fast att Höganäs mål är

en förbättrad miljö, i produktion

såväl som i omgivningen. Miljöarbetet

baseras på ständiga förbättringar och

åtgärder vidtas rangordnade efter

effekter på människor och natur –

och med hänsyn till vad som är tekniskt

möjligt och ekonomiskt rimligt.

I Sverige kräver tillverkning av

järnpulver tillstånd enligt miljöbalken.

Tillstånden reglerar produktionsvolym,

utsläppsvillkor med mera och gäller

tills vidare. Nya tillstånd för verksamheterna

i Höganäs och Halmstad fastställdes

2000 respektive 2001.

Villkoren för utsläpp innehålls

med god marginal vid båda verksamheterna.

Vid vissa mätpunkter tangerar

dock den externa bullernivån gällande

villkor på båda orterna.

Höganäs har under året lämnat in

planer för anpassning/avslutning av

egna deponier enligt ny förordning

till berörda svenska myndigheter. Det

finns två deponier i Höganäs. Den ena

ska enligt ett tidigare beslut i miljödomstolen

avslutas under 2005. För

den andra kommer Höganäs under

2003 att söka tillstånd för fortsatt drift

under cirka 25 år. Frågan kommer

dock att slutgiltigt avgöras i tillståndsärendet.

Med nytt tillstånd beräknas deponin

kunna ta emot ytterligare cirka

500 000 ton avfall. Fördelen med fortsatt

deponering är främst att det minimerar

behovet av transporter. Utförda

analyser visar dessutom på mycket

låga föroreningshalter i avfallet och låg

urlakning från deponin.

Inga avsättningar för avslutning av

egna deponier har gjorts under 2002,

eftersom myndighetsbeslut saknats.

I Halmstad har utredningar startat

för att klargöra prövotidsfrågorna

från tillståndet angående utsläpp av

stoft, metaller och luktande ämnen,

buller, hushållning med energi samt

miljöpåverkan från transporter.

Utredningarna ska vara klara före

utgången av 2003.

För de producerande enheterna i

Belgien, Brasilien, England, Indien,

Japan, Kina och USA finns tillstånd

utformade ungefär på samma sätt

som i Sverige. Verksamheten i Stony

Creek får sina slutgiltiga tillstånd

2003, när alla mätningar och utredningar

är klara och godkända av

myndigheterna.

En förändring av tillståndet i

England kommer att behövas när

företaget upphör med smältning där.

Flytten av tillverkningen av nickelbaserade

ytbeläggningspulver från

Sverige till Höganäs Belgium innebär

att tillståndet där måste modifieras så att

det även täcker denna verksamhet.

Praktiskt miljöarbete 2002

En väsentlig del av miljöarbetet är de

insatser som ska säkerställa minsta

möjliga påverkan på omgivningen.

Stora investeringar har under året

genomförts i flera produktionsanläggningar.

Som exempel kan nämnas

installation av filter för avgaser från

vätgasavbränningen vid tillverkningen

av Distaloyer i Höganäs. I Svampverket

i Höganäs har ny anläggning

för hantering av avfall tagits i bruk.

Åtgärden har medfört avsevärt lägre

utsläpp av vatten till Öresund.

I Halmstad har utsläpp av processvattnet

minskats genom installation

av en reningsanläggning för ingående

kommunalt vatten.

I Indien har ventilationen i verket

där glödgning sker förbättrats.

Höganäs India har även genomfört

bullerdämpande åtgärder.

Vid flytten av nickelbaserade ytbeläggningspulver

till Belgien har ett

antal nya absolutfilter installerats, vilket

bidrar till att minska utsläppet till luft

ytterligare. I Belgien har även flera

åtgärder genomförts för att minska

vattenförbrukningen.


Kvalitet är lönsamt

Höganäs ska leverera kundupplevd kvalitet som ingen överträffar,

kombinerat med en för kunden lägsta totalkostnad. Verktyget

för detta är ett kvalitetsledningssystem som bygger på

Höganäs kvalitetsfilosofi – Höganäs Total Quality.

Ett viktigt led i kvalitetsarbetet är

sedan lång tid tillbaka certifiering

enligt etablerade kvalitetsledningsstandarder.

För att optimera även certifieringsarbetet

fokuserade koncernen

under året på att inledningsvis certifiera

ett enda dotterbolag enligt ISOstandardens

processorienterade arbetsoch

synsätt, där flödena i företaget är

det viktiga, inte organisationen.

USA först ut

Arbetet gällde verksamheten i USA,

som under året certifierats enligt

både QS 9000 och den nya ISO

9001:2000. North American Höganäs

blev därmed det första dotterbolag i

koncernen som certifierats enligt den

nya utgåvan av ISO:s kvalitetsstandard.

För övriga verksamheter pågår nu

arbetet med att bryta ned koncernens

övergripande processer till aktivitetsnivå.

Uppgraderingen till ISO

9001:2000 slutförs under 2003, dvs

helt inom den tidsram som den nya

standarden föreskriver.

Noll fel

Kvalitetsledningssystemen ställer krav

på ständiga förbättringar och arbetet

med att öka den egna leveranssäkerheten

fortsatte under året. Målet är att

leverera inom bekräftad leveranstid

i 99 procent av fallen, således en

ytterligare förbättring från den redan

tidigare höga nivån på 98 procent.

Koncernbeskrivning: Kvalitet

Arbetet inriktas på att förbättra

planeringsprocesserna inom logistik

och produktion samt att minimera

antalet fel inom dessa områden, men

också på att hantera eventuella fel så

effektivt som möjligt.

Även hanteringen av reklamationer

och svarstider har lagts under lupp

under året. De följs upp aktivt och

kunderna får sätta betyg på Höganäs

agerande. Under 2002 blev betyget 3

eller 4 på en 4-gradig skala i över 90

procent av fallen. Målet är 100 procent.

QS 9000 är en branschtolkning av ISO 9000

framtagen av de amerikanska biltillverkarna,

för att uppnå kundtillfredsställelse och

lönsamhet.

QS 9000 innebär skärpta krav på …

• ledningens ansvar

• mätning av kundtillfredsställelsen

• processtyrning

• mätsystem

• utbildning och utvärdering av utbildningen f

• ständiga förbättringar

akta

35


36

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören

för Höganäs aktiebolag (publ) org. nr

556005-0121 får härmed avge redovisning

för verksamhetsåret 2002.

Ägarförhållanden

Höganäs AB:s huvudägare är Lindéngruppen

med 22,4 procent av aktiekapitalet

och 38,3 procent av rösterna.

Lindéngruppen representeras i styrelsen

av Ulf G Lindén och Magnus Lindstam.

Höganäs verksamhet och omvärlden

• Europa

Utvecklingen av industriproduktionen

inom Europa försvagades fortsatt under

år 2002 ifrån en tillväxt på 0,5 procent år

2001 till -1,0 procent innevarande år. För

2003 förväntas industriproduktionen

återhämta sig och bli svagt positiv.

Preliminär fordonsförsäljning för 2002

visar på en nedgång på cirka 3 procent,

vilket är i linje med fordonstillverkningen

i regionen. Lagernivån har under året

anpassats till den lägre efterfrågenivån.

Efterfrågan på Höganäs järnpulver på

denna sin största marknad blev i stort

oförändrad (-1 procent). Detta inkluderade

en något starkare efterfrågan på presspulver

även om marknadsandelen inom

detta område under året försvagats något.

För Coldstreampulver var bilden mer

positiv med en volymökning på 9 procent.

• Japan

Även i Japan har industriproduktionen

varit svag under året, minus 1,5 procent.

Fordonsförsäljningen i landet blev oförändrad

mot 2001 medan produktionen

ökade med 4 procent. Det är en ökad

export till Nordamerika respektive övriga

Asien som höjt produktionstakten.

Lagernivån av fordon har anpassats till

produktionstakten.

Försäljningen av Höganäs järnpulver

minskade under året med 3 procent, vilket

förklaras av en från Höganäs styrd försäljningsreduktion

av lågmarginalprodukter

inom området övriga pulver.

Volymen för presspulver ökade med

8 procent, vilket i huvudsak förklaras av

en bättre organisk tillväxt. Försäljningen

av Coldstreampulver har även under

2002 utvecklats väl med en volymuppgång

på 15 procent.

• Övriga Asien

För övriga Asien ökade industriproduktionen

med 8 procent medan BNPtillväxten

blev cirka 6 procent (4).

Såväl fordonstillverkningen som tillverkningen

av komponenter har utvecklats

positivt under året. Det lägre kostnadsläget

innebär att komponenttillverkning kontinuerligt

flyttas dit från andra marknader.

I linje med den generella marknadsutvecklingen

har Höganäs järnpulver

haft en mycket stark volymutveckling.

Totalt ökade järnpulver med 22

procent, vilket inkluderar en volymtillväxt

för presspulver med 30 procent.

Även för Coldstreampulver har volym-

utvecklingen utvecklats starkt med en

tillväxt på 21 procent.

Övriga marknader

Denna del av Höganäs försäljning inkluderar

Amerika, Afrika och Australien

där Nordamerika utgör den klart största

marknaden.

Industriutvecklingen i Nordamerika

förbättrades under året. BNP-tillväxten

ökade också med cirka 2,5 procent (1).

Fordonsförsäljningen minskade med

2 procent, men då året började med

rekordlåga lagervolymer medförde år

2002 en produktionsökning på 5 procentenheter.

Vid utgången av året

utgjorde lagervolymen i Nordamerika

cirka 65 dagar, vilket får anses som normalt.

En generellt starkare marknad gav

ökade volymer för järnpulver, men den

största drivkraften kom från ökade

marknadsandelar inom framförallt presspulverområdet.

Volymuppgången inom

presspulver blev för året 38 procent.

Höganäs historiskt största investering i

den nya produktionsanläggningen i

Stony Creek utgör basen för en fortsatt

stark tillväxt på denna marknad.

Volymutvecklingen för Coldstreampulver

ökade med 5 procent.

För ytterligare information avseende

Höganäs verksamhet se sid 13 i årsredovisningen.

Koncernens omsättning

och resultat

Höganäs omsättning för 2002 ökade

med 4 miljoner kronor till 3 249 miljoner.

Den svenska kronans förstärkning mellan

åren motsvarar en omsättningsminskning

med cirka 5 procent. Omsättningen

per marknad ökade för Övriga marknader

med 4 procent och övriga Asien med

13 procent, medan den minskade för

Europa med 4 procent och Japan med

7 procent. För en uppdelning av omsättningen

per marknad och applikationsområde

hänvisas till not 2.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

poster blev för 2002 530 miljoner

(451). Förbättringen blev 18 procent vilket

främst förklaras av volymökningen i Nordamerika

och övriga Asien. Kursvinster från

valutasäkringar har påverkat rörelseresultatet

positivt med 46 miljoner (-108).


Jämförelsestörande poster inkluderar

årets avsättningar på 24 miljoner kronor

till Höganäs AB:s pensionsstiftelse, vilket

medför att det vid årsskiftet råder balans

mellan stiftelsens tillgångar samt avsatt

till pensioner och PRI-skulden.

Resultat

Mkr 2002 2001 Förändr. %

Rörelseresultat*

Resultat

530 451 +18

före skatt

Rörelse-

457 295 +55

marginal, %* 16,3 13,9 +2,4**

Nettomarginal, % 14,1 9,1 +5,0**

* exklusive jämförelsestörande poster

** %-enheter

Finansiella intäkter och kostnader

Det finansiella nettot blev -48 miljoner

kronor (-39). Senare års stora investeringar,

externa förvärv samt återköp av

egna aktier har ökat räntebärande

skuldvolym. Detta har dock motverkats

av lägre marknadsränta under 2002.

Skatter

Årets skattekostnad uppgick till 140 miljoner

kronor, varav 2 miljoner är uppskjuten

skatt. Skattekostnaden motsvarar

30,6 procent (28,8) av resultatet före skatt.

Nyckeltal

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick

till 15,0 procent (11,0) och avkastningen

på eget kapital uppgick till 17,8

procent (11,8). Vinsten per aktie blev

9,20 kronor (6,00).

Investeringar

Koncernens investeringar 2002, beräknade

efter genomsnittskurs, uppgick till 328 miljoner

kronor mot 914 miljoner under 2001.

Investeringar per land

Mkr 2002 2001

Sverige 154 185

Brasilien 68 14

Belgien 49 22

USA 42 666

England 11 9

Japan - 14

Övriga länder 4 4

Summa 328 914

Av investeringarna i Sverige har 141

miljoner kronor gjorts i Höganäs. Bland

annat har 25 miljoner investerats i

Distaloyverket för att förbättra leveranssäkerheten

för kundblandningar och

låglegerade pulver. 30 miljoner har investerats

i Pulververket för att effektivisera

produktionen av nischprodukter och 25

miljoner har investerats i kapacitetsutbyggnad

av vätgasanläggningen för pulverglödgning.

Inom forskning och

utveckling samt kvalitetskontroll har 15

miljoner investerats.

I Höganäs Belgium S.A. har investerats

i omstrukturering och kapacitetsutbyggnad

för höglegerade pulver främst avseende

flyttning av en produktionsanläggning

från Höganäs till Ath i Belgien. I Höganäs

Brasil har investerats i uppförandet av en

ny anläggning för pulverglödgning.

Väsentligare händelser under

verksamhetsåret

• North American Höganäs, Inc.

Höganäs tog vid årsskiftet 2001/2002

en ny produktionskapacitet på cirka

100 000 ton järnpulver i anspråk. Utnyttjandet

av den nya anläggningen var

cirka 20 procent. Under detta inkörningsår

var avskrivningarna hälften av

full avskrivning. Avskrivningslängden

förblir dock oförändrad, vilket innebär

en högre jämnt fördelad avskrivningsnivå

från och med 2003 och under den återstående

avskrivningstiden.

• Pyronverksamheten

Produktionen av atomiserade pulver

upphörde i linje med plan under april

månad. Produktionen av dessa pulver

har flyttats till produktionsenheten i

Stony Creek.

• Förflyttning av gasatomiserat

till Höganäs Belgium S.A.

Produktionen av gasatomiserade pulver

upphörde i Höganäs och produktionen

kombinerades med motsvarande produktionsenhet

i Belgien. Förflyttningen

medförde vissa inkörningsproblem

under hösten.

Återköp av aktier

Höganäs har under år 2002 återköpt

cirka 0,3 miljoner (0,7) egna aktier, vilket

utgör 0,8 procent (1,7) av vid årsskiftet

totalt utgivna aktier. Det nominella värdet

motsvarar drygt 1 miljon kronor (4).

Återköpet har gjorts till en genomsnittskurs

på 164 kronor (172), vilket motsvarar

cirka 47 miljoner kronor (120).

På bolagsstämman i maj 2002 bemyndigades

styrelsen att under perioden

fram till ordinarie bolagsstämma 2003

förvärva och avyttra aktier av serie B i

bolaget, vilket innebär att Höganäs gavs

möjlighet att återköpa cirka 6,4 procent

av det totala antalet aktier i bolaget.

Bolaget innehar sedan tidigare 596 600

aktier, vilket innebär att det totala innehavet

av egna aktier per årsskiftet uppgick

till 881 900 B-aktier. Styrelsen har

beslutat föreslå bolagsstämman i maj

2003 att på oförändrade villkor förlänga

37


Förvaltningsberättelse

38

det tidigare bemyndigandet att gälla

fram till ordinarie bolagsstämma 2004.

Motiven för återköp är att ge ökat

handlingsutrymme i arbetet med bolagets

kapitalstruktur samt att täcka bolagets

åtagande enligt nedan nämnda

optionsprogram för ledande befattningshavare.

Dessutom ges bolaget en

möjlighet att använda återköpta aktier

som finansiering av framtida förvärv.

Anställda

Medelantalet anställda har under året

minskat med 30 till 1 426.

Under 2000 lanserades ett köpoptionsprogram

på sammanlagt 600 000

optioner, vilket erbjöds ledande befattningshavare

inom koncernen.

Optionsprogrammet löper över fem

år med en premie på 20,60 kronor och

med en lösenkurs på 185 kronor.

Optionerna kunde lösas in mot aktier

från och med juni 2001. Inga optioner

hade vid årsskiftet lösts in.

Från och med år 2001 beslutade styrelsen

om att införa ett vinstdelningsprogram

som gäller samtliga

Höganäs anställda i Sverige. Någon

vinstdelning för verksamhetsåret 2002 är

inte aktuell.

Styrelsens arbete

Höganäs styrelse består av sju ordinarie

ledamöter valda av bolagsstämman samt

två ordinarie ledamöter med två suppleanter,

utsedda av de anställda. Under

verksamhetsåret 2002 hade styrelsen fem

planerade sammanträden. Styrelsen har

fastställt en arbetsordning som reglerar

styrelsens arbete. Arbetsordningen omfattar

bland annat agenda för ordinarie styrelsemöten,

instruktion för ekonomisk

rapportering samt arbetsfördelning mellan

styrelsen och VD. Revisorerna har närvarit

vid styrelsens behandling av bokslutet

och har därvid redovisat resultatet av sin

granskning. Under året har styrelsen utöver

ordinarie frågor bland annat behandlat

följande:

• Investeringar i Brasilien och Sverige

• Ny valutasäkringspolicy

• Inrättande av valutakommitté

• Upphandling av revision för

koncernen

• Återköp av Höganäs aktier

Inför bolagsstämman samråder styrelsens

ordförande med bolagets större aktieägare

gällande förslag om styrelsens

sammansättning och ersättning. Inom

styrelsen finns en kompensationskommitté

bestående av styrelsens ordförande

och vice ordförande. Kompensationskommittén

behandlar lön och anställningsvillkor

för VD samt ger riktlinjer vad gäller

personal närmast under honom.

Legala tvister

• Patentintrång

Wall Colmonoy, en amerikansk metallpulvertillverkare,

har stämt Höganäs för

patentintrång. Något skadeståndskrav

har ännu inte beloppsmässigt preciserats.

Höganäs och dess ombud anser det

uppenbart att patentintrång inte föreligger

och har bestridit påståendena i stämningsansökan.

• Nedfall av järnpartiklar från Pyron

Ett antal fastighetsägare (grannar till

Pyronanläggningen) har stämt North

American Höganäs för nedfall av järnpartiklar

på deras fastigheter. Totalt

uppgår yrkat skadestånd till USD 10 miljoner

och avser opreciserade påståenden

om värdeminskning och förlorat bruksvärde

för fastigheterna. Höganäs rådgivare

bedömer risken för skadeståndsskyldighet

som mycket avlägsen.

Finansiell ställning

Koncernens kassaflöde efter investeringar

för 2002 blev 512 miljoner kronor

jämfört med -726 miljoner under 2001.

Investeringarna uppgick för året till 328

miljoner (914). Under året har koncernen

genomfört förvärv uppgående till 6

miljoner (70). Återköp av aktier har

påverkat nettokassaflödet negativt med

47 miljoner. Vidare minskade rörelsekapitalet

med 19 miljoner till 739 miljoner

(758), vilket har inneburit att nettoskuldsättningen,

dvs räntebärande skulder

minus likvida medel inklusive kortfristiga

placeringar, minskat med 304 miljoner

(+994). Nettoskuldsättningen uppgick

2002 till 1 357 miljoner (1 661). Räntebärande

skulder var 1 434 miljoner

(1 739).

Koncernens finansiering består av bekräftade

såväl som obekräftade bilaterala

krediter. Höganäs AB fungerar som koncernens

internbank med ansvar för all

extern upplåning. De bekräftade krediterna

uppgår till cirka 170 miljoner dollar,

av vilka huvuddelen löper under

fem år med början från år 2002. Vid

årsskiftet utnyttjades 90 procent av

dessa krediter och moderbolagets likviditetsreserv

var 120 miljoner kronor.

Koncernens lånekostnader för 2002 har

ej varit väsentliga. Eget kapital ökade

med 83 miljoner till 1 827 miljoner. Då

balansomslutningen samtidigt minskade

med 203 miljoner innebar detta att

soliditeten ökade från 40 procent till

44 procent. Skuldsättningsgraden har

minskat och uppgick per årsskiftet till

0,74 (0,95).

Valutaberoende

Höganäs är genom sin höga exportandel,

98 procent, och genom sina investeringar

i utländska dotterbolag kraftigt

exponerat mot valutafluktuationer.

Höganäs mål är att minska valutaexponeringen

mot enskilda valutor, vilket

dels sker genom naturlig hedging, dels

genom koncernens valutasäkringspolicy

(se beskrivning under finanspolicy).

Under 2002 utgjorde Höganäs strategiska

valutor, dvs USD, EUR och JPY, cirka

90 procent av årets omsättning.

Fördelningen mellan dessa valutor var

USD 50 procent, EUR 35 procent och

JPY 15 procent.

Koncernens nettoexponering baserat

på transaktionsflöden i de strategiska

valutorna blev för 2002 cirka 1 600 miljoner

kronor. Cirka 50 procent utgjordes

av EUR medan JPY och USD stod för 25

procent vardera. Detta innebär att en

generell förstärkning av svenska kronan

med en procent mot dessa valutor

exklusive valutasäkringseffekter påverkar

koncernens resultat negativt med cirka

16 miljoner kronor.

Valutasäkringarna för år 2002 omfattade

cirka 80 procent av nettoflödet

och påverkade rörelseresultatet positivt

med 46 miljoner, att jämföras med -108

miljoner för år 2001.

Vid årsskiftet var framtida förväntade

nettovalutaflöden säkrade i enlighet med

nedanstående tabell som visar procentuella

säkringsnivåer av nettoflödena.


År 2003 2004 2005 2006

Valuta

EUR 80 % 60 % 40 % 15 %

JPY 80 % 70 % 60 % 0 %

USD 90 % 70 % 50 % 20 %

Terminssäkringarna för 2003 kommer,

baserat på 2002 års genomsnittliga avistakurser,

att ge en kursvinst på cirka 75

miljoner kronor, att jämföras med utfallet

2002 på 46 miljoner kronor.

Höganäs har i enlighet med sin

finanspolicy 100 procent valutasäkring

mot nettoinvesteringar i konvertibla

främmande valutor. Detta innebär att

koncernens eget kapital i konvertibla

valutor var kurssäkrat per 2002-12-31

och har medfört att huvuddelen av

under året uppkommen omräkningsdifferens

från eget kapital i dotterbolag

och koncerninterna lån eliminerats.

För år 2002 uppgick omräkningsdifferensen

brutto till -290 miljoner kronor.

Genomförda valutasäkringar minskade

omräkningsdifferensen med 258 miljoner,

vilket medförde en redovisad

omräkningsdifferens på -32 miljoner.

Höganäs finanspolicy

Höganäs finanspolicy anger ramar för

hur olika typer av finansiella risker ska

hanteras och definierar den riskexponering

med vilken verksamheten ska

bedrivas. Huvudinriktningen är att eftersträva

en låg riskprofil. Det övergripande

ansvaret för samtliga typer av finansiell

risk är centraliserat till koncernledningen.

Detta ansvar kontrolleras och

säkerställs genom koncernens finanspolicy,

vilken innehåller ett regelverk mot

finansiella risker såsom ränterisk, likviditetsrisk,

finansiell kreditrisk, valutarisk

och metallrisk.

Ränterisk

Ränterisken är den exponering koncernen

utsätts för då ränteläget förändras.

Höganäs tillämpar en norm med kort

räntebindningstid (maximalt tolv månader)

för finansiering av omsättningstillgångarna.

Finansieringsbehov utöver denna nivå

finansieras med lång räntebindningstid,

motsvarande ett till fem års löptid beroende

på beloppets relation till koncernens

kassaflöde. En förändring av Höganäs

genomsnittsränta med 1 procentenhet

baserat på genomsnittsskuldsättningen

under 2002 påverkar finansnettot på årsbasis

med cirka 15 miljoner kronor.

Finansieringsrisk

Denna risk definieras som begränsningar

av möjligheten till kapitalanskaffning.

Höganäskoncernens kapitalbehov

i form av sysselsatt kapital

ska vara långsiktigt finansierat genom

eget kapital och bekräftade krediter.

Utöver detta ska ytterligare krediter

som täcker planerade kapitalbehov

inom ett år, samt en viss fri kredit, finnas

tillgängliga.

Finansiell kreditrisk

Koncernens kreditrisk uppdelas i kommersiell

respektive finansiell risk. Den

finansiella kreditrisken uppstår när det

finns behov av att placera likvida medel.

Policyn är att överskottslikviditet ska

placeras kort (maximalt tolv månader) i

räntebärande värdepapper med lägst

rating K-1. Likviditet i dotterbolag får

endast efter koncernledningens godkännande

placeras i bank- eller statspapper;

dvs nollrisk ska gälla för samtliga

placeringar.

Valutarisk – resultaträkning

Målet för Höganäs valutasäkringspolicy

är att på kort och medellång sikt skydda

en avpassad del av koncernens valutainflöden.

Höganäs har stora och förutsägbara

inflöden i tre strategiska valutor,

EUR, JPY och USD. Syftet med att säkra

valutainflöden är att utjämna resultatfluktuationer,

underlätta budgeteringen

och förhoppningsvis förbättra resultatet.

Valutasäkringspolicyn ger koncernledningen

ett mandat att terminssäkra

angivna valutor fyra år framåt i tiden. 80

procent av nettoflödet gäller som målnivå

under år ett för att därefter bli 60

procent, 40 procent och 20 procent för

åren två till fyra. Vidare har Höganäs

under 2002 inrättat en valutakommitté

som har mandat att terminssäkra alternativt

använda valutaoptioner upp till 90

procent av beräknade nettoflöden för den

kommande fyraårsperioden.

Förvaltningsberättelse

Valutarisk – balansräkning

Denna risk definieras som utländska

investeringars exponering mot valutakursfluktuationer,

vilka i koncernbalansräkningen

ger upphov till en omräkningsdifferens

som påverkar koncernens

eget kapital. Målet är att kurssäkra

dotterbolagens eget kapital i konvertibla

valutor och koncerninterna lån

genom upptagande av lån eller genom

terminssäkring i respektive valuta.

Metallrisk

Höganäs har även en säkringspolicy för

nickel och koppar. Upp till 80 procent

av förväntade inköp till rörligt pris kan

enligt policyn säkras under en period

uppgående till maximalt 48 månader.

Vid utgången av år 2002 var cirka 80

procent av 2003 och 2004 års förväntade

kopparinköp säkrade medan motsvarande

nivå för 2005 var 50 procent.

För nickelinköp var 70, 60 respektive 30

procent säkrat för åren 2003 till och

med 2005.

Moderbolaget

Moderbolagets fakturering uppgick

under 2002 till 2 101 miljoner (2 126),

varav 946 miljoner till koncernbolag.

Resultatet efter finansiella poster blev

572 miljoner (374). I moderbolaget blev

skattekostnaden 116 miljoner kronor,

vilket motsvarar cirka 20 procent av

resultatet efter finansiella poster. Under

2002 har i moderbolaget gjorts avskrivningar

utöver plan på 43 miljoner

medan ökningen av periodiseringsfonder

uppgår till 52 miljoner. Likvida

medel vid årets slut var 36 miljoner (17).

Under året har investeringar i anläggningar

uppgått till 148 miljoner (183).

Medelantalet anställda var 743 personer

(735).

Övriga upplysningar

Vad gäller upplysningar avseende större

aktieägare, miljö, forskning och utveckling

samt koncernens framtidsutsikter

hänvisas till sidan 8 ”5 år i sammandrag

och aktiedata”, sidan 32 ”Arbete för ett

hållbart samhälle”, sidan 28 ”FoU är

nyckeln till ökad försäljning ” och sidan 5

”VD-ord”.

39


40

Vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition, Mkr

Balanserade vinstmedel 367

Tillkommer 2002 års nettovinst 361

Till bolagsstämmans förfogande står 728

Styrelsen och verkställande direktören föreslår

att till aktieägarna utdelas kr 5,00 per aktie 171

att till 2003 balanseras 557

728

Koncernens fria vinstmedel uppgår till 653

Till bundna reserver åtgår 0

Höganäs den 31 januari 2003

Ulf G Lindén

Ordförande

Per Molin Magnus Lindstam Bernt Magnusson

Vice ordförande

Hans Mivér Jacob Palmstierna Claes Lindqvist

Karl-Henry Boo Sven Augustsson

Verkställande direktör


Resultaträkningar

Koncernen Moderbolaget

MKR Not 2002 2001 2002 2001

Nettoomsättning 2 3 249 3 245 2 101 2 126

Kostnad för sålda varor -2 292 -2 246 -1 388 -1 441

Bruttoresultat 957 999 713 685

Försäljningskostnader -185 -203 -72 -71

Administrationskostnader -144 -139 -65 -66

Forsknings- och utvecklingskostnader -133 -115 -121 -94

Jämförelsestörande poster 6 -25 -117 -14 -

Övriga rörelseintäkter 50 2 50 1

Övriga rörelsekostnader -15 -93 -14 -93

Rörelseresultat 3,4,5,7 505 334 477 362

Resultat från andelar i koncernföretag - - 22 32

Övriga ränteintäkter 8 33 19 145 83

Övriga räntekostnader 9 -81 -58 -72 -103

Resultat efter finansiella poster 457 295 572 374

Bokslutsdispositioner 10 - - -95 -65

Skatt på årets resultat 11 -140 -85 -116 -80

Minoritetens andel - -1 - -

ÅRETS RESULTAT 317 209 361 229

Vinst per aktie, kr 9,20 6,00

Genomsnittligt antal aktier, 1000 st 34 467 34 608

41


42

Balansräkningar

Koncernen Moderbolaget

MKR

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Not 2002 2001 2002 2001

Licenser och rättigheter 12 59 67 - -

Goodwill 12 111 140 - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 170 207 - -

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 13 556 591 259 259

Mark 13 88 76 38 37

Markanläggningar 13 35 36 29 29

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 1 741 1 861 829 771

Inventarier, verktyg och installationer 13 116 118 60 52

Pågående nyanläggningar 13 124 112 58 107

Summa materiella anläggningstillgångar 2 660 2 794 1 273 1 255

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 - - 702 687

Fordringar hos koncernföretag - - 1 278 1 335

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 - -

Uppskjutna skattefordringar 11 70 66 - -

Andra långfristiga fordringar 12 25 3 18

Summa finansiella anläggningstillgångar 83 92 1 983 2 040

Summa anläggningstillgångar 2 913 3 093 3 256 3 295

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 229 268 155 197

Varor under tillverkning 102 105 38 54

Färdiga varor och handelsvaror 300 324 104 108

Summa varulager 631 697 297 359

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 468 446 163 135

Fordringar hos koncernföretag - - 174 158

Skattefordringar 8 16 - 10

Övriga fordringar 80 50 67 33

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 28 28 22 18

Summa kortfristiga fordringar 584 540 426 354

Kassa och bank 77 78 36 17

Summa omsättningstillgångar 1 292 1 315 759 730

SUMMA TILLGÅNGAR 4 205 4 408 4 015 4 025


Koncernen Moderbolaget

MKR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Not 2002 2001 2002 2001

Bundet eget kapital 16

Aktiekapital 175 175 175 175

Bundna reserver/Reservfond 999 964 38 38

Summa bundet eget kapital 1 174 1 139 213 213

Fritt eget kapital 16

Fria reserver/Balanserad vinst 336 396 367 338

Årets resultat 317 209 361 229

Summa fritt eget kapital 653 605 728 567

Summa eget kapital 1 827 1 744 941 780

Minoritetsintressen 2 6 - -

Obeskattade reserver 17 - - 1 383 1 288

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 25 12 13 -

Uppskjutna skatteskulder 11 432 413 9 9

Övriga avsättningar 18 5 5 4 4

Summa avsättningar 462 430 26 13

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 19 1 409 1 727 1 367 1 660

Övriga skulder 29 22 - -

Summa långfristiga skulder 1 438 1 749 1 367 1 660

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1 2 1 2

Leverantörsskulder 258 247 164 150

Skulder till koncernföretag - - 5 8

Skatteskulder 15 10 3 -

Övriga skulder 34 34 8 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 168 186 117 111

Summa kortfristiga skulder 476 479 298 284

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 205 4 408 4 015 4 025

Ställda säkerheter 21 55 25 - -

Ansvarsförbindelser 22 61 64 112 116

43


44

Kassaflödesanalyser

Koncernen Moderbolaget

MKR 2002 2001 2002 2001

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

457 295 572 374

Avskrivningar 234 205 127 115

Valutakursdifferenser 296 -99 - -

Betald skatt 11 -125 -240 -103 -215

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 862 161 596 274

Förändring varulager 23 -48 62 -25

Förändring kortfristiga fordringar -90 90 -82 62

Förändring kortfristiga skulder 13 -24 11 -33

Förändring av rörelsekapital -54 18 -9 4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 808 179 587 278

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterföretag 23 -6 -70 -15 -260

Avyttringar - - 4 -

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -314 -842 -148 -189

Förändring långfristiga fordringar, avsättningar och skulder 24 7 84 -551

Kassaflöde från investeringsverksamheten -296 -905 -75 -1 000

Kassaflöde efter investeringar 512 -726 512 -722

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långfristiga lån -305 994 -293 988

Koncernbidrag - - 2 5

Återköp egna aktier -47 -120 -47 -120

Utdelning -155 -155 -155 -155

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -507 719 -493 718

ÅRETS KASSAFLÖDE 5 -7 19 -4

Likvida medel vid årets början 78 78 17 21

Kursdifferens i likvida medel -6 7 - -

Likvida medel vid årets slut 77 78 36 17


Noter

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Höganäs följer FAR:s och Redovisningsrådets gällande rekommendationer.

Redovisningsrådets rekommendationer överensstämmer i allt väsentligt med

International Accounting Standards Committees (IASC) principer. Höganäs följer

från och med 2002 nya rekommendationer RR 1:00 Koncernredovisning,

RR 15 Immateriella tillgångar, RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och

eventualtillgångar, RR 17 Nedskrivningar, RR 19 Verksamheter under avveckling,

RR 21 Lånekostnader samt RR 23 Upplysningar om närstående. Införandet av

dessa rekommendationer har ej haft någon inverkan på årets resultat.

Koncernredovisning

Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och samtliga företag i vilka moderbolaget

direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av röstetalet.

Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning har tillämpats.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Enligt denna

metod jämförs aktiernas anskaffningspris med dotterbolagens egna kapital

vid förvärvstidpunkten. I dotterbolagens egna kapital inräknas därvid de obeskattade

reserverna efter det att avdrag gjorts för uppskjuten skatteskuld.

I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens

egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Skillnaden mellan anskaffningsvärden

för dotterbolagsaktierna och summa eget kapital vid förvärvstillfällena

har, efter analys grundad på situationen vid förvärvstillfällena, aktiverats

som goodwill samt maskiner och inventarier. Koncernens resultat har

belastats med avskrivning på dessa tillgångar. Goodwill som uppkommit

genom företagsförvärv skrivs av med 5 eller 10 procent per år. Goodwillavskrivning

fördelad på 20 år tillämpas vid långsiktiga strategiska förvärv

av producerande företag inom koncernens kärnverksamhet.

Koncernens resultat- och balansräkningar presenteras utan obeskattade

reserver och bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de

enskilda koncernbolagen har uppdelats i uppskjuten skatt (utan diskontering)

och bundet eget kapital. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens

andel efter årets inkomstskatt.

Redovisning av intressebolag

Med intressebolag avses bolag där koncernen äger mellan 20 och 50 procent

av röstetalet. Intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta

innebär att det i koncernens balansräkning bokförda värdet för intressebolagets

aktier förändras med koncernens andel av intressebolagets resultat efter

skatt minskat med erhållna utdelningar. I koncernens resultaträkning redovisas

koncernens andel av intressebolagets resultat före bokslutsdispositioner

och skatt minskat med avskrivning på förvärvsgoodwill. Andel av intressebolagets

skatter ingår i koncernens skattekostnad.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkter redovisas vid leverans till köparen, vilket normalt är det

tillfälle då alla rättigheter och skyldigheter som är förknippade med ägandet

övergår till köparen. Vinster och förluster på terminskontrakt som ingåtts i

säkringssyfte resultatavräknas tillsammans med den transaktion som säkringen

avser.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Här redovisas samtliga operativa valutakursvinster och valutakursförluster

exklusive kurseffekter från finansiella transaktioner. Här ingår också vinster

respektive förluster som uppkommit vid avyttringar av fastigheter,

aktier och verksamhetsgrenar.

Internförsäljning

Prissättning för leveranser mellan koncernbolag sker enligt affärsmässiga

principer. Interna resultat som uppkommer vid försäljning mellan koncernbolagen

har eliminerats i koncernredovisningen.

Leasingavtal

Information om leasingavtal har utelämnats då beloppen ej anses väsentliga.

Omräkning av utländska dotterbolag och intressebolag

De utländska dotterbolagens bokslut omräknas till svenska kronor i enlighet

med dagskursmetoden. Detta innebär att samtliga tillgångar och skulder i dotterbolagen

omräknas till balansdagens kurs medan samtliga poster i resultaträkningarna

omräknas till genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som

uppkommer genom effekten av skillnaden mellan resultaträkningarnas

genomsnittskurs och balansdagens kurs, samt omräkning av nettoinvesteringarna,

förs direkt mot eget kapital.

Fordringar

Fordringar redovisas netto efter avsättning för osäkra fordringar, vilket speglar

det belopp med vilka de förväntas inflyta. Avsättningar grundar sig på en individuell

bedömning med hänsyn till förväntade kundförluster.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

I koncernen värderas fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdagskurs.

I de fall terminssäkring gjorts värderas dessa till terminskurs (korrigerad

för terminspremie). Orealiserade kursvinster respektive förluster från

kortfristiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet medan kursdifferenser

på långfristiga fordringar och skulder redovisas som finansiella intäkter

och kostnader. I de fall valutasäkring avser beräknade framtida flöden har värderingen

av dessa kontrakt ej påverkat redovisningen. I moderbolaget värderas

fordringar och skulder inklusive lån och terminskontrakt till balansdagskurs,

vilket medfört att samtliga kursdifferenser förts till årets resultat. I koncernen

har kursdifferenser från de lån och terminskontrakt moderbolaget upptagit

som balans mot nettoinvesteringar direkt avräknats mot omräkningsdifferens

under eget kapital.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde enligt "First In

First Out"- principen (FIFO) och verkligt värde. I varulagret ingår en därtill hänförlig

andel av indirekta kostnader. Reservering för inkurans har gjorts med

erforderliga belopp.

45


46

Noter

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde.

Avskrivningssatserna har baserats på individuellt bedömda ekonomiska livslängder,

som varierar för olika typer av tillgångar, 5-8 år för immateriella rättigheter,

10-20 år för goodwill, 3-30 år för maskiner och inventarier och 33 år

för byggnader.

Forskning och utveckling

Höganäs bedömning är att FoU för närvarande ej uppfyller de kriterier som

RR 15 ställer för att redovisas i balansräkningen har utgifter för forskning och

utveckling i linje med tidigare år kostnadsförts löpande.

Pensioner

Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag alternativt

pensionsstiftelse eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern

part skuldföres i balansräkningen. Villkorade pensionsutfästelser har upptagits

under ansvarsförbindelser.

Skatter

Avskrivningar utöver plan redovisas i moderbolaget som bokslutsdisposition.

Moderbolaget har utnyttjat avsättning till periodiseringsfond, vilket får göras

med 25 procent av beräknad taxerad inkomst före årets avsättning. 2002 års

avsättning skall återföras till beskattning år 2008.

Enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning elimineras

i resultaträkningen respektive års avsättning till obeskattade reserver i

koncernen. Skattedelen av gjorda bokslutsdispositioner har beräknats efter

aktuell skattesats i respektive land och redovisas tillsammans med årets

skattekostnad. Eget kapital-andelen ingår i årets resultat. I balansräkningen

uppdelas obeskattade reserver i uppskjuten skatteskuld och bundet eget

kapital.

I koncernredovisningen beaktas vidare uppskjuten skatt på temporära

skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på tillgångar

och skulder. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till ej utnyttjade förlustavdrag

redovisas i den mån de kan mötas av upplösning av obeskattade reserver

eller med största sannolikhet beräknas utnyttjas inom en förutsägbar framtid.

Outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag som erhållits i samband med

förvärv omvandlas till uppskjuten skattefordran om den bedömda intjäningsförmågan

gör att de beräknas kunna utnyttjas inom överskådlig framtid. I samband

med förvärv av företag har Redovisningsrådets rekommendation RR

1:96 tillämpats på alla förvärv från och med 1997.

Kassaflödesanalysen

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Som likvida medel klassificeras

förutom kassa och banktillgodohavanden även kortfristiga placeringar.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Nettoomsättningen fördelar sig på applikationsområden enligt följande:

Mkr 2002 2001

Presspulver 2 205 2 115

Övriga järnpulver 417 455

Division Coldstream 551 563

Övrig verksamhet 76 112

Summa 3 249 3 245

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

Mkr 2002 2001

Europa 1 366 1 430

Japan 430 464

Asien exkl. Japan 664 589

Övriga 789 762

Summa 3 249 3 245

NOT 3 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Moderbolagets försäljning till koncernföretag har uppgått till 946 Mkr, medan

moderbolagets inköp från koncernbolag uppgått till 25 Mkr.

NOT 4 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2002 2001

Antal Varav Antal Varav

anställda män, % anställda män, %

Moderbolaget

Sverige 743 84 735 84

Dotterföretag i Sverige

Dotterföretag utomlands

42 93 46 93

Belgien 140 91 129 92

Brasilien 140 89 156 88

Frankrike 4 25 4 25

Indien 71 93 69 93

Italien 5 40 5 40

Japan 24 79 23 83

Kina 31 90 32 94

Korea 4 50 4 50

Spanien 4 25 4 25

Storbritannien 36 86 40 85

Taiwan 7 71 7 71

Tyskland 8 38 8 38

USA 167 92 194 92

Totalt i dotterföretag 683 88 721 89

Koncernen totalt 1 426 86 1 456 86


NOT 5 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA

KOSTNADER TILL ANSTÄLLDA, STYRELSE OCH REVISORER

2002 2001

Löner o Sociala Löner o Sociala

andra kostnader andra kostnader

ersätt- (varav pens. ersätt- (varav pens.

Mkr ningar kostnader) ningar kostnader)

Moderbolaget 223 106 211 96

(29)* * (24) *

Dotterföretag 205 82 223 85

(15) (15)

Koncernen totalt 428 188 434 181

(44)** (39)

* Av Moderbolagets pensionskostnader avser 0,7 Mkr (0,7) endast VD.

** Av Koncernens pensionskostnader avser 3,2 Mkr (2,8) endast VD:ar.

** **

Ersättningar till ledande befattningshavare.

Kostnadsförda ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande

befattningshavare har under 2002 uppgått till 11,1 Mkr (11,6), vilket inkluderar

lön, bonus och förmåner. Ersättningen till verkställande direktören uppgick

totalt till 3,0 Mkr (2,8), varav 0 kr (0) utgjorde bonus. Verkställande direktörens

bonus utgår med 0,5 procent av koncernens resultat före skatt överstigande

500 Mkr. Bonusen kan maximalt uppgå till 60 procent av grundlönen. Styrelsens

ersättning uppgick för 2002 till 1,1 Mkr (1,0) varav 0,3 Mkr (0,2) till styrelsens

ordförande.

Pensionsavtal

Verkställande direktören har möjligheten att, alternativt ska på bolagets begäran,

gå i pension vid 55 års ålder med 26 procent av fasta lönen, vid 56 års

ålder med 31 procent, vid 57 års ålder med 37 procent, vid 58 års ålder med

45 procent, vid 59 års ålder med 55 procent och vid 60 års ålder med 70 procent

av den fasta lönen fram till 65 års ålder. Höganäs pensionsavtal med

ledande befattningshavare för pensionen från och med 65 års ålder är

bidragsgrundande. Detta innebär att Höganäs ej garanterar sina ledande

befattningshavare någon bestämd pensionsnivå utan den framtida pensionen

påverkas endast av premieförvaltarens förräntningsförmåga.

Avtal om avgångsvederlag

Sju ledande befattningshavare inklusive verkställande direktören har, vid uppsägning

från bolagets sida, rätt till avgångsvederlag på upp till två årslöner,

inklusive pensionsförmåner.

Innehav av finansiella instrument

Antal Antal

aktier optioner

Verkställande direktören 80 800 30 000

Övriga ledande befattningshavare 26 500 95 000

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan

styrelseledamöter med flera och anställda

Noter

2002 2001

Styrelse Övriga Styrelse Övriga

och VD (varav anställda och VD (varav anställda

Mkr

Moderbolaget

tantiem o.d.) tantiem o.d.)

Sverige 4 219 4

(1)

207

Dotterföretag i Sverige

Dotterföretag utomlands

1 8 1 10

Belgien 2 35 2

(1)

35

Brasilien 2 8 1 12

Frankrike - 2 - 1

Indien - 4 1 3

Italien - 2 - 2

Japan 4 8 4 10

Kina - 2 - 2

Korea - 2 - 1

Spanien 1 1 1 1

Storbritannien - 13 - 17

Taiwan 2 3 2 3

Tyskland 2 4 2 4

USA 3 96 3 105

Totalt i dotterföretag 17 188 17 206

Koncernen totalt 21 407 21

(2)

413

Revisionsarvoden

Arvoden och kostnadsersättning,

Mkr Koncernen Moderbolaget

Deloitte & Touche revisionsuppdrag 1,0 0,7

andra uppdrag 0,1 -

Frejs Revisionsbyrå revisionsuppdrag 0,2 0,2

Övriga revisorer revisionsuppdrag 1,9 -

Summa 3,2 0,9

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga

arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt

annat är andra uppdrag.

47


48

Noter

NOT 6 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Nedskrivning anläggningar

Pyron, USA - -103 - -

Avsättningar till

pensionsstiftelse -25 - -24 -

Försäljning gasatomiserat

till Höganäs Belgium - - 10 -

Övrigt - -14 - -

Summa -25 -117 -14 0

NOT 7 AVSKRIVNINGAR PER FUNKTION

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Kostnad för sålda varor 209 183 113 102

Försäljningskostnader 8 7 2 2

Administrationskostnader 10 9 6 6

Forsknings- och

utvecklingskostnader 7 6 6 5

Summa 234 205 127 115

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Räntor 33 19 88 83

Kursdifferenser - - 57 -

Summa 33 19 145 83

Intäkter från koncernföretag uppgår till 58 Mkr (70 Mkr).

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Räntor 75 56 72 68

Kursdifferenser 6 2 - 35

Summa 81 58 72 103

Kostnader till koncernföretag uppgår till 0 Mkr (0 Mkr).

NOT 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget

Mkr 2002 2001

Periodiseringsfond, förändring -52 -10

Avskrivningar utöver plan -43 -55

Summa -95 -65

NOT 11 SKATT

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Komponenter i periodens skatt

Aktuell skattekostnad 125 240 103 215

Förändring av skattefordringar

och skatteskulder 13 -139 13 -135

Uppskjuten skatt avseende

temporära skillnader 2 -16 - -

Redovisad skatt 140 85 116 80

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade

värden respektive skattemässiga värde är olika. Temporära skillnader och outnyttjade

skattemässiga underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skatteskulder

och skattefordringar avseende följande poster:

Uppskjutna skatteskulder

Skattemässiga överavskrivn.

på anläggningstillgångar 234 222 - -

Periodiseringsfond 191 176 - -

Internvinst i varulager -15 -13 - -

Orealiserad kursdifferens 9 - - -

Realisationsvinst intern

aktieförsäljning - - 9 9

Övriga temporära skillnader 13 28 - -

Redovisad uppskjuten

skatteskuld 432 413 9 9

Uppskjutna skattefordringar

Outnyttjade underskottsavdrag

USA (28%) 69 66 - -

Övriga temporära skillnader 1 - - -

Redovisad uppskjuten

skattefordran 70 66 - -

Uppskjutna

skatteskulder netto 362 347 9 9

Uppskjutna skattefordringar redovisas för outnyttjade underskottsavdrag i den

mån de med största sannolikhet beräknas utnyttjas inom en överskådlig framtid.

Av koncernens underskottsavdrag kan 0 Mkr utnyttjas utan tidsbegränsning.

Ej redovisad uppskjuten skattefordran

avseende outnyttjade

skattemässiga underskottsavdrag

uppgår till: 5 12 - -

NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

Mkr Licenser Goodwill Licenser Goodwill

Ingående anskaffningsvärden 104 175 14 -

Inköp 5 4 - -

Försäljningar/Utrangeringar 0 - - -

Kursdifferenser -10 -23 - -

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 99 156 14 -

Ingående avskrivningar 37 35 14 -

Årets avskrivningar 6 16 - -

Kursdifferenser -3 -6 - -

Utgående ackumulerade

avskrivningar 40 45 14 -

Utgående planenligt restvärde 59 111 0 -

Goodwill År Mkr Avskr.tid

Förvärv Brasilien 1999 89 10 år

Förvärv USA 2000 28 10 år

Förvärv Belgien 2001 4 10 år

Förvärv Indien 2001/02 35 10 år


NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mkr Byggnader Mark Markanl. Maskiner Inventarier Påg.nyanl.

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden 798 46 58 2 885 280 112

Inköp 12 17 2 231 33 153

Försäljningar/Utrangeringar -2 - - -23 -6 -140

Omklassificeringar 57 - - -57 - -

Kursdifferenser -56 -5 -1 -206 -13 -1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 809 58 59 2 830 294 124

Ingående avskrivningar 208 - 22 927 162 -

Försäljningar/Utrangeringar -1 - - -20 -4 -

Årets avskrivningar 23 - 2 162 25 -

Kursdifferenser -7 - - -29 -5 -

Utgående ackumulerade avskrivningar 223 - 24 1 040 178 -

Ingående uppskrivningar 1 30 - - - -

Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 1 30 - - - -

Ingående nedskrivningar - - - 97 - -

Omklassificeringar 31 - - -31 - -

Kursdifferenser - - - -17 - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar netto 31 - - 49 - -

Utgående planenligt restvärde 556 88 35 1 741 116 124

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden 404 7 41 1 463 156 107

Inköp 11 1 2 163 22 41

Försäljningar/Utrangeringar - - - -18 -3 -90

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 415 8 43 1 608 175 58

Ingående avskrivningar 146 - 12 692 104 -

Försäljningar/Utrangeringar - - - -13 -3 -

Årets avskrivningar 11 - 2 100 14 -

Utgående ackumulerade avskrivningar 157 - 14 779 115 -

Ingående uppskrivningar 1 30 - - - -

Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 1 30 - - - -

Utgående planenligt restvärde 259 38 29 829 60 58

Bokfört värde fastigheter 163 38 - - - -

Taxeringsvärden fastigheter 282 51 - - - -

Noter

49


50

Noter

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

Org.nr Säte Antal andelar Kapitalandel % Bokfört värde Mkr

Svenska dotterföretag

Höganäs Hamnbyggnads AB 556000-8301 Höganäs 4 240 94 1

AB Micanäs 556204-9691 Höganäs 24 000 100 2

Höganäs Saltglaserat AB 556054-5922 Höganäs 1 000 100 -

Höganäs Verkstads AB 556215-8682 Höganäs 40 000 100 5

Höganäs HOGAP AB 556324-0760 Höganäs 1 100 100 3

Utländska dotterföretag

Höganäs Belgium S.A. Ath 20 000 100 53

-Höganäs (GB) Ltd Aylesbury

Höganäs Japan K.K. Tokyo 6 000 100 15

Höganäs France S.A. Villefranche 700 100 2

Höganäs GmbH Düsseldorf 100 100 -

Höganäs Italia S.r.l. Rapallo 60 000 100 -

Höganäs India Ltd Pune 5 147 159 94 71

Höganäs Iberica S.A. Madrid 4 000 100 -

Höganäs Taiwan Ltd Taipei 5 000 100 1

Höganäs Korea Ltd Seoul 40 000 100 2

Höganäs (China) Ltd Shanghai 100 137

North American Höganäs Holdings, Inc. Hollsopple 1 000 100 321

-North American Höganäs, Inc Hollsopple

-NAH Financial Services, Inc. Wilmington

Höganäs Brasil Ltda São Paulo 18 170 000 100 89

Summa 702


NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Gottgörelse pensionsstiftelse - 8 - 8

Optionspremier 6 - 6 -

Försäkringsersättning 1 1 1 1

Pensioner - 3 - -

Övriga poster 21 16 15 9

Summa 28 28 22 18

NOT 16 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie- Bundna Fritt eget Summa

Mkr

Koncernen

kapital reserver kapital

Belopp vid årets ingång 175 964 605 1 744

Återköp -47 -47

Utdelning

Förskjutning mellan bundet

-155 -155

och fritt eget kapital 69 -69 -

Årets omräkningsdifferens -34 2 -32

Årets resultat 317 317

Belopp vid årets utgång 175 999 653 1 827

Aktie- Reserv- Fritt eget Summa

Mkr

Moderbolaget

kapital fond kapital

Belopp vid årets ingång 175 38 567 780

Återköp -47 -47

Emottaget koncernbidrag

Skatt avseende erhållet

3 3

koncernbidrag -1 -1

Utdelning -155 -155

Årets resultat 361 361

Belopp vid årets utgång 175 38 728 941

Antal aktier

Antal Antal % av aktie- % av

Aktieslag aktier röster kapital röster

A 981 000 9 810 000 2,79 22,33

B 34 117 932 34 117 932 97,21 77,67

Totalt 35 098 932 43 927 932 100,00 100,00

Det nominella värdet per aktie är 5,00 kronor.

NOT 17 OBESKATTADE RESERVER

Noter

Moderbolaget

Mkr 2002 2001

Periodiseringsfond tax 97 - 88

Periodiseringsfond tax 98 79 79

Periodiseringsfond tax 99 81 81

Periodiseringsfond tax 00 100 100

Periodiseringsfond tax 01 200 200

Periodiseringsfond tax 02 82 82

Periodiseringsfond tax 03 140 -

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 701 658

Summa 1 383 1 288

NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Återställning Bohus 5 5 4 4

NOT 19 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Mkr

Skulder i moderbolaget

2002 2001

SEK 874 1 214

EUR 271 193

JPY 117 128

GBP 105 125

Summa 1 367 1 660

Skulder i utländska dotterföretag

EUR 7 -

JPY - 17

CNY 10 17

TWD 11 18

INR - 5

USD 14 10

Summa 42 67

Totalt koncernen 1 409 1 727

51


52

Noter

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Semesterlöneskuld 33 32 29 26

Sociala avgifter 27 20 26 20

Bonus till kunder 32 24 20 19

Ej inkomna fakturor 40 38 31 29

Kursförlust terminskontrakt - 9 - 9

Övriga poster 36 63 11 8

Summa 168 186 117 111

NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Pantbrev 38 3 - -

Företagsinteckningar - - - -

Övrigt 17 22 - -

Summa 55 25 - -

NOT 22 ANSVARSFÖRBINDELSER

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2002 2001 2002 2001

Borgensförbindelser

Varav för dotterföretag

1 5 59 69

(maximal limit) - - (58) (64)

Garantiförbindelser 45 42 39 34

Pensionsavtal 15 17 14 13

Summa 61 64 112 116

NOT 23 FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG

Koncernen

Mkr

Investeringar i dotterföretag

2002 2001

Goodwill 4 35

Förvärvat minoritetsandel 2 35

Köpeskilling 6 70


Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Höganäs AB (publ)

Organisationsnummer 556005-0121

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i

Höganäs AB (publ) för år 2002. Det är styrelsen och verkställande

direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det

innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad

försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte

innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval

av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna

och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt

att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet

har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget

för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat

om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat

sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen

eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund

för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av

bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god

redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i

moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Höganäs den 31 januari 2003

Gert Frej Hans Pihl

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

53


Ulf G Lindén Per Molin Jacob Palmstierna Magnus Lindstam Bernt Magnusson Hans Mivér

Claes Lindqvist Karl-Henry Boo Sven Augustsson Ingvar Olsson Carina Bergkvist Ulf Holmqvist

Sten-Åke Kvist

Björn Peters

54

ˇ

Jan Lundahl

Pierre Boisot


Styrelsen

Ulf G Lindén

född 1937

Ekon dr hc

Tekn dr hc

Ordförande

Styrelseordförande i Lindéngruppen

AB och AB Wilh. Becker.

Ordförande i Rådgivande kommittén

och Institutet för Ekonomisk Forskning,

Ekonomiska Högskolan Lunds

Universitet och 1:e vice ordförande

i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Styrelseledamot i B & N

Nordsjöfrakt AB och Gorthon Lines AB.

Ingår i styrelsen sedan 1994.

Antal aktier i Höganäs: 0 privat,

7 650 000 via bolag.

Per Molin

född 1937

Vice ordförande

Styrelseledamot i Fin Arvedi Spa och

Siemens-Elema AB.

Ingår i styrelsen sedan 1994.

Antal aktier i Höganäs: 4 000.

Jacob Palmstierna

född 1934

Ekon dr hc

Styrelseordförande i Bilia AB och

Siemens AB. Styrelseledamot i

Nordstjernan AB.

Ingår i styrelsen sedan 2000.

Antal aktier i Höganäs: 2 000.

Magnus Lindstam

född 1953

VD i Lindéngruppen AB.

Styrelseledamot i AB Wilh. Becker.

Ingår i styrelsen sedan 2000.

Antal aktier i Höganäs: 2 000.

Bernt Magnusson

född 1941

Styrelseordförande i Dyno Nobel

ASA och Swedish Match AB. Vice

styrelseordförande i Net Insight AB.

Styrelseledamot i Nordea AB,

Pharmadule AB och Volvo Car

Corporation. Rådgivare i European

Bank for Reconstruction and

Development.

Ingår i styrelsen sedan 1994.

Antal aktier i Höganäs: 12 000.

Företagsledning och Revisorer

Claes Lindqvist

född 1950

VD och koncernchef.

Anställd sedan 1990.

Antal aktier i Höganäs: 80 800.

Antal optioner i Höganäs: 30 000.

Ulf Holmqvist

född 1954.

vVD

Anställd sedan 1988.

Antal aktier i Höganäs: 3 500.

Antal optioner i Höganäs: 20 000.

Sten-Åke Kvist

född 1942

vVD

VD i North American Höganäs, Inc.

Anställd sedan 1968.

Antal aktier i Höganäs: 10 000.

Antal optioner i Höganäs: 20 000.

Jan Lundahl

född 1943

Koncerncontroller.

Anställd sedan 1977.

Antal aktier i Höganäs: 6 000.

Antal optioner i Höganäs: 20 000.

Björn Peters

född 1956

Finansdirektör.

Anställd sedan 1995.

Antal aktier i Höganäs: 7 000.

Antal optioner i Höganäs: 23 000.

Pierre Boisot

född 1944

Divisionschef Coldstream

och VD Höganäs Belgium S.A.

Anställd sedan 1985

Antal aktier i Höganäs: 0

Antal optioner i Höganäs: 12 000

Hans Mivér

född 1945

Styrelseordförande i ColArt

Investment Ltd. Styrelseledamot i

AB Wilh. Becker och Remium

Securitas AB.

Ingår i styrelsen sedan 1992.

Antal aktier i Höganäs: 120 000.

Claes Lindqvist

född 1950

VD och koncernchef.

Styrelseledamot i Jernkontorets

Fullmäktige, Sydsvenska Industrioch

Handelskammaren, AB Wilh.

Becker, SIMI Scandinavian

International Management Institute

samt Dunkerska Stiftelsen.

Ingår i styrelsen sedan 1990.

Antal aktier i Höganäs: 80 800.

Antal optioner i Höganäs AB:

30 000.

Karl-Henry Boo

född 1959

Ordförande i SIF vid Höganäs AB.

Ingår i styrelsen sedan 1993.

Antal aktier i Höganäs: 0.

Revisorer

Gert Frej

född 1938

Auktoriserad revisor,

Frejs Revisionsbyrå AB.

Revisor i bolaget sedan 1986.

Hans Pihl

född 1951

Auktoriserad revisor,

Deloitte & Touche

Revisor i bolaget sedan 2001.

Sven Augustsson

född 1952

Ordförande i Industrifacket vid

Höganäs AB.

Ingår i styrelsen sedan 2001.

Suppleant 1995–2001.

Antal aktier i Höganäs: 0.

Suppleanter

Ingvar Olsson

född 1953

Ledamot i Industrifacket vid

Höganäs AB.

Suppleant sedan 2001.

Antal aktier i Höganäs: 0.

Carina Bergkvist

född 1969

Ledamot i Civilingenjörsföreningen

vid Höganäs AB.

Suppleant sedan 2002.

Antal aktier i Höganäs: 0.

Suppleanter

Berit Ehrenpohl

född 1952

Auktoriserad revisor,

Frejs Revisionsbyrå AB.

Revisor i bolaget sedan 1995.

Torbjörn Svensson

född 1953

Auktoriserad revisor,

Deloitte & Touche.

Revisor i bolaget sedan 2001.

55


56

Adresser

• Sverige

Höganäs AB

263 83 Höganäs

Tel +46 42 33 80 00

Fax +46 42 33 81 50

VD: Claes Lindqvist

Höganäs Saltglaserat AB

263 83 Höganäs

Tel +46 42 33 80 00

Fax +46 42 33 81 80

Chef: Martin Glifberg

Höganäs Verkstads AB

263 83 Höganäs

Tel +46 42 33 82 00

Fax +46 42 33 82 22

VD: Lars Mattsson

• Belgien

Höganäs Belgium S.A.

Ruelle Gros Pierre 10

B-7800 Ath

Tel +32 68 26 89 89

Fax +32 68 28 57 75

VD: Dr Pierre Boisot

• Brasilien

Höganäs Brasil Ltda

Av. Ricieri José Marcatto 110

Vila Suiça

Mogi das Cruzes – SP

CEP 08810-020

Tel +55 11 4793 7710

Fax +55 11 4761 7263

VD: José Carlos Pizarro

• England

Höganäs (Great Britain) Ltd

Rycote Place

30/38 Cambridge Street

Aylesbury Bucks HP20 1RS

Tel +44 1296 486 646

Fax +44 1296 437 529

Försäljningsdirektör: Dr Keven Harlow

Powdrex

Munday Works

58/66 Morley Road

Tonbridge Kent TN9 1RP

Tel +44 1732 362 243

Fax +44 1732 770 262

Platschef: Dr Keven Harlow

• Frankrike

Höganäs France S.A.

1117, Avenue Edouard Herriot

B.P. 117

F-69654 Villefranche-sur-Saône Cedex

Tel +33 474 02 97 50

Fax +33 474 60 63 61

VD: Dr Pierre Boisot

• Indien

Höganäs India Ltd

Ganga Commerce

4, North Main Road

Koregaon Park

Pune 411 001

Tel +91 20 4030175

Fax +91 20 4030188

VD: Avinash Gore

• Italien

Höganäs Italia S.r.l.

Via Privata Arata 5

I-16035 Rapallo (Genova)

Tel +39 0185 23 00 33

Fax +39 0185 27 04 77

Försäljningschef: Felice Ursino

• Japan

Höganäs Japan K.K.

Akasaka Shasta East Building

2-19, Akasaka, 4-Chome, Minato-Ku

Tokyo 107-0052

Tel +81 3 3582-8280

Fax +81 3 3584-9087

VD: Göran Wastenson

• Kina

Höganäs (China) Ltd

102 #, Qing An Road

Qingpu

Shanghai 201700

Tel +86 21 692 101 12

Fax +86 21 692 108 94

VD: Holger Persson

• Spanien

Höganäs Ibérica S.A.

C/.Basauri, 17A Bajo Dcha

E-280 23 Madrid

Tel +34 91 708 05 95

Fax +34 91 708 05 94

VD: Ramón Martínez

• Sydkorea

Höganäs Korea Ltd

(7th fl Kunwoo Building

120 Nonhyun-Dong)

Kang Nam

P.O. Box 990

Seoul 135-010

Tel +82 2 511 43 44

Fax +82 2 548 25 92

VD: Holger Persson

• Taiwan R.O.C.

Höganäs Taiwan Ltd

Room B, No. 44, 7 fl.,

Chung Shan North Road,

Section 2

Taipei 104

Tel +886 2 2543 1618

Fax +886 2 2543 1511

VD: Holger Persson

• Tyskland

Höganäs GmbH

Grafenberger Allee 56

D-40237 Düsseldorf

Tel +49 211 99 17 80

Fax +49 211 991 78 35

VD: Günter Pache

• USA

North American Höganäs, Inc.

Stony Creek Plant

P.O. Box 509

111 Höganäs Way

Hollsopple, PA 15935-6416

Tel +1 814 479 3500

Fax +1 814 479 2003

VD: Sten-Åke Kvist

Agenter

• Australien

S. Weir Enterprises Pty Ltd

6 Carrington Road

P.O. Box 477

GUILDFORD

2161 New South Wales

Tel +61 2 9681 6155

Fax +61 2 9681 6092

• Bulgarien

Balkan International Ltd

P O Box 952

19, Slavianska Str.

1000 SOFIA

Tel +359 2980 3852

Fax +359 2980 4248

• Israel

Hugo Arnstein & Co

P O Box 2276

101 Herzel Street, 5th fl.

TEL-AVIV 61021

Tel +972 3 682 4915

Fax +972 3 518 1668

• Lettland

Prof. Victor Mironov

Kleistu 15-41

LV-1067 RIGA

Tel +371 741 9153

Fax +371 741 9153

• Malaysia

CK Metal Trading

32, Jalan BRP 1/12

Bukit Rahman Putra

47000 SUNGAI BULOH

Selangor

Tel +60 3 6157 8700

Fax +60 3 6157 9700

• Polen

KOS-Technika

Biuro Doradcze,

Slawomir Kozlowski

ul. Promienna 1A

PL-05-540 ZALESIE GORNE

Tel +48 22 73 62 377

Mobil: +48 606 297787

• Rumänien

PromSID S.R.L.

Str Ion Campineanu Nr, 20 A

bl. 18 A sc A et 6 ap 23 S.1

70709 BUKAREST

Tel +40 21 315 78 12

Fax +40 1 315 77 73

• Ryssland

Alexander Telnov

Formet

Svetlanovskii 2

Off. 504

194156 ST PETERSBURG

Tel +7 812 380 1242

Fax +7 812 380 1242

• Sydafrika

PM Powders

P O Box 2845

PINEGOWRIE 2123

Tel +27 11 787 2955

Fax +27 11 886 8546

• Thailand

Acme International (Thailand) Ltd

630 Onnuj 54

Sukumvit 77 Road, Suan Luang

BANGKOK 10250

Tel +66 2 320 5200

Fax +66 2 721 4729

• Tjeckiska republiken

Ing Miloslav Makovicka

Lhotská 2209

19300 PRAG 9

Tel +420 2 819 209 54

Fax +420 2 819 209 54

• Turkiet

Dr Ahmet Sina

Trek A.S.

Bagdat Caddesi 454, Suadiye

81070 ISTANBUL

Tel +90 216 357 53 46

Fax +90 216 343 08 82

• Ungern

S & S Trading BT

Rákó u. 10

H-1112 BUDAPEST

Tel +36 1 319 35 17

Fax +36 1 319 35 17


Årsredovisningen har producerats i samarbete med ID kommunikation ab.

Foto: Lasse Strandberg och Park Cover. Tryckt av Rahms i Lund.