PDF-fil - Hela Sverige ska leva

helasverige.se

PDF-fil - Hela Sverige ska leva

En månadstidning

Nr 11 - 2012

Lösnummer: 15 kr


Man saknar inte kon förrän båset är tomt

För 20 år sedan fick mjölkbonden ca

3 kr/l mjölk som han/hon levererade.

Sedan dess har lönerna tredubblats

och bränslepriser fyrdubblats men

mjölkbonden har fortfarande kvar

sin trekronoa per liter mjölk i ersättning.

För att riktigt spä på eländet

har mölkbönderna fått sin lön sänkt

av mejerierna det senaste året med

5-6 ggr.

Vilken industriarbetare, tjänsteman, snickare,

mm hade gått med på detta utan att vända upp

cch ner på halva jordklotet.

De svenska mjölkbönderna får leva med det,

men så är de också utrotningshotade. I snabb

takt hat vi tappat ca 20 000 mjölkleverantörer,

i dag finns det kvar i Sverige ca 5000!

Inte självförsörjande

I Sverige är vi knappt självförsörjande till

40%, vi importerar mer mat än vi själva kan

leverera.

Hur skulle vår befolkning klara sig vid en

större katastrof, så som ett krig eller liknande?

Över halva rikets befolkning skulle inte ha

mat för dagen!

Det är nu inte bara mjölken som hotas, utan

även det öppna landskapet med all dess artrikedom

bland växter, djur och insekter som är

beroende av gräsvallar och åkrar, på ett fåtal

år växer obrukade odlingslandskap igen och

förskogas till statisk verksamhet.

Alla berörs

ALLA oavsett vart man bor i detta avlånga

land, ALLA oavsett om man är politiker eller

partipolitiskt obunden berörs av denna fråga.

FÖR har vi inte våra egna bönder kvar, får vi

det än tuffare att få till en välutvecklad och

levande landsbygd. Vi får ingen tillgång till

Närproducerat och ekologiskt. Vad gör vi då?

Agunnaryds Allehanda är en månatlig nyhets- och informationstidning som

återspeglar bygdens liv och utveckling, och syftar till att öka samhörighetskänslan

i Agunnaryd. Utgivningen görs av en organisation med fördelat

ansvar på ideell basis. Agunnaryds Allehanda delas ut gratis till alla hushåll

i Agunnaryd och ekonomin är främst baserad på sponsorbidrag.

Prenumerera på Agunnaryds Allehanda, Du får 11 nummer för 150 kr/ år.

Betala in din prenumerationsavgift på BG: 52 18-87 29

IBAN-nr: SE66 8000 0816 9590 4994 1926

SWIFT-code: SWEDSESS

Lösnummerpris 15 kronor

Bidrag kan läggas i redaktionens brevlåda vid lanthandeln eller till:

Tommy Andersson Bokvägen 13. 34177 Agunnaryd

E-post: agunnarydsallehanda@agunnaryd.se

Redaktionen ansvarar inte för att inlämnat material returneras. Det som

önskas åter hämtas inom en månad efter utgivning hos Tommy Andersson.

Senast den 30:e varje månad ska material vara inkommet för att komma med

i nästkommande nummer.

Ska vi bara titta på när gård efter gård läggs

ner och köps upp av penningstarka som inte

har landsbygdens väl för ögonen. Ska vi

bara titta på när man planterar igen värdefull

åkermark?

LRF

LRF skriver följande på sin hemsida:

Sveriges jord- och skogsbrukare producerar

inte bara livsmedel eller skogsråvara, De arbetar

också för positiva miljövärden som till

exempel ett rikt och varierat odlingslandskap

och skyddande och bevarande av naturtyper

och miljöer som är viktiga för den biologiska

mångfalden.

Inom det svenska lantbruket pågår ett intensivt

arbete för att värna den biologiska

mångfalden. Ett livskraftigt jordbruk är en

förutsättning för att ett öppet och varierat

odlingslandskap ska kunna upprätthållas.

Ansvarig utgivare: Willy Uvebrant tel: 0372-611 27

Redaktionssamordnare: Tommy Andersson tel: 0372-611 76

Kassör: Inger Johansson tel: 0372-650 51

Controller: Krister Lindkvist

Sponsorkontakt: Krister Lindkvist tel:0372-650 10

Annonser: Tommy Andersson tel: 0372-611 76

Prenumerationer: Inger Johansson tel: 0372-650 51

Kontakt:

Inger Johansson tel: 0372-650 51

Erik Nilsson tel: 0372-610 30

Gunvor Karlsson tel: 0372-133 62

Jonas Svensson tel: 0372-611 63

Birgitta Lindkvist tel: 0372-650 10

Bördig åkermark asfalteras

Ett annat problem är att vi asfalterar och

bebygger de bördigaste jordarna som finns i

det här landet. Kan man kalla det annat än för

dårskap? Vi måste importera 60% av vår mat

för att försörja våra medborgare och i samma

andetag asfaltera, bebygger och planterar vi

igen åkermark.

Ge bonden en chans

Så varför inte ge åtminstone mjölkbönderna

en själig ersättning så vi kan få dricka svenskproducerad

mjölk. Ha kvar öppna landskap så

lång det går! Genomsnittsfamiljen förbrukar

knappt 2 lit mjölk/dag. Det gör 14 kr/vecka.

I det här sammanhanget en ganska rimlig

summa för att rädda den rödlistade svenska

mjölkbonden.

Tommy Andersson

Hela Sverige Ska Leva Kronoberg

https://www.facebook.com/helasverigeskaleva

Rotegruppen:

Gunvor Karlsson

Inger Johansson

Gunnel Nilsson

Eva Nilsson

Tryck:

Distribution:

Erik Karlsson

Willy Uvebrant

Jan Björk

Omslagsbild: Elise Elfs Cupcakes Foto: Tommy Andersson

Layoutansvarig detta nummer: Erik Nilsson

”Torparcirkeln” har startat.

Nu är arbetet i gång med att uppdatera och fördjupa information och historia om Agunnaryds gamla torp. Vi hoppas att fler ansluter efter

hand. Vi söker gamla bilder med anknytning till dessa platser och fokuserar mer på människorna som har levat i torpen. Med gemensamt

arbete vill vi sammanställa en agunnarydsbok, som vi hoppas kan bli intressant för gamla och nya läsare med intresse för hembygden

Brevet från Kina

Det kom ett brev till Agunnaryd 1906, brevet var en hälsning från Carl August Olsson, missionär

i Kina. Om denne man fick vi läsa i föregående nummer av Agunnaryds Allehanda. Det var

Lena i Brunnsberg som berättade om sin släkt där. Brevet var ställt till Herr Carl Johannesson

Elmtåsa Söregård, Prästnäs. Denne Carl gifte sig senare med missionärens syster Hannah.

Älskade och hågkomne broder Carl.

Frid af Gud

Hjärtligt Tack för ditt bref för någon vecka sedan bekommit. Det tar lång tid för brefven

emellan Sverige och Kina, men det var derför inte mindre kärt att få höra något från Dig

och för öfrigt från det hem som jag så många gånger haft glädje att gästa och jag är glad

att i anden få vara förenad med erder fastän vi nu är vitt skilda. Det förefaller mig som

verlden var så liten så de 2500 milen är blott en liten bit, men det tog 3 månader att komma

hit.

Ja Guds vägar är inte våra men hur de än skiljas så har vi dock samma tro på Jesus ett

gemensamt mål nemligen himmelen. Jag trivs godt här ibland de gula kineserna och tycker

att de är rätt rara fastän de är så olik oss, men de tycker att det är ett under att se oss utlänningar.

Då man kommer ut på gatan är allas ögon riktade på en.

Det är underbart till en början att vara ibland ett ociviliserat hednafolk som tillberder sina

ler och trägudar och man måste känna medlidande med dem, ty de gör det i brist på kännedom

om den lefvande Guden.

Ja hvem vill hjälpa till att rädda dessa nödens barn. Tiden är kort! Jesus skall snart vara

här. Bed för mig att Gud må göra mig till välsignelse här.

Hur är det med eder nu i Elmtåsa? Hälsa dina föräldrar och syster kärt och Carl i Mellangården

med familj och familjen Gustafsson, samt öfriga vänner, inte förglömmande ”Lilla-

Christina” om hon lefver.

Du är väl hälsad af din vän och broder Carl

Adress China Inland Mission, Peking N. China.

Ursäkta att jag sänder det i Helges bref, det är för att spara frimärken.

Hoppas få höra något från dig. Gud med oss.

Carl August Olsson, missionär i Kina.

Carl Johannesson Elmtåsa Södregård,

broder till Emma Nilsson. Bild från 1912

Carl Johannesson Elmtåsa Södregård var

mottagare av brevet från Kina. Han var

ungdomskamrat till missionären i Kina och

gifte sig senare med dennes syster Hannah.

Familjerna hade bott grannar i Södra Björkerås

innan Carl Johannesson 1900 flyttade

till Elmtåsa med föräldrar och systern

Emma, senare gift med Johan Nilsson.

Hanna hade varit i Amerika från 1902 och

fästmannen hade att välja på att följa efter

till Amerika eller att stanna hemma och dela

gården med sin syster Emma. Han emigrerade

dock till Amerika 1906.

2 3


En kolares arbetsdag – och natt

Hösten 1938 fick jag jobb som biträdande

chefsöverkolmästare vid

Granhults sågverks centralkolstation

vars ägare var skogspatron

Karl Edvardsson, berättar Erik Pettersson.

Som högste chef och bas över milorna var

det en äldre man, omkring 60 år, stor och

kraftig, med yviga rallarmustascher, godmodig

och trygg, med en lugnande och myndig

effekt över milorna.

Vi, han och jag, det var hela arbetsstyrkan,

kom att jobba ihop under två säsonger,

hösten 1938 till vintern 1939, samt hösten

– vintern 1939-1940.

Det blev en 6-7 milor varje säsong, varje

mila rymde cirka 100-129 kubikmeter, som

gav omkring 30-35 läster kol, en läst = 2 mᶟ.

Att dra eller bära fram ribb och sätta upp till

en 120 kubikmeters mila är inget söndagseftermiddagsjobb,

det går väl åt så där en 9275

styck ribb och krakar, som ska staplas så

tätt som möjligt för att undvika frät i milan.

Sedan skall den täckas med ett drygt 30 cm

tjockt lager av stybb, som får kastas upp 3

meter till milans topp.

Så tänder man den on TORS-dagsnatt, (Asa-

Tor var ju eldens gud), noga iakttagande

ritualen och besvärjelsen, (som endast en

kolare kan), går sedan in i kolarkojan och

tar sig en rejäl styrketår, allt efter vars och

Kolarbas och stenarbetare Anders Johan

Carlsson Blom (1878-1954) var född i

Kalvsvik Björsagård, Torp Åsen. Hustrun

var Amanda Sjökvist (1882 -1941) från Jät.

Att dra eller bära fram ribb och sätta upp till en 120 kubikmeters mila är inget söndagseftermiddagsjobb,

det går väl åt så där en 9275 styck ribb och krakar, som ska staplas så tätt

som möjligt för att undvika frät i milan.

ens smak.

”Nu får vi hoppas att Disa, (alltid ett kvinnonamn

på milan) inte blir för svår att tas med,

utan att vi klarar av den”, säger överkolmästaren

och tar sig en pris. Den slår nämligen

första dygnet, efter tändning, tycker väl att

det blir för hett under täcket och kastar av sig

en massa stybb, uppe vid brynet, toppen, det

är gas (äkta gengas) som exploderar med en

dov duns och då gäller det att kasta upp nytt

stybb på milkrönet.

När det väl är färdigt och vi tänkte ta oss en

kopp kaffe, får den ett nytt raserianfall och

med samma resultat – det blir ett fult ord

och sen går stybbskyfflarna som besatta, tills

stybbet är på plats igen.

”Åja, du Disa, vi ska nog hålla dig stången

och tämja dig, så du blir som folk”, muttrade

kolarbasen och lägger in en Ljungbergsprilla.

Om ett dygn eller så har den lugnat ner sig

och vi har börjat sätta upp en ny mila. Men

man kan ju aldrig lita helt på ett feminint

väsen, (kvinna), så nu blir det att gå vakt

om nätterna och tala väl till Disa och börja

klappa henne lite försiktigt – med en klubba,

”sätta milan”. Den ska ju också pysslas om på

många andra sätt, för att trivas och må bra, då

bli den ”guldgruva” som kolaren hoppats på.

Det kan hända lite mystiska skumma saker

när man går vakt en beckmörk decembernatt,

det gäller att ha ögon och öron öppna, det

kan skymta en figur i skogskanten, två glimmande

ögon och något som prasslar, är det

en fyrfoting eller en tvåfoting? Troligen det

sistnämnda, alltså Skogsfrun, Rået, Råkanda,

Vittran eller Snuvan, känt barn har många

namn. Hon håller gärna till vid milorna och

försöker bedåra kolarna och kanske hon behöver

värma svansen ett tag vid milan, hon

är på både gott och ont för kolaren. Har han

bara inte retat och schasat bort henne någon

gång, så kan hon hjälpa till att passa milorna

om något är i olag. Knackar hon tre hårda

slag på kojdörren, då vet kolare vad klockan

är slagen. Jag har själv en gång fått en varning

av Rået, kanske hon närapå räddade mitt

”svarta” liv. Det var på mitt nattpass mellan

20-02. Klockan var strax 02.00 så jag var

glad att snart få avlösning, men tänkte klubba

milan ett tag först. Jag gick upp för stegen,

på milan, men tyckte att det var något konstigt

med stegen, något som höll igen i mina

stövlar, men upp kom jag, tog klubban och

hann inte slå mer än ett par slag nära stegen,

förrän klubban for rakt igenom stybbhöljet

och det blev ett stort hål i mittaket.

Det hade bildats ett frät i milan, en kubikmeter

ved hade brunnit upp och hålet var drygt

en meter djupt.

Det var fascinerande, men samtidigt hemskt

att se in i milan, där stod ribben vitglödgande

och skimrande, (tempen i en mila är omkring

1000 grader), jag stod på kanten av hålet,

ett steg till – och dessa rader hade aldrig

skrivits – har jag Rået att tacka för mitt liv?

– ingen vet.

Jag rasar ner från milan, rycker upp kojdörren

och hojtar, ”frät i milan”, ut kommer basen,

sedan bär vi upp 4-5 stycken potatiskorgar

fyllda med småved och slänger ner i eldgapet.

”Nu hinner vi inte mer”, säger basen, för det

hörs ett kusligt knastrande och små eldslågor

sticker fram här och var inuti milan.

Kvickt på med stybb och sen tätar vi med

klubban. ”Jodu, där rök några fattiga kronor

av förtjänsten, men dä får en ta”, säger basen.

Dagarna går – och nätterna kryper sig fram,

ännu har vi inte rivit någon mila och är därför

inte svartare än att ungarna känner igen en

när man om kvällen kommer hem och hämtar

en ryggsäck med mat för ett dygns behov. En

ny mila står nu färdig att tändas, men vi ska

förlösa” Disa”, (riva milan), först.

Detta arbete är det svartaste, sotigaste och

varmaste av allt arbete. Men det är spännande

att se vad våra ansträngningar givit, i ”svarta

pengar”. Kolen klingar som stålstänger när

vi skyfflar dem, men plötsligt slår det upp en

röd låga i en kolhög, kvickt på med en stråle

från vattenkranen och det fräser till.

Rivningen pågår hela dagen och en god stund

in på kvällen, medan en stor gul mångubbe

består oss med nästan dagsljus.

Ska vi tända på ”Ragata” (ny mila) i natt

(tisdag) frågar jag gammelkolarn och undrar

hur mycket han tror på TORS-dags-nattsvidskepelsen.

”Nja, det får väl bli det, för

vi bör vara klara före jul så vi slipper jula i

”Kojan”, mumlar han.

Nu är det sista milan som ryker, det blev 3

stycken före jul och min kompis och jag går

där som en sorts svarta spöken, andar eller

gastar och har inte så mycket att göra, ”bara”

täppa draghål och öppna nya på andra ställen,

känna efter med 2-metersspjut hur långt

kolningen fortskridit, samt klubba ner milan.

Jag går därute på mitt pass, runt milan en

mörk decembernatt och är kolsvart utan och

innan. Klockan är vid midnatt, det är ”vargtimmen”,

milan är lugn och jag går in och

vilar mig, lägger mig i slafen, är trött så jag

nästan ”kolar av”, tycker det susar i öronen

och olåten ökar, det låter som ett reaplan, eller

som om tåget körde på kojtaket. Jag kan inte

röra mig och det är omöjligt att vakna. Då är

det som om något dunkade på kojdörren, jo

nog hörde jag tre slag på dörren, hastigt reser

jag mig, ser genom fönstret ett starkt ljussken,

ljust som en solig sommardag.

Jag springer ut och blir då både varse och

hörse, vad som dånat så hemskt, en eldslåga

4-5 meter hög sprutar ut från milans skorsten,

en jätteblåslampa, gas och tjära som antänts.

Basmästarn har också vaknat och kommer

utfarande, han rusar fram till skorstenen och

ger den en spark, och med en duns slår den i

marken, tar sen en skyffel och tätar i båda ändar

med stybb och det blir plötsligt kolmörkt.

Kolarbasen och arbetsledaren Anders Johan Carlsson Blom, här med sina söner Uno

(1906-1981) och Gösta (1915-2003), samt (nr 4) okänd man. Årtal cirka 1942-44

Erik Pettersson mellan två av de uppsatta milorna vid Granhult, kanske var det ”Disa” och

”Ragata”, som nu måste passas dag som natt till de blev klara

”Dä va tur att du vakna i tid, dä kunnat bli en

rejäl brasa detta”, säger chefen.

”Ja, men vad var det som gjorde att jag vaknade,

men jag töckte det lät som om någon

böstat på dörrn”, sa jag:

”Jo du, dä gjorde nog dä, och dä får vi va

tacksamma för”, säger Gammelkolarn.

Minnen från 1938-40, nedtecknade torsdag

20 juli 1989.

4 5

Erik Pettersson

Erik Pettersson född i Åståkra vid sitt

köksbord nedtecknande minnen från ett

långt arbetsliv i Sjötorpet under Målensås

och senare i Lammakulla


Såhär i älgjaktstider tycker jag det passar bra att börja med en älgbild

tagen någon vecka innan älgjakten började. Just de här älgarna

spenderade en eftermiddag med att kalasa på löv och äpplen i Lammakulla.

På tal om höstens färger, här kommer en bild av ett knallrött lönnlöv

liggande ensamt på en grusgång. Men ensamt behövde det inte ligga

länge för bara några dagar senare började lönnlöven trilla i stora

mängder.

Hösten är fantastisk med alla

vackra färger och höga klara luft.

Det är en fröjd att vara ute, sen är

det ju inte fel heller att årstiden

är helt kompatibel med mitt stora

jaktintresse. Som en dag innan

älgjakten då jag var ute och jakttränade

unghunden och gick på

detta troll. Jo, det är ju egentligen

en svamp men visst ser det

ut som ett litet troll eller någon

vålnad av något slag.

Denna gången avslutar jag med

en bild på Blixten som har kommit

på att det är varmt och gott

att ligga på en varm motorhuv.

Detta är något som mer än en

jägare i Ryd-Lammakulla älgjaktslag

fått erfara under 2012 års

älgjakt.

På återseende

Daniel i Ranglaköp

Husförhör

Nytt liv

Om detta handlar husförhören i år. Väl dolt

i en bibelberättelse från Andra Moseboken

i Bibeln som handlar om Israels uttåg ur

Egypten. Berättelsen är känd. Det märktes

vid husförhöret på Rönnäs hos Valdemar och

Svea Karlsson, där barnen helt tog över när

Elisabet Lindow ställde frågor och de församlade

fick hjälpas åt att komma ihåg hur

händelsen försigick. Till Rönnäs var de som

bor i Prästnäs-Rönnäs-Vedåsa och Grythult

rotar inbjudna. 23 personer deltog varav 10

barn. Det var barnen som var så pålästa att

de vuxna häpnade över hur det gick till när

Mose tog sitt folk och vandrade ut ur Egypten,

genom Röda havet, genom öknen, över

floden Jordan och så småningom nådde det

utlovade landet. Barnen löste sedan korsord

och färglade bilder om kvällens tema,

medan de vuxna jämförde händelser ur det

vardagliga livet, som kunde jämföras med

ett uppbrott och start till ett nytt liv. Exempel

som gavs var drogmissbruk, spelmissbruk,

skilsmässor, tydliga exempel på hur personer

som stod i beslut att bryta upp från något

När det är alla helgons dag i

Agunnaryd kyrka medverkar

Agunnaryd kyrkokör med tillskott

av barn och ungdomar.

Under samlingstemat ”Det urgamla

kors” sjöng kören flera

sånger med anknytning till helgens

tema.

Traditionella kyrkliga körsånger blandades

upp med nya som Leonard Coens ”Halleluja”

eller Björn Skifs ”Håll mitt hjärta”.

Kören har denna höst under nya kantor

Maria Bertilssons ledning tagit stora kliv

framåt i stämmornas harmoni och samklang.

Missa inte att ta del av kyrkokörens

också måste lämna det gamla livet, och börja

en lång vandring ibland nästan jämförbar med

en ökenvandring för att nå det nya landet, dvs

det nya livet. Även i den kristna tron finns

symboliken med. I dopet börjar det nya livet

som kristen. Varje dag kan vi påminna oss om

att vi är döpta, att vi får lämna gammalt och

besvärligt, vi blir räddade, precis som Israels

folk och att vi har ett hopp som kan ligga

långt borta, men ändå skönjbart. Så fortsatte

Håll mitt hjärta - Halleluja

framträdanden framöver. Allhelgonahelgen,

sorgen och saknadens helg. I den välbesökta

gudstjänsten tändes ljus för 6 medlemmar

som avlidit. Som avslutning på högtiden

samlades alla ute på kyrkogården efterråt

kvällen med god kött och kyckling buffé och

sedan goda tårtor till kaffet. Kollekt togs upp

till Svenska kyrkans internationella arbete

i mottagningslägren för Syriska flyktingar

i Jordanien. Kvällen avslutades med andakt

och psalmsång. Det är mycket trevligt att vår

husförhörstradition lever vidare. Många byar

träffas i hemmen endast denna gång under

året. I år hjälper Hans Luttrén vår prost med

husförhören.

och psalmen Härlig är jorden sjöngs unisont.

Gravsmyckningskaffe anordnade kyrkorådet

på eftermiddagen fredag före helgen. Många

kom in, drack en kopp kaffe och träffade

kanske någon att prata med.

6 7


Tacksägelsedagen 13/10-2012

Svenskarna är ett mycket tacksamt folk, de

tackar för allt! Kan jag få betala notan…

Tack… Tack för inbjudan, tack för att ni ville

komma, tack för senast, när man får tillbaka

växelpengarna då man betalar säger man….

Tack… trots att det ju faktiskt är sina egna

pengar man får. Under muntra former var

detta något man kunde höra Hans Luttrén

reflektera över under den Gudstjänst som

ägde rum under Tacksägelsedagen i Agunnaryds

kyrka. Men det finns oändligt mycket

att vara tacksam för och just denna dag kan

jag säga att min tacksamhet riktades mot

barnkören som vi nu äntligen begåvats med

här i vår lilla församling. De fyllde ut vår sång

i kyrkokören och lyfte hela gudstjänsten och

gjorden den gladare lättare och roligare. Med

glädje och lust fyllde de kyrkan med sång!

Tacksamhet riktas också mot vår nya kantor

Maria som inte är rädd att utnyttja kyrkorummet

och komma med nya idéer till oss i kören.

Det ger liv och glädje i sången, något jag

såklart hoppas inte kunde undgås av någon

av de närvarande 78 personerna denna dag!

Text: Madelene Wilke

Foto: Tomas Wilke

Bildhuggaren Sven Segervall

Om man besökt Agunnaryds kyrka kan man knappast ha undgått att

se de snidade figurer som hänger på väggarna. Delarna har tillhört

en altaruppsats från den gamla kyrkan och utförts av bildkonstnären

Sven Segervall 1743, då 66 år gammal.

Sven föds i Jönköping 1677, son till snickaren

Per och Ingrid Nilsson. Fadern Per hade

kommit till Jönköping 1671 träffar han Ingrid

som då var piga. Efter giftermålet bosätter sig

makarna i torgkvarteret vid Smedjegatan. I

gården de då bebor gör de inteckningar varje

år och 1683 står de som ägare till gården.

Sju år senare dör dock Per, då är Sven bara

13 år gammal men har likt Emil i Lönneberga

vistats i pappans snickarbod och fått handskas

med verktygen. Modern får nu ett tungt

arbete med att försörja och skötta om barnen.

Nu är problemet att husförhörslängderna

från Jönköping har vissa luckor och därför

har viss information inte varit möjlig att få

fram snabbt men troligtvis fanns något barn

innan Sven föds.

Gifter om sig

Två år efter att Ingrid blivit änka gifter hon

om sig med snickarmästaren Johan Wetterberg

och får ytterligaren ett barn, Johan.

Denne snickaren Johan Wetterberg hade

tidigare varit gift, troligtvis två gånger.

Sven får nu en god utbildning i snickrandets

konst. Här tillsammans med Johan,

sin styvfader, lär han sig nu grunderna i

att hugga ut figurer. Stuyvfadern ser Svens

talang och tycker att han skall utbilda sig till

bildhuggare.

Flyttar till Växjö

1710 flyttar Sven till Växjö, då som gesäll hos

bildhuggaren Tobjörn Röding. Sven är då 33

år och här får han utlopp för sin kreativa ådra.

I samband med att Sven flyttade till Växjö

så hade han glömt att betala sin perukskatt

i Jönköping på 1 daler silvermynt och den

skatten krävdes nu styvfadern på av kamrer

von Girsén. Detta gör troligtvis styvfadern

för man ser inga ytterligare krav på detta.

Gör pigan med barn

I Rödings gård bor förutom Sven även en

piga, Elin Månsdotter. Hon blir relativt snart

med barn och Sven fälls på de vittnesmål som

Rödings hustru, Anna Maria Poppelman,

avger. Sven får böta 40 mark silvermynt och

Elin 20. Vidare skall Sven för barnets föda

och uppfostran under första året betala 8

daler silvermynt, andra året med 6 daler och

därefter med 5 daler tills barnet sig själv kan

nära. Eftersom vissa handlingar saknas kan

vi inte följa vad som hände Elin och Svens

son. Ett vet vi och det är att barnet är inte med

i Svens bouppteckning 1760.

Modern dör i pesten

1712 reser Sven hem till Jönköping för att

reda ut arvet efter föräldrarna. Styvfadern var

borta sedan tidigare och modern dog 1711 i

pesten. Det här året dog 859 personer i Jönköping

mot normala 50/60 personer. Pesten

for alltså fram med en ohygglig kraft. Men

i Jönköping verkade det som om man inte

brydde sig eller så var man inte medveten

om faran. Landshövdingen kom att uttala

sig om Jönköpingsborna som ”okunniga och

slöa”. Även provinsialläkaren tog till orda:

-Folket är så till den grad arga att man med

flit försöker smitta ner varandra eftersom en

del går fria från smittan.

Sven fick många barn

Man förvånar sig att Sven reste till Jönköping

när pesten härjade som värst. Om Sven är gift

när han reser till Jönköping 1712 har inte gått

att få fram eftersom längderna saknas. Men

troligtvis är han detta och hustrun heter Signe

Ljungstedt och första barnet Britta Margareta

föds 1713. Därefter kommer barnen i rask

takt och makarna föräras med sex barn. Ytterligare

ett barn kommer till men då i Svens

andra äktenskap med Catharina Kleen.

Mästare

Den 9 mars 1713 avlägger Sven Persson, som

han heter innan han blivit mästare, borgareden

inför cautionisterna (borgensmännen)

Enoch Enochsson och Erik Larsson. Sven

blir godkänd och får därmed rätt att kalla sig

mästare och att bedriva egen näringsverksamhet.

Samtidigt som han nu står på egna

ben antar han namnet Segervall och det är

som Sven Segervall vi känner honom. Det

är nu som vi kan följa Sven i hans arbete

bland ett 40-tal kyrkor från 1713 fram till

hans död 1760.

Petrus hjälper fadern

Svens femte barn, Petrus föddes 1723 och

kom att bli den som fick faderns talang.

Han började sin skolgång i Växjö men tas

ganska snart ur skolan för att vara sin fader

behjälplig. Denna Petrus kommer även han

att bli mästare och ett av hans verk i våra

trakter finns i Torpa kyrka där han gjort

altaruppsatsen.

Tyvärr blir inte Petrus liv så långt för bara i

28 års ålder går han bort i bröstsjukan (lungtuberkulos)

den 5 februari 1751. Då hade han

bara två år tidigare gift sig med domkyrkoorganistens

dotter Sara Tursenius. De fick en

son Zackris men bara ett par månader efter

faderns död dör även detta gossebarn.

Agunnaryds altaruppsats

Det är många hårda slag som drabbar Sven

i familjelivet. Förutom hans båda hustrur,

Signe runt 1725 och Catharina den 10 maj

1746 så mister han även tre av sina barn. Att

Sven är en bruten man ser man i hans verksamhet

runt 1745/46. Då verkar inte mycket

hända av kyrksnideriet. Men kanske manar

sonen Petrus på fadern för 1747 har man

arbete i tre kyrkor.

Agunnaryds altaruppsats kom till 1743 detta

kan vi se genom att Segervall fick ett förskott.

Man kan förstå den uppståndelse som det

väckte bland sockenborna när man invigde

altaruppsatsen i den gamla sockenkyrkan.

Och till nästa år är det 270 år sedan denna

altaruppsats sattes upp.

Men efter att den satts upp 1743 dröjde det

inte merän 70 år då kyrkan storrenoverades.

Då tog man bort altaruppsatsen och bara de

figurer vi ser här ovan på bilden blev kvar.

Som fond hängde man nu upp ett rött draperi.

Idag hänger delarna från altaruppsatsen i vår

nuvarande kyrka och så sent som 2009 konserverades

figurerna av konservator Herman

Andersson, Tollarp.

Text/Bild Jan Björk

www.brfagunda.se

8 9


Sockenrådet ordnade filmkväll hör höstlovslediga

En kväll under höstlovet var det

filmkväll och fullt hus i bygdegården.

Vi visade Alving och gänget 2 och det kom

runt 30 barn och några vuxna. De bjöds på

läsk och popcorn till alla så det var uppskattat

av alla. När filmen var slut så stannade några

kvar och väntade på film nr 2 The journey 2.

Den bjöd på många skratt både av vuxna och

barn. Så en uppskattad kväll i vår bygdegård.

Agunnaryds Sockenråd

Bilden är tagen 25 maj 1946 hemma

hos Bun-Britt och Lilian Pettersson

i Tjurkö. Förmodligen var det ett

födelsedagskalas för någon av dem.

Ingenstans var kalasen så roliga

som hos dem. Bilden är tagen av

deras mamma Rut Pettersson.

Från längst till kortast: Ingegerd

Svensson, Gunnel Johansson, Gun-

Britt Pettersson, Gunhild Svensson,

Sonja Norlin, Elsa Jönsson, Kerstin

Olsson, Svea lilja, Märta Germunds-

son, Kerstin Pettersson, Anne

Karjalainen, Lilian Pettersson, Elsie

Norlin och Birgit Olsson

Märta Germundsson

Din informationsdistributör

Vi löser dina produktioner

från start till mål

JOMA Grafisk Produktion AB Box 71, 341 22 Ljungby Tel: 0372-653 50 Fax: 0372-800 14 www.jomagp.se

Julmarknad

vid Hembygdsgården

Lördag 1 december kl 15-17

Agunnaryds

LRF-avdelning

Sockenrådet

bjuder på glögg!

Snurrar på

chokladhjulet

Julklappsprenumerera!

Årets kvarvarande nummer gratis!

Prata försäkring med lokala

ombudet Kjell Gunnarsson

Värm er med kaffe, kringla och pepparkaka

i hembygdsstugan eller korv och bröd vid

stockelden. Köp gärna rågmjöl.

Bildspel från Vråen med Oskar och Hanna

Johanssons bilder, där många personer

igenkänns, samt andra bilder från socknen.

Utställning - ”Bondens år från vår till höst”

genom en unik samling gamla jordbruksredskap,

tidsepok 1875 - 1950-talet, skapade

av Ingvar Otterström med anknytning till

Tjugaboda torp och familjen Trygg.

Tomten kommer med släden, tar

emot önskelistor och och bjuder

barn och vuxna på en åktur

Hjärtligt välkomna!

10 11

Agunnaryds Hembygdsförening

Öppet kl 09.00 - 14.00

Hantverk

Julklappstips från

lokala hantverkare!

Agunnaryds

Församling

Julkort och julgåva finns hos oss!

SPF-kören sjunger in

Julen kl 16.00

Till förmån för Världens barn

säljs julkransar och hembakat

Lotterier


Älgjakten 2012

Älgjägarens julafton var i år den 8 oktober då årets älgjakt startade. Inför

jakten misstänktes en nedgång av stammen då färre älgar varit synliga.

Därav minskades tilldelningen något.

En förklaring till den upplevda minskningen torde vara att Gudrunhyggena nu har växt upp

så pass att man ej längre ser ut över dem. Efter 14 dagars jakt rapporterar jaktlagen att älgtillgången

är ungefär samma som under 2011.

Tilldelningen inför årets jakt uppgick till 1 vuxen/450 hektar och 1 kalv/300 hektar. Med detta

tilldelades totalt 76 älgar (29 vuxna och 47 kalvar). Efter 14 dagar in på älgjakten har totalt 49

älgar fällts (9 hondjur, 10 tjurar och 30 kalvar). Älgjakten kommer att pågå till den 31 januari

2013 och först då kan vi utföra den slutgiltiga summeringen av tillgång och avskjutning.

Nytt för i år är att Hokadals jaktlag har införlivats i Agunnaryds Älgskötselområde vilket

medför att den totala arealen inom området uppgår till 14 400 hektar.

Lag Vuxna Kalv Summa

Ryd/Lammakulla 3 6 9

Bråna 2 4 6

Tjurkö 3 3 6

Rönnäs 3 0 3

Muggeboda/Långhult 2 4 6

Stavhult 1 3 4

Stensnäs/ Tranebro 2 1 3

Elmtaryd 1 2 3

Åståkra 0 0 0

Bockaboda 0 1 1

Nockarp 1 2 3

Målensås 0 1 1

Vedåsa/Liden 0 1 1

Hokadal 0 0 0

Marsholm 1 1 2

Kallamo 0 1 1

Brunnsberg 0 0 0

Ljustorp Västra 0 0 0

Frank Johansson

Ordf. Agunnaryds ÄSO

Kånnakören underhöll vid SPF:s medlemsmöte

Vid SPF:s medlemsmöte blev

det en trivsam eftermiddag med

bland annat underhållning av

Kånnakören.

Eftermiddagen började med att man avverkade

de punkter som fanns på föredragningslistan.

Där man föredrog det som hänt i

verksamheten under året fram tills nu.

Kommande aktiviteter är nu studiecirklar

om bland annat Skagen och en gemensam

tillsammans med hembygdsförening där

man skall hjälpa till i uppgraderandet av en

nytryckning av torparboken.

Vid mötet fick ”klistrargruppen” mottaga

uppskattning från kyrkorådets ordförande

Birgitta Lindkvist för det arbete de gjort för

att få en smidig lösning på gravstensproblematiken.

Därefter uunderhöll Kånnakören med ett

mycket uppskattat program som lockade

fram många skratt hos publiken.

Eftermiddagen avslutades sedan med att

Ljungbypolisen Elisabet Lundgren informerade

om tryggheten i vår bygd, där

grannsamverkan har bidragit till att försvåra

för de kriminella. Elisabet framhöll

framförallt en mentor som gör en stor

sammanhållande insats och som finns

här i Agunnaryd - ”Tommy Andersson”.

Text: Jan Bjök, Bild: Jan Björk/Gunvor Karlsson

I Småland har

vi börsen

i bakfickan

Ibland Ibland är är det det tryggast tryggast att att ha ha sina sina pengar pengar på på ett ett sparkonto sparkonto hos hos en en bank bank som som

inte tar onödiga risker.

Med våra sparkonton får du se dina pengar växa säkert och stabilt. Till

räntor räntor som som är är bland bland de de bästa bästa på på marknaden. marknaden. Välkommen Välkommen till till en en trygg trygg bank. bank.

Öppna ditt konto på www.ikanobank.se eller ring 0476-88000.

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin för belopp upp till 500.000 kr, eller om det är högre, det belopp i kronor

som motsvarar 50.000 euro. Beloppet betalas ut till dig av Riksgäldskontoret inom tre månader om banken skulle försättas i konkurs.

www.ikanobank.se

Världens

småländskaste bank!

12 13


Världens Barn Gala i Matöppet

Lördagen den 20/10 hade Agunnaryds

Rödakorskrets i samarbete

med Matöppet liksom

tidigare år anordnat en festlighet

i affären till förmån för Världens

Barn.

Till Röda korsets samling kom ett 50-tal personer

under två timmar. Judit i affären bjöd

på kaffet och Röda korset på tårta. Tårtorna

var gjorda av Elise Tårtor.

Tjurkös egen speleman Sivert ”på Nybo”

bjöd på vacker dragspelsmusik. Många företag

både i Agunnaryd och närliggande orter

hade sponsrat med pengar och lotterivinster.

Dragning gjordes i motionslotteriet från

oktober 11 – september 12. Vinnarna i det

”stora lotteriet” fick presentkort från Hemmakväll,

Intersport, MM Living, Matöppet

och Önskabutiken.

Sivert Gunnarsson underhöll med dragspelsmusik medan många smakade på tårtorna som

Elise Elf gjort och som Röda Korset bjöd på

Agunnarydsstiftelsen bjuder på biobuss!!

Ta en kompis med dig och följ med biobussen

till Växjö den 16 november.

För mer information gå in på

https://www.facebook.com/home.php#!/

groups/221583047968096/

eller ring Liz på 0738250088

Sparbössorna inbringade 2330 kronor,

sponsringen och motionskorten inbringade

brutto 12 942 kronor. Röda Korset tackar alla

generösa sponsorer som skänkt pengar och

vinster. Tack även till Bo-Thomas Nilsson

som gjort den fina affischen och sist men inte

minst tack till alla som skänkt bidrag. Fortsätt

gärna och köp motionskorten

Varmt TACK till alla sponsorer och alla

som lade något i RK-bössan

Bli en blomma när jag dör?

Ebba höll på och mata fåglarna utanför fönstret.

Det var lätta snökorn i luften. Grävlingen

hade gått i ide sedan några veckor. Det fanns

inga tassar i det frostbitna morgongräset längre.

Löven var ihopräfsade och bortforslade.

Det var tack vare barnbarnen som ringt och

frågat om Ebba ville ha någon hjälp i höst.

Ebba var glad över deras omtanke. Hennes

egna pojkar hade alltid så mycket att ordna

med jämt. Nu var det tonåringarna som längtade

efter att få träffa farmor, smaka hennes

hembakade kringlor till det trevliga sprakandet

i vedspisen. När de satt där,frågade en

av dem, berättar Ebba för mig några dagar

senare:” Farmor vad tror du händer med

livet när man dör? Jag tror att kroppen dör

och att själen blir ett djur i nästa liv”. Den

andre tonåringen sa då: ”Men det vet du väl,

farmor tror inte på sånt! Hon tror att man får

det fint hos Gud direkt!” Ebba sa till mig att

det var ett bra samtal med ungdomarna. De

tuggade sina kringlor och var förståndiga i

tankarna. Vi kom att fortsätta samtalet om

vad vi tror på och vad som händer när vi inte

lever längre. Vi var båda av den åsikten att

vi var säkra på att vi skulle bli omhändertagna.

Men vad ska vi tänka om domen då?

Domsöndagen kommer före första advent.

Kan det vara så här: En dag ska seendets

dag komma, dagen då mitt liv blir synligt

för mig i alla dimensioner. Ebba undrar,” Är

det nödvändigt att alla dimensioner måste

läggas fram?” Ja livet ska en dag bli synligt,

det är detta som kallas den yttersta domen.

Det vi kan trösta oss med Ebba och jag är

att Gud aldrig är min motpart utan den som

försöker rädda mig när jag inte förmår älska

som jag borde. Vi är också överrens om att

livet blir ingen blomma i det andra livet, det

blir evigt. Vi står fasta i den uppfattningen och

tror att Jesus besegrat döden för att vi skulle

räddas(bli frälsta).

Uppenbarelseboken 21:4-5 Döden skall inte

finnas mer och ingen sorg och ingen klagan

skall finnas mer. Ty det som en gång var är

borta.

Ljungby

Vi har öppet:

Måndag till Torsdag kl 10:00 - 18:00

Fredag kl.10.00 – 15.00

Tel: 0372-258 00

Tel 0372 - 306 10 (Lagan)

Bank via telefon: 0771 - 22 11 22

Spärr av kort: 08 - 411 10 11

www.swedbank.se

Välkomna!

14 15


Sockenrådet tillsammans

med personal på skolan tittar

på hur vi kan öka attraktionskraften

för vår skola.

Att göra den tex tvåspråkig

är ett alternativ som undersöks.

Elljusspåret är nu uppsatt och sockenrådet har nu tagit bort en

punkt i dagordningen som funnits med i många år vilket känns riktigt

bra!

Ser ni att någon lampa är sänder eller det är något annat som behövs

rättas till i spåret säg till någon av oss i sockenrådet är ni snälla

ska vi försöka rätta till så fort det går.

Vi har börjat fundera på hur nya välkomstskyltar i Agunnaryd kan se

ut och kontakter har tagits för detta ändamål. Med hopp om att vi till

våren har nytt fint välkomnande för alla som kör in i Agunnaryd.

Under Sockenstämman kom det fram att det saknas en offentlig

kompost i Agunnaryd. Ljungby kommun tillhandahåller större sopkärl

för trädgårdsavfall. Mer information om detta finns på kommunens

hemsida www.ljungby.se

Elise Pepparkaksmunsbitar

och glögg 10:-

Beställ ditt julkött i tid.

Vår leverantör är

Holms Kött & Chark

Hemsändning från Agunnaryd på torsdagar.

Beställ på onsdag telefonnummer 0372-690 39

Eller på E-post: lanthandeln@agunnaryd.se

Öppettider

Vardagar 9:30-18:00

Lördagar 9:00-14:00

Söndagar stängt

Ni har väl inte missat vår

nya blomstervägg.

Heidi binder gärna julbuketter

efter dina önskemål

JUDITS

BOKCIRKEL

Torsdag 22/11 kl 18

Torsdag 13/12 Kl 18

Välkomna önskar

Judit med personal

16 17


Grattis Mamma,

Ingrid Karlsson

på 85-årsdagen

önskar alla ungarna med familjer.

Välkomna till Ryssbygården

den 24 november

Julmarknad 13.00-18.00 lokala hantverkare

Konsert inför Advent och Jul kl 15.00 o kl 18.00

Solister: Hanna Elwe, Mari Gustavsson, Johnny Eliasson, Bengt Göransson, Thea

och Alexander,S.E.A.-gruppen, Christer Nilsson(trombone), Ryssby kyrkokör med

Oskar Janner,

Konferenscier: Elisabet Lindow

Entré konsert 175 kr(gröt och macka ingår) Barn under 15 år 50 kr

Konserten sponsras av bygdens företagare

Förköp: Ryssby Bensinstation 0372-40095, Matdesign 0372-40590,Ryssby hotell

0372-40012, Janssons blommor 0372-10360

Arrangörer Bygdegårdsföreningen och Svenska kyrkan i Ryssby

Michelle Wilke 6år! 31/10-2012

Nu har du hunnit fylla 6 år, vår älskade

lilla tös

En viljestark donna med styrka och klös

Men också av ett hjärta så stort och av

kärlek fyllt,

sen den första dagen du anlände

har du våra liv förgyllt!

Du kommer ihåg uppdrag du får,

en tjej man kan lita på,

Full utav bus, lek och pyssel

Som kan flörta och kramas som få.

En liten bängel helt klart med glorian på sné

En tuff liten prinsessa sålänge någon du

känner finns brevé

Men innerst inne försiktig, avvaktande

minsann

Så det är allt tur att vi har varann!!

Med ett rungande grattis har du nu blivit

firad på alla de sätt,

Halloween fest, tomteland och bad

Ända tills du på firande blivit mätt!

Att vi ÄLSKAR dig är ingen hemlighet.

Faktiskt så är det så att du är den bästa

Michelle vi vet!!!

Jätte Grattis Michelle säger vi nu,

nästa gång du firas blir ju när du fyller sju.

Massor med Grattis Kramar och Pussar från

Mamma Madde

Pappa Tomas

Syrran Eleonor och

Brorsan Xander

All uppvaktning

på min födelsedag undanbedes. Bortrest.

DÖPTA

Följande barn

har genom dop i

Agunnaryds församling

fötts på

nytt och inskrivits

i livets bok i

himmelen:

Birger Samuelsson

25 aug: Mira Izza Petronella Östlund

Notstigen 38, Ljungby

8 sept: Tage Christer Kalle Ottosson

Svalvägen 28, Kungsbacka

13 okt: Mollie Daniella Ingegerd Åkesson

Århult Södergård 3, Agunnaryd

Har du metallskrot

liggandes?

Stöd Agunnaryds IF

genom att lämna det

i vår container!

Vi har en container vid Nilssons VVS lager

där du kan lämna metallskrot du vill bli

av med. Du kan lämna det mesta i metall

tex tomma målarburkar, cyklar, trädgårdsmöbler,

redskap, vitvaror (OBS! ej kyl och

frys) mm mm.

Det finns minst 3 bra anledningar till detta:

1. Du blir av med skräpet utan kostnad

2. Du gör en insats för miljön

3. Du stödjer Agunnaryds IF

Så passa på att höststäda hemma!

Tack för ditt stöd!

Ev. frågor besvaras av Rolf Nilsson, tel.

0372-610 86

Agunda-dagen

Föreningar och enskilda som önskar bord,

vid Hembygdsgården.

Kontakta Torsten Nilsson

mobil 070- 327 11 64

All uppvaktning

på min födelsedag undanbedes

Fotbollsavslutning

Söndagen 25/11 är

det avslutning för

Agunnaryd IF:s

ungdomslag. Alla

barn och ungdomar

som tränat och

spelat under året är

välkomna till bygdegården kl. 15.00

AIF bjuder på korv med bröd och alla får

pris.

18 19

Välkomna

Stickcafé

Nästa stickcafé blir

den 21 november.

Då bestämmer vi

om vi ska träffas

även i december.

Stig Petersson

Fåglasång

Agunnaryds församling och Lanthandeln

Lör 17 nov kl 14 Missionsauktion i församlingshemmet Marcus Nilsson

berättar om IM Se annons förra nr. av Allehanda

Sön 18 nov Se Tutaryd eller Ryssby

Mån 19 nov kl 18 Luftgevärsskytte

Ons 21 nov kl 10 Stickcafé i Lanthandeln samt dragning i Motionslotteriet

Tors 22 nov kl 14 Eftermiddagsträff ”Ät rätt och må bra” Se annons

Fre 23 nov kl 19 Modevisning i Bygdegården, se annons

Sön 25 nov kl 10 Gudstjänst Hans Luttrén

Sön 25 nov kl 15 Ungdomsavslutning i Agunnaryds IF, se annons

Mån 26 nov kl 18 Luftgevärsskytte

Lör 1 dec kl 15-17 Julmarknad vid hembygdsgården Se annons

Sön 2 dec kl 10 Adventsgudstjänst H Luttrén Kyrkokör och barnkör Glögg

Lör 8 dec kl 18 Ljungby Musikskolas luciakonsert

Sön 9 dec kl 16 Lucia med kyrkokör och ungdomskör Röda Korset bjuder på

kaffe i församlingshemmet

Tors 13 dec kl 13 SPF:s julfest, se annons

Sön 16 dec kl 16 Barnens luciatåg Avslutning för barnverksamheten i

församlingshemmet med Camilla Lagerstedt Odgaard

Mån 24 dec kl 10 Julbön kring krubban Inga-Maj Einarsson

Mån 24 dec kl 23 Julnattsmässa E Lindow

Sön 30 dec kl 10 Gudstjänst Hans Luttrén

Eftermiddagsträff ”Ät rätt

och må bra”

Mari Liljedahl Bergenholtz, sjuksköterska som

startat restaurang ”Maris mat”, kommer för att pratar

om hur man kan äta gott/rätt och må bra.

Vi träffas i Församlingshemmet den 22 november

kl. 14.

Vi bjuder på ”meraftonskaffe”

Agunnaryds församling


Ljungby

www.ronetts.se

Agunnaryds Sockenråd

Årets utvecklingsgrupp

2010 i Sverige

Ewalds Åkeri i

Agunnaryd AB

Vi sponsrar

Agunnaryds

Kolarförening

Agunnaryds

LRF-avdelning

Davids Frisersalong

Älmhult 0476-123 90

Heurlinska Stiftelsen

Marsholm

Agunnaryds

Centeravdelning

LARSSONS

STENHUGGERI

Steve Jönsson

0372-131 63 070-6112596

Agunnaryds

Församling

More magazines by this user
Similar magazines