Orust Grafisk profil.pdf - Orust kommun

orust.se

Orust Grafisk profil.pdf - Orust kommun

Grafisk profil

för Orust kommun


Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt och

inåt ska samlas. Logotypen skapar

den visuella identiteten och ger

kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs för

att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehåller

regler för den grafiska utformningen

jämte riktlinjer och exempel på olika

tillämpningar. Dessa ska ses som en

hjälp i marknadsföringen av Orust

kommun.

Orust i oktober 2007

Anders Hygrell

Kommunstyrelsens ordförande


Historik

K o m m u n v a p e n f r å n 1 9 8 3

Orusts östra och Orusts västra härader

ägde 1664 ett gemensamt sigill, vilket

jämte Tjörns härads sigill är de äldsta

från landskapet med utsatt årtal.

Omskriften lyder: "SIGILLVM-TERRI-

TORY-OVRVVST-1664". En senare

variant har omskriften "Oroust häraders

signete-A:1710". I båda syns tre i

s-formade krokar hängande fiskar.

De tre fiskarna har överförts till

Orusts kommunvapen. Men eftersom

varken 1664 eller 1710 års fiskar med

S i g i l l f r å n å r 1 6 6 4

K o m m u n v a p e n o c h l o g o t y p m e d f ö r l ä n g d a v å g l i n j e r.

F ä r g - o c h s v a r t v e r s i o n f a n n s i d e s s a t v å u p p s t ä l l n i n g a r.

säkerhet kunde artbestämmas blev det

nya vapnets fiskar långor. Detta också

för att det ännu förekommer torkning

av långa på klipporna i Mollösund.

Våglinjen i vapnet symboliserar

havet som omger Orust på alla sidor.

Eklövskransens form är kommunnamnets

första bokstav "O", och erinrar

också om den rika ekvegetationen som

fordom fanns på Orust och som haft

stor betydelse för den 1000-åriga

båtbyggeritraditionen.

Orusts kommunvapen antogs av

kommunfullmäktige 1983 och registrerades

av Kungliga Patent- och registreringsverket

samma år med följande

heraldiska beskrivning. "I blått fält av

en vågskura bildad stam av silver och

därovan tre stolpvis ställda och bjälkvis

ordnade långor av silver och med krok

av guld i munnen inom en sluten

ekbladskrans av guld".

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 1


Vapenskölden

Orust kommunvapen är komplicerat

och detaljrikt. En anpassning för användning

i moderna medier har gjorts

av Riksarkivets heraldiska konstnär.

Det nya vapnet består av två färger

(silver är ersatt med vitt). Den blå heter

PMS 307 och den gula PMS 108.

2 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

O r u s t _ V a p e n B l a c k . e p s

Vapnet finns i färgversionerna PMS

och CMYK samt i svart och i rasterton.

Skölden ingår som en del i logotypen.

Som framgår i denna manual

kan skölden användas på flagga och

standar samt som rastrerat dekorelement

i exempelvis annonser.

O r u s t _ V a p e n P M S . e p s

O r u s t _ V a p e n C M Y K . e p s

O r u s t _ V a p e n 1 5 % . e p s


Logotypen

Orust kommuns logotyp består av

tre delar; vapenskölden, ordet Orust

kommun skrivet med speciell typografi

och våglinjen (enbart vapenskölden är

alltså inte logotypen). Den inbördes

relationen mellan sköld, text och våg

får inte förändras. Logotypen är ett låst

objekt och förekommer enbart i denna

uppställning. Som en- och tvåfärgsvariant

samt i svart och vit version.

Båda färgvarianterna finns i PMS och

som CMYK-version (för fyrfärgstryck).

Alla logofilernas namn är här angivna

och finns både för PC och Mac.

O r u s t _ P M S . e p s

O r u s t _ C M Y K . e p s

O r u s t _ B l u e P M S . e p s

O r u s t _ B l u e C M Y K . e p s

O r u s t _ B l a c k . e p s

O r u s t _ W h i t e . e p s

M i n s t a s t o r l e k f ö r a t t

å t e r g e l o g o t y p e n ä r

3 0 m m

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 3


Frizoner

X

För att skapa maximal uppmärksamhet

behövs en frizon. Ett område där

ingen annan text får placeras, där

logotypen får ”andas”. Den versala

X-höjden anger måtten runt om för

frizonen. Detta är den allmänna

Färger

De valda färgerna i logotypen är de

två PMS-toner som redovisas här

ovan. Fyrfärgsblandningar anges

också med CMYK-värden. Logoversioner

i svart och vitt finns också.

Inga andra färger får förekomma.

4 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

X

X

O R U S T B L A

O R U S T G U L

regeln för logotypen. Undantagen

är om logotypen innehåller verksamhetsnamn

och för adressraden på

exempelvis kuvert.

P M S 3 0 7

C M Y K ( f ö r 4 - f ä r g )

1 0 0% c y a n

20% m a g e n t a

0 % g u l t

1 5 % s v a r t

P M S 1 0 8

C M Y K ( f ö r 4 - f ä r g )

0 % c y a n

5 % m a g e n t a

1 0 0 % g u l t

0 % s v a r t

X

X


Typografi

N I V Å 1

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z å ä ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ & ? ! ( . , ; : )

a b c d e f g h i j k l m n

A B C D E F G H I J K L M N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a b c d e f g h i j k l m n

A B C D E F G H I J K L M N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a b c d e f g h i j k l m n

A B C D E F G H I J K L M N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Y R I A D R E G U L A R

A n v ä n d s e n b a r t f ö r t i l l ä g g s t e x t e r t i l l l o g o t y p e n

( h a n t e r a s a v I n f o r m a t i o n s a v d e l n i n g e n p å O r u s t k o m m u n )

N I V Å 2

o p r s t u v w x y z å ä ö

O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

0 @ & ? ! ( . , ; : )

M Y R I A D L I G H T & B O L D

A n v ä n d s f ö r c e n t r a l t p r o d u c e r a d e t r y c k s a k e r o c h s k y l t a r

( h a n t e r a s a v I n f o r m a t i o n s a v d e l n i n g e n p å O r u s t k o m m u n )

B R Ö D T E X T E R

o p r s t u v w x y z å ä ö

O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

0 @ & ? ! ( . , ; : )

G A R A M O N D R E G U L A R & B O L D

A n v ä n d s f ö r b r ö d t e x t e r i a n n o n s e r o c h t r y c k s a k e r

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z å ä ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ & ? ! ( . , ; : )

För att förstärka den grafiska profilen

är det viktigt att vara konsekvent i

användandet av typografin.

Här redovisas de olika nivåer som

anger hur de olika typsnitten ska

användas.

Nivå 1 och 2 avser typsnittsfamiljen

Myriad och hanteras enbart

G A R A M O N D K U R S I V

A n v ä n d s f ö r b r ö d t e x t e r i t r y c k s a k e r

N I V Å 3

o p r s t u v w x y z å ä ö

O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

0 @ & ? ! ( . , ; : )

A R I A L N O R M A L & F E T

A n v ä n d s f ö r e n k l a r e t r y c k s a k e r o c h P o w e r p o i n t - p r e s e n t a t i o n e r

av Orust kommuns Informationsavdelning.

Brödtextstilarna är genomgående

av typsnittet Garamond.

Nivå 3 avser typsnittet Arial som

används på enklare trycksaker och på

Powerpoint-presentationer

Se också ytterligare anvisningar på

andra sidor i denna manual.

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 5


Logotypen med verksamhetsnamn

För den hierarkiska uppställningen

till Orust kommuns logotyp är

underraden skriven med halv X-höjd

och placerad i linje med sköldens

underkant (som exemplet här ovan

visar). Typsnittet heter Myriad

Regular och är utspärrat till 10.

6 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

p l a c e r a s i l i n j e

Vuxenutbildningsenheten

Vuxenutbildningsenheten

Räddningstjänsten

Underraden har samma uppställning

för långa och korta ord.

Nota bene: Underraden kan aldrig

vara längre än våglinjen. Långa underord

förkortas.

1 / 2 X - h ö j d

X

X


Visitkort

5 m m

5 m m

Visitkorten har liggande uppställning

och formatet är 55 x 90 mm. Typsnittet

för brödtexten är Myriad

Light (och Bold för www-adressen)

med grader och placering som mallen

här ovan visar. Visitkortet har med

Ronny Svensson

I N F O R M A T I O N S S E K R E T E R A R E

Centrumhuset, Åvägen 2-6 473 80 Henån

tel 0304 -33 41 98 fax 0304-33 41 85 mobil 0702 20 23 22

e-post: ronny.svensson@orust.se www.orust.se

Vuxenutbildningsenheten

Lars Berntsson

R E K T O R

Centrumhuset, Åvägen 2-6 473 80 Henån

tel 0304 -33 42 25 fax 0304-33 41 41

e-post: lars.berntsson@orust.se www.orust.se

Ronny Svensson

I N F O R M A T I O N S S E K R E T E R A R E

Centrumhuset, Åvägen 2-6 473 80 Henån

tel 0304 -33 41 98 fax 0304-33 41 85 mobil 0702 20 23 22

e-post: ronny.svensson@orust.se www.orust.se

p l a c e r a s i l i n j e

mobilnummer (men inte hemtelefonnumret).

Rekommenderad papperskvalitet

är vit Elfenbenskartong 210 g.

l o g o t y p b r e d d : 5 5 m m

( 2 5 % a v o r i g i n a l f i l e n )

M y r i a d L i g h t 1 1 p

M y r i a d L i g h t 7 p

( k a p i t ä l e r u t s p ä r r a t t i l l 3 0 )

M y r i a d L i g h t 8 / 1 1 p

( p l a c e r a s 3 m m f ö r e )

M y r i a d B o l d 8 p i b l å t t

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 7


Brevpapper

3 0 m m f r å n

u n d e r k a n t

Brevpappret har logotypen placerad

10 mm från överkant och 20 mm

från vänsterkant. Adressraderna är

placerade 30 mm från underkant. På

sidan 9 redovisas brepappret i full

skala och med skrivanvisningar.

8 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

Orust kommun

P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T B A N K G I R O

473 80 Henån Centrumhuset 0304 -33 40 00 kommun@orust.se 645-8368

Åvägen 2-6 H E M S I D A O R G . N R

www.orust.se 212000-1314

Alla adressuppgifter är gemensamma

för kommunen. Personliga uppgifter

skrivs och placeras under logotypen.

Datum


Diarienummer

M y r i a d B o l d 9 p i b l å t t

M y r i a d B o l d 8 p u n k t e r

k a p i t ä l e r u t s p ä r r a d e t i l l 3 0

M y r i a d L i g h t 8 / 1 2 p u n k t e r

6 5 % s t o r l e k

Rekommenderad papperskvalitet

är Stora Fine Preprint 90 g som är ett

arkivbeständigt papper.


Orust kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Andersson

tel 0304-33 44 00

fax 0304-33 41 85 Orust kommun

e-post: anna.andersson@orust.se Ronny Svensson

473 80 Henån

Brevmall för Orust kommun

För uppställning av brevpapprets utskrift föreslås typsnittet Garamond (helst Adobeversionen).

Ett av de tidlösa, lättlästa och vackra typsnitten. Graden är 11 punkter och kägeln (radavståndet)

är auto. Brevet börjar tre blankrader ner från adressraderna och 40 mm från vänsterkant.

Placeringen är i linje med logotypens O som i Orust kommun. Den totala satsbredden är 150

mm. Rubriken är boldversionen av Garamond och i 11 punkters storlek. Placeringen är en blankrad

före brödtexten.

Personliga uppgifter såsom verksamhet, namn, titel, direkttelefonnummer, fax och e-postadress placeras

under logotypen och i linje med O:et i Orust kommun. Dessa sättes med Garamond

kursiv och i 10 punkter.

Lämna en blankrad vid nytt stycke. Långa brev fortsätter på brevpapprets sidan 2 med samma

marginaler och satsbredd som på sidan 1. Sidan 2 har enbart vapenskölden i litet format placerad

uppe till vänster. Brevstarten här är 20 mm under skölden.

På sidan 1 är logotypen placerad 10 mm från överkant och 20 mm från vänsterkant. Logotypens

breddmått är 79 mm och i färgversion.

Med vänliga hälsningar

Anders Bodebeck

Grafisk formgivare

P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T B A N K G I R O

473 80 Henån Centrumhuset 0304 -33 40 00 kommun@orust.se 645-8368

Åvägen 2-6 H E M S I D A O R G . N R

www.orust.se 212000-1314

Datum


Diarienummer

2007-06-12 123456-7


Kuvert &

Korrespondenskort

C 4 C 5

Kuverten finns i storlekarna C4

och C5. Den senare även med fönster.

Logotypen är placerad i övre

vänstra hörnet. Adressraden är satt

med Myriad Light i 10 punkter på

C4 och med 9 punkt på C5.

1 0 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

473 80 Henån

K u v e r t o c h k o r r e s p o n d e n s k o r t

h ä r i 7 5 % s t o r l e k

473 80 Henån

Rekommenderat kuvertval är vita

Mailman.

Korresondenskortets format är

stående A6 (105 x 148 mm) med

typografi och grader lika med visitkortets.

Korten blockas om 50 blad

Centrumhuset, Åvägen 2-6 473 80 Henån tel 0304-33 40 00

e-post: kommun@orust.se www.orust.se

och rekommenderad papperskvalitet

är 120 g Multioffset.


Faxsida

A l l t e x t ä r s a t t

m e d M y r i a d B o l d

Faxsidan har den svarta logotypen

placerad 10 mm från överkant och

20 mm från vänster och breddmåttet

är 79 mm. Mallen för faxsidan är

centralt producerad och finns som

elektronisk fil och för pappersutskrift.

T I L L

FA X

Ä R E N D E

D AT U M

A N TA L S I D O R I N K L U S I V E D E N N A S I D A

F R Å N D I R E K T T E L

F A X M E D D E L A N D E

O r u s t k o m m u n , 4 7 3 8 0 H e n å n , t e l 0 3 0 4 - 3 3 4 0 0 0 , f a x 0 3 0 4 - 3 3 4 1 8 5

e - p o s t : k o m m u n @ o r u s t . s e w w w . o r u s t . s e

M E D D E L A N D E :

Fa x s i d a n h ä r i 6 5 % s t o r l e k

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 1 1


Annonser

P L A T S A N N O N S E R

Kommunstyrelseförvaltningen/

Kanslienheten söker

Kanslist

Exempel på stående och liggande

platsannonser. Placeringen av texten

är i linje med O:et i Orust. Brödtexten

är satt med Garamond regular

och kursiv och Myriad Bold för

rubriker. www-adressen är en viktig

signal och sättes med Myriad Bold.

1 2 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

Tillsvidare 50 % ref nr 2008: 30

För fullständig annons gå in på vår hemsida

eller ring kanslichef Anna Andersson

tfn 0304- 33 40 00. Välkommen med din

ansökan senast den 2008-03-06 till:

Orust kommun,

kommunstyrelseförvaltningen, personalenheten

473 80 Henån

www.orust.se

Sociala omsorgsförvaltningen söker

Social omsorgshandläggare

Tillsvidare 100 % ref nr 2008: 25

För fullständig annons gå in på vår

hemsida eller ring verksamhetschef

Anna Andersson tfn 0304- 33 40 00,

mobil 0702-33 40 00.

Välkommen med din ansökan

senast den 2008-02-28 till:

Orust kommun,

kommunstyrelseförvaltningen,

personalenheten,

473 80 Henån

www.orust.se

Ramen runt om är i 0,2 punkters

tjocklek. För annonser i färg används

den Orustblå på rubriker och www.

Använd också gärna den rastrerade

vapenskölden som blickfång för att

öka uppmärksamheten på annonsen.

Orust är västkustens största ö belägen

cirka 6 mil norr om Göteborg.

Kommunen har drygt 15 000 invånare

men på sommaren mångdubblas antalet.

Kommunens administration är indelad i

tre förvaltningar med ca 1 200 anställda.


Ö V R I G A A N N O N S E R

K U N G G Ö R E L S E R

Samråd

ÖP 2007

Översiktsplan för Orust kommun

Den grafiska profilen är den ram inom

vilken all information utåt och inåt ska

samlas. Logotypen skapar den visuella

identiteten och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i behandlingen

av logotypen krävs för att skapa

kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehåller regler

för den grafiska utformningen jämte riktlinjer

och exempel på olika tillämpningar.

Dessa ska ses som en hjälp i marknadsföringen

av Orust kommun.

Kommunstyrelsen

Den stora ön i väst

Orust är Sveriges tredje

och västkustens största ö

belägen cirka 6 mil norr om

Göteborg och tre mil söder

om Uddevalla.

Kommunen har drygt

15 000 invånare men på

sommaren mångdubblas

antalet.

Näringslivet domineras

av båtbyggande och karaktäriseras

av småskalighet

och entreprenörskap.

Kommunens administration

är indelad i tre

förvaltningar med ca

1 200 anställda.

Kommunfullmäktige

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten

och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs

för att skapa kontinuitet och

tydlighet.

www.orust.se

Enklare annonser har typsnittet

Arial för rubriker och Garamond för

underrubriker och övrig text

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 1 3


Skyltar

Vux-enheten

Komvux och

Gymnasieutbildning

Exempel på olika skyltuppställningar

för utomhusbruk. Hänvisningsskyltar

har logotypen “öronmärkt” i vänstra

hörnen och alla texter är satta med

Myriad Bold.

1 4 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

Välkommen till

Orust kommun

Dagrehabilitering

Reception

Kommunstyrelse


Mall för tjänsteskrivelser

För all extern korrespondens gäller

brevpapprets uppställning och

typografi. För språkliga regler se

Skrivlådans anvisningar.

Typografi och grader framgår av

ovanstående exempel. Den svarta

logotypen används här i storlek och

placering som på brevpappret.

Datum Diarienummer

Barn- och utbildningskontoret

Anna Andersson

tel 0304-33 41 16

fax 0304-33 41 05 Barn- och utbildningsnämnden

e-post: anna.andersson@orust.se

Rubrik /Garamond bold och med 13 punkters storlek. OBS ej understrykningar!/

Bakgrund /alla underrubriker med Garamond bold och med 11 punkters storlek/

En tjänsteskrivelse behöver oftast delas upp i underrubriker.

Uppställningen med Garamond regular och i 11 punkter och avsändartexten med

Garamond kursiv i 10 punkter följer brevmallen.

Syfte

Brödtexten kan bestå av flera stycken under samma rubrik. Rak vänstermarginal gäller.

En radmatning mellan styckena.

Bedömning

Under denna rubrik kan tjänstemannen göra utvikningar.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att xxx xxxxxx - förslaget ska formuleras så att det kan bli direkt överförbart

som nämndens beslut i protokollet.

att det ska vara en radmatning mellan varje att-sats.

ORUST KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Namn

Förvaltningschef

2007-06-12 123456-7

Orust kommun

P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T B A N K G I R O

473 80 Henån Centrumhuset 0304 -33 40 00 kommun@orust.se 645-8368

Åvägen 2-6 H E M S I D A O R G . N R

www.orust.se 212000-1314

6 5 % s t o r l e k

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 1 5


Orustkommunikén

M y r i a d B o l d 1 1 / 1 4 p

M y r i a d B o l d 8 / 1 4 p

G a r a m o n d 9 / 1 4 p

M y r i a d B o l d 4 0 p

G a r a m o n d 9 p

M y r i a d B o l d k a p i t ä l e r

8 p u t s ä r r a d e t i l l 5 0

G a r a m o n d 8 p

Orustkommunike’n är kommunens

informationsblad och utkommer en

gång i månaden. Tre spalter och med

typografi och grader som exemplet här

ovan visar. Satsbredden är 150 mm

och med 8 mm mellan spalterna

1 6 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

Fullmäktige fastställer

2007 år budget

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas.

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten

och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs

för att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehålller

regler för den grafiska utformningen

jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa

ska ses som en hjälp i marknadsföringen

av Orust kommun.

Fullmäktige fastställer

2007 år budget

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas.

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten

och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs

för att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehålller

regler för den grafiska utformningen

jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa

ska ses som en hjälp i marknadsföringen

av Orust kommun.

Mät radon i bostaden

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas.

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten

och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs

för att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehålller

regler för den grafiska utformningen

jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa

ska ses som en hjälp i marknadsföringen

av Orust kommun.

Nya kommunfullmäktige

sammanträder

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas.

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten

och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs

för att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehålller

regler för den grafiska utformningen

jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa

ska ses som en hjälp i marknadsföringen

av Orust kommun.

Fullmäktige fastställer

2007 år budget

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas.

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten

Baksidan har samma spaltupplägg.

Orustlogotypen är där ersatt med

enbart vapenskölden (i svart) och har

inte med ordet Orustkommunikén

och adressraderna.

och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs

för att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehålller

regler för den grafiska utformningen

jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa

ska ses som en hjälp i marknadsföringen

av Orust kommun.

Notera...

Den grafiska profilen är den ram

inom vilken all information utåt

och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten

och ger kommunen ett ansikte.

Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs

för att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehålller

regler för den grafiska utformningen

jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa

ska ses som en hjälp i marknadsföringen

av Orust kommun.

Öppna nämndssammanträden

G a r a m o n d k u r s i v 9 p

M y r i a d B o l d 1 2 p

Den grafiska profilen

är den ram

Logotypen skapar den

visuella identiteten

Konsekvens och

känslighet

Den visuella identiteten och

ger kommunen

Den grafiska profilen är den

ram inom vilken all information

utåt och inåt.

O R U S T K O M M U N I K E N

ges ut av Orust kommun Kommunstyrelsekontoret

tel 0304-33 41 98 e-post: ronny.svensson@orust.se

www.orust.se e-post: kommun@orust.se tel växel 0304-33 40 00 fax 0304-33 41 85

Aktuellt från kommunen

Nr. 7 aug 2007

Orustkommunikén

6 5 % s t o r l e k


Powerpoint

A l l t y p o g r a f i m e d

A r i a l f e t o c h n o r m a l

www.orust.se

Osäkert läge

Väldiga

informationsflöden

Medierna

snabbare

Powerpointpresentationer har den

vita logotypen placerad till höger i

sidfoten längst ner på sidan. Det blå

fältet (PMS 307) innehåller också

www-adressen och sidfotens höjdmått

är 20 mm.

Krisen och bilden av krisen

måste hanteras parallellt

Krishantering Snabba förlopp

Motstridiga budskap

och uppfattninga

www.orust.se

Objekten har typsnittet Arial fet

för rubriker och Arial normal för

övriga texter. Tänk på att “dra på”

bilder och att inte använda för

långa texter på de enskilda sidorna.

Många nya aktörer

Organisationen

omskakas

Krav på flexibilitet

och improvisation

Krisens beståndsdelar

Cirka 70 % av hanteringen

av en olycka är information

Information

Arbetet med olyckan

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 1 7


Allmänt om trycksaker

Balansräkning

Koncern Koncern

Befolkning och byggande

Koncern

Mkr 2007 2006 2005 2007 2006 Den grafiska 2005 profilen är den ram inom vilken all

information utåt och inåt ska samlas. Logotypen

T I L L G A N G A R

skapar den visuella identiteten och ger kommunen

Anläggningstillgångar

ett ansikte. Konsekvens och känslighet i behand-

Den grafiska profilen är den 0 0 0 0 0 lingen av0logotypenkrävsförattskapakontinuitet Ram inom vilken all information utåt

och tydlighet. Denna handledning innehåller regler

Logotypen skapar den visuella identiteten 419,5 396,9 342,6 757,3 710,9 för den 650,8 grafiska utformningen jämte riktlinjer och

Konsekvens och känslighet i behandlingen 15,1 14,0 13,2 16,5 14,5 exempel 13,4på

olika tillämpningar. Denna handled-

skapar den visuella

ning innehåller regler för den grafiska utform-

Denna handledning innehåller regler för 4,9 4,9 4,9 4,6 4,6 ningen7,8 jämte riktlinjer och exempel på olika till-

exempel på olika tillämpningar

ämpningar. Dessa ska ses som en hjälp i marknads-

Dessa ska ses som en hjälp 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0

föringen av Orust kommun.

Summa anläggningstillgångar 439,5 418,8 363,7 778,4 733,0 675,0

Näringslivet och arbetsmarknaden

Omsättningstillgångar

Den grafiska profilen är den ram inom vilken all

Den grafiska profilen är den 0 0 0 0 0 information 0 utåt och inåt ska samlas. Logotypen

Ram inom vilken all information utåt

skapar den visuella identiteten och ger kommunen

Logotypen skapar den visuella identiteten 419,5 396,9 342,6 757,3 710,9 ett ansikte. 650,8 Konsekvens och känslighet i behand-

Konsekvens och känslighet i behandlingen 15,1 14,0 13,2 16,5 14,5 lingen13,4 av logotypen krävs för att skapa kontinuitet

och tydlighet. Denna handledning innehåller regler

Summa tillgångar 439,5 418,8 363,7 778,4 733,0 för den 675,0 grafiska utformningen jämte riktlinjer och

exempel på olika tillämpningar. Dessa ska ses som

E G E T K A P I T A L

en hjälp i marknadsföringen av Orust kommun.

Summa eget kapital 439,5 418,8 363,7 778,4 733,0 Dessa 675,0 ska ses som en hjälp i marknadsföringen av

Den grafiska profilen är den 0 0 0 0 0 Orust kommun. 0 Konsekvens och känslighet i

behandlingen av logotypen krävs för att skapa kon-

Avsättningar

tinuitet och tydlighet. Dessa ska ses som en hjälp i

Den grafiska profilen är den 0 0 0 0 0 marknadsföringen 0 av Orust kommun. Konsekvens

Ram inom vilken all information utåt

och känslighet i behandlingen av logotypen krävs

Logotypen skapar den visuella identiteten 419,5 396,9 342,6 757,3 710,9 för att 650,8 skapa kontinuitet och tydlighet.

Summa avsättningar 439,5 418,8 363,7 778,4 733,0 675,0

S K U L D E R

Den grafiska profilen är den

Ram inom vilken all information utåt

0 0 0 0 0 0

Logotypen skapar den visuella identiteten 419,5 396,9 342,6

6 O R U S T K O M M U N A R S R E D O V I S N I N G

757,3 710,9 650,8

Summa eget kapital, avsättningar, skulder 439,5 418,8 363,7 778,4 733,0 675,0

Poster inom linjen

Den grafiska profilen är den 0 0 0 0 0 0

Ram inom vilken all information utåt

Logotypen skapar den visuella identiteten 419,5 396,9 342,6 757,3 710,9 650,8

Konsekvens och känslighet i behandlingen 15,1 14,0 13,2 16,5 14,5 13,4

1 6 O R U S T K O M M U N A R S R E D O V I S N I N G

Centralt producerade trycksaker har

typsnittet Myriad Bold för rubriker.

Typografin bidrar till att stärka identiteten.

Orustblå färgplattor och

rubriker är också viktiga signaler.

1 8 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

Om Orust

Inlärning

Den grafiska profilen är den ram inom vilken all

information utåt och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten och ger kommunen

ett ansikte. Konsekvens och känslighet i behandlingen

av logotypen krävs för att skapa kontinuitet

och tydlighet. Denna handledning innehåller regler

för den grafiska utformningen jämte riktlinjer och

exempel på olika tillämpningar. Dessa ska ses som

en hjälp i marknadsföringen av Orust kommun.

Använd gärna obestruket miljömärkt

papper för era trycksaker.

Bilden av Orust

Den grafiska profilen är den ram inom vilken all

information utåt och inåt ska samlas. Logotypen

skapar den visuella identiteten och ger kommunen

ett ansikte. Konsekvens och känslighet i behandlingen

av logotypen krävs för att skapa kontinuitet

och tydlighet. Denna handledning innehåller regler

för den grafiska utformningen jämte riktlinjer och

exempel på olika tillämpningar. Dessa ska ses som

en hjälp i marknadsföringen av Orust kommun.

Den grafiska profilen är den ram inom vilken

all information utåt och inåt ska samlas.

Logotypen skapar den visuella identiteten och ger

kommunen ett ansikte. Konsekvens och känslighet

i behandlingen av logotypen krävs för att skapa

kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehåller regler för den

grafiska utformningen jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa ska ses som en hjälp i

marknadsföringen av Orust kommun.

Konsekvens och känslighet i behandlingen av

logotypen krävs för att skapa kontinuitet och tydlighet.

Denna handledning innehåller regler för den

grafiska utformningen jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa ska ses som en hjälp i

marknadsföringen av Orust kommun.

Denna handledning innehåller regler för den

grafiska utformningen jämte riktlinjer och exempel

på olika tillämpningar. Dessa ska ses som en hjälp i

marknadsföringen av Orust kommun.

U t s k r i f t e r i 5 0 % s t o r l e k .


E N K L A R E T R Y C K S A K E R

Den stora ön i väst A r i a l f e t

Henåns skola

Information om

gymnasieskolan

För enklare trycksaker används

typsnittet Arial fet för rubriker och

Garamond normal för brödtexten.

Trycksaker med utfallande omslag

har logotypen placerad i ljust parti av

bilden. Baksidans avsändarrader har

Torsdagen den 18 oktober kl.18.30 kommer företrädare för

gymnasieskolorna i Dingle, Orust, Tjörn, Stenungsund,

Uddevalla, Processtekniska Gymnasiet i Munkedal, Orust

Praktiska Gymnasium i Ellös och Portalens gymnasium i

Uddevalla till Henåns skola.

centrerad uppställning satta med typsnittet

Arila. Exemplen här ovan visar

förslag på detta.

Orust kommun 473 80 Henån

Centrumhuset, Åvägen 2-6 tel 0304-33 40 00

kommun@orust.se www.orust.se

A r i a l n o r m a l o c h f e t

A r i a l f e t

U t s k r i f t e r i 5 0 % s t o r l e k .

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 1 9


Flaggor

Flagga (med mått lika med svenska

flaggan) har centrerad vapensköld mot

vit botten. Gäller även för standar.

Fordon

Personbilar har logotypen placerad

som exemplet här ovan visar. För lastbilar

och skåpbilar är placeringen

centrerad på framdörren.

2 0 | O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L

F l a g g a m e d

c e n t r e r a d v a p e n s k ö l d

S t a n d a r m e d

c e n t r e r a d v a p e n s k ö l d


Kläder och reklamartiklar

www.orust.se/utbildning

Färgen på profilkläder avgör vilken

logotypvariant som ska användas.

Placeringen på exempelvis pikétröjor

är på ärmen eller vid hjärtat. För

E-post avsändare

För uppställning av avsändare till

e-postbrev används färgversionen av

logotypen som exemplet här ovan

visar. Typografin är Verdana och i 10

punkters storlek.

arbetsbyxor används den vita

logotypen.

Exemplet på reklampennan visar

hur logotypen kombineras med verk-

Med vänliga hälsningar

Anna Andersson

Handläggare

Orust kommun

473 80 HENÅN

tel 0304-33 40 00

e-post: anna.andersson@orust.se

www.orust.se

Vuxenutbildningsenheten

samhetsnamn. www-adress (satt med

Myriad Bold) är en viktig signal.

Tänk på att inte skriva www-adressen

i direkt anslutning till logotypen.

O R U S T K O M M U N G R A F I S K P R O F I L | 2 1


Logotyper för Orust kommun

Vapenskölden för Orust kommun

För frågor om den grafiska profilen

hänvisas till Informationavdelningen

Orust kommun

O r u s t _ P M S . e p s

O r u s t _ C M Y K . e p s

O r u s t _ B l u e P M S . s e

O r u s t _ B l u e C M Y K . s e

O r u s t _ B l a c k . s e

O r u s t _ W h i t e . s e

O r u s t _ V a p e n P M S . e p s O r u s t _ V a p e n C M Y K . e p s O r u s t _ V a p e n B l a c k . e p s O r u s t _ V a p e n 1 5 % . e p s

Grafisk form & produktion: Bodebeck Grafisk form AB 2007

More magazines by this user
Similar magazines