28.07.2013 Views

varför ska företag bry sig om barns rättigheter? - Sida

varför ska företag bry sig om barns rättigheter? - Sida

varför ska företag bry sig om barns rättigheter? - Sida

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Varför ska företag bry sig

om barns rättigher?

Marie Johanson

1


• Många svenska storföretag följer FN:s milleniemål

och Global Compact, hälften av milleniemålen

handlar om socialt ansvar.

• Hälften av världens ekonomier är företag.

• En nedgång i den globala ekonomin påverkar de

mest utsatta barnen.

2


”We are not asking corporations to do

something different from their normal

business; we are asking them to do this

normal business differently.”

UNSG Kofi Annan

3


Varför tar företag socialt ansvar?

• CSR en strategisk fråga

• Ökat intresse från alla intressentgrupper

• Räcker inte med riskminimering

“Företag har inte råd att avstå från CSR”

Dagens Industri

“70% av de större svenska företagen

kommer att satsa mer pengar på att ta

socialt och etiskt ansvar de kommande

åren”

Veckans Affärer

“Att vara delaktig skapar långsiktiga

värden”

Jörgen Haglind, Tetra Laval

4


Doing good to doing good

business

doing good

doing business

Filantropi

Socialt stöd

Affärsinriktad

investering

Kärnverksamhet

investering

• Samarbete kopplat till

företagets mål och

kärnverksamhet leder till större

långsiktighet, större

engagemang och förankring i

företaget samt gemensamt

ägarskap.

Global problem-solvers - together with

other actors -new solutions to

acute global problems.

5


Universella Instrument

Offentlig policy:

• OECD:s Riktlinjer för Multinationella Företag

• Principerna i FN:s Global Compact

6


Samarbetet med Swedbank

Robur fonder

• Position paper – Swedbank Roburs ståndpunkt för barn rättighete

Artikel 2. Barnets rätt till icke diskriminering

Artikel 3. Barnets bästa i främsta rummet

Artikel 6. Rätt till liv och överlevnad

Artikel 12. Barns rätt till åsiktsfrihet och rätten att bli hörd.

• Nästa steg: Konkreta verktyg för företagen

7


Tack för er uppmärksamhet!

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!