27.07.2013 Views

Goetheanum

Goetheanum

Goetheanum

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Allmänna<br />

Antroposofiska<br />

sällskapet<br />

2006/2007<br />

<strong>Goetheanum</strong>


2<br />

Innehåll<br />

Allmänna Antroposofiska sällskapet<br />

Kanada.................................................................................... 4<br />

Glimtar .................................................................................... 5<br />

Fria högskolan för antroposofi<br />

Ungdomssektionen.................................................................. 6<br />

Sektionen för matematik och astronomi .................................. 7<br />

Medicinska sektionen .............................................................. 8<br />

Naturvetenskapliga sektionen .................................................. 9<br />

Pedagogiska sektionen .......................................................... 10<br />

Sektionen för bildkonst.......................................................... 11<br />

Sektionen för lantbruk........................................................... 12<br />

Sektionen för drama, musik och eurytmi ............................... 13<br />

Sektionen för humaniora ....................................................... 14<br />

Sektionen för socialvetenskap................................................ 15<br />

<strong>Goetheanum</strong><br />

Scenen .................................................................................. 16<br />

Året vid <strong>Goetheanum</strong> ............................................................ 17<br />

Ekonomi ................................................................................ 18<br />

Adresser ..................................................................................... 21


Ledare<br />

”Att representera antroposofin<br />

innebär inte att kunna<br />

svara på alla livets frågor med<br />

hjälp av ett system. Det innebär<br />

att stå för antroposofin i<br />

världen, i sin egen omgivning<br />

utifrån sina individuella förmågor.”<br />

Heinz<br />

Zimmermann är<br />

styrelsemedlem<br />

sedan 1988.<br />

Innan dess ledde<br />

han Pedagogiska<br />

seminariet i<br />

Dornach.<br />

Öppenhet och esoterik<br />

Kära medlemmar,<br />

Antroposofiska sällskapet tar<br />

del av vår tids öde då många<br />

människor ifrågasätter allt som<br />

enbart är tradition och som inte<br />

aktualiseras genom personligt<br />

engagemang. Samma sak gäller<br />

för de inrättningar som<br />

grundats utifrån antroposofiska<br />

ideal. Trots att många av dem<br />

växer brottas de med sin antroposofiska<br />

självuppfattning.<br />

Ofta beror detta på personliga frågeställningar:<br />

På vilket sätt hänger mitt dagliga arbete samman<br />

med antroposofin? Man vill frigöra sig från varje<br />

form av gruppmässig trosbekännelse, från känslomässiga<br />

konventioner och från principer.<br />

Samtidigt vet man att antroposofins anda är<br />

fruktbar och frigör krafter, att den kan leda fram<br />

till det väsentliga och utveckla förmågor. Vi kan<br />

uppleva att denna anda fjärmar sig så fort vi förvrider<br />

antroposofin till intet förpliktande borgerlighet<br />

eller bakåtvänd ideologisk ensidighet.<br />

Eftersom tvivlen just nu också riktas mot själva<br />

andevetenskapen och Rudolf Steiner, uppstår<br />

frågan om det finns tillräckligt många människor<br />

för att antroposofin ska kunna inkarnera på ett<br />

adekvat sätt. Förutsättning för att kunna visa<br />

den nödvändiga förmågan till dialog är en fri och<br />

samtidigt förbindande relation till antroposofin.<br />

Med ”fri” menas en kritisk hållning gentemot<br />

antroposofiska konventioner och en vägran att<br />

ingå i olika slags falanger. ”Förbindande” syftar<br />

till en respekt gentemot den antroposofiska<br />

identiteten; här är det nödvändigt att bestämma<br />

sitt eget förhållande till antroposofin på ett med-<br />

vetet sätt. Det handlar om en övningsväg vars<br />

utgångspunkt har med tänkandets spiritualisering<br />

att göra.<br />

Denna väg utesluter varken känsla eller vilja,<br />

utan lyfter dem till ett annat plan. Innehållet<br />

måste alstras självständigt och individualiseras<br />

genom egen upplevelse. På det viset kan idéerna<br />

bli till ideal som i sin tur kan leda till gärningar.<br />

Det innebär den motsatta riktningen i förhållande<br />

till den gamla vägen. Aristoteles visade<br />

mänskligheten vägen från ett andligt skådande<br />

till ett vetenskapligt tänkande. Genom antroposofin<br />

leder oss vägen från ett spiritualiserat tänkande<br />

till skådandet.<br />

Det som är kännetecknande för antroposofin är<br />

en förbindelse mellan öppenhet och esoterik.<br />

Den utgör en utmaning, inte minst inom den<br />

antroposofiska gemenskapsbildningen. Medan<br />

våra studiecirklar tenderar till att bli självtillräckliga<br />

om de inte prövas i livets verklighet, hotar<br />

våra egna verksamhetsområden att försumma<br />

sin spirituella förnyelsekälla genom det dagliga<br />

slitet. Detta spänningsfält befinner sig egentligen<br />

i den individuella själen, och det är här som<br />

antroposofin kan fira sitt mest omedelbara förverkligande.<br />

Detta förverkligande vill Antroposofiska<br />

sällskapet i allt högre grad ge utrymme<br />

för och stimulera till.<br />

Heinz Zimmermann,<br />

för styrelsen vid <strong>Goetheanum</strong><br />

3


Allmänna<br />

Antroposofiska<br />

sällskapet<br />

Philip Thatcher<br />

var präst och<br />

under många<br />

år lärare i<br />

Vancouver. Han<br />

har skrivit eposet<br />

”Raven-Trilogy”<br />

och är generalsekreterare<br />

i<br />

Antroposofiska<br />

sällskapet i<br />

Kanada.<br />

4<br />

”I norr lyser jorden”<br />

– Antroposofiska sällskapet i Kanada –<br />

I Whitehorse i Kanada hålls 2009 en stor antroposofisk kongress:<br />

”Encircling Light – Expecting Silence”. Under generalsekreterarmötet<br />

vid <strong>Goetheanum</strong> hösten 2006 intervjuades<br />

därför Philip Thatcher, generalsekreterare i det kanadensiska<br />

landssällskapet, angående situationen i landet.<br />

”Vi måste vara beredda att<br />

ge upp vår längtan efter en<br />

oföränderlig värld.”<br />

Philip Thatcher<br />

Kanada är ett land som omfattar<br />

en halv kontinent men har<br />

färre invånare än exempelvis<br />

Italien. Det är svårt att föreställa<br />

sig för en europé.<br />

Thatcher: Det är faktiskt så att<br />

geografin är starkare än historien<br />

i Kanada. Och denna geografi är en del av<br />

vårt medvetande. Trots att de flesta kanadensarna<br />

aldrig har varit i vidderna i norr hör dessa vidder,<br />

detta ”coast to coast” till vår självupplevelse.<br />

Det skiljer Kanada från USA. Hos våra grannar<br />

i syd är historien alltid närvarande; inbördeskrig<br />

och erövring av mark har präglat detta land<br />

som inte är mindre utsträckt. En kanadensisk<br />

diktare har skrivit: Kommer man till norr ter sig<br />

redan en rökpelare som en historisk händelse.<br />

Var börjar den norra delen?<br />

En egen upplevelse: Det började med en erfarenhet<br />

jag gjorde för ett antal år sedan. Jag bodde<br />

då i Prince George i British Columbia och var<br />

präst i den anglikanska kyrkan. Prince George<br />

ligger vid utkanten till norra delen, skulle jag vilja<br />

säga. Jag var ofta tvungen att köra på motorvägen<br />

till Vancouver. Då la jag märke till att det<br />

finns en tydlig skillnad när det gäller ljuset, hur<br />

himmel, horisont och ljus förhåller sig till varand-<br />

ra. Till att börja med kunde jag inte formulera<br />

denna upplevelse i ord. Ju mer jag sedan blev<br />

förtrogen med landskapet, desto bättre förstod<br />

jag detta fenomen. Himlen spänner sig faktiskt<br />

fram till horisonten. Jag kan bara beskriva det<br />

som en bild: jorden blev till en del av himlen.<br />

Ljuset verkar komma snarare från horisonten än<br />

från solen. Jag upptäckte att solen inte var ljusets<br />

enda källa. Tänker man på Rudolf Steiners<br />

beskrivning att Kristus har lämnat solen till förmån<br />

för jorden och att solen sedan dess inte<br />

längre är solen, då kan man där i norr kanske<br />

uppfatta något av det ljus som kommer från jorden.<br />

Den fredliga inställning och det sociala engagemang<br />

som vi i Europa framför allt ser i<br />

Skandinavien – hänger de ihop med det du<br />

beskriver?<br />

Svårt att säga. I varje fall upplever vi ett släktskap<br />

med de skandinaviska länderna. Man känner sig<br />

genast förstådd där.<br />

Regissören Robert Lepage, författaren Ondatje,<br />

skådespelarna Donald Sutherland och Keanu<br />

Reeves: när det gäller kända människor från kulturområdet<br />

vet vi ofta inte ens att de kommer<br />

från Kanada.<br />

Kanadensarna viftar inte mycket med flaggan.<br />

Precis som i Schweiz har vi flera språk inom landet<br />

och det hör till vårt öde – eller får jag säga<br />

till vår förmåga – att förbinda motsättningar.<br />

Hur mår de antroposofiska kulturinitiativen i<br />

Kanada?<br />

Det finns nog ingen skola som inte har gått eller<br />

fortfarande går genom svåra tider. Men det går<br />

framåt. Världen, så långt vi känner till den, håller<br />

på att förvandlas på ett fundamentalt sätt. Då<br />

kommer det att bli avgörande om vi, inte minst<br />

inom skolan, kan uppmuntra framtida generationer<br />

att bejaka denna föränderliga värld och<br />

att finna den fördolda gudomligheten i sig själv.<br />

Bara om jag hittar denna gudomlighet i mig själv<br />

kan jag också söka och finna den hos min medmänniska.


Allmänna<br />

Antroposofiska<br />

sällskapet<br />

Möten och nya arbetsformer<br />

– Glimtar från arbetsåret 2006/2007 –<br />

Efter konferenserna i Nederländerna (2005)<br />

och Frankrike (2006) kommer det 2007 att<br />

arrangeras ett möte med samma tema i<br />

Ungern: ”Europas själ”. I vår tid, då Europa<br />

söker efter sin identitet inom ekonomi, politik<br />

och kultur och vill göra den synlig i en konstitution,<br />

utgör sådana evenemang små milstolpen.<br />

På frågan vad som kännetecknar Europa<br />

svarade lantbrukaren Jean-Michel Florin från<br />

Alsace: landskapens mångfald. En individualiserad<br />

ande har skapat det europeiska kulturlandskapet<br />

som i sin tur utgör grunden för<br />

individualiseringens väg för oss i Europa. Bodo<br />

von Plato framhöll själens specifika kultur<br />

utvecklas mellan Europas fysiska ansikte och<br />

andliga uppgift genom den europeiska människobilden<br />

och dess rättsliga förankring. Därför<br />

kan man till exempel säga att ett Europa som<br />

tillämpar dödsstraff inte längre skulle vara<br />

något Europa.<br />

På andra sidan jorden, i Punta de Tralca vid den<br />

chilenska kusten, genomfördes den ibero-amerikanska<br />

kongressen för waldorfpedagogik ”Låt<br />

oss göra det”. 220 pedagoger från 11 länder<br />

möttes och utstrålade nog inte mindre mångfald<br />

än i Europa, som Clara Steinemann<br />

uttryckte det. Strax innan dess hade nästan ett<br />

tusen ungdomar träffats på Sydamerikas östra<br />

sida inom ramen för kongressen<br />

”Connectivity”. Nätverk och initiativ var centrala<br />

motiv för detta internationella möte som<br />

hade arrangerats av Ungdomssektionen och<br />

det fria initiativet IDEM.<br />

Globaliseringen av den antroposofiska möteskulturen<br />

påbörjades i bästa mening med nya<br />

Kolisko-konferenser om i Manila, Kapstaden,<br />

Paris och Guanajuato u.a. De handlade om<br />

sambandet mellan hälsa och utbildning. Till<br />

varje konferens kom mellan 500 och 1000 föräldrar,<br />

elever, läkare och lärare. I Indien rörde<br />

det sig framför allt om att komma bort från<br />

kolonialtidens huvudtyngda och examensfixerade<br />

undervisning. I Sydamerika handlade det<br />

snarare om hur skolan kan skapa en ersättning<br />

för familjen åt traumatiserade och försummade<br />

barn.<br />

Två exempel från ett stort antal konferenser<br />

förra året: Hösten 2006 möttes klassansvariga<br />

för Fria högskolan vid <strong>Goetheanum</strong>. Man<br />

utgick från Johannes Kierschs bok om Första<br />

klassens historia och talade om nutida och<br />

framtida arbetsformer i samband med mantramgrupperna<br />

som hade givits för att inspirera<br />

samtliga antroposofiska arbetsområden.<br />

Under hösten möttes också högskolekollegiet<br />

och ansvariga från det tyska landssällskapet för<br />

att tala om det ondas aktuella uppenbarelseformer.<br />

Fyra nya generalsekreterare började sitt arbete<br />

under 2006/2007: Sue Simpson efterträdde<br />

Hans van Florenstein-Mulder i Nya Zeeland,<br />

Esther Gerster inledde arbetet i Schweiz, Ann<br />

Druitt och Philip Martyn i England. Seija<br />

Zimmermann blev styrelsemedlem vid<br />

<strong>Goetheanum</strong>.<br />

En hoppingivande nyhet kom i somras från<br />

USA: Mark Robertson, som för 14 år sedan<br />

hade dömts till döden, fick obegränsat uppskov<br />

för verkställandet av domen. Under fängelsetiden<br />

har han blivit medlem i Första klassen och<br />

många medlemmar, däribland Linoia Pullen<br />

från Sydafrika, har engagerat sig för honom.<br />

5


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

”Vår generation måste<br />

finna den rätta tidpunkten<br />

för att träda tillbaka. Med<br />

stort intresse för den kommande<br />

generationen måste<br />

vi skapa fritt utrymme åt<br />

den.”<br />

Elizabeth Wirsching<br />

Elizabeth<br />

Wirsching leder<br />

Ungdomssektion<br />

en sedan sju år<br />

tillbaka. Innan<br />

dess var hon lärare<br />

i Norge.<br />

6<br />

Generation ”Projekt”<br />

– Ungdomssektionen –<br />

Dagens ungdomar beskrivs nu för tiden gärna som generation<br />

”Projekt”. Med det menas att planeringen för det egna<br />

livet har förvandlats på ett principiellt sätt. Det handlar inte<br />

längre om den klassiska indelningen i utbildning, yrke och<br />

familj. Numera består den egna utvecklingslinjen snarare av<br />

enstaka livs- och arbetsuppgifter som följer på varandra.<br />

Denna förvandling återspeglas också i<br />

Ungdomssektionen. Genom sektionens verksamhet<br />

har det uppstått många initiativ som<br />

enskilda människor sedan förde vidare som<br />

autonoma projekt. Till exempel öppnades i Basel<br />

”Connect Café”, en mötesplats i stadens centrum<br />

där man får information om internationella<br />

projekt och hur man kan delta i dem. Ett<br />

annat initiativ är ”IDEM” som förmedlar mellan<br />

olika sociala projekt bland unga människor. Eller<br />

så finns ”Projektzeitung”, en överregional tidning<br />

för elever. Elizabeth Wirsching menar att<br />

det är överraskande och nästan magiskt hur nätverk<br />

och relationer byggs bland dessa initiativ –<br />

helt utan program. På ett liknande organiskt sätt<br />

har det bildats tre arbetsområden inom sektionen<br />

som riktar sig till olika åldersgrupper.<br />

Regionala elevmöten och konferensen Connect,<br />

där 600 tolfteklasselever träffas vid<br />

<strong>Goetheanum</strong>, ger möjligheter att lära antroposofin<br />

utan förpliktelser.<br />

Elizabeth Wirsching betraktar denna inkörsport<br />

till antroposofin som sektionens viktigaste evenemang,<br />

eftersom framtiden visar sig här på det<br />

mest omedelbara sättet. Sommarmötet 2007 vid<br />

<strong>Goetheanum</strong> heter ”Mitt i”, arrangeras tillsammans<br />

med Kristensamfundet och riktar sig till sistaårselever<br />

och nya studenter.<br />

Februaridagarna vid <strong>Goetheanum</strong>, där hela högskolekollegiet<br />

deltar tillsammans med ungdomar<br />

som studerar eller på annat sätt utbildar sig, vänder<br />

sig till unga människor som redan har upptäckt<br />

något i antroposofin. Här handlar det i hög<br />

grad om att vara med och gestalta själva mötet.<br />

Liknande möten som söker en mer ingående<br />

kontakt med antroposofin förekommer till<br />

exempel i USA, Nya Zeeland och Australien.<br />

Den tredje pelaren för sektionens verksamhet<br />

består av Högskolans evenemang. Med teman<br />

som ”Människan som mysterieplats” och ”Att<br />

bli människa” genomfördes tre helger om Första<br />

klassens mantramgrupper. Dessutom utvecklar<br />

Elizabeth Wirsching kontaktformer med yngre<br />

högskolmedlemmar så att nya medlemmar i<br />

Högskolan kan ledsagas om de så önskar.<br />

Elizabeth Wirsching har nu arbetat på<br />

Ungdomssektionen i sju år. Finns det någon<br />

resumé? ”Förtätning. På alla tre plan kan vi<br />

iaktta att frågorna blir allvarligare, viljan till fördjupning<br />

blir stabilare.” Men det är bara få som<br />

av denna vilja leds in i Antroposofiska sällskapet.<br />

Är det så att man inte söker sig till ett sällskap i<br />

klassisk mening om man kan bilda fria, organiskt<br />

växande nätverk? ”Jag tror det. Denna generation<br />

kommer att uppfinna Antroposofiska sällskapet<br />

på nytt. Och vi bör vara tillförsiktiga.”


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Oliver Conradt,<br />

36, är fysiker och<br />

pedagog och<br />

leder sedan 2005<br />

sektionen för<br />

matematik och<br />

astronomi vid<br />

<strong>Goetheanum</strong>.<br />

Bilden som skapar samband<br />

– Sektionen för matematik och astronomi –<br />

1999 gjorde man i Sachsen i Tyskland ett sensationellt<br />

arkeologiskt fynd. I samband med olagliga utgrävningar<br />

upptäcktes en himlaskiva, stor som en tallrik. Lyckligtvis<br />

kom den snart fram i offentlighetens ljus. Sedan dess uppmärksammas<br />

den överallt där den visas.<br />

Varifrån kommer detta intresse? ”I första hand<br />

är det väl blandningen mellan arkeologi och astronomi<br />

som utövar en stark fascination.<br />

Himlaskivan från Nebra bjuder något för båda<br />

riktningar. Därför är den inte bara vetenskapsmän<br />

– religionshistoriker, materialvetare,<br />

arkeologer, astrono-<br />

”Grunden för det moderna<br />

mer – som intresserar sig för<br />

sökandet ligger i att uppfatta<br />

den. Dessutom tillkommer ett<br />

bilden som synliggjord ande.”<br />

faktum som kommer att ge<br />

näring åt fantasin en lång tid<br />

Oliver Conradt<br />

framöver: vissheten om att inte<br />

heller vetenskapen kommer att<br />

lösa himlaskivans gåtor”, säger<br />

Alfred Reichenberger från Landesmuseum für<br />

Vorgeschichte i tyska Halle.<br />

Detta visar att viljan att överskrida vetenskapens<br />

gränser artikuleras nu i början av 2000-talet.<br />

Vägen går mer och mer från det enstaka vetenskapliga<br />

området med dess specifika sätt att förklara<br />

världen till ett ämnesöverskridande tänkande<br />

med förtroende för bilder som skapar samband.<br />

I det här nämnda fallet handlar det också<br />

om frågan vilket förhållande människorna hade<br />

till kosmos under bronsåldern.<br />

Antroposofin motsvarar behovet av en spirituell<br />

vetenskap. Den strävar efter ”att uppnå objektiva,<br />

exakta resultat genom att utbilda den rent<br />

själsliga betraktelsen av den översinnliga världen<br />

enligt stränga regler. Den accepterar endast<br />

resultat som har uppnåtts genom själens åskådning<br />

där den själsliga och andliga organisationen<br />

betraktas lika exakt som ett matematiskt<br />

problem” (Rudolf Steiner). På det viset tjänar<br />

matematiken alltså inte bara matematikerna<br />

eller dem som är intresserade av matematik.<br />

Den är det närmaste medlet för skola sig i den<br />

klarhet och tydlighet som är kännetecknande<br />

för antroposofin.<br />

Vid sidan av det allmänt antroposofiska ligger<br />

sektionsarbetet tyngdpunkt i att bereda möjligheter<br />

till möten bland ämnesrepresentanter. För<br />

att vårda den spirituella vetenskapen har det<br />

inrättats två arbetsgrupper och en tidskrift.<br />

Arbetsgruppen ”Astronomi och antroposofi”<br />

befattar sig just nu med djurkretsen samt med<br />

förhållandet mellan astrofysikalisk och antroposofisk<br />

kosmologi. Temat för arbetsgruppen<br />

”Matematik och antroposofi” är projektiv linjegeometri.<br />

Den nya tidskriften Jupiter innehåller inslag om<br />

astronomiska, matematiska och antroposofiska<br />

ämnen. Formen omfattar allt från grundläggande,<br />

tillämpade och pedagogiska artiklar till<br />

konstnärliga bidrag, rapporter, porträtt, recensioner<br />

och insändare. Korrespondensen kompletteras<br />

av intervjuer, nyheter och diskussioner<br />

om aktuella frågor. Redaktionsgruppen är internationell<br />

för att omfatta hela världen. Därför ska<br />

artiklarna publiceras på tyska eller engelska.<br />

7


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Michaela Glöckler<br />

leder Medicinska<br />

sektionen sedan<br />

19 år tillbaka.<br />

Kindersprechstun<br />

de, som hon<br />

skrev tillsammans<br />

med Wolfgang<br />

Goebel, ger<br />

medicinska och<br />

pedagogiska råd<br />

för föräldrar och<br />

är den antroposofiska<br />

bok som<br />

har nått störst<br />

upplaga.<br />

8<br />

Globalisering och differentiering<br />

– Medicinska sektionen –<br />

Hälsa blir ett allt viktigare ämne i det moderna samhället. Handböcker om kroppsligt och själsligt välbefinnande<br />

säljs i stora upplagor, försäljningen av ekologisk mat ökar med tio procent. I dag har antalet<br />

rökare i industriländerna sjunkit med en tredjedel i jämförelse med för tio år sedan. Samtidigt som medvetenheten<br />

växer när det gäller hälsofrågor utrustas förskolor med datorer, är föräldrar villrådiga i fråga<br />

om uppfostran och en fransk presidentkandidat vill ha en skolstart för treåringar.<br />

Att uppmärksamma hälsovård och samtidigt<br />

vara ovetande om eller rent av negligera en hälsosam<br />

själslig och andlig utveckling är till vår tids<br />

kännetecken. Michaela Glöckler och Christof<br />

Wiechert (Pedagogiska sektionen) bestämde sig<br />

därför att genomföra Kolisko-konferenserna,<br />

som har funnits sedan 1989, i flera länder. Dessa<br />

möten har uppkallats efter Eugen Kolisko, den<br />

första waldorfskolans läkare. Syftet med de<br />

internationella konferenserna är att visa sambandet<br />

mellan kroppslig, själslig och andlig<br />

utveckling i praktiken: ”Hälsa genom fostran”.<br />

Frågan är på vilket sätt hälsa kan grundläggas<br />

för hela livet.<br />

De ämnesöverskridande mötena<br />

genomfördes på nio orter<br />

och nådde nästan 3600 deltagare:<br />

Indien, Taiwan,<br />

Filippinerna, Sydafrika,<br />

Ukraina, Australien, Mexiko,<br />

Sverige och Frankrike.<br />

Decentraliseringen gjorde det<br />

möjligt att nå nya grupper av<br />

människor och anpassa arbetet till konkreta<br />

lokala behov.<br />

I Sydafrika till exempel får förskolor och skolor<br />

ersätta familjerna för traumatiserade och föräldralösa<br />

barn, medan det intellektuella, examensfixerade<br />

skolsystemet i Indien måste berikas med<br />

konst och rörelse. Kolisko-konferensen i Paris<br />

ägde rum i Unescobyggnadens stora sal och<br />

hade besökare från 30 länder. Tre renommerade<br />

vetenskapsmän som inte var antroposofer visade<br />

antroposofins öppenhet och praktikinriktning – i<br />

ett land där antroposofins gång på gång utsätts<br />

för sekteristiska förebråelser.<br />

En konferensrapport har översatts till fem språk<br />

och ger svar på de 25 viktigaste frågorna. På det<br />

viset kan konferensernas resultat få en bestående<br />

verkan. Michaela Glöckler hade dock önskat<br />

”I framtiden kommer det att<br />

finnas experter för utvecklingsforskning<br />

angående<br />

barndom och ungdom.”<br />

Michaela Glöckler<br />

att fler europeiska waldorfpedagoger och läkare<br />

hade deltagit. Erfarenhet och kompetens i<br />

Europa samt entusiasm i utvecklingsländerna<br />

ropar rent av efter ömsesidig komplettering.<br />

Motvikten till denna offentliga verksamhet<br />

utgörs av det innehållsmässiga arbetet. Vid årskonferensen<br />

för antroposofisk medicin vid<br />

<strong>Goetheanum</strong> togs ett nytt steg i denna riktning.<br />

Det genomfördes ett intensivt ämnesöverskridande<br />

studiearbete kring enstaka kapitel ur<br />

Rudolf Steiners och Ita Wegmans grundläggande<br />

medicinska verk Grunderna för hur antroposofin<br />

berikar läkekonsten. Det<br />

är glädjande att somliga grup-<br />

per fortsätter sitt arbete och att<br />

studenter har skapat ett forum<br />

på internet där insikter och<br />

erfarenheter i samband med<br />

detta verk kan samlas:<br />

www.grundlegendes.com.<br />

Den internationella läkarutbildningen<br />

IPMT med sina 560 deltagare<br />

förblir en speciell utmaning, eftersom det<br />

är svårt att förmedla kompetenta mentorer för<br />

så många läkare. Intresset för antroposofisk<br />

medicin är större än antalet kompetenta lärare.


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Johannes Kühl<br />

har lett<br />

Naturvetenskapli<br />

ga sektionen i nio<br />

år. Innan dess var<br />

han fysiklärare i<br />

Stuttgart.<br />

Om livets ande<br />

– Naturvetenskapliga sektionen –<br />

Är det generna som bestämmer över organismen eller<br />

påverkar organismen generna? Vid ytlig betraktelse tycker<br />

dagens genetiker som kommer från skolvetenskapen<br />

att svaret är givet. Ändå visar en rad iakttagelser som<br />

gjorts på senare år att man inte bara kan påstå att ”organismen<br />

är genernas produkt”.<br />

En arbetsgrupp från universitetet i Konstanz<br />

undersökte två sorters abborre i en sluten kratersjö<br />

i Nicaragua. Den ena arten livnär sig på<br />

grönalger medan den andra är<br />

en rovfisk. Hur kan en fisk<br />

genom selektion anpassa sig till<br />

”Frågan om en ny generation två så pass olika betingelser på<br />

blir existentiell om goethea- samma ställe? Johannes Wirz<br />

nismen respektive dess antro- och Ruth Richter från<br />

posofiska komplettering ska Naturvetenskapliga sektionen<br />

ha en framtid.”<br />

förmodar att det föreligger en<br />

Johannes Wirz<br />

riktad fortplantningsstrategi,<br />

en målinriktad anpassning som<br />

gjorde att generna ändrades. I<br />

höstas bjöd sektionen alla<br />

framstående antroposofiska biologer för att<br />

gemensamt försöka förstå sådana nya perspektiv<br />

på evolutionen. Skott av arabidopsisväxter<br />

vars ursprungsplanta hade utsatts för stressfaktorer<br />

visade typiska skyddsreaktioner i vävnaden<br />

ända in i fjärde generationen – trots att stressupplevelsen<br />

inte är genetiskt fixerad. Har växter<br />

ett organiskt minne utanför generna?<br />

Arbetsgruppen kring R.E.Pruit upplevde ytterligare<br />

en överraskning i samband med samma<br />

växtart: upp till tio procent av nya generationers<br />

skott visade vissa egenskaper från tidigare vilda<br />

former. Genetikens lag som säger att utvecklingens<br />

hjul inte kan rulla baklänges blir tvivelaktig.<br />

Författarna förmodar att organismer potentiellt<br />

förfogar över en skatt av ”beprövad” information<br />

utanför DNA som har tagits över från tidigare<br />

generationer och kan aktiveras med ett visst<br />

syfte.<br />

Till forskningsresultaten som diskuteras bland<br />

antroposofiska biologer hör också följande<br />

iakttagelse från Ryssland. Rävar som blivit uppfödda<br />

med syfte att göra dem tama fick hängan-<br />

de öron och fläckad päls. Det var alltså inte bara<br />

beteendet som liknade husdjur, utan även utseendet:<br />

Beteende och utseende utgör en enhet<br />

hos djuren.<br />

Eftersom vi bara kan göra ytterst begränsade<br />

genetiska försök inom Naturvetenskapliga sektionens<br />

forskningsinstitut, välkomnar vi sådana<br />

studier för att sammankopplar fenomen som<br />

den slumpartade mutationen med föreställningen<br />

om en entitet som gestaltar livet. En sådan<br />

föreställning finns också i Rudolf Steiners verk.<br />

Man får inte underskatta sådana kunskaper. Ju<br />

mer vi i vårt tänkande befinner oss i dödens sfär<br />

och därmed fjärmar oss från livet, desto mer<br />

existentiell blir frågan efter livets drivande kraft.<br />

Just sådana frågeställningar visar hur nödvändigt<br />

det ämnesöverskridande utbytet är som i dag<br />

har blivit gängse. Det är därför mycket beklagligt<br />

att tre vetenskapliga medarbetare kommer att<br />

lämna institutet under året. Samtidigt som vi<br />

flyttar tillbaka till det renoverade Glashaus står<br />

Johannes Kühl med sina kolleger inför uppgiften<br />

att på nytt bygga upp den vetenskapliga forskningsgemenskapen.<br />

9


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Christof<br />

Wiechert, pedagog<br />

och grundare<br />

av ett seminarium<br />

i Holland,<br />

leder sedan sju år<br />

Pedagogiska sektionen.<br />

10<br />

Globalisering och hängivenhet<br />

– Pedagogiska sektionen –<br />

Bolognafördragen för att harmonisera högskoleväsendet<br />

i Europa är en början. Man kan påbörja<br />

sitt studium i Rom, fortsätta i Köpenhamn,<br />

avlägga examen i Tyskland och få arbete i<br />

England. Visst är det glädjande<br />

med denna nya rörlighet, men<br />

den kan få tveksamma konse-<br />

kvenser. Önskan att åstadkomma<br />

en jämförbar utbildning<br />

leder också till att skolornas<br />

slutexamen och till sist även<br />

skolstarten blir föremål för<br />

europeisk överensstämmelse.<br />

En sådan utveckling hotar<br />

utrymmet för en pedagogik<br />

som bygger på den enskilda<br />

pedagogens inspiration. Därför välkomnar vi initiativ<br />

som går ut på att mastersutbildningen ska<br />

utformas på ett sätt som gör det möjligt att hålla<br />

fast vid ett autentiskt pedagogiskt innehåll.<br />

”Förnyelse betyder i dag att<br />

lyfta upp waldorfpedagogikens<br />

gömda skatter.”<br />

Christof Wiechert<br />

När det gäller den inre strukturen, det vill säga<br />

det pedagogiska arbetets kvalitet på waldorfskolor,<br />

har det skett en hel del under förra året. Tre<br />

exempel: Samtalet om en elev hör till waldorfskolans<br />

spirituella kärna – ett kollegium ägnar<br />

sig gemensamt åt en enskild elev. Från ansiktsfärgen<br />

via handslaget till beteendet i undervisningen,<br />

handstilen och den familjära omgivningen<br />

– kollegerna försöker teckna en omfattande<br />

bild av barnet. Det handlar inte om något omdöme,<br />

utan en kärleksfull, exakt iakttagelse. Tre<br />

fortbildningshelger med hundra deltagare var<br />

samt besök av Christof Wiechert på olika waldorfskolor<br />

ville uppmuntra kollegierna att<br />

utveckla denna kultur. ”Kommer flera representanter<br />

från samma skola blir det lättare att inte-<br />

grera helgens arbete i det egna kollegiet”, säger<br />

Christof Wiechert.<br />

Mindre evenemang är forskningsmöten om<br />

Rudolf Steiners Allmän människokunskap och<br />

om den gymnasiala pedagogiken.<br />

Det är här substansen bildas<br />

ur vilken det sedan växer<br />

olika initiativ, till exempel det<br />

internationella lärarmötet 2008<br />

om ”Att fostra viljan och väcka<br />

tanken”. Hur kan läraren samtidigt<br />

främja intelligensen och<br />

viljekraften hos barnen, trots<br />

att dessa två sidor av själen verkar<br />

utesluta varandra?<br />

Tillsammans med Medicinska sektionen genomförde<br />

Pedagogiska sektionen nio<br />

Koliskokonferenser som under 2006 ägde rum<br />

på alla kontinenter, från Bangkok till Mexiko. På<br />

det viset kunde den hälsosamma och hälsobringande<br />

inlärningens spirituella dimension upplevas<br />

internationellt.<br />

Att intensifiera det ömsesidiga utbytet för att<br />

förstärka den optimistiska stämningen inom<br />

waldorfrörelsen har visat sig framgångsrikt. ”När<br />

kollegerna berättar ur praktiken kan man uppleva<br />

vilka skatter redan lyfts fram och vilka som<br />

ännu slumrar hos många själar.”


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Ursula Gruber,<br />

39, studerade<br />

skulptur i<br />

Salzburg och<br />

ansvarar sedan i<br />

somras för<br />

Sektionen för<br />

bildkonst.<br />

Förnyelse ur källorna<br />

– Sektionen för bildkonst –<br />

Arkitekturens utveckling under de senaste åren visar ett växande intresse för rörliga och dynamiska former<br />

och rum, till exempel i verk av Frank Gehry, Zaha Hadid eller Daniel Libeskind. Den sistnämndes Judiska<br />

museum i Berlin, som invigdes för ett par år sedan, framkallar offensiva kraftlinjer som griper betraktaren<br />

i hennes egen konstitution, hennes inre arkitektur. Syftet med den organiska, levande arkitekturen är att<br />

förena detta behov av dynamik, rörelse och rummets vitalisering med en spirituellt grundad helhetsuppfattning<br />

om människan, så att sökandet efter det mänskliga inte försvinner ur arkitekturen.<br />

Det är detta sökande som har gett namn åt<br />

Antroposofiska sällskapet. Fröet bildades redan<br />

vid Teosofiska samfundets kongress i München<br />

1907, då människans andliga dimension och<br />

hennes ställning inom den kosmiska<br />

evolutionen skulle gripas<br />

med hjälp av konsten.<br />

”Vi har nått en gräns och har<br />

kanske redan överskridit den. Under 2007 kommer Sektionen<br />

Nu handlar det om förnyelse för bildkonst att knyta an till<br />

– vi måste än en gång se till- detta hundraårsjubileum. Det<br />

baka för att kunna se fram- handlar till exempel om frågan<br />

åt.”<br />

hur den organiska byggimpulsen<br />

i dag uppfattas och för-<br />

Ursula Gruber<br />

verkligas av arkitekter. Frågan<br />

uppstår inte minst ur en iakttagelse<br />

av de förändringar och<br />

utvecklingar som under de senaste decennierna<br />

har ägt rum: I dag innebär organisk arkitektur<br />

något annat än för 20 år sedan. Att knyta an till<br />

en hundra år gammal impuls är något speciellt,<br />

ty efter tre generationer behövs en pånyttfödelse.<br />

Det rör sig om en ofta citerad nödvändighet:<br />

Bara den som förändras förblir trogen sig själv.<br />

I denna mening handlar det om frågan i fall och<br />

hur en sådan utveckling kan ske i dagens samhälle<br />

och arkitektur. Liknande teman diskuterades<br />

i samband med ett internt forskningsmöte i<br />

januari. Under sektionens årsmöte ska detta fördjupas<br />

tillsammans med de andra bildkonsterna.<br />

Dessutom planeras en arkitekturkonferens vid<br />

<strong>Goetheanum</strong> i oktober 2007 som ska handla om<br />

det inre rummets utformning.<br />

Förändring och förnyelse är ett viktigt motiv för<br />

sektionen, inte bara med tanke på jubileet, utan<br />

också på grund av den nya sektionsledningen.<br />

Efter Paul Mackays tillfälliga ledning samordnar<br />

Ursula Gruber sedan i somras sektionens arbete<br />

som därmed åter leds av en skulptör. ”Jag vill sti-<br />

mulera till att vi åter kommer fram till bilder av<br />

människan. Hur uppfattar vi i dag den mänskliga<br />

tillvaron? Hur kan vi framställa den i dess splittring<br />

men också dess närhet till det andliga? Hur<br />

kan vi visa människans vision om en ny helhet<br />

genom antroposofiskt inspirerad konst?” På det<br />

viset skisserar Ursula Gruber sina första planer<br />

med sektionen. Själv har hon under sin studietid<br />

arbetat intensivt med 1900-talets tre stora skulptörer:<br />

Alberto Giacometti, Henry Moore och Fritz<br />

Wotruba. Dessa konstnärer uppfattar människan<br />

än som tänkande, än som kännande väsen och<br />

än i dess viljenatur.<br />

Det ligger i sakens natur att målare och skulptörer<br />

arbetar i det enskilda. Ändå, menar Ursula<br />

Gruber, blir den sociala omkretsen allt viktigare.<br />

Varseblivning och ömsesidig stimulering kan öka<br />

genom gemenskapen, så att varje konstnär<br />

växer ut över sig själv och kan förverkliga samtiden.<br />

Möten mellan konstnärer och utbyte kring<br />

natur- och konstupplevelse ligger henne varmt<br />

om hjärtat.<br />

11


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Nikolai Fuchs är<br />

agrarvetare från<br />

Tyskland och<br />

leder Sektionen<br />

för lantbruk vid<br />

<strong>Goetheanum</strong>.<br />

12<br />

Motvind och medvind<br />

– Sektionen för lantbruk –<br />

”Så fort det blir tal om världsbilden<br />

blåser kallare vindar.”<br />

Under de senaste två åren har<br />

den ekologiska marknaden i<br />

Centraleuropa ökat med 15<br />

procent per år. Ekologiska pro-<br />

Nikolai Fuchs<br />

dukter utgör inte längre någon<br />

undanskymd nisch, i städerna<br />

öppnas allt fler ekologiska stormarknader.<br />

Självklart deltar Demeter, Pionier och<br />

andra kvalitetsmärken i denna tillväxt. På det<br />

viset förskjuts kraven på biodynamiskt arbetande<br />

lantbrukare och producenter. Det blir till en fråga<br />

om överlevnad att samarbeta med andra och<br />

samtidigt hålla fast vid den egna identiteten.<br />

Därför hade sektionen valt ”Identitet och öppenhet”<br />

som arbetstema för 2006/2007. Årsmötet<br />

med samma tema gästades av två tongivande<br />

politiker och man hade ett öppet utbyte med<br />

systerorganisationer<br />

Permakultur.<br />

som Slowfood och<br />

Sektionen för lantbruk är inte bara värd, utan<br />

inbjuds själv när det handlar om politiska frågor.<br />

När den schweiziska etikkommissionen skulle<br />

debattera gentekniken frågades Nikolai Fuchs<br />

vad som menades med ”växtens värdighet”. Här<br />

behövdes upplysning, eftersom ”kreaturens värdighet”<br />

har funnits förankrad i den schweiziska<br />

lagstiftningen sedan 1993 och juristerna upptäckte<br />

att denna värdighet inte bara kunde relateras<br />

till djuren.<br />

Medan öppenheten visar sig i det praktiska livet,<br />

måste identiteten komma fram i gemenskapens<br />

inre spirituella beskaffenhet. Därför var det ett<br />

lyckat grepp att ge agrarvetaren Florian Leiber i<br />

uppdrag att strukturera upp det biodynamiska<br />

produktionssättets vetenskapliga grunder. Vilka<br />

vetenskapliga ansatser finns för att motsvara ett<br />

”livslantbruk”? Denna fråga har gett upphov till<br />

många dialoger inom och utanför <strong>Goetheanum</strong>.<br />

Nikolai Fuchs mötte de tyskspråkiga professorerna<br />

för ekologiskt lantbruk två gånger för att förklara<br />

förhållandet mellan den ekologiska forskningen<br />

och det alltmer konventionella ekologiska<br />

lantbruket. Så fort det rör sig om vetenskapligheten<br />

– och alltså om sanningen – blåser kraftigare<br />

vindar. Den nyinrättade professuren för<br />

biodynamiskt lantbruk i Kassel är ett färskt<br />

exempel: den angreps starkt i både populär och<br />

fackpress. Trots att det gängse vetenskapliga<br />

tänkandet har lett till förstörelse av marken, förminskning<br />

av antalet arter och utbredning av<br />

galna kosjukan är den materialistiska uppfattningens<br />

högmod obrutet.<br />

Men det som kännetecknar det antroposofiskt<br />

orienterade lantbruket är att det inte bara eftersträvar<br />

ett ansvarsfullt handlande, utan också ett<br />

ansvarsfullt tänkande angående jorden. Även<br />

om mycket ännu befinner sig i begynnelsestadiet<br />

har sektionens medarbetare, som precis flyttat in<br />

i det nyrenoverade ”Glashaus”, för avsikt att<br />

intensivt driva båda sidor. Därför lyder det nya<br />

årstemat: ”Lantbruk och spiritualitet”.


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Efter sju år överlämnar<br />

Werner<br />

Barfod sektionens<br />

ledning till<br />

Margrethe<br />

Solstad. Nu ska<br />

han bli honorarprofessor<br />

vid<br />

Alanus<br />

Hochschule.<br />

Stilla arbete och stora fester<br />

– Sektionen för drama, musik och eurytmi –<br />

Efter sju år som ledare för Sektionen för drama, musik och<br />

eurytmi kommer Werner Barfod att lämna över ansvaret till<br />

Margrethe Solstad. Det hör till konstens kännetecken att<br />

redan fragmentet berättar om helheten. Samtidigt finns<br />

inget som kan ersätta denna helhet. När en sjuårsperiod nu<br />

närmar sig slutet syns dess stora linjer och avrundade former.<br />

Nästan alla verksamhetsområden inom antroposofin<br />

har förvandlats kring sekelskiftet. Tydligast<br />

är det för eurytmin, den ”mest<br />

antroposofiska” av alla konstarter.<br />

På osäkerhetens höjdpunkt<br />

övertog Werner Barfod<br />

ansvaret för sektionen. Innan<br />

dess hade han under 30 år lett<br />

Akademin för eurytmisk konst i Werner Barford<br />

Den Haag. Han förfogade därför<br />

över ett kontaktnät som hjälpte honom i<br />

arbetet som sektionsledare.<br />

För att förankra eurytmin tog Werner Barfod tillsammans<br />

med eurytmister från skolans värld initiativet<br />

till tre stora påskmöten varav det sista<br />

ägde rum i våras. 2001 hade skolelever, lärare<br />

och föräldrar mötts för att visa varandra eurytmins<br />

pedagogiska möjligheter: ”Eurytmi bildar<br />

skola”. Tre år senare tillkom lekmän både i salen<br />

och på scenen. ”Då fick man se underbara stycken,<br />

amatörmässigt och ändå storartat. Vi tänkte<br />

att de där måste vara morgondagens eurytmisten;<br />

det borde lärarna på eurytmiskolorna se”,<br />

säger Karin Unterborn. Därför tillkom 2006<br />

scenkonstnärer och studenter till konferensen.<br />

Mötet blev till en av de största eurytmiska fester<br />

som någonsin firats på <strong>Goetheanum</strong>.<br />

I somras bjöd sektionen tillsammans med scengruppen<br />

till en stor symfonisk festival. 400 deltagare<br />

kom, däribland också amatörer, och fick<br />

möjligheten att arbeta med eurytmi till symfoniska<br />

verk med stor orkester. Sedan följde en<br />

musikkonferens: Michael Kurtz hade bjudit<br />

kända tonsättare som Kaija Saariaho från<br />

Finland och Takashi Fujii från Japan. För att<br />

kunna uppleva musiken inom olika verksamhetsområden<br />

hade dagarna olika teman: terapi,<br />

pedagogik, religion, natur. Det handlade om allt<br />

”I Mellaneuropa kommer<br />

våra ansträngningar vara förgäves<br />

om vi inte placera dem<br />

mitt i fulla livet.”<br />

från klangförsök inom odlingsforskning<br />

till att musikaliskt<br />

ledsaga döende människor.<br />

Utbildningsfrågan har varit<br />

central för Werner Barfod.<br />

Tillsammans med tyska<br />

Waldorfförbundet grundade<br />

han en arbetsgrupp för att<br />

bedöma eurytmiskolor och förse dem med råd.<br />

Dessutom har han engagerat sig i fortbildning:<br />

”Utbildning för utbildare”. Påskmötet 2007 tog<br />

upp Rudolf Steiners konstimpuls och presenterade<br />

framtidsmöjligheter för eurytmin inom det<br />

sociala yrkeslivet. Två kvällar ägnades åt Rudolf<br />

Steiners soloformer för toneurytmi. Inom sektionen<br />

har numera etablerats en kultur av ömsesidigt<br />

erkännande som gör det möjligt att kunna<br />

samtala om solostyckena på ett fruktbart sätt.<br />

Med den eurytmiska uppsättningen av Eleusis,<br />

ett stort verk av den samtida tonsättaren Frank<br />

Michael Beyer, uppfylldes Werner Barfods och<br />

<strong>Goetheanum</strong>s önskan att få ägna sig åt det viktigaste<br />

inom konsten: den egentliga skapelseprocessen<br />

på scenen.<br />

På dramats område nämns uppgiften att medarbeta<br />

vid uppsättningen av Mysteriedramerna<br />

under projektåret 2007.<br />

13


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Sedan sju år leder<br />

Martina Maria<br />

Sam, 47,<br />

Sektionen för<br />

humaniora vid<br />

<strong>Goetheanum</strong>.<br />

Hennes studier<br />

kring Rudolf<br />

Steiners språk<br />

publicerade hon<br />

2004 i boken Im<br />

Ringen um eine<br />

neue Sprache.<br />

14<br />

Andens framträdande inom kulturen<br />

– Sektionen för humaniora –<br />

Den ”sköna vetenskapen”, som i den akademiska världen kallas för humaniora, omfattar litteratur- och<br />

språkvetenskap, konst- och kulturhistoria, filosofi och idéhistoria. Sektionen för humaniora betraktar det<br />

som sin uppgift att bearbeta dessa områden utifrån antroposofin och med tanke på hur anden gör sig gällande<br />

där. Centralt är det mänskliga språket, både som föremål för undersökning och som uttrycksmedel.<br />

Därför erbjuder sektionen olika evenemang till temat språk: kollokvier om språkvetenskap och lyrik, poesimöten,<br />

föredrag och seminarier, inte minst om Rudolf Steiners språk.<br />

”Människokunskapens kärna<br />

består i att utveckla en säker<br />

känsla för hur någon talar<br />

och skriver.”<br />

Martina Maria Sam<br />

I kollokvierna sker – till exempel inom språkvetenskap,<br />

konstvetenskap, filosofi, sagoarbete –<br />

sker ett utbyte mellan allmänt intresserade och<br />

människor med specifik utbildning. Den pågående<br />

serien ”Kulturmöten vid <strong>Goetheanum</strong>” vänder<br />

sig till en publik också utanför sektionen och<br />

handlade under 2006 om temat gral. Sista konferensen<br />

2006 i denna serie handlade om<br />

”Goethe och rosenkreutzarna” och i mars 2007<br />

hade vi ett seminarium med temat ”Sagan och<br />

rosenkreutzarna”.<br />

Med anledning av Münchenkongressens hundraårsjubileum<br />

genomförs evenemang både vid<br />

<strong>Goetheanum</strong> och i olika länder om kongressens<br />

impulser och deras verkan i dag. I det sammanhanget<br />

hade vi i februari ett möte om Rudolf<br />

Steiners viktigaste bevarade konstverk, träskulpturen<br />

Mänsklighetsrepresentanten som han skapade<br />

tillsammans med Edith Maryon.<br />

Sommaren och hösten 2007 äger ytterligare två<br />

konferenser rum som handlar om första<br />

<strong>Goetheanum</strong> och dess omkrets. Serien om katedralen<br />

i Chartres som startade 2006 fortsatte<br />

med ”Från tänkande till naturbetraktelse – skolan<br />

i Chartres”. Pingstmötet ”Det som består<br />

skapas av diktare” ägnar sig i år åt Friedrich<br />

Hölderlins verk.<br />

Sektionsarbete förekommer i många länder.<br />

Mikaeli 2006 grundades de franskspråkiga ländernas<br />

nya sektionsgrupp i samband med en<br />

högtid vid <strong>Goetheanum</strong>. Vi har för avsikt att<br />

vårda kontakten mellan grupperna och med<br />

<strong>Goetheanum</strong> genom en cirkulär från sektionen.<br />

En gång om året kommer sektionens evenemangskalender<br />

som sekretariatet tillhandahåller<br />

på tyska eller engelska. Den informerar inte bara<br />

om samtliga evenemang under 2007, utan<br />

också om arbetet i de olika länderna.<br />

Martina Maria Sam


Fria högskolan<br />

för antroposofi<br />

Paul Mackay<br />

förestod<br />

Triodosbanken i<br />

Nederländerna<br />

innan han 1996<br />

blev styrelsemedlem<br />

vid<br />

<strong>Goetheanum</strong>.<br />

Med stöd av<br />

Ulrich Rösch<br />

leder han också<br />

Sektionen för<br />

socialvetenskap.<br />

Hur ska vi leva?<br />

– Sektionen för socialvetenskap –<br />

Till förra årets mikaelikonferens kom mer än 800 gäster till <strong>Goetheanum</strong>. Mötets tema var ”Grundinkomst<br />

för varje människa” och träffade precis rätt. Företagsledaren Götz Werner fyller just nu stora salar inom<br />

det tyskspråkiga området med denna sociala vision. I det antroposofiska arbetscentret i Kassel genomfördes<br />

en evenemangsserie som hette ”Hur ska vi leva?” Medan politiken förlorar sig i försök att reformera<br />

och förmedla mellan olika intressen, växer både önskan och beredskap att förverkliga 2000-talets gemenskapsformer.<br />

Samtidigt meddelar bokhandeln<br />

att de föredrag och skrifter<br />

av Rudolf Steiner som<br />

läses minst av alla är de som<br />

”I dag upptäcker vi allt oftare<br />

att vi upplever vårt jag i mötet<br />

med den andra människan.”<br />

handlar om hans sociala idéer.<br />

Längtan efter en gemenskapsbildning<br />

där var och en<br />

Paul Mackay<br />

tas på allvar med sina förmågor<br />

och behov innebär inte<br />

att man intresserar sig för<br />

någon social lära. Denna motsägelse<br />

visar att knappast<br />

någon vill få det sociala livets principer förklarat<br />

för sig, utan att man söker efter praktiska<br />

erfarenheter och svar. I dag förvandlas perspektivet<br />

till ett deltagande och en önskan om<br />

att omedelbart möta sociala fenomen.<br />

Somliga evenemangsserier förändras därför<br />

och söker nya koncept för att motsvara nya<br />

behov. Hit hör konferenserna om familjekultur<br />

som tidigare varit så framgångsrika eller också<br />

mötena om konflikter.<br />

Förra året firade Rudolf Steiners ”sociala<br />

huvudlag” hundraårsjubileum, vilket föranledde<br />

sektionens medarbetare att gripa denna<br />

antroposofiska socialimpuls på nytt: Var och en<br />

inom en gemenskap lever genom de andras<br />

prestationer; den egna prestationen däremot<br />

blir till gagn för gemenskapen.<br />

Händelser under arbetsåret var dels olika<br />

fackkollokvier, dels sektionskonferensen i<br />

Budapest, bidrag till internationella kongresser,<br />

till exempel om ”Solidarisk ekonomi” vid<br />

Tekniska universitetet i Berlin eller ”Attacs”<br />

sommarakademi i Karlsruhe, men också<br />

besök hos gymnasieklasser i olika waldorfskolor.<br />

Denna dialog med den kommande generationen<br />

vill sektionens medarbetare gärna<br />

bygga ut.<br />

I detta växande intresse för nya idéer och för<br />

nya sociala impulser syns den hundraåriga<br />

utvecklingsfasen. Enligt Rudolf Steiners iakttagelser<br />

kan en impuls utvecklas på nytt – fast i<br />

förvandlad form – efter tre generationer. För<br />

sektionsarbetet innebär det att fördjupa aktuella<br />

teman på ett fenomenologiskt sätt. Det<br />

handlar om talrika sociala fält. När det gäller<br />

offentligt engagemang och kampanjer är fria<br />

sammanslutningar och nätverk de mest effektiva<br />

arbetssätten. När det gäller tillströmningen<br />

av idéer, insikter och kunskap är det sektionen<br />

som känner sig ansvarig för en spirituell fördjupning.<br />

Men det kan bara lyckas om praktiker och forskare<br />

inom sektionskretsarna har ett fruktbart<br />

utbyte med varandra. Det är därför vi har våra<br />

möten.<br />

”Människorna borde vänja sig vid tanken<br />

att en verklig övertygelse om reinkarnation<br />

och karma aldrig kan växa fram i en<br />

världsordning där man tror att lön och<br />

arbete måste direkt motsvara varandra,<br />

där man alltså tror att man genom sitt<br />

arbete måste tjäna ihop vad som behövs<br />

för att leva.”<br />

Rudolf Steiner<br />

den 21 februari 1912 (GA 135)<br />

15


<strong>Goetheanum</strong><br />

16<br />

”Att bli myndig med Mysteriedramerna”<br />

– Scenen vid <strong>Goetheanum</strong> –<br />

Sedan april 2006 arbetar styrelsen, högskolekollegiet och<br />

medlemmar av scenensemblen gemensamt med en ny uppsättning<br />

av Mysteriedramerna. Vid högskolekonferensen till<br />

Mikaeli 2007 kommer första scener att visas. Ett samtal med<br />

Gioia Falk, Catherine Ann Schmid och Torsten Blanke från den<br />

konstnärliga kretsen för instuderingen.<br />

Gioia Falk: Uppsättningen har två ansatser, dels<br />

uruppförandet 1910 till 1913 i München, dels<br />

den fullständigt nya utformning av karakteristiska<br />

delar som Rudolf Steiner själv<br />

genomförde 1920 till 1923. Där<br />

”Det verkar som om vi manö- framförs processer på scenen<br />

vreras, och ändå kan vi i dag med hjälp av eurytmin som vän-<br />

skapa rum och tid på nytt. der ut och in på invanda före-<br />

Mysteriedramerna är en nyckställningar. Dessa båda linjer –<br />

el till denna insikt.”<br />

reciterandet av rollerna och<br />

Gioia Falk<br />

rörelsens dynamiska process i<br />

rummet – ska nu sammanföras<br />

på ett nytt sätt. Det tillvägagångssättet<br />

är särskilt lämpligt<br />

för scener som har lyfts ur det fysiska, alltså scener<br />

som hos Rudolf Steiner utspelas i den andliga<br />

världen.<br />

En sådan utveckling behöver mycket tid. Vilka<br />

perspektiv har ni?<br />

Torsten Blanke: Nu börjar vi med dessa studier –<br />

fyra scener från andevärlden och sju skådespelsscener.<br />

De erfarenheter vi då får skulle kunna leda till<br />

att vi 2011 åter skulle kunna visa alla fyra dramer –<br />

i fall vi skaffar fram de nödvändiga medlen.<br />

Catherine Ann Schmid: Om vi kan upprätthålla<br />

repetitionernas intensitet får vi en dynamik som<br />

gör att andra scener sedan kan gripas på ett enklare<br />

sätt. Där vi nu tar oss mycket tid kan vi senare<br />

gå snabbare fram. Den stora svårigheten har vi<br />

i världens midnatt, femte och sjätte bilden i<br />

Själarna vaknar, det fjärde dramat. Med världens<br />

midnatt menas den andliga vändpunkten, rumsmässigt<br />

sett bortom djurkretsen, tidsmässigt sett<br />

mellan två inkarnationer. Skådandet och vetandet<br />

före födelsen sammanfaller här med upplevelsen<br />

och genomlidandet efter döden. Därför krävs det<br />

att bild och rörelse är närvarande på samma sätt.<br />

Vilka frågor är det som just nu står i centrum?<br />

Gioia Falk: Hur kan vi visa innehållet i en meditation?<br />

Vi försätts till sfärer där knappast någonting<br />

påminner om livets yttre förhållanden. Ahrimans<br />

rike till exempel domineras av huvudfiguren<br />

Ahriman. Därifrån utgår väldiga krafter vars verkan<br />

vi vill visa genom eurytmi. Nu kommer det<br />

framför allt an på att vi blir myndiga i dessa bilder.<br />

Det handlar om att förstå att eurytmisterna inte<br />

spelar roller, utan att de utgör ett kraftfält som vi<br />

kallar Ahriman.<br />

Torsten Blanke: Varje skådespelare har speciella<br />

förmågor med sig. Det är en prövosten för var och<br />

en att kunna möta och förvandla denna förmåga.<br />

Denna beredskap är ett frö av en ensemblekultur<br />

som inte så mycket frågar efter en dirigerande<br />

regissör, utan snarare efter ett gemensamt sinnelag,<br />

en gemensam förståelse.<br />

Gioia Falk: När det gäller denna gemensamma<br />

kunskapsattityd är det mycket värdefullt att vi har<br />

ett utbyte med högskolekollegiet.<br />

När är rätta ögonblicket för nyuppsättningen?<br />

Skulle man kunna tänka sig att skjuta upp den?<br />

Catherine Ann Schmid: För oss handlar det om att<br />

på nytt gripa talgestaltningens kärna bortom det<br />

tonande, patetiska. Här märks ett uppbrott, man<br />

vill öppna talgestaltningens och dramatiska kursens<br />

källa på nytt. Det gäller för övrigt inte bara<br />

oss skådespelare, utan också publiken. Publiken<br />

verkar befinna sig i ett sensibelt uppbrott.<br />

Förväntan och möjlighet får mötas – det är det<br />

som är så spännande med vår tid.


<strong>Goetheanum</strong><br />

Inre och yttre gemenskap<br />

– Året vid <strong>Goetheanum</strong> –<br />

Förra säsongen innebar många lyckliga händelser för <strong>Goetheanum</strong>s del. I februari kom Renate Künast,<br />

Tysklands före detta jordbruksminister, och uppmanade lantbrukssektionens 800 årsmötesdeltagare att<br />

bilda nätverk på ett offensivt sätt. Hon rörde då vid det antroposofiska livets centrala utmaning.<br />

För att kunna förbinda sig med andra människor<br />

i det yttre krävs en kultur av relationer i det inre.<br />

Lyckas vi inte internt att ta del av varandra sker<br />

det inte heller i det yttre livet. Och för att bilda<br />

en inre gemenskap fortsatte högskolekollegiet<br />

sommarmötet 2005 om Första klassens 19 mantramgrupper<br />

genom fyra helgkonferenser.<br />

Snart efter Trollflöjten, som hade besökts av<br />

7000 åskådare, ägde sommarens eurytmikongress<br />

rum. Här fick alla intresserade möjligheten<br />

att instudera och slutligen framföra symfoniska<br />

verk tillsammans med erfarna sceneurytmister.<br />

Dessutom visades föreställningar av ensemblerna<br />

från Dornach, Stuttgart och Spring Valley, så<br />

att de 400 deltagarna fick uppleva rikligt med<br />

symfonisk eurytmi. Gränsen mellan amatörer<br />

och professionella upphävdes. Under hösten landade<br />

frågan om gemenskapsbildning i viljans<br />

sfär. På mikaelimötet arbetade 800 deltagare<br />

med visionen om en villkorslös grundinkomst.<br />

Två viktiga förändringar hör till de substantiella<br />

inre ”förbunden” vid <strong>Goetheanum</strong>. För det första<br />

genomgick hela foajén och receptionsområdet<br />

en ombyggnation. Rumsförmedling, biljettkassa<br />

och kongressadministration, som tidigare<br />

fanns på olika platser i huset, har nu samlats<br />

centralt i entrén. De olika uppgifterna kan nu på<br />

ett flexibelt sätt skötas tillsammans av ett team<br />

på 20 medarbetare. På det viset uppstår i husets<br />

mitt en kollegial arbetsgemenskap vars syfte är<br />

att kunna möta gästernas önskemål och behov.<br />

Förändringen i byggadministrationens ledning<br />

gick inte att genomföras som man hade hoppats,<br />

så att man nu sedan årsskiftet söker efter<br />

en ny ansvarig person för detta område.<br />

När man väl hade beslutat att påbörja en ny<br />

uppsättning av Mysteriedramerna inleddes snart<br />

samarbetet mellan högskolekollegium, teateroch<br />

eurytmiensembler på ett nytt plan. Numera<br />

träffas man två gånger per vecka för ett utbyte<br />

kring dramaturgiska och antroposofiska frågor i<br />

samband med dramerna. Till mikaelimötet 2007<br />

kommer man kanske att visa sjunde bilden ur<br />

Invigningens port eller tredje bilden ur Väktaren<br />

vid tröskeln. Då kan man se om deltagarnas<br />

upplevelse visar sig vara rätt: att nämligen ett<br />

drama som synliggör människornas andliga relationer<br />

till varandra, som handlar om spirituella<br />

villkor för modern gemenskapsbildning måste,<br />

tas upp av en gemenskap som förenas i antroposofin<br />

och samtidigt diskuterar öppet med<br />

varandra.<br />

Under våren och sommaren 2007 betonas den<br />

yttre gemenskapens sida genom initiativ om<br />

människans värdighet. Här blir <strong>Goetheanum</strong><br />

värd för olika institutioner: representanter för<br />

konst, kultur och ekonomi som på ett särskilt<br />

sätt engagerar sig för denna värdighet samlas<br />

för att i olika former synliggöra något om människans<br />

framtid.<br />

17


Allmänna<br />

Antroposofiska<br />

sällskapet<br />

18<br />

Balans<br />

Ekonomisk redovisning<br />

Nästan 250 medarbetare i sektionerna, på scenen och i förvaltningen, byggnadernas och<br />

trädgårdens underhåll, många resor inom ramen för ett internationellt sällskap – för allt<br />

detta fordras varje månad två miljoner schweizerfrank. Lika mångfaldiga som utgifterna är<br />

intäkternas källor: legater, medlemsbidrag från de olika länderna, bidrag från institutioner<br />

samt gåvor. Vi är tacksamma för att <strong>Goetheanum</strong> 2006 har kunnat uppfylla sina fria initiativ<br />

och projekt.<br />

Sällskapets resultat låg den 31 december 2006 på 25,53 milj CHF<br />

och därmed 1,79 milj högre än 2005. På utgiftssidan berodde<br />

detta på högre skulder och på kostnaderna för renoveringen av<br />

Glashaus. Kredit och hypotek ökade med 350 000 CHF, samtidigt<br />

1) Här handlar det huvudsakligen om värdepapper från legat.<br />

2) Huvuddelen utgörs av aktier i Weleda AG.<br />

3) Det handlar om villor och bostadsrätter för medarbetare i Dornach och Arlesheim.<br />

4) Det rör sig delvis om lån med ränta från privatpersoner eller institutioner samt om hypotek med ränta från banker.<br />

5) Det handlar om gåvor som under vissa omständigheter kan krävas tillbaka. Det händer dock sällan.<br />

6) Det är interna fonder med speciella syften, delvis ombyggnadsprojekt eller besparingar för högskolans verksamhet.<br />

förvandlades skulder på 200<br />

000 CHF i gåvor. Fonder och<br />

återbetalningar var cirka 1,7<br />

milj högre än förra året, framför<br />

allt byggfonden för<br />

Glashaus. Med ett litet minus<br />

på 47 833 CHF – vid en omsättning<br />

på mer än 27 milj – avslutades<br />

året med fria egna medel<br />

på 429 046 CHF.<br />

Samtliga byggnader på<br />

<strong>Goetheanum</strong>s tomt, med<br />

undantag för Glashaus och<br />

Halde som nyligen renoverats,<br />

uppförs i räkenskaperna med<br />

en symbolisk frank, eftersom<br />

de för oss inte innebär något<br />

säljbart värde och inte heller<br />

lämpar sig som hypotek.<br />

Resultat<br />

På utgiftssidan står 27,37 milj<br />

och därmed 1,1 milj mer än<br />

2005 och 2,8 milj mer än budgeterat.<br />

450 000 av denna<br />

ökning beror på ökade socialoch<br />

försäkringskostnader för<br />

personalen. När det gäller evenemang<br />

och scenen var siffrorna<br />

1,3 milj högre än budgeten<br />

tack vare framgångsrika föreställningar<br />

av Trollflöjten och<br />

symfonisk eurytmi. Vi har större<br />

utgifter (1,2 milj) när det gäller<br />

fonder, huvudsakligen på<br />

grund av Glashaus-renoveringen.<br />

2006 hade vi mindre<br />

avskrivningar än året innan. Vi<br />

har betalat 70 000 CHF för


pågående rättsprocesser som hade uppstått i<br />

samband med anmälanden efter årsmötet.<br />

Medlemsbidragen låg på 4,65 milj, 200 000<br />

högre än planerat. Detta är glädjande och ett livligt<br />

uttryck för engagemanget hos många medlemmar<br />

och i landssällskapen. Gåvor från institutioner<br />

låg på 1,99 milj, även detta mer än budgeterat.<br />

Gåvouppropet till jul, som genomfördes<br />

i åtta länder, gav 700 000 CHF. Tillsammans med<br />

andra hälften av ett legat som hade utlovats för<br />

2005 gjorde det att vi överskred förväntningarna<br />

även här. Det var inte bara från grannländerna<br />

som större gåvor kom, utan även från Kanada<br />

och USA. För <strong>Goetheanum</strong>s utveckling är denna<br />

form av förbundenhet med medlemmar och<br />

vänner av stor betydelse.<br />

Förra året professionaliserades hela evenemangs-<br />

och konferensväsendet genom en cen-<br />

tral reception. Hela kostnaden, inklusive 35 flyttningar<br />

från andra avdelningar, gick på 400 000<br />

CHF. Dessa kostnader täcks genom generöst<br />

stöd från tre stiftelser och två privata sponsorer.<br />

Fria högskolan för antroposofi och<br />

<strong>Goetheanum</strong>scenen<br />

En av de mest hoppingivande initiativen vid<br />

<strong>Goetheanum</strong> just nu är nyinstuderingen av<br />

Mysteriedramerna. För detta ändamål ställer vi<br />

2007 800 000 CHF till förfogande. Scenens hela<br />

budget stannar på 3,1 milj. Ändå saknas ännu<br />

700 000 för projektet. Vi hoppas på stöd från<br />

människor som känner sig särskilt förbundna<br />

med Mysteriedramerna.<br />

Dessutom har vi gett i uppdrag att undersöka<br />

säkerheten och nödvändiga byggåtgärder när<br />

det gäller scenteknik. Vi bearbetar rekommendationerna<br />

och kommer att omfatta några av dem<br />

i vår ekonomiska planering för nästa år. 2006<br />

fick sektionerna 2,32 milj, 100 000 mer än året<br />

dessförinnan. Vi vill fortsätta stödja högskolans<br />

forskningsverksamhet, och det kräver mer pengar.<br />

Sektioner är utsatta för ett enormt ekonomiskt<br />

tryck för att kunna samla de medel som<br />

behövs för arbetet.<br />

Budget 2007 och framblick<br />

Att budgeten är helt beroende av gåvor och<br />

legat är riskabelt. Var hittar vi ytterligare intäktskällor<br />

för <strong>Goetheanum</strong>? De planerade utgifter<br />

för 2007 ligger på 23,480 milj och förväntade<br />

intäkter på 23, 335 milj, vilket ger ett underskott<br />

på 145 000 CHF. Prognoserna är något optimistiska,<br />

eftersom vi har ökat den förväntade summan<br />

från legat från 1,9 milj till 2,3 milj och medlemsbidragen<br />

med nästan 150 000 CHF. Vi hoppas<br />

att dessa förväntningar ska infrias!<br />

Några intressanta projekt som till exempel<br />

Ungdomssektionens ”Connect”-konferens samt<br />

nyinstuderingen av Mysteriedramerna gör att<br />

projektbudgeten ökar med 1 milj. Eftersom vi<br />

redan haft kostnader för rättsprocesser under<br />

2007 måste vi dessvärre förvänta oss ytterligare<br />

utgifter på det området. Investerings-<br />

19


20<br />

kostnaderna för 2007 ligger ungefär 2 milj lägre.<br />

Avslutningen av Glashaus-renoveringen utgör<br />

ett betydelsefullt steg för högskolans arbete. Det<br />

”nya” huset ger plats åt sektionerna för lantbruk<br />

och naturvetenskap för att kunna utveckla deras<br />

arbetsområden under de kommande åren.<br />

Slutkostnaden budgeteras med 3 milj.<br />

Även om budgeten för 2007 planerades noggrant<br />

ger den inget utrymme för oförutsedda<br />

utgifter. Vi kommer att behöva medlemmarnas<br />

och vännernas tillförlitliga stöd för att kunna fullföra<br />

våra centrala uppgifter.<br />

Cornelius Pietzner<br />

Kassör


Adresser<br />

Freie Hochschule für<br />

Geisteswissenschaft<br />

Postfach, CH-4143 Dornach 1<br />

Hochschulkollegium am <strong>Goetheanum</strong><br />

Werner Barfod, Oliver Conradt, Nikolai Fuchs,<br />

Michaela Glöckler, Ursula Gruber, Johannes<br />

Kühl, Paul Mackay, Cornelius Pietzner, Bodo<br />

v. Plato, Sergej Prokofieff, Martina Maria<br />

Sam, Virginia Sease, Christof Wiechert,<br />

Elizabeth Wirsching, Heinz Zimmermann,<br />

Seija Zimmermann<br />

Allgemeine Anthroposophische Sektion<br />

Leitung: Dr. Virginia Sease, Dr. Seija<br />

Zimmermann, Paul Mackay, Cornelius<br />

Pietzner, Bodo v. Plato, Sergej Prokofieff,<br />

Dr. Heinz Zimmermann<br />

Sekretariat<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 72<br />

Fax +41 (0)61 706 43 14<br />

sekretariat@goetheanum.org<br />

Studium am <strong>Goetheanum</strong><br />

Information: Angela Wirth<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 04<br />

studium@goetheanum.org<br />

Jugendsektion (Sektion für das<br />

Geistesstreben der Jugend)<br />

Leitung: Elizabeth Wirsching<br />

Postfach, CH-4143 Dornach 1<br />

Tel. +41 (0)61 706 43 91<br />

mail@youthsection.org<br />

www.youthsection.org<br />

Mathematisch-Astronomische Sektion<br />

Leitung: Dr. Oliver Conradt<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 20<br />

mas@goetheanum.org<br />

www.mas.goetheanum.org<br />

Johannes Kepler-Sternwarte<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 29<br />

Medizinische Sektion<br />

Leitung: Dr. med. Michaela Glöckler<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 90<br />

am@medsektion-goetheanum.ch<br />

www.medsektion-goetheanum.ch<br />

Internationale Koordination<br />

Anthroposophische Medizin/IKAM<br />

michaela.gloeckler@<br />

medsektion-goetheanum.ch<br />

Naturwissenschaftliche Sektion<br />

und Forschungsinstitut<br />

Leitung: Johannes Kühl<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 10<br />

science@goetheanum.org<br />

Adressen und Kontakte<br />

Kristallisationslabor:<br />

Tel. +41 (0)61 706 43 63<br />

kristallisation@goetheanum.org<br />

Pädagogische Sektion<br />

Leitung: Christof Wiechert<br />

Tel. +41 (0)61 706 43 73<br />

paed.sektion@goetheanum.org<br />

www.paedagogik-goetheanum.ch<br />

Sektion für Bildende Künste<br />

Leitung: Ursula Gruber<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 65<br />

sektion.bildende.kuenste@goetheanum.org<br />

Sektion für Landwirtschaft<br />

Leitung: Nikolai Fuchs<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 12<br />

sektion.landwirtschaft@goetheanum.org<br />

Sektion für Redende und<br />

Musizierende Künste<br />

Leitung: Werner Barfod<br />

Postfach, CH-4143 Dornach 1<br />

Tel. +41 (0)61 706 43 12<br />

srmk@goetheanum.org<br />

Sektion für Schöne Wissenschaften<br />

Leitung: Martina Maria Sam<br />

Tel. +41 (0)61 706 43 82<br />

sektion.schoene.wissenschaften@<br />

goetheanum.org<br />

Sektion für Sozialwissenschaften<br />

Leitung: Paul Mackay<br />

Koordination: Ulrich Rösch<br />

Tel. +41 (0)61 706 43 26<br />

sektion.sozialwissenschaften@<br />

goetheanum.org<br />

<strong>Goetheanum</strong><br />

Postfach, CH-4143 Dornach 1<br />

<strong>Goetheanum</strong>-Geschäftsführung<br />

Paul Mackay, Cornelius Pietzner,<br />

Bodo v. Plato<br />

Empfang und Veranstaltungen<br />

Leitung: Christine Blanke<br />

Information<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 42<br />

Fax +41 (0)61 706 44 46<br />

info@goetheanum.org<br />

www.goetheanum.org<br />

Führungen und Veranstaltungen<br />

Tel. +41 (0)61 706 44 44<br />

tickets@goetheanum.org<br />

Kommunikation und Öffentlichkeit<br />

Wolfgang Held<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 61<br />

kommunikation@goetheanum.org<br />

Mitgliedersekretariat<br />

Ina Bisterfeld<br />

Tel. +41 (0)61 70642 74<br />

Fax +41 (0)61 70643 14<br />

sekretariat@goetheanum.ch<br />

Finanzwesen<br />

Schatzmeister: Cornelius Pietzner<br />

Tel. +41 (0)61 706 43 10<br />

finanzwesen@goetheanum.org<br />

www.aagfinanz.ch<br />

<strong>Goetheanum</strong>-Bühne<br />

Künstlerische Leitung<br />

Eurythmie: Carina Schmid<br />

Schauspiel/Theater: Torsten Blanke<br />

Geschäftsführung: Thomas Didden<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 50<br />

buehne@goetheanum.org<br />

Die <strong>Goetheanum</strong>-Bühne gibt einen<br />

Veranstaltungs-kalender heraus; gleichzeitig<br />

erscheint eine Übersicht über Kurse, Vorträge<br />

sowie Ausstellungen am <strong>Goetheanum</strong>.<br />

Anmeldungen für kostenlose Zusendung der<br />

beiden Kalender nimmt das Sekretariat der<br />

<strong>Goetheanum</strong>-Bühne gern entgegen.<br />

Dokumentation<br />

Leitung: Uwe Werner<br />

Archiv<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 63<br />

dokumentation@goetheanum.org<br />

Bibliothek<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 60<br />

Dienstag bis Samstag:<br />

11 Uhr – 15 Uhr<br />

Kunstsammlung am <strong>Goetheanum</strong><br />

Tel. +41 (0)61 706 42 85<br />

Wochenschrift „Das <strong>Goetheanum</strong>“<br />

Die Allgemeine Anthroposophische<br />

Gesellschaft, gibt wöchentlich die<br />

Zeitschrift„Das <strong>Goetheanum</strong>. Wochenschrift<br />

für Anthroposophie“ heraus. Für<br />

Gesellschaftsmitglieder umfasst diese auch<br />

die Beilage „Nachrichten für Mitglieder. Was<br />

in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht“<br />

bzw. in deutscher und englischer<br />

Sprache „Anthroposophie weltweit“.<br />

Postfach, CH-4143 Dornach 1<br />

Tel. +41 (0)61 706 44 64<br />

Fax +41 (0)61 706 44 65<br />

info@dasgoetheanum.ch<br />

Buchhandlung am <strong>Goetheanum</strong><br />

Tel. +41 (0)61 706 42 75<br />

buchhandlung@goetheanum.org<br />

Öffnungszeiten:<br />

Montag bis Freitag 9.00 Uhr –18.30 Uhr<br />

Samstag: 9.30 Uhr – 17.00 Uhr<br />

Verlag am <strong>Goetheanum</strong><br />

Hügelweg 59, Postfach 131<br />

CH-4143 Dornach 1<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 00<br />

info@vamg.ch<br />

www.vamg.ch<br />

Cafeteria und Speisehaus<br />

Das vegetarische Restaurant<br />

Dorneckstrasse 2<br />

CH-4143 Dornach<br />

Tel. +41 (0)61 706 85 10<br />

info@speisehaus.ch<br />

www.speisehaus.ch<br />

Gästehäuser am <strong>Goetheanum</strong><br />

Waltraud Frischknecht<br />

Tel. +41 (0)61 706 42 82<br />

friedwart@goetheanum.org<br />

21


Allgemeine Anthroposophische<br />

Gesellschaft<br />

Postfach, CH-4143 Dornach 1<br />

Tel +41 61 706 42 42<br />

Fax +41 61 706 43 14<br />

sekretariat@goetheanum.org<br />

www.goetheanum.org<br />

Vorstand am <strong>Goetheanum</strong><br />

Virginia Sease<br />

Heinz Zimmermann<br />

Paul Mackay<br />

Bodo v. Plato<br />

Sergej Prokofieff<br />

Cornelius Pietzner<br />

Seija Zimmermann<br />

Ägypten/Egypt<br />

Zweig/Branch Sekem<br />

1 Belbis Desert Road, P.O.Box 2834<br />

Alf Maskan<br />

EG-11777 El Horrya Heliopolis Cairo<br />

Tel. +20 2 656 41 24<br />

Fax +20 2 656 41 23<br />

info@sekem.com<br />

www.sekem.com<br />

Zweigleiter Dr. Ibrahim Abouleish<br />

Argentinien/Argentina<br />

Sociedad Antroposófica en la -<br />

Argentina<br />

2224 Crisólogo Larralde<br />

AR-C1429BTP Florida, Buenos Aires<br />

Tel. +54 11 4702 98 72<br />

Fax +54 11 4797 83 23 (T.E. Klein)<br />

rosa.korte@cosmedika.com.ar<br />

Landesvertreter Rosa Körte<br />

Asien/Asia<br />

Vertreter der Allgemeinen<br />

Anthroposophischen Gesellschaft in<br />

Asien<br />

Hans von Florenstein Mulder<br />

18 Grants Road, Papanui<br />

NZ-8005 Christchurch<br />

Tel. +64 3 354 44 47<br />

Fax +64 3 352 83 93<br />

hmulder@xtra.co.nz<br />

Australien/Australia<br />

Anthroposophical Society in Australia<br />

Rudolf Steiner House<br />

307 Sussex Street<br />

AU-Sydney NSW 2000<br />

Tel. +61 2 9264 51 69<br />

Fax +61 2 9251 37 43<br />

nblackwood@ozemail.com.au<br />

www.anthroposophyinaustralia.org<br />

Landesvertreter Norma Blackwood<br />

Belgien/Belgium<br />

Antroposofische Vereniging in België<br />

Société Anthroposophique en<br />

Belgique<br />

F. Lousbergskaai 44<br />

BE-9000 Gent<br />

Tel. +32 9 233 54 58<br />

Fax +32 9 233 53 27<br />

avib@antroposofie.be<br />

www.antroposofie.be<br />

Generalsekretär Jan Borghs<br />

Brasilien/Brazil<br />

Sociedade Antroposófica no Brasil<br />

Rua da Fraternidade, 156/168<br />

BR-04738-020 São Paulo - SP<br />

Tel +55 11 5687 4252<br />

Fax +55 11 5523 0537<br />

sab@sab.org.br<br />

www.sab.org.br<br />

Generalsekretär Ingrid Böhringer<br />

22<br />

Bulgarien/Bulgaria<br />

Anthroposophische Gesellschaft in<br />

Bulgarien<br />

Ul. Tsar Simeon 55<br />

BG-1000 Sofia<br />

Tel./Fax +359-2-980 84 86<br />

aobg@aobg.com<br />

www.aobg.org<br />

Landesvertreter Dr. med. Traytcho Frangov<br />

Chile<br />

Rama ‚San Santiago‘<br />

Manuel Covarrubias 3782<br />

Casilla 22-11 de Nunoa<br />

CL-Santiago de Chile<br />

Fax +56 2 284 1280<br />

gbwaldorf@yahoo.es<br />

Sekretariat Monica Waldmann<br />

Rama Sophia<br />

Zweigvertreter Carina Vaca Zeller<br />

Troncos Viejos 2135<br />

La Reina Santiago de Chile<br />

Tel. +562 225 00 56<br />

Fax +562 223 42 62<br />

carinavacazeller@gmail.com<br />

Rama ‚Christophorus‘<br />

Sekretariat Natalia Gómez<br />

Clemenceau 1520<br />

CL-Vitacura, Santiago de Chile<br />

natg@hotmail.com<br />

Dänemark/Denmark<br />

Antroposofisk Selskab Danmark<br />

Ibaekvej 202<br />

DK-7100 Vejle<br />

Tel. +45-86 27 60 60<br />

Fax +45-75 83 73 40<br />

asd@mail.tele.dk<br />

www.rudolfsteiner.dk<br />

Generalsekretär Troels Ussing<br />

Deutschland/Germany<br />

Anthroposophische Gesellschaft<br />

in Deutschland<br />

Rudolf Steiner Haus<br />

Zur Uhlandshöhe 10<br />

DE-70188 Stuttgart<br />

Tel. +49 711 164 31 21<br />

Fax +49 711 164 31 30<br />

info@anthroposophischegesellschaft.org<br />

www.anthroposophische-gesellschaft.org<br />

Generalsekretär Nana Göbel<br />

Arbeitszentrum Berlin<br />

Bernadottestrasse 90/92<br />

DE-14195 Berlin<br />

Tel. +49 30 832 59 32<br />

Fax +49 30 832 63 98<br />

sekretariat@agberlin.de<br />

Vertreter Martin Kollewijn<br />

Arbeitszentrum Frankfurt<br />

Hügelstrasse 67<br />

DE-60433 Frankfurt<br />

Tel. +49 69 530 935 81<br />

Fax +49 69 52 68 47<br />

azffm@web.de<br />

Vertreter Barbara Messmer<br />

Arbeitszentrum Hannover<br />

Brehmstrasse 10<br />

DE-30173 Hannover<br />

Tel. +49 511 85 32 38<br />

Fax +49 511 28 17 52<br />

mail@anthroposophie-hannover.de<br />

www.anthroposophie-hannover.de<br />

Vertreter Thomas Wiehl<br />

Arbeitszentrum München<br />

Leopoldstrasse 46a<br />

DE-80802 München<br />

Tel. +49 89 33 25 20<br />

Fax +49 89 33 78 97<br />

info@anthroposophie-muenchen.de<br />

www.anthroposophie-muenchen.de<br />

Vertreter Florian Roder<br />

Arbeitszentrum Nord<br />

Mittelweg 11-12<br />

DE-20148 Hamburg<br />

Tel. +49 40 41 33 16 22<br />

Fax +49 40 41 33 16 42<br />

Anthroposophie-az.nord@t-online.de<br />

Vertreter Matthias Bölts<br />

Arbeitszentrum Nordrhein-Westfalen<br />

Oskar-Hoffmann-Str. 25<br />

DE-44789 Bochum<br />

Tel. +49 234 33 36 730<br />

Fax +49 234 33 36 745<br />

Anthroposophie.NRW@t-online.de<br />

Vertreter Michael Schmock<br />

Arbeitszentrum Nürnberg<br />

Rieterstrasse 20<br />

DE-90419 Nürnberg<br />

Tel. +49 911 33 86 78<br />

Fax +49 911 39 75 38<br />

info@anthroposophie-nuernberg.de<br />

www.anthroposophie-nuernberg.de<br />

Vertreter Christa Pfannmüller<br />

Arbeitszentrum Oberrhein<br />

Starkenstrasse 36<br />

DE-79104 Freiburg<br />

Tel. +49 761 2 55 59<br />

Fax +49 761 29 28 1850<br />

agid-azob@t-online.de<br />

Vertreter Wolfgang Drescher<br />

Arbeitszentrum Ost<br />

Angelikastrasse 4<br />

DE-01099 Dresden<br />

Tel. +49 351 802 23 72<br />

Fax +49 351 899 63 43<br />

Vertreter Ingrid Hüther<br />

Arbeitszentrum Stuttgart<br />

Rudolf Steiner Haus<br />

Zur Uhlandshöhe 10<br />

DE-70188 Stuttgart<br />

Tel. +49 711 164 31 0<br />

Fax +49 711 164 31 12<br />

ags@anthroposophischegesellschaft.org<br />

Vertreter Johannes Kehrer<br />

Anthroposophische Gesellschaft –<br />

Arbeitsgemeinschaft Impuls Ost<br />

Kontakt: Werner Kleine<br />

Andréstrasse 5<br />

DE-09112 Chemnitz<br />

Tel. +49 371 31 17 57<br />

werner.kleine@obafg.smwa.sachsen.de<br />

Ekuador/Ecuador<br />

Rama Micael, Quito<br />

Zweigleiter Patricio Jaramillo Tobar<br />

Urb. La Luz, Fr. Guarderas 354 y Ab.<br />

Montalvo<br />

P.O. Box 17-04-10454<br />

EC-Quito<br />

Tel. + 593 2 240 76 21<br />

Fax + 593 2 255 29 42<br />

patjaram@uio.satnet.net<br />

Estland/Estonia<br />

Eesti Antroposoofiline Selts<br />

Paiste 10-2<br />

EE-11620 Tallinn<br />

Landesvertreter Sulev Ojap<br />

sulev.ojap@neti.ee<br />

Finnland/Finland<br />

Suomen Antroposofinen Liitto<br />

Uudenmaankatu 25 A 4<br />

FI-00120 Helsinki 12<br />

Tel. +358 9 696 25 20<br />

Fax +358 9 680 25 91<br />

toimisto@antropos.fi<br />

Generalsekretär Leena Westergrén<br />

Frankreich/France<br />

Société Antroposophique en France<br />

2 et 4, rue de la Grande Chaumière<br />

FR-75006 Paris<br />

Tel. +33 1 4634 76 19 (Sekretariat)<br />

Tel. +33 1 4326 09 94 (Information)<br />

Fax +33 1 4325 26 21<br />

anthroposophie@wanadoo.fr<br />

www.anthroposophie.fr<br />

Generalsekretär Gudrun Cron<br />

Georgien/Georgia<br />

Anthroposophische Gesellschaft in<br />

Georgien<br />

Seinab Bozvadse Str. 10<br />

Postfach 91<br />

GE-0108 Tbilissi<br />

Tel. +995 32 99 95 76<br />

antrsg@myoffice.ge<br />

Landesvertreter Dr. Nodar Belkania<br />

Grossbritannien/Great Britain<br />

Anthroposophical Society in Great<br />

Britain<br />

Rudolf Steiner House<br />

35 Park Road<br />

GB-London NW1 6XT<br />

Tel. +44 207 723 44 00<br />

Fax +44 207 724 43 64<br />

rsh-office@anth.org.uk<br />

www.anthroposophy.org.uk<br />

Generalsekretäre Philip Martyn und<br />

Ann Druitt<br />

Hawai‘i<br />

Anthroposophical Society in Hawai‘i<br />

2514 Alaula Way<br />

US-Honolulu, HI 96822<br />

Tel. +1 808 988 45 55<br />

vanjames@hawaiiantel.net<br />

www.anthroposophyhawaii.org<br />

Landesvertreter Van James<br />

Indien/India<br />

Kontakt Aban Bana<br />

5 Proctor Road, Grant Road<br />

IN-Mumbai 400 007<br />

Tel./Fax +91 22 386 37 99<br />

abanbana123@rediffmail.com<br />

www.anthroposophyindia.org<br />

Irland/Ireland<br />

Anthroposophical Society in Ireland<br />

P.O.Box 172<br />

GB-Belfast Delivery BT18 9WT<br />

Northern Ireland<br />

Tel./Fax +353 1 286 21 16<br />

michiel@camphill.ie<br />

Landesvertreter Michiel Brave<br />

Island/Iceland<br />

Antroposofiska Felagid a Islandi<br />

P.O.Box 953<br />

IS-121 Reykjavik<br />

Tel. +354 4 86 60 22<br />

skaftholt@simnet.is<br />

Landesvertreter Gudfinnur Ellert<br />

Jakobsson<br />

Israel<br />

Elias-Zweig, Jerusalem<br />

Zweigleiter Eva Levy<br />

Hanassi St. 6<br />

IL-92-188 Jerusalem<br />

Tel. +972 2 563 31 65<br />

Michael-Zweig, Harduf<br />

Kibbutz Harduf<br />

IL-17-930 D.N. Hamovil<br />

Tel. +972-4-905 92 22<br />

Hillel-Zweig, Kiriat Tivon<br />

Kontakt Stefanie Allon-Grob<br />

Schoschanim 32


IL-36-056 Kiriat Tivon<br />

Tel. +972 4 983 20 67<br />

giallon@bezeqint.net<br />

Sophia Branch, Petach-Tikva<br />

Zweigleiter Viera Cohen<br />

P.O. Box 2143<br />

IL-49-121 Petach-Tikva<br />

vierac@netvision.net.il<br />

Italien/Italy<br />

Società Antroposofica in Italia<br />

Via Privata Vasto 4<br />

IT-20121 Milano<br />

Tel./Fax +39 02 659 55 58<br />

info@rudolfsteiner.it<br />

www.rudolfsteiner.it<br />

Generalsekretär Dr. Stefano Pederiva<br />

Japan<br />

Anthroposophische Gesellschaft<br />

in Japan<br />

Vorsitz Tasuku Etschu<br />

Takadanobaba 1-18-26-203<br />

Shinjuku-ku<br />

JP-169-0075 Tokyo<br />

Tel./Fax +81 3 3205 9645<br />

asj@gc5.so-net.ne.jp<br />

www.anthroposophischegesellschaft.jp<br />

Anthroposophische Gesellschaft Japan<br />

Vorsitz/Generalsekretär Prof. Dr. Yugi<br />

Agematsu<br />

Teraodai 2-8-1, 1-102<br />

JP-214-0005 Tamaku, Kawasakishi<br />

Tel. +81 44 954 2156<br />

anthroposophia@xgh.biglobe.ne.jp<br />

www.anthroposophische-gesellschaftjapan.org<br />

Kanada/Canada<br />

Anthroposophical Society in Canada<br />

#8-9100 Bathurst St.<br />

Thornhill, ON L4J 8C7<br />

Tel. +1 416 892 3656<br />

Fax +1 905 889 3336<br />

info@anthroposophy.ca<br />

www.anthroposophy.ca<br />

Generalsekretär Philip Thatcher<br />

Kolumbien/Columbia<br />

Rama Santiago Apóstol, Cali<br />

Zweigleiter Silvia und Enrique de Castro<br />

Uresa 54, apto. 202, Porténa H3<br />

CO-H5-173 Cali<br />

Tel. +57 2 513 34 22<br />

ecastromac@hotmail.com<br />

Rama Micael, Medellin<br />

Zweigleiter Teresita Roldán de -<br />

Hernandez<br />

Calle 13 # 43D14<br />

CO-Medellin<br />

Tel. +57 4 266 53 61<br />

armm3@yahoo.com.ar<br />

Kroatien/Croatia<br />

Antroposofska Drustvo<br />

„Marija Sofija“, Zagreb<br />

Baruna Trenka 4<br />

HR-10000 Zagreb<br />

Tel./Fax +385 1 468 02 69<br />

marijasofija@antropozofija.hr<br />

www.antropozofija.hr<br />

Zweigleiter Dr. Darko Znaor<br />

Lettland/Latvia<br />

Latvijas Antroposofiska Biedriba<br />

Kontakt Uldis Savelievs<br />

Keldisa-Str. 24-51<br />

LV-1021 Riga<br />

Tel. +371 9 16 50 00<br />

Fax +371 7 13 93 58<br />

antroposofia@inbox.lv<br />

Litauen/Lithuania<br />

Michael-Zweig<br />

Kontakt Jurate Lekstiene<br />

Ateities 22-30<br />

LT-5300 Panevezys<br />

Mexiko<br />

Rama Juan de la Cruz<br />

Zweigleiter Dr. Octavio Reyes<br />

Tecla 46, Col. Los Reyes, Coyoacan<br />

MX-Mexico D.F. 04330<br />

Tel. +52 5 617 68 54<br />

Fax +52 5 617 40 54<br />

Octavio_reyessalas@yahoo.de<br />

oresal@servidor.unam.mx<br />

Namibia<br />

Anthroposophische Arbeitsgruppe in<br />

Namibia<br />

Sekretariat Frau M. Möller<br />

P.O. Box 11359<br />

NA-9000 Windhoek<br />

Tel. +264 61 22 43 49<br />

Fax +264 61 26 90 84<br />

Neuseeland/New Zealand<br />

Anthroposophical Society in New Zealand<br />

Simala Avenue 91<br />

NZ-4201 Havelock North<br />

Tel. +64 6 877 66 56<br />

suesimpson@clear.net.nz<br />

www.anthroposophy.org.nz<br />

Generalsekretär Sue Simpson<br />

Niederlande/Netherlands<br />

Antroposofische Vereniging in Nederland<br />

Boslaan 15<br />

NL-3701 CH Zeist<br />

Tel. +31 30 691 82 16<br />

Fax +31 30 691 40 64<br />

secretariaat@antrop-ver.nl<br />

www.antroposofie.nl<br />

Generalsekretär Ronald A. Dunselman<br />

Norwegen/Norway<br />

Antroposofisk Selskap i Norge<br />

Prof. Dahlsgate 30<br />

NO-0260 Oslo<br />

Tel./Fax +47 22 44 86 88<br />

asn@antroposofi.no<br />

www.antroposofi.no<br />

Generalsekretär Frode Barkved<br />

Österreich/Austria<br />

Anthroposophische Gesellschaft<br />

Landesgesellschaft Österreich<br />

Tilgnerstrasse 3<br />

AT-1040 Wien<br />

Tel./Fax +43 1 505 34 54<br />

vorstand@anthroposophie.or.at<br />

www.anthroposophie.or.at<br />

Generalsekretär Dipl. Ing. Helmut Goldmann<br />

Peru<br />

Sociedad Antroposófica en el Perú<br />

Av. G. Prescott 590<br />

San Isidro<br />

PE-Lima 27<br />

Tel. +51 1 471 12 33<br />

Fax +51 1 436 85 56<br />

bettina.vielmetter@gmail.com<br />

Landesvertreter Carmela Villafana<br />

Philippinen/Philippines<br />

Anthroposophical Group in the<br />

Philippines<br />

24, 9th Street Rolling Hills<br />

New Manila<br />

PH-Quezon City<br />

Tel. +63-2-370 8158<br />

Tel/Fax +63-2-410 23 48<br />

Kontakt Mrs. Remedios Abis<br />

mimiabis@hotmail.com<br />

Polen/Poland<br />

Towarzystwo Antropozoficzne w<br />

Polsce<br />

ul. Arciszewskiego 4<br />

PL-01-483 Warszawa<br />

Tel./ Fax +48-22-666 88 32<br />

sekretariat.tawp@wp.pl<br />

Landesvertreter Dr. med. Ewa<br />

Wasniewska<br />

Portugal<br />

Sociedade Antroposófica em Portugal<br />

Quinta S. Joao dos Montes<br />

PT-2400 Alhandra<br />

Tel. +351 21 951 20 92<br />

Fax +351 21 358 07 06<br />

antroposofia@mail.net4b.pt<br />

Landesvertreter Leonor Malik<br />

Rumänien/Romania<br />

Societatea Antroposofica din România<br />

Str. Visinilor nr. 17, sector 2<br />

RO-73109 Bucuresti<br />

Tel./Fax +40-21-323.20.57<br />

contact@antroposofie.ro<br />

www.antroposofie.ro<br />

Landesvertreter Dr. Gheorghe Paxino<br />

Russland/Russia<br />

Anthroposophische Gesellschaft in<br />

Russland<br />

Nastschokinskij Pereulok 6, kw. 3<br />

RU-119019 Moskau<br />

Tel./Fax +7 495 291 23 84<br />

agruss@mail.ru<br />

Schweden/Sweden<br />

Antroposofiska Sällskapet i Sverige<br />

Pl 1800<br />

SE-153 91 Järna<br />

Tel. +46 8 554 302 20<br />

Fax +46 8 5515 06 44<br />

sekretariat@antroposofi.nu<br />

www.antroposofi.nu<br />

Generalsekretär Anders Kumlander<br />

Schweiz/Switzerland<br />

Anthroposophische Gesellschaft in der<br />

Schweiz<br />

Oberer Zielweg 60<br />

CH-4143 Dornach<br />

Tel. +41 61 706 84 40<br />

Fax +41 61 706 84 41<br />

anthrosuisse@bluewin.ch<br />

www.anthroposophie.ch<br />

Generalsekretär Esther Gerster<br />

Serbien/Serbia<br />

Antroposofski Kulturni Centar<br />

Beograd<br />

Zweigleiter Vojislav Kecman<br />

Gandijeva 241<br />

YU-11070 Beograd<br />

Tel. +381-11-158 135<br />

vkecman@ptt.yu<br />

Slowakei/Slovakia<br />

Slovenská Antropozofická Spolocnost<br />

Hattalova 12A<br />

SK-831 03 Bratislava<br />

Tel. +421 2 4445 36 90<br />

Fax +421 2 4445 38 54<br />

info@antropozofia.sk<br />

www.antropozofia.sk<br />

Landesvertreter Dr. Erich Sasinka<br />

Spanien/Spain<br />

Sociedad Antroposófica en España<br />

C/Guipuzcoa, 11-1-Izda<br />

ES-28020 Madrid<br />

Tel. / Fax +34 91 534 8163<br />

sociedadantroposofica@wanadoo.es<br />

www.sociedadantroposofica.es<br />

Vorsitzende Leonor Montes<br />

Südafrika/South Africa<br />

Anthroposophical Society in<br />

Southern Africa<br />

16 Promenade Road<br />

Lakeside, Cape Town 7945<br />

Tel. +27 21 788 1022<br />

linoia@mweb.co.za<br />

Kontakt Linoia Pullen<br />

Thailand<br />

Anthroposophical Group in Bangkok<br />

Zweigleiter Dr. Porn Panosot<br />

109/34 Mooban Nalin Ville 3<br />

Ratpattana Road, Sapansoong<br />

TH-10240 Bangkok<br />

Tel. +66 2 745 79 78<br />

Fax +66 2 745 79 97<br />

waldorfthai@hotmail.com<br />

Tschechien/Czech Republic<br />

Anthroposofická spolecnost v Ceské<br />

rebublice<br />

Petrzilkova 2485/44<br />

CZ-158 00 Praha 5 - Stod_lky<br />

Tel./Fax +420 235 517 732<br />

info@anthroposof.org<br />

www.anthroposof.org<br />

Landesvertreter Jan Dostal/Tomas<br />

Bonek<br />

Ukraine<br />

Anthroposophischer Zweig in Kiew<br />

Ul. Tampere 17a<br />

UA-02105 Kiew<br />

Tel. +380-44-572 89 93<br />

info@michaeltime.org<br />

www.michaeltime.org<br />

Kontakt Sergej Kopyl<br />

Ungarn/Hungary<br />

Magyar Antropozófiai Társaság<br />

Bimbó út 3 IV.2<br />

HU-1022 Budapest<br />

Tel./Fax +36 1 336 04 25<br />

antropozofia@freeweb.hu<br />

Uruguay<br />

Novalis-Zweig, Montevideo<br />

Zweigleiter Gisela Medina<br />

Amazonas 1529<br />

UY-11400 Montevideo<br />

Tel. +598 2 619 33 70<br />

USA<br />

Anthroposophical Society in America<br />

1923 Geddes Avenue<br />

US-Ann Arbor, MI 48104-1797<br />

Tel. +1 734 662 93 55<br />

Fax +1 734 662 17 27<br />

information@anthroposophy.org<br />

www.anthroposophy.org<br />

Generalsekretäre Joan Almon und<br />

MariJo Rogers<br />

Publishing details<br />

Publisher: Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft<br />

Text and interviews: Wolfgang Held; Section for Mathematics and<br />

Astronomy: Oliver Conradt; Section for Literary Arts and Humanities:<br />

Martina Maria Sam; Financial Report: Cornelius Pietzner<br />

Editorial staff: Wolfgang Held, Bodo v. Plato<br />

Layout: soldan kommunikation (DE) Print: Kooperative Dürnau (DE)<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!