våren - Kumla kommun

www2.kumla.se

våren - Kumla kommun

Nerikes Brandkår

A I' brandchef Per-Ol'e Sraberyd

Naturliga förutsättningar för

samverkan

FLo.m. I januari 1998 samverkar Örebro,

Kumla. Hallsbergs och Lekebergs

kommuner om gemensam räddningstjänst

i kommunalförbundet Nerikes

Brandkår.

En övergång lill förhunrlsform kräver

initialt mycket arbete vilket till stora

delar har underlättats av att vår personal

har varit mycket positiv till denna

förändring. Vårt förhund blevnummer

femlon inom räddningstjänsten i

Sverige. Efter bildandet av Nerikes

brandkår har fem andra förbund bildats.

Våra fyra kommuner har också en

risk topografi som till slora delar är ge­

'!lensam: Europavägar. järnvägslinjer,

Orebro-Bofors flygplats, samt vissa

gemensamma större industrier. Även

della har också underlättat förståelsen

av all vi samarbetar i en gemensam

organisation.

Fyra avdelningar

Nerikes brandkår är organiserad i fyra

avdeIni ngar; räddningsavdelning,

brandskydds-avdelning, distrikt Hallsberg

samt administrativ avdelning.

Vid förbundssiarten fanns 15 brandstationer

med cirka 300 personer.

Heltidsk


År 2000

Kumla kommuns förberedelser inför millennieskiftet och de

bekymmer som kan uppstå.

Av ill[ormm;ollsallsl'arig Lise-Lotle Rigard!

När man i datorernas barndom programmerade

system. användes endast

två siffror för årlal. Man räknade inte

med all systemet skulle vara i bruk om

20-30 åroch ville inte använda dyrbart

minnesutrymme till datum som hade

med l(X)() att göra. Systemet kommer

därför inte att vela vilket år det är vid

millennieskiftct, -00 är lägre än -99.

2000 kan lika gärna vara 1900. Därtill

kan niorna komma att ställa till bekymmer.

då siffran nio har använts till

andra syften.

Teknikens fel och brister inom detta

område måste därför lösas och givetvis

före år 2000. Inom företag och organisationer

pågår en intensivt arbete att

inventera var fel och brister kan finnas.

Så också i Kumla kommun.

Kommunen har därutöver eH stort

ansvar som vi måste förbereda oss för.

nämligen om väsentliga funktioner i

samhället inte fungerar, såsom elförsörjning

eller annat till följd av just

2ooo-problematiken.

Här nedan följer en beskrivning av

vad vi gjort och var vi står idag med

knappt 220 dagar kvar till år 2000.

Under våren 1998 påbörjade kommunen

förberedelsearbetet.

Beslut om ett särskilt 2000-projekt är

fattat av kommunstyrelsen för alt säkra

kommunens verksamheter.

I beredskapsorganisationen är en

ledningsgrupp utsedd. beSlående av

kommunalråden Dan-Åke Moberg

12

och Annica Eriksson, oppositionsråd

Torbjörn Ahlin, kommundirektör

Thage Arvidsson samt informationsansvarig

Lise-Loue Rigardl.

Prioritering har gjorts avseende elförsörjning,

fjärrvärme, vatten och avlopp.

Säkra och kontinuerliga el-leveranser

är en grundläggande nödvändighet

för att dagens samhälle skall ha

en möjlighet att fungera normalt.

Arbetet med viktiga funktioner pågår

kontinuerligt med absoluta slutdatum

för genomförande. Alla viktiga

system som inte klarar 2000 ska vara

åtgärdade senast 31 augusti 1999. Arbetet

är upplagt så att man så långt som

möjligt kan säkerställa de olika systemen,

Läget beträffande 2000-arbetet bedöms

idag vara under kontroll och ser

ut enligt följande inom de viktigaste

områdena:

- ElfOrsörjning, fjärrvärme

Sydkraft och Östernärkes kraft ingår i

ett stort branschgemensamt samarbete

och driver omfattande projekt för att

säkerställa leveranser avel och fjärrvärme.

- Reserv-el

Kommunen har tillgång till tre egna

reserv-elverk och har dessutom hyrt in

ytterligare fyra i samband med millennieskiftet.

_ Vatten och avlopp

Tester är gjorda. Bedömning görs att

läget är under kontroll.

_ Vård och omsorg

Uppvärmning av lokaler samt beredskap

för att klara matförsörjningen

kommer att vara prioriterade områden.

Tekniska hjälpmedel som trygghetslarm,

lyftar med tillbehör etc. har

kontrollerats och skall inte påverkas

av millennieskiftet.

_ RäddningstjänSI

Det pågår ett omfattande arbete med

att kartlägga och åtgärda vitala funktioner

då Räddningstjänstens förmåga

att klara sina uppgifter är självklar,

- Tekniska syslem i kommunens

fasligheter.

Inventeringar har visat att hissar, inbrottslarm,

brandlarm, pumpar, oljebrännare

samt styr- och reglersystem

klarar millennieskiftet.

För att klara uppvärmning i en eventuell

krissituation. planeras inköp av

fotogenkaminer för utplacering i lokaler

där människor kan samlas om så är

nödvändigt.

- Datorer

Tester och åtgärder pågår för att datorer

och datasystem skall kunna anpassas

så att problem ej uppstår vid mil·

lenrueskiftet och andra aktuella kritiska

datum.

- Nyanskaffningar och

varuIevenmser

Vid inköp under 1999 bör krav ställas

om avtal som garanterar att produkten

är 2000-säker. Undersökning pågår

om huruvida kommunens avtalade

varuleverantörer kommer att få fram

nödvändiga varor efter årsskiftet.

Llse-Lone Rlgardt framför en säkringsskAp.

som fAr symbolisera den enorma betydelse en

fungerande elfOT'SÖTjnlDg har.

- Telefoni

Kommunens växel bedöms vara 2000säkrad

efter uppgradering 1998.

- Jour och beredskap

Fastighets- och gatuavdelningen, vuxenomsorgen,

kostverksamheten. TTenheten,

de kommunala bolagen och

kommunens krisgrupp har fått i uppdrag

att se över behovet av förstärkt

jour och beredskap och planera åtgärder

därefter.

13

More magazines by this user
Similar magazines