"Självstyrelse på lokal och regional nivå"Nytt fönster. - Västra ...

vgregion.se

"Självstyrelse på lokal och regional nivå"Nytt fönster. - Västra ...

SUMMERING

Ansvarskommitténs delbetänkande “Utvecklingskraft för hållbar välfärd” (SOU 2003:123) och

regeringens tilläggsdirektiv till kommittén (2004:93) ger viss vägledning om den nuvarande

centrala statsledningens konstitutionella vägval idag. Någon öppning för vidgad kommunal

självstyrelse och mer kommunal demokrati är svårt att utläsa av dessa dokument. Nyckelorden

i delbetänkandet och tilläggsdirektiven är nationella riktlinjer, kontroll och effektivare statlig

styrning av kommuner och landsting, inte att "den kommunala självstyrelsen är en omistlig del

av det svenska folkstyret" som det hette tidigare i det socialdemokratiska partiprogrammet.

Kommunministern Sven-Erik Österberg och Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s)

(även ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen) utvecklar i ett par intressanta och

informativa artiklar samsynta synpunkter hur regeringen och regeringspartiet ser landsting,

regioner och kommuner idag. Dessa två inlägg utgör en god grund för en fortsatt allsidig

diskussion om kommunal och regional självstyrelse och den gående konstitutionella

översynen.

Isaksson (DN 4/2 2005) understryker, att landstingen inte befinner sig i kris utan trots inhemsk

kritik har mycket gott internationellt rykte genom sin allt effektivare vård. Isaksson förordar

fortsatt offentlig vård men menar att de nuvarande landstingen är för små och därför bör

ersättas av större regioner, som utöver sjukvården bör handha även andra viktiga regionala

samhällsfrågor.

Isaksson avvisar både privat och statlig drift av offentliga sjukhus. Det finns inte något förbud

mot privat sjukvårdsverksamhet i Sverige men om finansieringen, menar han, skall ske med

offentliga medel, bör självklart samhället få lägga synpunkter verksamheten.

Isakssons synpunkter den svenska sjukvårdens internationellt goda rykte är korrekta och väl

dokumenterade av forskningen och i litteraturen. Ingen har bättre och mer rörande vittnat om

den svenska sjukvårdens kvalitet, “god vård lika villkor för alla”, än Jerzy Einhorn i Arvid

Lagercrantz professionella och ömsinta radiointervjuer kort före Einhorns bortgång nyligen.

Isakssons aversion mot sjukvården som en god bransch för vinsthungrande försäkringsbolag

och vårdbolag möter inga invändningar inom socialdemokratin. Hans pekande att det inte

finns något förbud mot privata sjukhus är också en nyttig minnelse om att Sverige har lagfäst

näringsfrihet alltsedan 1864, alltså nästan samtidigt med kommunalförordningarnas tillkomst.

Men näringsfrihet innebär inte att vare sig etableringen eller driften av ett företag skall vara

offentligt finansierad.

Isakssons domslut att landstingen är för små är dock överilat. Det landsting som de flesta av

Ansvarskommitténs projekterade kartritare för Sveriges nya indelning slitit i för att stycka är

Hallands läns landsting.

Hallands län med sina 284000 invånare är Sveriges sjunde i storleksordningen, alltså ett av våra

större och blomstrande landsting och uppvisar dessutom den största årliga procentuella

befolkningsökningen av alla landsting i landet.

50

More magazines by this user
Similar magazines