"Självstyrelse på lokal och regional nivå"Nytt fönster. - Västra ...

vgregion.se

"Självstyrelse på lokal och regional nivå"Nytt fönster. - Västra ...

I EU-sammanhang är egentligen hela Sverige en region. EU:s regionkommitté, som i

rådgivande form skall företräda regionala och lokala intressen i EU-arbetet, har en mycket

heterogen sammansättning och domineras av representanter för regioner och delstater, mycket

annorlunda och betydligt större än de små landsting och primärkommuner som de svenska

representanterna företräder.

I konstitutionell mening har regionbegreppet lyst med sin frånvaro i Sverige och termen

förekommer inte lagtekniskt, varken i regeringsformen, kommunallagen eller vallagen, som

endast talar om kommun resp. landsting och län för landets indelning. Genom ett särskilt

riksdagsbeslut får landstingen Skåne och Västra Götaland använda termen region, för att

markera deras särskilda befogenheter genom gående försöksverksamhet med vidgad

regional självstyrelse.

Detta har dock lika ofta vållat missförstånd som klargöranden. Ett vanligt missförstånd är att

det förekommer både landsting och regioner i dessa försökslän. Allt talar för att regionbegreppet

bör användas med stor försiktighet i Sverige. (Jfr Sören Holmberg, Nya gränser.

Skåne (2006)).

EU:S PÅVERKAN

EU:s verkan svenska kommuner och landsting är av både rättslig och politisk-kulturell

art. Via sin lagstiftning integrerar EU medlemsländernas ekonomier i en gemensam marknad,

varigenom nationella hinder avskaffas till förmån för en fri rörlighet för varor, tjänster, personer

och kapital.

Marknadslagstiftningen syftar till att avreglera och konkurrensutsätta nationella verksamheter

och förbjuda nationella lagar och förvaltningsåtgärder som står i konflikt med den inre

marknadens principer. EU:s upphandlingsdirektiv har en viktig funktion i detta avseende. EGdomstolens

domar utsträcks härigenom till områden som för närvarande i huvudsak tillhör

medlemsstaternas lagstiftningskompetens. Därmed verkas i hög grad svenska kommuner

och landsting.

EU:s regelverk samordnar medlemsstaternas lagar och åtgärder för att värna olika sociala och

miljöpolitiska värden och mål. EU:s bestämmelser fastställer legala skyldigheter för

medlemsstaterna i form av bindande gränsvärden och skyddsnivåer genom ofta kostsamma

provtagningar och uppgiftslämnande.

Den kommunala sektorn verkas enligt Statskontorets rapport också politiskt-kulturellt av

EU:s olika ekonomiska stödprogram. Dessa har i viktiga avseenden inspirerat och förstärkt den

lokala och regionala utvecklingen, men deras sammantagna effekter förändrar i betydande grad

förutsättningarna för kommunernas och landstingens huvuduppgifter. Kommunerna blir den

sista förvaltningslänken med tillämpning av EU:s lagstiftning den svenska lokala nivån.

Intresset för svenskt kommunalt deltagande i EU-projekten har numera minskat grund av

deras komplexitet och bristande användbarhet för svenska förhållanden.

En betydande politisk-kulturell verkan kommuner och landsting sker i ökande grad

genom den sk öppna samordningsmetoden och liknande frivilliga systematiska samarbetsformer,

bl a hälso- och sjukvårdens område. Genom öppen redovisning och erfarenhets-

36

More magazines by this user
Similar magazines