DM-5 DM-3 - Olympus

olympus.co.uk

DM-5 DM-3 - Olympus

DIGITAL

DIKTAFON

DM-5

DM-3

DETALJERADE

BRUKSANVISNING

Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus.

Läs dessa instruktioner för information om hur produkten

används på ett korrekt och säkert sätt.

Ha instruktionerna till hands för framtida användning.

För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar

vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen

innan du spelar in.

SV


SV

2

Introduktion

• Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår

kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer.

• Skärmbilder och bilder av diktafonen som visas i denna bruksanvisning skapades under

utvecklingsarbetet och kan skilja sig från den faktiska produkten. Stor omsorg har lagts

på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det skulle hitta någon

oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice.

• Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust

som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan

än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak

är undantaget.

Varumärken och registrerade varumärken

• IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International

Business Machines Corporation.

• Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Corporation.

• Macintosh och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc.

• microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD Card Association.

• MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson.

• EUPHONY MOBILE TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

• DVM TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

• Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC

Corporation.

• Nuance, Nuance-logotypen, RealSpeak och VoCon är varumärken eller registrerade

varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller

och i andra länder.

• Daisy OK-märket är ett varumärke som tillhör Daisy Consortium.

Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken

eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.


Introduktion

Programvaran i denna produkt innehåller programvara från tredje part. Programvara

från tredje part används under de villkor som fastställs av ägarna eller licensgivarna för

programvaran, under vilka sådan programvara tillhandahålls till dig. Dessa villkor visas nedan.

PCRE LICENCE: PCRE är ett bibliotek med funktioner som kan användas för vanliga uttryck

vars syntax och semantik ligger så nära språket Perl 5 som möjligt. Version 5 av PCRE

distribueras under villkoren i »BSD»-licens som anges nedan. Dokumentationen för PCRE

finns i »doc»-katalogen och distribueras enligt samma villkor som själva programvaran.

Skrivet av: Philip Hazel University of Cambridge Computing Service,

Cambridge, England. Telefon: +44 1223 334714

Copyright (c) 1997-2004 University of Cambridge Med ensamrätt.

Vidare distribution och användning i käll- eller binärform, med eller utan modifieringar,

tillåts under följande förhållanden:

Vidare distribution av källkod måste bevara ovanstående copyrightinformation, denna lista

med villkor och följande friskrivningsklausul.

Vidare distribution av källkod måste bevara ovanstående copyrightinformation, denna lista

med villkor och följande friskrivningsklausul.

Vidare distribution i binärform måste återge ovanstående copyrightinformation, denna lista

med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material

som medföljer distributionen.

Vare sig namnet University of Cambridge eller namnen på dess bidragsgivare får användas

för att rekommendera produkter härledda ur denna programvara utan föregående skriftligt

tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV INNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE »I

BEFINTLIGT SKICK» OCH EVENTUELLA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FRISKRIVS HÄRMED. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA

UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA,

INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, TYPISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE

BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, FÖRLORADE

ANVÄNDNINGSTILLFÄLLEN, DATA ELLER VINSTER ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) OAVSETT

ORSAK OCH OAVSETT ANSVAR, VARE SIG AVTALAT, STRIKT ELLER KRÄNKANDE (INKLUSIVE

VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMIT AV ANVÄNDNING

AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR MEDDELATS INNAN.

SV

3


SV

4

Innehållsförteckning

Introduktion

Säkerhetsföreskrifter............................... 8

Att observera beträffande

användningsmiljön ................................... 8

Hantera diktafonen ........................................ 9

Försiktighetsåtgärder vid hantering

av batteriet ..............................................10

Nätadapter ....................................................11

LCD-skärm .....................................................12

1 Komma igång

Huvudfunktioner ................................... 13

Identifikation av delar ........................... 16

[Home]-menyn ..............................................17

[Recorder]-läge .............................................19

[Music]-läge och [Podcast]-läge .................. 20

[Audiobooks]-läge ........................................21

[Audio Diary]-läge ........................................ 22

Strömförsörjning ................................... 23

Sätta i batteriet ............................................ 23

Ladda batteriet .............................................24

Ladda genom att ansluta till en dator

via USB .................................................... 25

Anslut till en nätadapter med USB-anslutning

(medföljer ej) för att ladda upp .............. 26

Slå på/stänga av strömmen ......................... 28

Knapplås (HOLD) ..................................... 29

Ställa in tid och datum [Time & Date] ...... 30

Ändra tiden och datumet ..............................31

Sätta i och ta ut ett

microSD-minneskort .......................... 32

Sätta i ett microSD-kort ................................32

Mata ut ett microSD-kort ............................. 33

Om mapparna ........................................ 34

Om mappar för röstinspelningar.................. 34

Om mappen för musikuppspelning ............. 35

Om mappen för Podcast-innehåll ................ 36

Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och

textfiler ....................................................37

Om mappen för Audible-innehåll ................ 39

Om mappen för bilder .................................. 40

2 Grundläggande funktioner

Inspelning.............................................. 41

Spela in till en inspelningsmapp ...................41

Ange ett nyckelord före inspelning .............. 42

Rekommenderade inställningar för olika

inspelningsförhållanden ....................... 45

Inspelning med extern mikrofon eller

andra enheter ......................................... 46

Uppspelning........................................... 48

Läge för uppspelningsposition .................... 51

Ställa in en indexmarkering ......................... 53

Ta bort en indexmarkering ............................ 53

Starta upprepad uppspelning

av ljudavsnitt .......................................... 54

Filsökning .............................................. 55

Öppna filsökningen från

[Recorder]-mappen ................................ 55


Funktioner för filsökning

i [Recorder]-mappen .............................. 56

Öppna filsökningen från [Music]-mappen ... 58

Funktioner för filsökning i [Music]-mappen ... 59

Radering ................................................ 62

Radera från filvisningen ............................... 62

Radera från fillistan ..................................... 63

Radera alla filer i en mapp ........................... 64

Radera en mapp ........................................... 65

Radera en del av en fil .................................. 66

3 Menyinställning

Metod för menyinställning ..................... 67

Göra inställningar från [Preferences]

på [Home]-menyn .................................. 67

Utföra menyinställningar under inspelning,

uppspelning och i stoppläge .................. 68

G Rec Menu ................................................ 69

G Play Menu............................................... 73

G LCD/Sound Menu .....................................76

G File Menu ................................................ 77

G System Menu.......................................... 78

G Book Menu ............................................. 81

Ställa in inspelningstypen

[Rec Scene] .............................................. 84

Timerinspelning [Timer Rec] ........................ 85

Innehållsförteckning

Ställa in uppspelningstyp

[Play Scene]............................................. 88

Röstguide [Voice Guide] ............................... 89

Funktion för larmuppspelning [Alarm] ........ 91

Flytta/kopiera filer [File Move/Copy] ........... 95

Dela upp filer [File Divide] ........................... 97

Ändra USB-klass [USB Settings] ................... 98

Formatera diktafonen [Format] ................... 99

Inställningar för schemaläggning

[Audio Diary] .....................................101

Visa kalendern .............................................101

Växla kalendervy .........................................101

Funktioner på kalenderskärmen .................102

Lägga till ett schema ...................................103

Registrera ett röstmemo ............................ 106

Spela upp ljudfiler från schemalistan ........ 108

Redigera schemat ...................................... 109

Radera ett schema ......................................110

Ta bort ett röstmemo ..................................111

Formatera schemat .....................................113

Visa bilder (För DM-5) .............................114

Importera bilder .........................................114

Visa bilder ....................................................115

Radera en bild .............................................116

Använda röstigenkänning (För DM-5) .....118

Använda röststyrning .................................118

Använda röstkommandon ..........................119

Importera DAISY-innehåll (För DM-5) ......120

1

2

3

4

5

6

7

8

SV

5


SV

6

4 Använda Olympus Sonority

Spara filer på en dator ...........................121

Datormiljö ............................................122

Ansluta till en dator...............................123

Ansluta till en dator .....................................123

Koppla bort från datorn ..............................124

Funktioner tillgängliga

i Olympus Sonority ............................125

Installera programvara .........................127

Avinstallera programvara......................129

Använda onlinehjälp .............................130

Använda Olympus Sonority ....................131

Benämningar i fönstret

(Olympus Sonority) ...........................132

Ladda ner röstfiler från diktafonen .......134

Spela en röstfil ......................................136

Använda vågformsredigeringsfunktionen

.......................................137

Använda effekt med en knapptryckning ...137

Ladda upp röstfiler till diktafonen.........138

Om Podcast ...........................................139

Registrera ett Podcast-program .................139

Uppdatera ett program .............................. 140

Hämta innehållet ........................................141

Överföra innehåll till diktafonen ................142

Programguidefunktioner ............................143

Om DAISY (För DM-5) ..............................144

Importera innehåll ......................................145

Uppspelning av innehåll ............................ 146

Överföra innehåll till diktafonen ................147

Innehållsförteckning

Uppgraderingsfunktion ........................148

Funktioner som är tillgängliga

i Olympus Sonority Plus.....................149

Funktioner som är tillgängliga

med insticksprogrammet för

redigering av musik ..........................149

5 Om Windows Media Player

Använda Windows Media Player ............150

Benämningar i fönster ................................150

Kopiera musik från cd-skiva ........................151

Överföra musikfiler till diktafonen .............153

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ..................156

Skapa en spellista (För DM-5) .....................158

6 Om iTunes

Använda iTunes .....................................162

Benämningar i fönster ................................162

Kopiera musik från cd-skiva ........................163

Överföra musikfiler till diktafonen ............ 164

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ..................165

7 Övriga funktioner

Spela låtar i en viss ordning ...................166

Skapa en spellista ....................................... 166

Om ljudböcker .......................................169

Överföra innehåll till diktafonen ................169

Om Text-Tal (För DM-5) ...........................170

Överföra textfiler till diktafonen ................170


Ladda Audible-innehåll .........................171

Installera AudibleManager .........................171

Lägga till en enhet i AudibleManager .........172

Köpa Audible-innehåll ................................172

Överföra Audible-innehåll .....................173

Lyssna på Audible-innehåll med

diktafonen .......................................174

Audible-läge ...............................................174

Uppspelningsposition och avsnitt ..............175

Använda diktafonen i Audible-läge ............176

USB-mikrofon/USB-högtalare ................178

Använda diktafonen som en extern

minnesenhet för en dator .................178

8 Övrig information

Lista med larmmeddelanden .................179

Felsökning ............................................180

Tillbehör (medföljer ej)..........................182

Specifikationer .....................................183

Teknisk hjälp och support ......................186

Innehållsförteckning

1

2

3

4

5

6

7

8

SV

7


SV

8

Säkerhetsföreskrifter

Innan du använder din nya röstinspelare

ska du läsa denna handbok noggrant för

att säkerställa att du vet hur du använder

produkten på ett säkert och korrekt

sätt. Behåll denna bruksanvisning på

en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

• Varningssymbolerna indikerar viktig

information gällande säkerhet. För

att skydda dig själv och andra från

personskador eller skador på egendom

är det viktigt att du alltid läser varningarna

och informationen som ges.

f Fara

Om produkten används utan att

hänsyn tas till informationen som

ges under denna symbol kan det

leda till allvarliga personskador

eller dödsfall.

f Varning

Om produkten används utan att

hänsyn tas till informationen som

ges under denna symbol kan det

leda till personskador eller dödsfall.

f Se upp

Om produkten används utan att

hänsyn tas till informationen som

ges under denna symbol kan det

leda till personskador, skador

på utrustning och förlust av

värdefulla data.

Att observera beträffande

användningsmiljön

• För att skydda högprecisionstekniken

som finns i denna

produkt ska du aldrig lämna

diktafonen på de platser som

anges nedan, oavsett om

produkten används eller förvaras.

• Platser där temperaturen och/eller

luftfuktigheten är hög eller växlar

extremt mycket. I direkt solljus, på

stränder, i låsta bilar eller nära andra

värmekällor (ugn, värmeelement etc.)

eller luftfuktare.

• På sandiga eller dammiga platser.

• Nära brännbara föremål eller

explosiva ämnen.

• På fuktiga platser, till exempel

badrum eller utomhus i regn. Läs

bruksanvisningarna noga när du

använder produkter med vädersäker

utformning.

• På platser där den kan utsättas för

kraftiga vibrationer.

• Låt inte diktafonen falla och

utsätt den inte för kraftiga stötar

eller vibrationer.

• Diktafonen kanske inte fungerar som

den ska om den används på platser

där den utsätts för ett magnetisk/

elektromagnetisk fält, radiovågor

eller högspänning, t.ex. nära en TVapparat,

mikrovågsugn, videospel,

högtalare, en stor bildskärmsenhet,

TV-/radiomaster eller sändarmaster.

I sådana fall ska du stänga av

diktafonen och sätta på den igen

innan du fortsätter använda den.

• Undvik att spela in eller spela

upp i närheten av mobiltelefoner

eller annan trådlös utrustning,

eftersom de kan orsaka

störningar och brus. Om du erfar

brus går du till en annan plats

eller flyttar röstinspelaren bort

från sådan utrustning.


• Använd inte organiska

lösningsmedel som till exempel sprit

eller thinner för att rengöra enheten.


Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras

eller raderas av misstag, på grund av fel på

enheten eller under reparationsarbete.

Du rekommenderas att säkerhetskopiera

och spara viktigt innehåll på annan media

som till exempel en hårddisk på en dator.

Allt ansvar för passiva skador eller skador

av något annat slag på grund av dataförlust

som uppstått på grund av en skada på

produkten, reparation som utförts av någon

annan än Olympus eller en auktoriserad

Olympus-serviceinrättning, eller någon

annan orsak är undantaget från Olympus

ansvarsskyldighet.

Hantera diktafonen

f Varning:

• Använd inte diktafonen nära

brännbara ämnen eller explosiva

gaser.

• Låt inte småbarn eller spädbarn

komma i närheten av diktafonen.

Använd och förvara alltid diktafonen utom

räckhåll för småbarn och spädbarn för att

förhindra att följande farliga situationer

uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador:

1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket

kan leda till strypning.

2 Av misstag sväljer batteriet,

minneskort eller andra små delar.

3 Olyckshändelser där man skadas av

diktafonens rörliga delar.

• Använd eller förvara inte

diktafonen på dammiga eller

fuktiga platser.

• Du får inte demontera, reparera

eller modifiera enheten själv.

Säkerhetsföreskrifter

• Använd endast microSD-/

microSDHC-minneskort. Använd

aldrig andra typer av kort.

Om du av misstag sätter i en annan

typ av minneskort i diktafonen ska

du kontakta en auktoriserad distributör

eller servicecenter. Försök inte ta bort

kortet med kraft.

• Använd inte enheten medan du

framför ett fordon (till exempel

en cykel, motorcykel eller bil).

f Se upp:

• Avbryt omedelbart

användningen av diktafonen

om du upptäcker några ovanliga

lukter, brus eller rök runt den.

Ta aldrig bort batterierna med dina bara

händer eftersom det kan leda till eldsvåda

eller brännskador på dina händer.

• Var försiktig med remmen.

Var försiktig med remmen när du bär

diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål

och orsaka allvarliga skador.

• Lämna inte diktafonen på platser

där den utsätts för extremt höga

temperaturer.

Om du gör det kan det leda till att

delar försämras och under vissa

omständigheter kan det leda till att

diktafonen börjar brinna. Använd inte

laddaren eller nätadaptern om den är

övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda

till överhettning som orsakar eldsvåda.

• Hantera diktafonen försiktigt för

att undvika att få brännskador.

• Om diktafonen innehåller metalldelar

kan överhettning leda till att man får

brännskador även vid låga temperaturer.

Var uppmärksam på följande:

• När den används under en lång

tidsperiod kan diktafonen blir varm.

Om du då håller i diktafonen kan

du bränna dig. SV

9


SV

10

• På platser med extremt låga

temperaturer kan temperaturen

på diktafonens hölje bli lägre än

omgivningens temperatur. Använd

om möjligt handskar när du hanterar

diktafonen vid låga temperaturer.

• Vidrör inte diktafonens metalldelar

under lång tid efter att den har

utsatts för låga temperaturer.

Du kan skada din hud. Använd handskar

när du hanterar diktafonen vid låga

temperaturer.

Försiktighetsåtgärder vid hantering

av batteriet

Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra

att batterier är läcker, överhettas, fattar

eld, exploderar eller orsakar elektriska

stötar eller brännskador.

f Fara:

• Diktafonen använder ett

litiumjonbatteri som specificerats

av Olympus. Ladda batteriet med

den angivna nätadaptern eller

laddaren. Använd inte någon

annan nätadapter eller laddare.

• Batterier ska aldrig utsättas för

eld, uppvärmning, kortslutas

eller demonteras.

• Man ska aldrig hetta upp eller

bränna upp batterier.

• Var försiktig när du bär med dig eller

förvarar batterier för att förhindra

att de kommer i kontakt med några

metallföremål som till exempel

juveler, nålar, klämmor etc.

• Förvara aldrig batterier där de

kan utsättas för direkt solljus eller

höga temperaturer, t.ex. i ett varmt

fordon, nära en värmekälla mm.

Säkerhetsföreskrifter

• Följ noga alla anvisningar

beträffande användning av

batterierna för att förhindra

att batteriläckage uppstår eller

att kontakterna skadas. Försök

aldrig plocka isär, modifiera

eller löda på något batteri etc.

• Anslut inte batteriet direkt till

ett nätuttag eller cigarettändaren

i en bil.

• Om du får batterivätska i ögonen

ska du omedelbart spola ögonen

med rent, kallt, rinnande vatten

och omedelbart söka upp

läkarvård.

f Varning:

• Förvara alltid batterierna torrt.

• Om laddningsbara batterier

inte har laddats upp inom den

angivna tiden ska du sluta ladda

dem och sluta använda dem.

• Använd inte ett batteri om det har

sprickor eller är trasigt.

• Utsätt aldrig batterier för

starka stötar eller kontinuerliga

vibrationer.

• Om ett batteri läcker, blir

missfärgat, deformerat eller

onormalt på något sätt under

användning ska du sluta använda

diktafonen.

• Om ett batteri läcker och du

får vätska på dina kläder eller

huden ska du ta av kläderna och

spola det berörda området med

rent, rinnande, kallt vatten. Sök

omedelbart upp läkarvård om

vätskan bränner din hud.

• Förvara batteriet utom räckhåll

för barn.


• Om du observerar någonting

ovanligt när du använder denna

produkt, t.ex. ovanligt ljud,

onormal värme, rök eller att

det luktar bränt.

1 ta omedelbart ur batteriet och var

försiktig så du inte bränner dig, och;

2 kontakta din återförsäljare eller lokala

Olympus-representant för service.

f Se upp:

• Var snäll och lämna in batterierna

för återvinning för att hjälpa till

att bevara planetens resurser.

När du kasserar uttjänta batterier

ska du täcka över deras kontakter

och alltid följa lokala lagar och

föreskrifter.

• Ladda alltid ett batteri när du

använder det första gången eller

om det inte har använts under

en lång tid.

• Uppladdningsbara batteri

har en begränsad livstid. När

användningstiden blir kortare

även om batteriet är fulladdat

och under angivna förhållanden,

ska du ersätta det med ett nytt.

• Batteriet kan bli varmt under

långvarig användning. För att

undvika mindre brännskador

ska du inte ta ur batteriet direkt

efter att ha använt diktafonen.

Nätadapter

Säkerhetsföreskrifter

f Fara:

• Använd alltid nätadaptern med

rätt nätspänning (AC 100 - 240 V).

Om du använder den med andra

nätspänningar kan det leda

till eldsvåda, explosioner,

överhettning, elstötar eller

personskador.

• Av säkerhetsskäl ska du alltid

koppla ur nätadaptern från

nätuttaget innan du utför

underhåll eller rengöring.

Om du har våta händer ska du

aldrig koppla in eller koppla ur

nätkontakten. Detta kan orsaka

elstötar eller skador.

f Varning:

• Du får inte demontera, reparera

eller modifiera nätadaptern

på något sätt.

• Låt inte främmande föremål

eller vätskor, inklusive vatten,

metaller eller brännbara ämnen

komma in i produkten.

• Låt inte nätadaptern bli fuktig och

vidrör den inte med våta händer.

• Använd inte nätadaptern

i närheten av brännbar gas och

(inklusive bensin, bensin och

lackförtunningsmedel).

Om

• ... nätadapterns invändiga delar

har exponerats eftersom den

har tappats eller på annat sätt

skadats.

• ... nätadaptern tappas i vatten eller

om vatten, metaller, brännbara

ämnen eller andra främmande

föremål kommer inuti den:

SV

11


SV

12

• ... du observerar någonting

ovanligt när du använder

nätadaptern, t.ex. ovanligt ljud,

onormal värme, rök eller att det

luktar bränt:

1 vidrör inte de exponerade delarna;

2 koppla omedelbart ur nätkontakten

från nätuttaget och;

3 kontakta din återförsäljare eller lokala

Olympus-representant för service. Om

du fortsätter att använda nätadaptern

under dessa omständigheter kan

det leda till elstötar, brand eller

personskador.

f Se upp:

• Använd inte nätadaptern om

nätkontakten är skadad eller om

kontakten inte är helt ansluten

till uttaget. Detta kan leda till

brand, överhettning, elstötar,

kortslutning eller materiella

skador.

• Koppla bort nätadaptern från

nätuttaget när den inte används.

Om denna varning inte följs, kan

det leda till brand, överhettning

eller elstötar.

• Håll i kontakten och inte i sladden

när du tar bort nätkontakten från

nätuttaget. Böj inte kabeln för

kraftigt och placera inte tunga

föremål på den. Detta kan leda

till brand, överhettning, elstötar

eller materiella skador.

• Om någonting verkar vara fel

med nätadaptern ska du koppla

ur den från nätuttaget och

kontakta närmaste servicecenter.

Att använda en skadad nätadapter

kan leda till brand, överhettning,

elstötar eller personskador.

Säkerhetsföreskrifter

• Nätadaptern får inte användas

eller förvaras på mycket varma

platser, t.ex. i direkt solljus, i en

stängd bil på en solig dag, nära

en värmare, på en elmatta, o.s.v.

Använd inte nätadaptern om den

täcks av något (t.ex. en filt). Detta

kan leda till brand, explosion,

läckage eller överhettning.

LCD-skärm

• LCD-panelen som används

i skärmen har tillverkats med

högprecisionsteknik. Trots detta

kan svarta punkter eller ljusa

punkter visas kontinuerligt

på LCD-skärmen. På grund

av skärmens egenskaper eller

betraktningsvinkeln kanske

skärmen inte är enhetligt när

det gäller färg och ljusstyrka.

Det är inte ett fel.


Huvudfunktioner

s Denna diktafon kan märka

inspelade filer eller filer som

överförts från en persondator

med nyckelord så att en fildatabas

kan administreras (+ s.77).

Man kan söka efter filer enligt filens

datum eller nyckelord (+ s.55).

s Diktafonen har en

schemaläggningsfunktion

(+ s.101). Du kan spela in

röstmemon i en händelse

(+ s.106). Du kan även visa och

spela upp ljudfiler inspelade

i diktafonmappen direkt från

händelsevisningen (+ s.108).

s Diktafonens inställningar och

funktioner kan styras med hjälp

av röstigenkänning (+ s.118)

(För DM-5).

s Genom att ansluta en

digitalkamera kan du importera

och visa bilder (+ s.114) (För DM-5).

s Diktafonen kan läsa upp textdata

som har importerats (+ s.170)

(För DM-5).

s Stödjer linjärt PCM-format,

vilket innebär inspelningar med

ljudkvalitet som är ekvivalent

med eller bättre än cd-ljud.

Kan på ett verklighetstroget sätt spela in

olika ljudkällor. Det går att göra högupplösta

ljudinspelningar med samplingsfrekvens

och bitantal som är ekvivalent med eller

bättre än musik-cd-ljud (samplingsfrekvens

44,1 kHz, bitantal 16 bitar) (+ s.69).

s Stödjer många olika

inspelningsformat. Kan hantera

MP3-format (MPEG-1 Audio

Layer 3) samt WMA-format

(Windows Media Audio) (+ s.69).

Komma igång

Denna enhet kan spara filer med mycket

hög komprimering och därigenom tillåta

mycket långa inspelningstider. Dessutom

kan diktafonen när den är ansluten till

en extern enhet, avkoda inkommande

analoga ljudsignaler utan en dator (+ s.47).

s Stödjer inspelningsmedia med

hög kapacitet.

Förutom det interna minnet 8 GB

(DM-5) eller 4 GB (DM-3) går det

även att spela in på microSD-kort

som finns i handeln (+ s.32).

s Du kan spela upp filer i WAV-,

WMA- och MP3-format som

överförts från en dator, utöver

filer som spelats in med själva

enheten.

Du kan när som helst lyssna på musik.

s Den har inbyggd röststyrning

(VCVA, Variable Control Voice

Actuator (+ s.71)).

s Lågpassfiltret minimerar brus

från luftkonditioneringar och

liknande vid inspelning (+ s.71).

s Inspelningsnivån kan justeras

automatiskt eller manuellt

(+ s.69).

s Brusreduceringsfunktionen

(+ s.73) och röstfiltret (+ s.73)

tar bort brus och möjliggör

tydlig ljuduppspelning.

s För inspelningar i WMAformat

går det att välja en av 6

inspelningslägen, till exempel

stereo eller mono (+ s.69).

1

Huvudfunktioner

SV

13


1

Huvudfunktioner

SV

14

s Har inbyggd inställningsfunktion

för inspelningstyp (+ s.84) och

uppspelningstyp (+ s.88) för att

registrera inspelningens eller

uppspelningens ljudkvalitet

eller -läge i enlighet med olika

användningar.

s Det går att flytta eller kopiera

filer mellan det interna minnet

och ett microSD-kort, samt inom

mapparna i minnet (+ s.95).

s Det går att dela upp filer (+ s.97)

eller ta bort en del av en fil

(+ s.66) som spelats in i PCMformat

på denna diktafon.

s Den har en 2,2-tums färgskärm

TFT LCD-panel (+ s.16).

s Den har diverse

upprepningsfunktioner

(+ s.74, s.75).

s Med hjälp av indexmarkeringar

kan du snabbt hitta önskade

avsnitt (+ s.53).

s Uppspelningshastigheten kan

styras enligt önskemål (+ s.75).

s Guidefunktionen (på

engelska och andra språk) ger

röstindikeringar beträffande

användningsförhållanden.

Det är enkelt att använda olika

funktioner. Det finns även

en funktion för att läsa upp

filinformation (+ s.89) (För DM-5).

s Du kan döpa om mapparna med

egna namn (+ s.72).

s Timerinspelning (+ s.85) och

larmuppspelning (+ s.91) gör det

möjligt att automatiskt spela in

och spela upp vid en angiven tid.

Huvudfunktioner

s Det finns en

mikrofonriktningsfunktion som

du kan använda för att växla

mellan en bred stereoinspelning

och inspelning med mycket

riktad kvalitet (+ s.70).

s EUPHONY MOBILE ger ett naturligt,

verklighetstroget ljud utan att

försämra ljudkvalitén (+ s.73).

s Du kan snabbspola framåt och

bakåt med givna intervall (+ s.75).

s Dess möjlighet att förenkla

visningen av [Home]-menyns

alternativ enligt dina syften

(+ s.76) (För DM-5).

s Levereras med programvaran

»Olympus Sonority» för Windows

och Macintosh (+ s.121).

När du överför röstfilerna som spelats

in med diktafonen till en dator, kan du

enkelt spela upp, organisera och redigera

filerna.

Du kan redigera ljudvågor, sammanfoga

filer och dela upp filer.

Om du ansluter diktafonen till en dator

kan du använda den som en USBmikrofon

eller USB-högtalare (+ s.178).

s »Olympus Sonority» kan

uppgraderas till »Olympus

Sonority Plus», som har mer

funktioner (medföljer ej) (+ s.148).

Förutom funktionerna i »Olympus

Sonority», går det att redigera MP3-filer

och skapa musik-cd-skivor.


s Denna diktafon är kompatibel

med USB 2.0, vilket möjliggör

snabb dataöverföring till en dator.

s Den kan laddas via USB-porten

(+ s.25).

s Den är kompatibel med DAISY

(+ s.144) (För DM-5).

DAISY-filer kan överföras från »Olympus

Sonority»-programvaran och spelas upp

på denna diktafon.

Diktafonen kan anslutas till en annan

DAISY-kompatibel enhet för direkt

import av innehåll (+ s. 120).

s Den är kompatibel med

ljudboksformat (+ s.169).

s Den är kompatibel med

poddsändningar (+ s.139).

Om webbadresserna för dina favoritpodsändningar

är registrerade

i »Olympus Sonority», tas det senaste

sändningsinnehållet emot automatiskt.

Öppna [Podcast]-mappen på diktafonen

för att snabbt lyssna på program (filer)

som överförts från »Olympus Sonority».

s Kompatibel med Audiblesändningar

(+ s.171).

Huvudfunktioner

1

Huvudfunktioner

SV

15


1

Identifikation av delar

SV

16

Identifikation av delar

!

@

#

$

%

STOP

VOL

2

7

REC

8

9

0

• Ta bort skärmskyddet på displayen.

1

2

3

4

5 -

)

6

^

(

1 MIC-uttag (mikrofonuttag)

2 Inbyggd stereomikrofon

3 LED-indikatorlampa

4 VOICE-knapp (För DM-5)

HOME-knapp (För DM-3)

5 POWER/HOLD-omkopplare

6 Fäste för rem

7 Display (LCD-panel)

8 REC-knapp (inspelning)

9 9-knapp

0 `OK-knapp (Uppspelning/

Bekräfta)

! Fn-knapp (F1/F2/F3)

@ STOP-knapp

# +-knapp

$ 0-knapp

% –-knapp

^ Inbyggd högtalare

& EAR-uttag (Hörlurar)

* Kortlucka

( Batterilucka

) USB-anslutning

- Strömuttag

*

&


[Home]-menyn

När du slår på strömmen visas [Home]-menyn. Med

[Home]-menyn kan du aktivera diverse funktioner.

Mer information om dessa funktioner finns under

respektive sidnummer nedan.

• För att flytta till [Home]-menyn från en annan skärm,

håller du ned STOP-knappen i mer än 2 sekunder.

Dess möjlighet att förenkla visningen av [Home]-menyns

alternativ enligt dina syften (+ s.76) (För DM-5).

När [Accessibility] är inställt på [Off]:

1 2 3 4 7 8 9

När [Accessibility] är inställt på [On]:

1 2 5 6 8 9

Meny Funktion

1 A Portastudio

2 B Music

3 C Podcast

Identifikation av delar

Spelar in filer till en av fem röstinspelningsmappar (Folder A

till Folder E) (+ s.41). Inspelade filer kan märkas med

nyckelord så att filerna kan hanteras i en databas (+ s.77).

Används för att hantera musikfiler som importerats

från musikprogramvara som Windows Media Player och

iTunes. Diktafonen kan användas som en musikspelare

(+ s.150, s.162).

Används för att hantera podcaster som överförts till

diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran

»Olympus Sonority» (+ s.139).

4 D Ljudböcker Används för att hantera DAISY-böcker (+ s.144)

(För DM-5) och ljudböcker (+ s.169) som överförs till

5 u

diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran

»Olympus Sonority». Används även till att hantera textfiler

(+ s.170) (För DM-5) som överförs direkt till denna

diktafon.

DAISY

6 t Text-tal

1

Identifikation av delar

SV

17


1

Identifikation av delar

SV

18

Meny Funktion

7 E Picture

Du kan importera bilder genom att ansluta en

digitalkamera till denna diktafon (+ s.114) (För DM-5).

8 F Audio Diary Registrerar och hanterar schemaläggning (+ s.101).

9 G

Preferences Ställer in diverse funktioner på diktafonen.

Identifikation av delar

När diktafonen visar [Home]-menyn, fungerar Fn-knapparna (F1, F2, F3) enligt följande.

[F1]-knapp Visar datum och tid, och informerar även med röstguiden.

[F2]-knapp Informerar om återstående batteritid med röstguiden.

[F3]-knapp Återgår till uppspelningsskärmen under filuppspelning.


[Recorder]-läge

Inspelning

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Filnamn

2 Mappnamn

3 Aktuellt filnummer/

Totalt antal inspelade filer i listan

4 Indikator för portastudions status

5 Nivåmätare

6 Indexindikator

7 Indikator för funktionsguide

8 Aktuell tid

9 Indikator för inspelningsläge

0 Förfluten inspelningstid

! Återstående inspelningstid

[h][g] Minnesindikator

[j] Timerindikator

[i] Larmindikator

[k] Batteriindikator

[A] Indikator för

mikrofonkänslighet

[Z] VCVA-indikator

9

0

!

Uppspelning

1

2

3

4

5

6

7

Ikonvisning (för alla lägen)

Identifikation av delar

8

9

0

!

1 Filnamn

2 Mappnamn/Nyckelord/Datum

3 Aktuellt filnummer/Totalt antal

inspelade filer i listan

4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status

6 Indexindikator/

Filinformationsindikator

7 Indikator för funktionsguide

8 Aktuell tid

9 Filformat

0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

[c] Indikator för lågspärrfilter

[Q] Zoom Mic-indikator

[a] Indikator för brusreducering

[b] Indikator för röstfilter

[W] EUPHONY-indikator

[d][e] Upprepa-indikator

[f] Slumpmässigt-indikator

1

Identifikation av delar

SV

19


1

Identifikation av delar

SV

20

[Music]-läge och [Podcast]-läge

Musikuppspelning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

!

1 Filnamn

2 Sökningskategori

3 Aktuellt filnummer/

Totalt antal inspelade filer i listan

4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status

6 Informationvisningsområde

7 Indikator för funktionsguide

8 Aktuell tid

9 Filformat

0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

Identifikation av delar

Podcastuppspelning*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

!

1 Filnamn

2 Programnamn

3 Aktuellt filnummer/Totalt antal

inspelade filer i mappen

4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status

6 Informationvisningsområde

7 Indikator för funktionsguide

8 Aktuell tid

9 Filformat

0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

* När [Accessibility] är inställt på [On], kan

denna funktion inte användas. Om du vill

använda den här funktionen måste du ställa

in [Accessibility] på [Off] (+ s.76) (för DM-5).


[Audiobooks]-läge

DAISY-uppspelning (För DM-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 Innehållsförteckning

2 Innehållsnamn

3 Indikator för

uppspelningsposition

4 Indikator för portastudions status

5 Textvisningsområde

6 Indikator för funktionsguide

7 Aktuell tid

8 Filformat

9 Fillängd

0 Förfluten uppspelningstid

Identifikation av delar

Ljudboksuppspelning*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

!

1 Filnamn

2 Innehållsnamn

3 Aktuellt filnummer/Totalt antal

inspelade filer i mappen

4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status

6 Informationvisningsområde

7 Indikator för funktionsguide

8 Aktuell tid

9 Filformat

0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

* När [Accessibility] är inställt på [On], kan

denna funktion inte användas. Om du vill

använda den här funktionen måste du

ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76)

(för DM-5).

1

Identifikation av delar

SV

21


1

Identifikation av delar

SV

22

[Audiobooks]-läge

Uppläsning av text (För DM-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Filnamn

2 Mappnamn

3 Stapelindikator för

uppspelningsposition

4 Indikator för portastudions status

5 Textvisningsområde

6 Indikator för funktionsguide

7 Aktuell tid

8 Filformat

Kalender

Identifikation av delar

[Audio Diary]-läge

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Titelindikator

2 År och månad

3 Kalendervisningsområde

4 Schemainformationsvisning

[ ] Röstmemonummer

indikator

[ ] Händelsenummerindikator

[ ] Inspelade filer-nummer

indikator

5 Indikator för funktionsguide

6 Aktuell tid

7 Dag registrerad i schemat

8 Aktuell dag


Strömförsörjning

Sätta i batteriet

Diktafonen använder ett litiumjonbatteri

som specificerats av Olympus (LI-50B).

Använd inte någon annan typ av batteri.

1 Medan du trycker på spåren med

båda tummarna ska du skjuta

batteriluckan i pilens riktning.

2 Vänd etiketten på batteriets baksida

uppåt och rikta in kontakterna

på batteriet mot kontakterna på

diktafonen. Sätt i batteriet genom

att skjuta det i riktning A medan

du trycker ner i riktning B.

• Var noga med hur batteriet är vänt

när du sätter i det.

• Det medföljande laddningsbara

batteriet är inte helt laddat. Innan du

första gången använder enheten eller

efter långa perioder utan användning,

rekommenderas att du laddar det tills

det är fullt uppladdat (+ s.24).

3 Stäng batteriluckan helt genom

att skjuta den hela vägen

i riktningen B medan du

trycker den neråt i riktningen A.

Obs!

• Stoppa alltid diktafonen innan du byter

ut batteriet. Om batteriet tas ur medan

diktafonen används kan filer skadas.

• Batteriluckan är inte monterad när du

köper diktafonen.

• Använd inte för mycket kraft när du sätter

i batteriet. Använd endast den metod

som anges ovan när du sätter i och tar ur

batteriet. Annars kan det leda till skador.

• Om det tar längre tid än 15 minuter att

byta ut det urladdade batteriet eller om

du tar ur och sätter i batteriet flera gånger

med korta intervall, måste du eventuellt

ställa in tiden på nytt när du har satt i nytt

batteri (+ s.30).

• Ta ut batteriet om du inte ska använda

diktafonen under en längre tid.

1

Strömförsörjning

SV

23


1

Strömförsörjning

SV

24

• När du spelar en röst-/musikfil kan

portastudion återställas på grund av

sänkningen av batterispänningen

beroende på volymnivån, även om [k]

visas i batteriindikatorn. Om detta inträffar

sänker du volymen på portastudion.

• När du byter ut det laddningsbara

batteriet ska du se till att alltid använda

litiumjonbatteri (LI-50) som specificerats

av Olympus. Användning av andra

tillverkares produkter kan skada inspelaren

och bör undvikas.

Ladda batteriet

Strömförsörjning

Litiumjonbatteriet laddar ur sig själv.

När du har packat upp produkten

skall du ladda det medföljande

litiumjonbatteri innan du använder

diktafonen första gången.

Ladda med hjälp av nätadapter

Den medföljande nätadaptern (A515)

kan anslutas till diktafonen för laddning.

Vi rekommenderar att du använder

nätadaptern när du spelar in eller använder

diktafonen under långa perioder.

1 Anslut nätadaptern till ett

nätuttag.

2 Anslut nätadaptern till

diktafonen.

• Laddningen har startat när

LED-indikatorn lyser orange och

batteriindikatorn på skärmen ändras

till laddningsindikatorn.


Obs!

• Sätt inte på eller ta ur batteriet eller

nätadaptern när diktafonen är påslagen

eller är ansluten till en annan enhet.

Det kan orsaka problem med värden och

funktioner som är inställda i diktafonen.

• Laddaren kan användas inom intervallet

AC 100 V till AC 240 V (50/60 Hz). När du

använder laddaren utomlands kanske

du behöver använda en kontaktadapter

för att anpassa kontaktpluggen så att

den passar i vägguttaget. Du kan få mer

information hos din lokala elaffär eller

och resebyrå.

• Använd inte reseomvandlare eftersom

de kan skada laddaren.

Strömförsörjning

Ladda genom att ansluta till en dator

via USB

Du kan ladda batteriet genom att ansluta till

en dators USB-port. Se till att du sätter i det

laddningsbara batteriet (medföljer) på rätt sätt

i diktafonen, när du ska ladda det (+ s.23).

1 Starta upp datorn.

2 Anslut USB-kabeln till USBporten

på en dator.

3 Se till att diktafonen är stoppad

eller i Hold-läge och anslut

USB-kabeln till anslutningen

på diktafonens undersida.

• Laddningen har startat när

LED-indikatorn lyser orange och

batteriindikatorn på skärmen ändras

till laddningsindikatorn.

1

Strömförsörjning

SV

25


1

Strömförsörjning

SV

26

Anslut till en nätadapter med

USB-anslutning (medföljer ej)

för att ladda upp

Den kan laddas upp genom att du ansluter

en nätadapter med USB-anslutning (A514)

(medföljer ej). Innan du ansluter nätadaptern

ändrar du inställningen för USB-anslutning

till [AC] (+ s.98).

1 Anslut nätadaptern till ett

nätuttag.

2 Anslut diktafonens USB-kabel till

nätadaptern.

3 Se till att diktafonen är avstängd

och anslut därefter USB-kabeln

till anslutningen på diktafonens

undersida.

• Laddningen har startat när

LED-indikatorn lyser orange och

batteriindikatorn på skärmen ändras

till laddningsindikatorn.

Strömförsörjning

Obs!

• Diktafonen kan inte laddas om datorn

inte är påslagen. Dessutom laddas den

eventuellt inte om datorn inte är påslagen

eller om den är i standbyläge eller viloläge.

• Ladda inte diktafonen när den är ansluten

via en USB-hubb.

• Laddningen är klar när batteriindikeringen

visar [


Batteriindikator

Batteriindikatorn på displayen ändras när

batteriet förlorar ström.

k { l { m

• När [m]visas på displayen ska du snarast

möjligt ladda batteriet. När batteriet är

för svagt visas [n] och [Battery Low]

på displayen och diktafonen stängs av.

• Under laddning ändras batteriindikatorn

hela tiden och visar inte den faktiska

återstående batteriladdningen.

Varningar gällande de laddningsbara

batterierna

Läs följande beskrivningar noga om

du använder litiumjonbatteriet (LI-50B).

Urladdning:

Laddningsbara batterier laddas ur när

de inte används. Ladda dem regelbundet

före användning.

Användningstemperatur:

De laddningsbara batterierna är kemiska

produkter. De laddningsbara batteriernas

effektivitet kan variera även om de används

inom rekommenderat temperaturintervall.

Detta är en naturlig egenskap för sådana

produkter.

Rekommenderat temperaturområde:

Vid användning:

0°C – 42°C

Laddning:

5 °C – 35 °C

Förvaring under längre tid:

–20 °C – 30 °C

Strömförsörjning

Användning av det laddningsbara batteriet

utanför det angivna temperaturområdet

kan leda till minskad effektivitet och kortare

batterilivslängd. Förhindra batteriläckage

eller rost genom att ta ut det laddningsbara

batteriet från produkter som inte ska användas

under en längre tid och förvara dem separat.

Obs!

• Denna diktafon är utformad för att ladda

batterier fullständigt, oberoende av deras

laddningsnivå. För bästa resultat när du

använder nya laddningsbara batterier

eller batterier som inte har använts

under en längre tid (mer än en månad),

rekommenderar vi att batterierna laddas

upp och laddas ur fullständigt 2 till 3 gånger.

• Följ alltid lokala lagar och bestämmelser

när laddningsbara batterier kasseras.

Kontakta ditt lokala återvinningscenter

och fråga om gällande kasseringsmetoder.

• Om litiumjonbatterier inte är helt

urladdade ska du skydda dem mot

kortslutning (genom att t.ex. tejpa för

kontakterna) innan de kasseras.

För kunder i Tyskland:

Olympus har ett kontrakt med GRS (Joint

Battery Disposal Association) i Tyskland för

att försäkra miljöriktig kassering.

1

Strömförsörjning

SV

27


1

Strömförsörjning

SV

28

Slå på/stänga av strömmen

När portastudion inte används ska du

stänga av den för att spara batteri. Även

om portastudion är avstängd, bibehålls

befintliga data, lägesinställningar och

klockinställningen.

Slå på strömmen

Medan diktafonen är avstängd,

skjuter du POWER/HOLDomkopplaren

i pilens riktning

under 2 sekunder eller mer.

• LED-indikatorn tänds och därefter

slås strömmen på och displayen visar

Olympus-logotypen.

• När hemskärmen visas kan du styra

diktafonen. Hemskärmen visas efter att

[Please Wait] visats på skärmen.

Stänga av strömmen

Strömförsörjning

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren

i pilens riktning under 1 sekund

eller längre.

• Displayen släcks och strömmen stängs av.

Automatisk avstängning

Om diktafonen är påslagen under tio

minuter eller längre (standardinställning)

går diktafonen till läget för automatisk

avstängning och strömmen stängs av.

Du kan ställa in tiden innan den går in

i strömsparläge på [5minutes], [10minutes],

[30minutes], [1hour], [2hours], [3hours]

och [Off] (+ s.79).

För att lämna läget för automatiskt

avstängning slår du på strömmen igen.


Knapplås (HOLD)

Om du flyttar POWER/HOLD-omkopplaren

till HOLD-läget bevaras de aktuella

lägena och alla knappar och omkopplare

inaktiveras. Denna funktion är användbar

om diktafonen skall förvaras i en väska

eller fickan. Du kan även undvika att

inspelningens avbryts av misstag.

Ställa portastudion i HOLD-läge

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till

HOLD-läget.

• När [Hold] visas på displayen ställs

diktafonen i HOLD-läget.

Inaktivera HOLD-läget

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till

A-läget.

A

Obs!

• Om du trycker på någon knapp i Holdläget

blinkar LED-indikatorn blått men

ingen funktion aktiveras.

• Om HOLD aktiveras under uppspelning

(inspelning), kan inga åtgärder utföras men

uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet

förblir oförändrat (när uppspelningen är

avslutad eller inspelningen har avbrutits 1

på grund av att minnet är slut, stoppar den). Knapplås (HOLD)

SV

29


1

Ställa in tid och datum [Time & Date]

SV

30

Ställa in tid och datum [Time & Date]

Om du i förväg ställer in tid och datum,

sparas automatiskt informationen om när

filen spelades in, för varje fil. Genom att

i förväg ställa in tid och datum förenklas

filhanteringen.

När du första gången använder

diktafonen efter att du köpt den

eller om du slår på den efter att

batterierna har varit urtagna

i mer än 15 minuter vid byte

etc. visas [Set Time & Date].

När »hour» blinkar, utför du

inställningen från steg 1.

Röststyrningsfunktionen

kan användas med denna

inställning (+ s.118) (För DM-5).

1 Tryck på knappen 9 eller 0 för

att välja objekt som ska ställas in.

• Välj mellan alternativen »hour»,

»minute», »year», »month» och »day»

med en blinkande markör.

2 Tryck på knappen + eller − för att

ställa in.

• Följ samma steg genom att trycka på

9 eller 0 för att välja nästa värde

och tryck på + eller − för att aktivera.

• Du kan välja mellan 12- och

24-timmars visning genom att trycka

på F2 (24H)-knappen när du ställer

in timmar och minuter.

Exempel: 10:20 P.M

10:20 PM

(Ursprunglig

22:20

inställning)

• Du kan välja ordningen för »month»,

»day» och »year» genom att trycka på F2

(M/D/Y)-knappen när du ställer in dem.

Exempel: April 15, 2010

2010Y 4M 15D

(Ursprunglig

inställning)

4M 15D 2010Y

15D 4M 2010Y

3 Tryck på `OK-knappen för

slutföra inställningen.

• Klockan startar från det inställda

datumet och tiden. Tryck på

`OK -knappen enligt tidssignalen.

Obs!

• Om du trycker på `OK-knappen under

inställning, sparar diktafonen de alternativ

som ställdes in upp till den punkten.

• Efter inställning hörs ett meddelande som

säger att du ska välja [Off] om röstguidning

inte önskas och [Voice Guide]-inställningen

(+ s.89) visas. Om du inte vill använda

röstguidefunktionen väljer du [Off].


Ändra tiden och datumet

Om aktuell tid och datum inte är rätt ställer

du in dem med hjälp av anvisningarna nedan.

Röststyrningsfunktionen

kan användas med denna

inställning (+ s.118) (För DM-5).

1 Välj [Time & Date] i [System Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under

»Metod för menyinställning»

(+ s. 67).

2 Tryck på knappen 9 eller

0 för att välja objekt som

ska ställas in.

• Välj mellan alternativen »hour»,

»minute», »year», »month» och

»day» med en blinkande markör.

Ställa in tid och datum [Time & Date]

3 Tryck på knappen + eller − för

att ställa in.

• Följ samma steg genom att trycka

på 9 eller 0 för att välja

nästa värde och tryck på + eller −

för att aktivera.

4 Efter att datum och tid

har ställts in trycker du

på `OK-knappen.

1

Ställa in tid och datum [Time & Date]

SV

31


1

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

SV

32

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

»microSD» som anges i bruksanvisningen

avser både microSD och microSDHC.

Diktafonen kan användas med microSDkort

som köps separat samt det inbyggda

minnet.

Sätta i ett microSD-kort

1 Medan diktafonen är stoppad,

öppnar du luckan till minneskortet.

2 Vänd microSD-kortet åt rätt håll

och sätt in det i kortplatsen så

som visas i bilden.

• Håll microSD-kortet rakt när det förs in.

• Om microSD-kortet förs in åt

fel håll eller med en vinkel kan

kontaktområdet skadas eller

microSD-kortet fastna.

• Om microSD-kortet inte förs in

hela vägen kan data inte skrivas

på microSD-kortet.

3 Stäng luckan till minneskortet

ordentligt.

• När du sätter i microSD-kortet visas

fönstret för byte av inspelningsmedia.

4 Om du ska spela in på ett

microSD-kort, trycker du på

knappen + eller − och väljer [Yes].

5 Tryck på `OK-knappen för

slutföra inställningen.

Obs!

• Du kan växla så att inspelningen görs

på internminnet (+ s.78).

• I vissa fall kan diktafonen inte känna

igen microSD-kort som har formaterats

(initierats) av en annan enhet, t.ex. en

dator. Se till att formatera korten med

diktafonen före användning (+ s.99).


Mata ut ett microSD-kort

1 Medan diktafonen är stoppad,

öppnar du luckan till minneskortet.

2 Tryck in microSD-kortet så att det

frigörs och låt det matas ut delvis.

• microSD-minneskortet sticker nu ut

från kortplatsen och kan tas bort.

• När [MemorySelect] är inställt på

[microSD Card], visas [Built-in

Memory Selected].

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

3 Stäng luckan till minneskortet

ordentligt.

Obs!

• Om du släpper fingertrycket snabbt efter

att microSD-kortet har tryckts in kan

det få kortet att matas ut med kraft från

kortplatsen.

• Beroende tillverkare eller typ av microSDkort

kan det hända att vissa microSDkort

inte känns igen på rätt sätt pga.

inkompatibilitetsproblem med diktafonen.

• Läs alltid instruktionerna som medföljer

microSD-kortet innan du använder det.

• Om microSD-kortet inte kan identifieras tar

du bort det och sätter tillbaka det igen för

att se om diktafonen kan identifiera det.

• Prestandan för microSD-kort minskar

när man skriver och raderar upprepade

gånger. I detta fall formaterar du microSDkortet

(+ s.99).

• Det finns ingen garanti för att alla

microSD-kort fungerar med diktafonen.

• Se Olympus supporthemsida för en lista

över de microSD-kort som bekräftats

fungera enligt Olympus standarder.

http://olympus-imaging.com/

Även om bekräftade SD-korttillverkare

visas på Olympus hemsida kan Olympus

inte garantera kompatibiliteten.

Dessutom kan det hända att support pga.

förändrade kortspecifikationer inte längre

är tillgänglig.

1

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

SV

33


1

Om mapparna

SV

34

Om mapparna

Du kan spela in på internminnet eller på ett microSD-kort. Oavsett vilket inspelningsmedia

som används separeras röstfiler, musikfiler och innehållsfiler i olika mappar som organiseras

i ett trädliknande struktur.

Om mappar för röstinspelningar

[Folder A] – [Folder E] i [Recorder]-mappen är mapparna för röstinspelningar.

När du ska spela in med diktafonen, väljer du en av de fem mapparna och spelar därefter in.

Obs!

• Filer eller mappar under [Recorder]-mappen visas inte på diktafonen.

Portastudio

Mappar för röstinspelning

Mapp A

Mapp B

Mapp C

Mapp D

Mapp E

Mapplista

VOC_100201-0001.wav

VOC_100201-0002.mp3

VOC_100201-0003.wav

VOC_100201-0004.wma

Varje mapp kan lagra upp till 999 filer.

Filnamn skapas automatiskt för filer som spelats in med portastudion.

1 Användar-ID:

Användarnamnet som har ställts in på

den digitala diktafonen. Användar-ID

kan ändras i Olympus Sonority.

2 Inspelningsdatum:

Inspelningsdatum visas med hjälp av

sex siffror.

Mapp Fil

Fillista

Exempel: den 1:a februari 2010 visas

som »100201».

3 Filnummer:

Ett serienummer som automatiskt

tilldelas av en digital diktafon.

4 Filnamnstillägg:

Detta är filnamnstilläggen för

inspelningsformat när du spelar

in med denna enhet.

• Linjärt PCM-format: .wav

• MP3-format: .mp3

• WMA-format: .wma


Om mappen för musikuppspelning

Tredje nivån

Om mapparna

När du överför musikfiler till enheten med hjälp av Windows Media Player, skapas automatisk

en mapp i [Music]-mappen som har en struktur med de olika nivåer, vilket visas i bilden nedan.

Mappkonfigurationsbild

Music Artist

Skärmvisningsexempel

Första nivån Andra nivån Tredje nivån

Artist

Artist

Artist

Album

Album

Album

Album

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Music]-mappen.

• Upp till 8 000 (6 000*) låtar kan överföras till [Music]-mappen.

• Upp till 1 000 (100*) spellistor kan överföras till [Music]-mappen.

* För DM-5

Filsökning Artistlista Albumlista Fillista

Filsökning utförs

till den fjärde

nivån.

Mapp

Fil

1

Om mapparna

SV

35


1

Om mapparna

SV

36

Om mappen för Podcast-innehåll

Mappkonfigurationsbild

Skärmvisningsexempel

Om mapparna

En [Podcast]-mapp för att lagra podcaster har skapats i förväg. Programfiler som överförts

från »Olympus Sonority» kan spelas. Med diktafonen stoppad, öppna [Podcast]*-menyn från

[Home]-menyn för att visa en lista med filer och mappar som är lagrade i mappen.

För »Podcast» se + s.139.

* När [Accessibility] är inställt på [On], kan denna funktion inte användas. Om du vill

använda den här funktionen måste du ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76) (för DM-5).

Podcast Program

Första nivån Andra nivån

Program

Program

Program

Filsökning utförs

till den fjärde

nivån.

Mapp

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Podcast]-mappen.

• Upp till 8 000 (6 000*) filer kan överföras till [Podcast]-mappen.

* För DM-5

Programlista Fillista

Filvisning

Fil


Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och textfiler

Mappkonfigurationsbild

Skärmvisningsexempel

Om mapparna

En mapp för att lagra elektroniska bokfiler som DAISY-innehåll och ljudböcker förbereds

i förväg. Det går att lyssna på elektroniska bokfiler som har överförts till diktafonen.

Dessutom har en mapp för att hantera textdata som importeras till diktafonen skapats

i förväg. För »DAISY» se + s.144, för »Ljudböcker»* se + s.169, för »Text-tal» se + s.170.

* När [Accessibility] är inställt på [On], kan denna funktion inte användas. Om du vill

använda den här funktionen måste du ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76) (för DM-5).

DAISY*

* För DM-5

Boklista

Första nivån Andra nivån

Innehåll

Innehåll

Innehåll

Innehåll

Mapp

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [DAISY]-mappen.

• Upp till 100 innehållsfiler kan överföras till [DAISY]-mappen.

Fil

Innehållslista Fillista Filvisning

1

Om mapparna

SV

37


1

Om mapparna

SV

38

Mappkonfigurationsbild

Ljudbok

Skärmvisningsexempel

Mappkonfigurationsbild

Text-tal Data

Skärmvisningsexempel

Boklista

Första nivån Andra nivån

Boklista

Innehållslista Filvisning

Fillista Filvisning

Om mapparna

Mapp Fil

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar

i varje mapp i [Audio Book]-mappen.

• Upp till 1 000 innehållsfiler kan överföras

till [Audio Book]-mappen.

• Allt innehåll som överförs listas i mappen

[AudioBook].

Mapp Fil

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje

mapp i [Text Speech]-mappen.

• Upp till 1 000 filer kan överföras till mappen

[Text Speech].


Om mappen för Audible-innehåll

Om mapparna

Audible-filer kan hämtas från Audible-webbplatsen till diktafonen med AudibleManager

(+ s.171) eller Windows Media Player.

När du hämtar Audible-filer till diktafonen med Audible Manager, skapas automatiskt en

[Audible]-mapp i [Audiobooks]-mappen för uppspelning av Audible-filer och filerna sparas där.

När du hämtar Audible-filer till diktafonen med Windows Media Player, skapas en [Artist]mapp

i [Audiobooks]-mappen för uppspelning av ljudböcker, på samma sätt som för

musikfiler, och filerna sparas där.

Mappkonfigurationsbild

Audible Artist

Skärmvisningsexempel

Boklista

Första nivån Andra nivån Tredje nivån

Artist

Artist

Artist

Album

Album

Album

Album

Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Audible]-mappen.

Artistlista Fillista Filvisning

Mapp

Fil

1

Om mapparna

SV

39


1

Om mapparna

SV

40

Om mappen för bilder

Mappkonfigurationsbild

Skärmvisningsexempel

Om mapparna

En mapp för att lagra bilder importerade från en ansluten digitalkamera förbereds i förväg.

[IMAGE]*-mappen hanteras enligt de datum då bilderna togs.

För »Visa bilder» se + s.114.

* När [Accessibility] är inställt på [On], kan denna funktion inte användas. Om du vill

använda den här funktionen måste du ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76) (för DM-5).

IMAGE

Första nivån Andra nivån

Datum

Datum

Datum

Datum

Mapp

• Varje mapp kan lagra totalt 999 objekt, inklusive filer och mappar.

• När diktafonen visar bildfiler kan endast miniatyrbilder visas.

Mappvisning Datumlista Fillista Filvisning

Fil


Inspelning

Grundläggande funktioner

Inställningar som har att göra med inspelning

Diverse inspelningsinställningar kan göras

för att matcha inspelningsmiljön (+ s.69

till s.72).

Inställningsalternativ på

[Rec Menu]:

[Mic Sense]

(+ s.69)

[Rec Mode]

(+ s.69)

[Rec Level]

(+ s.69)

[Zoom Mic]

(+ s.70)

[Low Cut Filter]

(+ s.71)

[VCVA]

(+ s.71)

[Rec Scene]

(+ s.84)

[Timer Rec]

(+ s.85)

[Folder Name]

(+ s.72)

Ställer in känsligheten för den

inbyggda stereomikrofonen.

Ställer in inspelningsfrekvensen

för varje inspelningsformat.

Ställer in inspelningsnivån.

Ställer in riktningskänsligheten

för den inbyggda

stereomikrofonen.

Med denna funktion kan

du minska bruset från

luftkonditioneringsanläggningar,

projektorer och andra

liknande ljud.

Ställer in tröskelnivån för den

inbyggda röststyrningen

(VCVA, Variable Control Voice

Actuator).

Sparar inspelningsinställningar

i förväg för speciella

inspelningssituationer.

Ställer in timerinspelning.

Du kan ändra mappnamnen

som är registrerade i mallen.

• Varje ljudinspelning sparas automatiskt

med ett genererat filnamn (+ s.34).

• Röststyrningsfunktionen kan användas

med denna inställning (+ s.77).

Spela in till en inspelningsmapp

Innan du börja spela in väljer du en av

röstinspelningsmapparna [Folder A] till

[Folder E] i [Recorder]-mappen. Dessa

fem mappar kan användas för skilja

mellan olika typer av inspelningar, till

exempel kan [Folder A]-mappen användas

till att lagra privat information, medan

[Folder B]-mappen används för att lagra

affärsinformation.

1 Välj inspelningsmappen.

2 Tryck på REC-knappen för att

starta inspelningen.

• LED-indikatorn lyser orange och [ ]

visas på displayen.

• Vrid stereomikrofonen i riktning mot

den källa som ska spelas in.

2

Inspelning

SV

41


2

Inspelning

SV

42

3 Tryck på STOP-knappen för att

avbryta inspelningen.

a Filens längd

Ange ett nyckelord före inspelning

Det går att ange ett nyckelord som matchar

innehållet som ska spelas in i innan man

startar inspelningen. Denna funktion

är mycket användbar för att klassificera

inspelningarna enligt nyckelord.

1 Tryck på F1(SEARCH) i mapplistan

för att visa nyckelordssökning

(+ s.55).

2 Tryck på + eller − för att ange

önskat nyckelord och tryck

därefter på `OK eller 9.

a

Inspelning

3 Tryck på REC-knappen för att

starta inspelningen.

4 Tryck på STOP-knappen för att

avbryta inspelningen.

• Inspelade filer märks automatiskt

med angivna nyckelord och hanteras

med hjälp av nyckelordslistan.

• Inspelade filer sparas i [Folder A].

Om [Folder A] är full sparas filerna

i [Folder B].


Obs!

• När det finns ett microSD-kort i

diktafonen, ska du alltid kontrollera att

du har aktiverat det inspelningsmedia du

vill använda, genom att ställa in antingen

[Built-in] eller [microSD] så att inga

misstag uppstår (+ s.78).

• Om REC-knappen trycks när en annan

funktion än inspelningsfunktionen anges,

visas [Cannot record in this folder]. Välj

en mapp från [Folder A] till [Folder E] och

starta inspelningen igen.

• För att säkerställa att du får med början

av inspelningen ska du börja tala efter

att du ser att LED-indikatorn har tänts.

• När återstående inspelningstid är mindre

än 60 sekunder börjar LED-indikatorn att

blinka. När inspelningstiden minskar till 30

eller 10 sekunder blinkar lampan snabbare.

• När [Folder Full] visas går det inte att

spela in mera med diktafonen. Ta bort

onödiga filer innan du fortsätter spela in

(+ s.62).

• Diktafonen kan inte spela in mer när

[Memory Full] visas. Ta bort onödiga

filer innan du fortsätter spela in (+ s.62).

• Vi rekommenderar att du formaterar

inspelningsmediet i diktafonen innan

du spelar in (+ s.99).

Paus

Medan diktafonen är i inspelningsläget,

trycker du på REC-knappen.

• Diktafonens inspelningsläge inaktiveras

om du lämnar det i »Rec Pause» i mer än

120 minuter.

Återuppta inspelning:

Tryck på REC-knappen en gång till.

• Inspelningen återupptas vid den punkt där

den avbröts.

Snabbt kontrollera det inspelade innehållet

Medan diktafonen är

i inspelningsläget, trycker

du på `OK-knappen.

Inspelning

• Avbryt inspelningen och filen som precis

spelades in kommer att spelas upp.

2

Inspelning

SV

43


2

Inspelning

SV

44

Lyssna på ljudet som spelas in

Om du ansluter hörlurar till portastudions

EAR-uttag innan du börjar spela in, kan du

lyssna på ljudet som spelas in. Ljudvolymen

för ljudet du hör vid inspelning kan justeras

genom att man trycker på någon av

knapparna + eller − .

Anslut hörlurarna till portastudions

EAR-uttag.

• När inspelningen har startat kan du lyssna

på ljudet som spelas in via hörlurarna.

Till EAR-uttaget

Obs!

• Inspelningsnivån kan inte styras med

volymknappen.

• Om du använder hörlurar ska du inte

ställa in volymen för högt. Om du lyssnar

på mycket hög volym kan det leda till

hörselskador.

• Placera inte hörlurar nära en mikrofon

eftersom det kan orsaka rundgång.

Inspelning


Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden

Inspelning

Diktafonen är från början inställd på [ST XQ]-läge så att du kan göra högkvalitetsinspelningar

i stereo direkt efter inköp. De olika funktionerna som har att göra med inspelning kan

konfigureras i detalj så att de passar inspelningsförhållandena.

Följande tabell visar exempel på standard inspelningsinställningar med hänsyn till olika

inspelningsmiljöer.

Inspelningsförhållande

Inspelning vid

konferenser

och andra stora

grupper.

Möten och

affärsförhandlingar

med ett litet antal

människor.

Diktering

med mycket

bakgrundsbrus.

Musik spelas,

vilda fåglar

sjunger och

järnvägsljud.

Diktering i en

tyst omgivning.

[Rec Mode]

(+ s.69)

[PCM]: [44.1kHz]

[WMA]:[ST XQ]

[MP3]: [320kbps]

[WMA]:[ST XQ]

[WMA]:[ST HQ]

[MP3]: [256kbps]

[MP3]: [192kbps]

Rekommenderade inställningar

[Mic Sense]

(+ s.69)

[High]

[Low Cut Filter]

(+ s.71)

[Zoom Mic]

(+ s.70)

[Wide]

[On]

[Middle] [Wide]

[HQ] [Low] [Off]

[PCM]: [48kHz]

[PCM]: [44.1kHz]

Ställ in mikrofonkänsligheten

enligt den

ljudvolym som

spelas in.

Den kan användas vid alla typer av inställningar.

Välj en inspelningsinställning.

[Off] [Off]

2

Inspelning

SV

45


2

Inspelning

SV

46

Inspelning med extern mikrofon eller

andra enheter

Externa mikrofoner eller andra enheter kan

anslutas och ljudet kan spelas in. Beakta

följande där du ansluter enheten du vill

använda.

Koppla inte in och ut enheter till diktafonens

uttag medan den spelar in.

Inspelning med en extern

mikrofon:

Anslut en extern mikrofon

till MIC-uttaget på diktafonen.

Till MIC-uttag

Användbara externa

mikrofoner (tillval)

2-kanalsmikrofon

(ej riktningskänslig): ME30W

Detta är mycket känsliga,

rundupptagande mikrofoner med

spänningsmatning via kabeln som

är mycket lämpliga för att spela

in musikframträdanden.

Mycket känslig brusreducerade

monomikrofon (en riktning): ME52W

Denna mikrofon används för inspelning

av ljud på avstånd, samtidigt som det

omgivande bruset minimeras.

Inspelning

Kompakt mikrofon (en riktning): ME31

De riktningsbara mikrofonerna kan

användas vid inspelningar utomhus

när man spelar in när vilda fåglar sjunger.

Mikrofonens metallhölje säkerställer

en hög rigiditet.

Mikrofon med slipsklämma

(ej riktningskänslig): ME15

Liten dold mikrofon med klämma.

Telefonpickup: TP7

Mikrofon av hörlurstyp som du kan ha

i örat samtidigt som du talar i telefon.

Rösten eller samtalet via telefon kan

spelas in tydligt.

Obs!

• Den inbyggda mikrofonen kopplas

ur när en extern mikrofon ansluts till

portastudions MIC-uttag.

• Mikrofoner som stöder spänningsmatning

via kabeln kan också användas.

• Om en extern monomikrofon används när

[Rec Mode] är inställt på stereoinspelning

går det bara att spela in ljud på L-kanalen

(+ s.69).


Spela in från andra enheter med

denna diktafon:

Ljudet kan spelas in om du ansluter

ljudutgången (hörlursuttag) på den andra

enheten och MIC-uttaget på diktafonen

med anslutningssladden KA333 (medföljer

ej) för kopiering.

Till MIC

-uttaget

Till ljudutgång på den

andra enheten

Obs!

• Ingångsnivåerna kan inte finjusteras

med den här diktafonen (+ s.69). När en

extern enhet är ansluten, ska du göra en

testinspelning och justera utnivån för

den externa enheten.

Till ljudingång

på den

andra enheten

Till EAR

-uttaget

Inspelning

Spela in ljud från denna diktafon

med andra enheter:

Ljudet från denna diktafon kan spelas in på

andra enheter om du ansluter ljudingången

(mikrofonuttaget) på den andra enheten

och EAR-uttaget på diktafonen, med

anslutningssladd KA333 (medföljer ej)

för kopiering.

Obs!

• När du justerar de olika inställningarna

för ljudkvalitet som har att göra med

uppspelning på portastudion, ändras

ljudutsignalen från EAR-uttaget också

(+ s.73).

2

Inspelning

SV

47


2

Uppspelning

SV

48

Uppspelning

Portastudion kan spela upp filer i WAV-,

MP3- och WMA-format.

Inställningar som har att göra med uppspelning

Det går att välja ett uppspelningsläge som

passar dina syften och önskemål (+ s.73

till s.75).

Inställningsalternativ på [Play Menu]:

[Noise Cancel]

(+ s.73)

[EUPHONY]

(+ s.73)

[Voice Filter]

(+ s.73)

[Repeat]

(+ s.74)

[Random]

(+ s.74)

[Play Speed]

(+ s.75)

[Skip Space]

(+ s.75)

[Play Scene]

(+ s.88)

Om det inspelade ljudet är

svårt att förstå beroende på

brus i omgivningen, ska du

justera nivån för brusreduceringsfunktionen.

Nivåjustering av

[EUPHONY] har fyra olika

inställningar som kan väljas

enligt eget önskemål.

Diktafonen har ett röstfilter

som spärrar toner med låga

och höga frekvenser vid

normal, snabb eller långsam

uppspelning och ger en klar

ljuduppspelning.

Du kan välja upprepad

uppspelning.

Söker, väljer, och spelar upp

filer slumpmässigt.

Uppspelningshastigheten

kan justeras vid behov.

Överhoppningstiden kan

ställas in.

Dina egna uppspelningsinställningar

kan sparas

för olika ljudkvaliteter och

uppspelningsmetoder.

1 Du startar uppspelningen genom

att välja filen som ska spelas upp

och trycker därefter på `OKknappen

(+ s.55 till s.61).

2 Tryck på + eller − för att justera

till en behaglig volym för att

lyssna.

• Volymen kan justeras från [00] till [30].

3 Tryck på knappen STOP när du vill

stoppa uppspelningen.

• Detta stoppar filen som spelas upp

mitt i.

• När [Accessibility] är inställt på [On]

aktiverar fortsättningsfunktionen.

Diktafonen kommer ihåg den fil

som spelades upp och det senaste

stoppläget även om strömmen

stängs av (+ s.76) (För DM-5).


Spola framåt

Medan diktafonen är i stoppläget

trycker och håller du 9.

• Om du släpper knappen stoppar den.

Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelningen från den punkt där den

stoppades.

Medan diktafonen är

i uppspelningsläget, trycker

och håller du 9.

• När du släpper knappen återupptar

diktafonen normal uppspelning.

• Om det finns en indexmarkering mitt

i filen, stoppar diktafonen vid det

stället (+ s.53).

• Diktafonen stoppar när den kommer

till slutet på filen. Fortsätt att trycka

på 9-knappen för att fortsätta från

början av nästa fil.

Spola tillbaka

Medan diktafonen är i stoppläget

trycker och håller du 0.

• Om du släpper knappen stoppar den.

Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelningen från den punkt där den

stoppades.

Medan diktafonen är

i uppspelningsläget, trycker

och håller du 0.

• När du släpper knappen återupptar

diktafonen normal uppspelning.

• Om det finns en indexmarkering mitt

i filen, stoppar diktafonen vid det

stället (+ s.53).

• Portastudion stoppar när den kommer

till början på filen. Fortsätt att trycka

på 0-knappen för att fortsätta att

spola bakåt från slutet av föregående fil.

Hitta början av filen

Uppspelning

Medan diktafonen är stoppad eller

i uppspelningsläget trycker du på

och håller 9.

• Portastudion går till början av nästa fil.

Medan diktafonen är

i uppspelningsläget trycker

du på 0.

• Portastudion går till början av den

aktuella filen.

Medan diktafonen är i stoppläget

trycker du på 0-knappen.

• Portastudion går till början av den

föregående filen. Om diktafonen

stoppades mitt i filen, återgår den till

början av filen.

Medan diktafonen är

i uppspelningsläget trycker

du på 0 två gånger.

• Portastudion går till början av den

föregående filen.

Obs!

• Om du går till början av filen under

uppspelning, stoppar diktafonen vid

indexmarkeringen. Indexmarkeringen

hoppas över om du utför åtgärden

i stoppläge (+ s.53).

• Om [Skip Space] är inställt på något annat

än [File Skip], går diktafonen framåt/

bakåt under den angivna tiden, och

startar därefter uppspelning (+ s.75).

2

Uppspelning

SV

49


2

Uppspelning

SV

50

Uppspelning med hörlurar

Ett par hörlurar kan anslutas till diktafonens

EAR-uttag för att lyssna med.

• När hörlurarna används är portastudions

högtalare avstängd.

Till EARuttaget

Obs!

• För att undvika att irritera öronen sätter

du i hörlurskontakten efter att volymnivån

har sänkts.

• När du lyssnar med hörlurarna under

uppspelning ska du inte höja volymen för

mycket. Det kan orsaka hörselskador och

försämring av hörselförmågan.

Uppspelning genom Hi-fi-komponenter eller

bilstereo

KA333 (medföljer ej) kopplas från EARuttaget

på diktafonen till ljudingången

på en annan inspelningsenhet. Du kan

även använda den i bilen via AUX-INanslutningen.

Extra kontaktpluggsadaptrar

för att omvandla 3,5 till 2,5 och vice versa

medföljer.

Om musikfiler

Om portastudion inte kan spela upp

musikfiler som har överförts till den, ska du

kontrollera att filernas samplingsfrekvens

och bithastighet är i det område där

uppspelning är möjligt. Nedan anges

de kombinationer av samplingsfrekvens

och bithastighet för musikfiler som

portastudion kan spela upp.

FilformatWAVformat

MP3format

WMAformat

Samplingsfrekvens

44,1 kHz, 48 kHz 16 bitar

MPEG1 Layer3:

32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

MPEG2 Layer3:

16 kHz, 22,05 kHz,

24 kHz

8 kHz, 11 kHz,

16 kHz, 22 kHz,

32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

Uppspelning

Antal bitar och

bithastighet

Från 8 kbps upp

till 320 kbps

Från 5 kbps upp

till 320 kbps

• MP3-filer med variabel bithastighet (i vilka

omvandlingsbithastigheten kan variera)

kanske inte kan spelas upp på rätt sätt.

• Diktafonen stödjer inte DRM-systemet

(Digital Rights Management) från

Microsoft Corporation.


Läge för uppspelningsposition

Diktafonen har ett läge för uppspelningsposition

som automatiskt lägger in ett bokmärke på

den senaste positionen där uppspelningen

stoppades, för filer som överförts till mapparna

[Podcast] och [Audiobooks] (DAISY, Audible,

Audio Book, Text Speech). Även om diktafonen

stoppas medan en fil spelas upp hämtas den

senaste stoppositionen från filen och filen kan

spelas upp från den positionen nästa gång.

1 Välja innehållsfilen i [Podcast],

[Audiobooks](DAISY, ljudbok,

text-tal, Audible)-mappen.

2 Tryck på `OK-knappen för att

starta uppspelningen.

• När du spelar upp filen som du tidigare

har spelat upp, startar uppspelningen

från det senaste stoppläget.

3 Tryck på knappen STOP när du vill

stoppa uppspelningen.

• Du kan stoppa uppspelningen av en

fil när som helst. Stoppläget sparas

som en [Playback Position] i filen.

Även om du i denna status väljer en

Uppspelning

tom fil, flyttar till en annan mapp

eller stänger av diktafonen, startar

uppspelningen från det senaste

sparade läget när du spelar samma fil.

4 Spela upp innehållet som har

spelats upp halvvägs.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelningen från den punkt där

den stoppades.

Obs!

• För DAISY-files gäller att en ljudmening

som avbryts mitt i återupptas från början

av filen.

Spola framåt

Medan diktafonen är i stoppläget

trycker och håller du 9.

¸ När du släpper knappen stoppar

diktafonen.

Uppspelningspositionen uppdateras.

Om `OK-knappen trycks startar

uppspelningen från denna position.

Medan diktafonen

är i uppspelningsläget,

trycker och håller du 9.

¸ När du släpper knappen återupptar

diktafonen normal uppspelning.

• Om en indexmarkering (+ s.53) eller

uppspelningsposition finns i mitten av filen

stoppar uppspelningen vid det stället.

• Diktafonen stoppar när den kommer till slutet

på filen. Fortsätt att trycka på 9-knappen

för att fortsätta från början av nästa fil.

Snabbspolning framåt kan inte användas för

DAISY-filer och textfiler.

2

Uppspelning

SV

51


2

Uppspelning

SV

52

Spola tillbaka

Medan diktafonen är i stoppläget

trycker och håller du 0.

¸ När du släpper knappen stoppar

diktafonen.

Uppspelningspositionen uppdateras.

Om `OK-knappen trycks startar

uppspelningen från denna position.

Medan diktafonen

är i uppspelningsläget,

trycker och håller du 0.

¸ När du släpper knappen återupptar

diktafonen normal uppspelning.

• Om en indexmarkering (+ s.53) eller

uppspelningsposition finns i mitten av

filen stoppar uppspelningen vid det stället.

• Portastudion stoppar när den kommer

till början på filen. Fortsätt att trycka på

0-knappen för att fortsätta att spola

bakåt från slutet av föregående fil.

• Om du håller 0-knappen intryckt medan

diktafonen är stoppad vid början av den

översta filen, börjar diktafonen snabbspola

tillbaka med start från slutet av den sista filen.

Snabbspolning bakåt kan inte användas för

DAISY-filer och textfiler.

Gå framåt eller bakåt i en fil

Medan diktafonen är i stoppläget

trycker du på 9-knappen.

¸ Den går till uppspelningspositionen

för nästa fil.

Medan diktafonen är i stoppläget,

i början av filen, trycker du

på 0-knappen.

¸ Den går till uppspelningspositionen

för den föregående filen.

Medan diktafonen är i stoppläget

i mitten av filen, trycker du

på 0-knappen.

¸ Den går till början av den aktuella filen.

Uppspelning

För DAISY-filer hoppar diktafonen över

enheten som anges av [Skip Mode] för

[Book Menu] (Daisy-menyn) (+ s.81).

Textfiler som hoppas över av fasenheten.

Hitta början av filen

Medan diktafonen är i läget för

uppspelning, långsam uppspelning

eller snabb uppspelning, trycker du

på 9-knappen.

¸ Diktafonen går till början av nästa fil

och uppspelningen startar med den

tidigare inställda hastigheten.

Medan diktafonen är i läget för

uppspelning, långsam uppspelning

eller snabb uppspelning, trycker du

på 0-knappen.

¸ Diktafonen går till början av filen som

spelas upp och uppspelningen startar

med den tidigare inställda hastigheten.

Medan diktafonen är i läget för

uppspelning, långsam uppspelning

eller snabb uppspelning, trycker du

två gånger på 0-knappen.

¸ Diktafonen går till början av föregående

fil och uppspelningen startar med den

tidigare inställda hastigheten.

• Om en indexmarkering (+ s.53) finns i mitten

av filen, återges den från den positionen.

• Om »skip space» är inställt på något annat

än »file skip» (+ s.75), gör diktafonen

F. Skip (gå framåt) eller R. Skip (gå bakåt)

under en förinställd tid före uppspelning.

För DAISY-fi ler hoppar diktafonen över

enheten som anges av [Skip Mode] för

[Book Menu] (Daisy-menyn) (+ s.81).

Du kan inte hoppa till början av filen för

textfiler.

Obs!

• Om filen raderas med diktafonen

raderas även informationen om

uppspelningsposition samtidigt.


Ställa in en indexmarkering

Om det finns indexmarkeringar i filen, kan du

snabbt hitta en position som du vill lyssna på

genom att snabbspola framåt eller bakåt eller

genom att snabbspola med medlyssning.

Denna funktion kan utföras

när [INDEX]-funktionen har

tilldelats till en Fn-knapp

(F1 eller F2) (+ s.78).

1 Tryck på Fn (INDEX)-knappen

vid inspelning av fil,

inspelningspaus, uppspelning

eller uppspelningspaus.

• Ett siffervärde och en

inspelningsposition visas på displayen

och en indexmarkering placeras.

• När indexmarkeringen har infogats

fortsätter inspelningen eller

uppspelningen så att du kan infoga

indexmarkeringar på andra platser på

ett liknande sätt.

Ta bort en indexmarkering

Denna funktion kan utföras

när [Erase]-funktionen har

tilldelats till en Fn-knapp

(F1 eller F2) (+ s.78).

Uppspelning

1 Lokalisera den indexmarkering

som du vill ta bort.

2 Tryck på 9 eller 0 för att

välja den indexmarkering som

du vill ta bort.

3 Medan indexnumret visas

(cirka 2 sekunder), trycker

du på Fn (ERASE)-knappen.

• Indexmarkeringen raderas.

• Indexnummer efter det raderade

indexnumret flyttas automatiskt upp.

Obs!

• Upp till 16 indexmarkeringar kan göras

i en fil. Om du försöker placera mer än

16 indexmarkeringar visas meddelandet

[Index Full] för indexmarkeringar.

• Indexmarkeringar kan inte ställas in eller

raderas i en låst fil (+ s.77).

2

Uppspelning

SV

53


2

Uppspelning

SV

54

Starta upprepad uppspelning av

ljudavsnitt

Med denna funktion kan du upprepa

uppspelningen av ett avsnitt av filen som

spelas upp.

Denna funktion kan utföras när

[A-B]-funktionen har tilldelats till

en Fn-knapp (F1 eller F2) (+ s.78).

1 Du startar uppspelningen

genom att välja en fil som

har ett segment som du vill

spela upp upprepade gånger

och trycker därefter på

`OK-knappen (+ s.55 till s.61).

2 Tryck på Fn (A-B)-knappen vid

den punkt där ljudavsnittet som

du vill upprepa börjar.

• Snabbspolning framåt och bakåt

kan utföras när [ ] blinkar på samma

sätt som under normal uppspelning

och du kan snabbt fortsätta så långt

som till slutpositionen (+ s.49).

• När den når slutet på filen medan

[ ] blinkar, blir punkten slutpunkten

och den upprepade uppspelningen

startar.

Uppspelning

3 Tryck på Fn (A-B)-knappen igen

vid positionen där du vill avsluta

ljudavsnittet för upprepad

uppspelning.

• Diktafonen spelar upp ljudavsnittet

upprepade gånger tills den

upprepade uppspelningen avbryts.

Avbryta funktionen för upprepning

av ljudavsnitt

Tryck på vilken som av följande

knappar för att avbryta funktionen

för upprepning av ljudavsnitt.

a Tryck på STOP eller `OK

Om du trycker på STOP eller `OK

inaktiveras upprepad uppspelning

av ljudavsnitt och uppspelningen avbryts.

b Tryck på Fn (CANCEL)-knappen

Om du trycker på Fn (CANCEL)-knappen

inaktiveras upprepad uppspelning av

ljudavsnitt och uppspelningen avbryts.


Filsökning

Diktafonen hanterar inspelade filer och

musikfiler som importerats från en dator med

hjälp av en databas. Filerna sorteras automatiskt

med hjälp av datum och nyckelord vilket gör det

mycket enklare att söka efter filerna.

Öppna filsökningen från [Recorder]mappen

Typ av filsökning:

[Browse]sökning

(+ s.56)

[Day]-sökning

(+ s.56)

[Keyword]sökning

(+ s.57)

Mappsystemet (Folder A till

Folder E) används för att söka

efter filer.

Filsökning görs med hjälp av

inspelningsdatum.

Filsökning görs med hjälp av

nyckelord.

1 Från [Home]-menyn väljer du

[Recorder] och trycker därefter

på `OK eller 9 för att öppna

mapplistan.

När [Accessibility] (+ s.76) är inställt

på [On] (För DM-5):

1 Från [Home]-menyn väljer du

[Recorder] och trycker sedan på `OK

eller 9.

2 Tryck på F3 (Menu) för att visa menyn.

3 Tryck på + eller – för att välja [List]

och tryck sedan på `OK.

4 Tryck på 0.

• Gå tillbaka ett steg uppåt i hierarkin.

2 Tryck på F1 (SEARCH)-knappen

för att öppna filsökningen.

• Sökskärmen ändras varje gång du

trycker på F1 (SEARCH)-knappen.

Välj typ av filsökning. Fortsätt

härefter till »Filsökningsfunktioner

för [Recorder]-mappen».

2

Filsökning

SV

55


2

Filsökning

SV

56

Funktioner för filsökning i [Recorder]mappen

När du söker med hjälp av [Browse]-sökning

Ange en mapp för att söka efter filer som

spelats in med denna diktafon.

1 Tryck på + eller – för att välja mapp och

tryck därefter på `OK eller 9.

2 Tryck på + eller – för att välja fil och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

När du söker med hjälp av [Day]-sökning

Sök efter en fil med hjälp av inspelningsdatum.

Det senaste inspelningsdatumet markeras.

Markera det önskade inspelningsdatumet.

1 Tryck på + eller – för att välja

inspelningsdatumet och tryck

därefter på `OK eller 9.

Filsökning

2 Tryck på + eller – för att välja fil och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.


När du söker med hjälp av [Keyword]-sökning

Sök efter filer inspelade med denna diktafon

med hjälp av nyckelord. Filer inspelade med

denna diktafon kan märkas med nyckelord

för att underlätta filhantering (+ s.77).

1 Tryck på + eller – för att välja nyckelord

och tryck därefter på `OK eller 9.

2 Tryck på + eller – för att välja fil och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

Filsökning

2

Filsökning

SV

57


2

Filsökning

SV

58

Öppna filsökningen från [Music]mappen

Typ av filsökning:

[Artist]-sökning

(+ s.59)

[Album]-sökning

(+ s.59)

[All Music]sökning

(+ s.60)

[Browse]-sökning

(+ s.60)

[Heard Recently]sökning

(+ s.60)

[Play Count]sökning

(+ s.60)

[Playlists]sökning

(+ s.61)

Filer sökes från en lista över

artister.

Filer sökes från en lista över

albumnamn.

Filer sökes från en lista över

alla låtar.

En lista över alla låtar och

album i [Music]-mappen

visas.

Filer som spelas upp på

denna diktafon visas

i omvänd kronologisk

ordning.

Filerna visas i ordning enligt

det antal gånger de har

spelats på denna diktafon.

Visar spellistor överförda till

diktafonen.

1 Från [Home]-menyn väljer du

[Music-mappen] och trycker

därefter på `OK eller 9 för

att öppna sökskärmen.

När [Accessibility] (+ s.76) är inställt

på [On] (För DM-5):

1 Från [Home]-menyn väljer du [Music]

och trycker sedan på `OK eller 9.

2 Tryck på F3 (Menu) för att visa menyn.

3 Tryck på + eller – för att välja [List]

och tryck sedan på `OK.

4 Tryck på 0 tills sökdisplayen visas.

Filsökning

2 Tryck på + eller − för att välja

typen av filsökning och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Om du gör ett misstag under

sökningen använder du

0-knappen för att återgå

till föregående visning.

Välj typ av filsökning. Fortsätt

härefter till »Filsökningsfunktioner

för [Music]-mappen».


Funktioner för filsökning i [Music]mappen

När du söker med hjälp av [Artist]-sökning

Söka efter en specifik artist.

1 Tryck på + eller – för att välja artist och

tryck därefter på `OK eller 9.

2 Tryck på + eller – för att välja album eller

låt och tryck därefter på `OK eller 9.

• Om en låt är vald startar uppspelningen.

• Om ett album är valt visas dess spår

i en lista.

3 Tryck på + eller – för att välja låt och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

När du söker med hjälp av [Album]-sökning

Söka enligt specifikt album.

Filsökning

1 Tryck på + eller – för att välja album och

tryck därefter på `OK eller 9.

2 Tryck på + eller – för att välja låt och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

2

Filsökning

SV

59


2

Filsökning

SV

60

Välja från en lista över [All Music]

Filer sökes från en lista över [All Music].

1 Tryck på + eller – för att välja låt och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

När du söker med hjälp av [Browse]-sökning

Bläddra direkt från en lista över alla filer och

mappar i [Music]-mappen.

1 Tryck på + eller – för att välja en låt som

ska spelas eller välj en artist och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Om en artist är vald visas låtarna

i mappen i en lista. Tryck på + eller –

för att välja en låt och tryck därefter

på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

Filsökning

När du söker med hjälp av [Heard Recently]sökning

En lista över filer som spelats upp nyligen

visas i omvänd kronologisk ordning.

1 Tryck på + eller – för att välja låt och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

När du söker med hjälp av [Play Count]-sökning

En lista över filer som spelats ofta visas

i omvänd kronologisk ordning.

1 Tryck på + eller – för att välja låt och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.


När du söker med hjälp av [Playlists]-sökning

Välj en spellista.

Mer information om att importera spellistor

finns på +s.158.

1 Tryck på + eller – för att välja [Playlists]

och tryck därefter på `OK eller 9.

2 Tryck på + eller – för att välja en spellista

och tryck därefter på `OK eller 9.

Filsökning

3 Tryck på + eller – för att välja låt och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Tryck på `OK-knappen för att starta

uppspelning av filen.

2

Filsökning

SV

61


2

Radering

SV

62

Radering

En vald fil kan raderas från en mapp. Det går

även att radera en vald mapp och alla filer

i en mapp.

Radera från filvisningen

1 I fillistan trycker du

på F3 (MENU)-knappen.

• Filer kan inte raderas under uppspelning.

2 Tryck på + eller − för att välja

[r Erase] och tryck därefter på

`OK eller 9.

3 Tryck på + för att välja [File Erase]

och tryck därefter på `OK

eller 9.

4 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck sedan på `OK-knappen.

• Visningen ändras till [Erase!] och

raderingen startar. [Erase Done]

visas när filen är raderad.


Radera från fillistan

1 Välj filen som ska raderas från

fillistan.

2 Medan diktafonen är stoppad

trycker du på F2 (ERASE)knappen.

3 Tryck på + eller − för att välja

[File Erase] och tryck därefter

på `OK eller 9.

Radering

4 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck sedan på `OK-knappen.

• Visningen ändras till [Erase!] och

raderingen startar. [Erase Done]

visas när filen är raderad.

2

Radering

SV

63


2

Radering

SV

64

Radera alla filer i en mapp

1 Välj den mapp som ska tas

bort från mapplistan och

tryck sedan på `OK eller 9

(+ s.55 till s.61).

2 Medan diktafonen är stoppad

trycker du på F2 (ERASE)knappen.

3 Tryck på + eller − för att välja

[Erase in Folder] och tryck

därefter på `OK eller 9.

Radering

4 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck sedan på `OK-knappen.

• Visningen ändras till [Erase!] och

raderingen startar. [Erase Done]

visas när filen är raderad.


Radera en mapp

1 Välj den mapp som ska tas bort

från mapplistan (+ s.55 till s.61).

2 I mapplistan trycker du på F3

(ERASE)-knappen.

3 Tryck på + eller − för att välja

[r Erase] och tryck därefter på

`OK eller 9.

Radering

4 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck sedan på `OK-knappen.

• Visningen ändras till [Erase!] och

raderingen startar. [Erase Done]

visas när filen är raderad.

2

Radering

SV

65


2

Radering

SV

66

Radera en del av en fil

Endast en PCM-fil som spelats in med

portastudion kan raderas delvis.

Denna funktion kan utföras

när [Erase]-funktionen har

tilldelats till en Fn-knapp

(F1 eller F2) (+ s.78).

1 Spela upp filen som du vill delvis

radera.

• Gå framåt i filen till den position som

ska raderas. Om filen är lång, använd

9-knappen för att flytta till den

punkt som ska raderas.

2 Tryck på Fn (ERASE)-knappen vid

startpositionen för den del som

ska raderas.

3 Tryck en gång till på Fn (ERASE)knappen

vid den position där

du vill avsluta delvis radering.

• [Start point] och [End point] visas

alternativt på displayen. När lamporna

blinkar, fortsätter uppspelningen

och du kan snabbspola bakåt eller

snabbspola framåt som vanligt och

snabbspola till slutet av raderingen.

Om filen når slutet medan lamporna

blinkar, är det den positionen där

raderingen avslutas.

Radering

4 Tryck en gång till på Fn (ERASE)knappen.

• Displayen växlar till [Partial erasing !]

och börjar radera. Raderingen är klar

när [Partial erase completed.] visas.

• Uppspelningen stannar vid slutläget

för delvis radering.

Obs!

• Delvis radering kan inte göras på filer som

spelats in i formaten WMA eller MP3.

• Informationen för när filen skapades

ändras inte även om en del av filen

raderas.

• En raderad fil kan inte återställas. När det

finns ett microSD-kort i diktafonen, ska

du alltid kontrollera att du har aktiverat

det inspelningsmedia du vill använda,

genom att ställa in antingen [Built-in] eller

[microSD] så att inga misstag uppstår.

• Låsta filer och filer som är skrivskyddade

kan inte raderas (+ s.77).

• Om en åtgärd inte är vald inom åtta

sekunder, återgår diktafonen till

stoppläge.

• Utför aldrig någon av åtgärderna nedan

under bearbetning, eftersom data kan

skadas. Kontrollera dessutom noga

återstående batteriladdning för att

säkerställa att batteriet inte kommer

att ta slut under bearbetningen.

1 Koppla bort nätadaptern under

bearbetning.

2 Ta ur batteriet under bearbetning.

3 Ta bort microSD-kortet under

bearbetning när [microSD Card]

används som inspelningsmedia.

• [Recorder]-mappen (A-E) såväl som

[Music]-, [Podcast]-, [Audiobooks]mapparna

(DAISY, Audio Book, Text

Speech, Audible) kan inte tas bort.


Metod för menyinställning

Du kan ställa in diverse funktioner på denna

diktafon. Du kan ställa in alla menyalternativ

på följande sätt.

Göra inställningar från [Preferences]

på [Home]-menyn

Från [Home]-menyn kan man välja följande

inställningar: [Rec Menu], [Play Menu],

[LCD/Sound Menu], och [System Menu]. Du

kan utföra olika inställningar på diktafonen

innan inspelning eller uppspelning.

1 Från [Home]-menyn väljer

du [Preferences] och trycker

därefter på `OK eller 9 för

att öppna menyalternativet.

2 Tryck på + eller − för att välja

ett menyalternativ och tryck

därefter på `OK eller 9.

Menyinställning

3 Tryck på + eller – för att välja

inställningsalternativ och tryck

därefter på `OK eller 9.

• Går till inställningarna för de valda

alternativet.

• Om du gör ett misstag medan du

utför en inställning trycker du på

0 eller F1 (BACK) för att återgå

till föregående skärm.

4 Tryck på + eller − för att ändra

inställningen och tryck därefter på

`OK för att göra klart inställningen.

• Ett meddelande på displayen visar att

inställningen har aktiverats.

5 Tryck på F3 (HOME)-knappen för

att stänga menyn.

3

Metod för menyinställning

SV

67


3

Metod för menyinställning

SV

68

Utföra menyinställningar under

inspelning, uppspelning och i stoppläge

Menyinställningar kan utföras medan

diktafonen används. Utöver [Rec Menu]inställningarna

och [Play Menu]inställningarna

kan [File Menu]inställningarna

för filhantering också utföras

från menyn under användning.

1 Medan diktafonen spelar in, spelar

upp, är i pausläge eller i stoppläge,

trycker du på F3 (MENU)-knappen.

2 Tryck på + eller − för att välja

ett menyalternativ och tryck

därefter på `OK eller 9.

3 Tryck på + eller – för att välja

inställningsalternativ och tryck

därefter på `OK eller 9.

Metod för menyinställning

• Går till inställningarna för de valda

alternativet.

• Om du gör ett misstag medan du

utför en inställning trycker du på

0 eller F1 (BACK) för att återgå till

föregående skärm.

4 Tryck på + eller − för att ändra

inställningen och tryck därefter

på `OK för att göra klart

inställningen.

5 Tryck på F3 (CLOSE)-knappen

för att stänga menyn.

• Från menyskärmen under inspelning

eller uppspelning, kan du genom

att trycka på F3 (CLOSE)-knappen

återgå till uppspelningsskärmen

utan att avbryta inspelningen eller

uppspelningen.


G Rec Menu

Mic Sense

Mikrofonkänsligheten kan justeras så att den

passar dina behov.

1 Välj [Mic Sense] från [Rec Menu].

2 Välj [High], [Middle] eller [Low].

[High]:

Högsta inspelningskänslighet som

är lämplig för konferenser med stora

folkmassor och för inspelning av ljud

på avstånd eller vid låg volym.

[Middle]:

Lämplig för inspelning av möten

och seminarier med ett mindre antal

människor.

[Low]:

Lägsta inspelningskänslighet som är

lämplig för diktering.

• Om du vill göra en tydlig inspelning

av en talares röst, ställer du in [Mic

Sense] på [Low] och håller diktafonens

inbyggda stereomikrofon nära talarens

mun (5-10 cm) före inspelning.

Rec Mode

Diktafonen kan spela in i linjärt PCM-format.

Det går att göra inspelningar med hög

upplösning, som har hög samplingsfrekvens

och hög bithastighet, och som motsvarar

eller är bättre än musik-cd-ljud. Dessutom

stöder portastudion även MP3- och WMAformaten.

1 Välj [Rec Mode] från [Rec Menu].

2 Välj [PCM], [MP3] eller [WMA].

[PCM]:

Detta är ett icke-komprimerat

ljudformat som används för

musik-cd-skivor och liknande.

Metod för menyinställning

[MP3]:

MPEG är den internationella

standarden som fastställts av en

arbetsgrupp från ISO (International

Organization for Standardization).

[WMA]:

Det är en ljudkomprimeringsmetod

som utvecklats av

Microsoft Corporation i USA.

3 Ställ in inspelningshastighet.

När [PCM] är valt:

[48kHz/16bit] eller [44,1kHz/16bit]

När [MP3] är valt:

[320kbps] till [128kbps]

När [WMA] är valt:

[ST XQ], [ST HQ], [ST SP], [HQ], [SP], [LP]

• Om du vill spela in ett möte och ett

föredrag tydligt, ska du ställa in något

annat läge än [LP] under Rec Rate.

• När en extern monomikrofon används medan

[Rec Mode] är inställd på stereoinspelning,

spelas ljud i endast in på L-kanalen.

Ställa in metoden för att justera

inspelningsnivån [Rec Level]

Du kan ställa in enhetens så att den justerar

inspelningsnivån automatiskt eller manuellt.

1 Välj [Rec Level] från [Rec Menu].

2 Välj [Manual] eller [Auto].

[Manual]:

Inspelning görs med manuell

justering av inspelningsnivån.

[Auto]:

Inspelning görs med automatisk

justering av inspelningsnivån.

Detta är användbart när du vill

börja spela in direkt.

3

Metod för menyinställning

SV

69


3

Metod för menyinställning

SV

70

Justera inspelningsnivån:

1 Tryck på 9 eller 0 medan

diktafonens spelar in eller

är i pausläge för att justera

inspelningsnivån.

• Inspelningsnivån justeras automatiskt

när inspelningsnivån är inställd på

[Auto]. Ställ in inspelningsnivån på

[Manual] för att använda funktionen

för att justera inspelningsnivån.

• När enheten är inställd på [Manual],

inaktiveras limiter-funktionen. När

[OVER] visas blir det inspelade ljudet

förvrängt. Justera inspelningsnivån

så att [OVER] inte visas. Om

ljudförvrängningarna inte försvinner

även efter att inspelningsnivån har

justerats, ändrar du inställningen

för mikrofonkänslighet (+ s.69)

och justerar inspelningsnivån igen.

• [OVER] kan visas även när indikatorn

för inspelningsnivå inte når eller är

ovanför till höger.

• Att mata in ett mycket högt ljud kan

skapa brus även när inspelningsnivån

är inställd på [Auto].

• Nivån kan justeras från [01] till [16].

Ju högre nummer, desto högre nivå

och desto högre indikatorposition

på nivåmätaren.

Metod för menyinställning

Zoom Mic

Funktionen för riktad mikrofon utnyttjar

DiMAGICs (DiMAGIC Co. Ltd.) DVM-teknik

(DiMAGIC Virtual Microphone). DVM är ett

ljudupptagningssystem med vilket du kan spela

in ljud genom att fokusera på ljud från valfri

riktning. Från expanderande stereoinspelning

till inspelning med hög riktningskänslighet,

representerar DVM det senaste inom metoder

för riktningskänslighet som låter dig växla till en

enkel exklusiv mikrofon.

1 Välj [Zoom Mic] från [Rec Menu]menyn.

2 Välj [Zoom], [Narrow], [Wide]

eller [Off].

[Zoom]:

Läge med vilket du kan

spela in monoljud med hög

riktningskänslighet.

[Narrow]:

Inspelning med ett riktningskänsligt

stereoljud.

[Wide]:

Inspelning med ett expanderande

stereoljud.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

Om Zoom Mic-funktionen:

Riktningskänslighet

(hög)

Riktningskänslighet

(låg)

Ljuduppfångande

(smalt)

Ljuduppfångande

(brett)


Low Cut Filter

Diktafonen har ett lågpassfilter som minimerar

lågfrekventa ljud och spelar in röster tydligare.

Med denna funktion kan du minska bruset

från luftkonditioneringsanläggningar,

projektorer och andra liknande ljud.

1 Välj [Low Cut Filter] från

[Rec Menu].

2 Välj [On] eller [Off].

[On]:

Aktiverar lågspärrfiltret.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

VCVA

När mikrofonen känner av att ljudet har nått

en förinställd volym, aktiverar den inbyggda

funktionen VCVA (Variable Control Voice

Actuator) automatiskt inspelningen och

stoppar den när volymen sjunker under

den inställda volymnivån. VCVA-funktionen

förlänger inspelningstiden och sparar på

minnet genom att avbryta inspelningen

under tysta perioder, vilket även gör att

uppspelningen blir mer effektiv.

1 Välj [VCVA] från [Rec Menu].

2 Välj [On] eller [Off].

[On]:

Aktiverar VCVA-funktionen. Startar

inspelning i VCVA-läge.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

Återupptar inspelning i normalt läge.

Metod för menyinställning

Justera aktiveringsnivån

för start/stopp:

• Om omgivningsljudet är för högt, kan

startkänsligheten för VCVA justeras

enligt inspelningssituationen.

1 Tryck på REC-knappen för att

starta inspelningen.

• När ljudvolymen är lägre än den

förinställda ljudvolymen, stoppar

inspelningen automatiskt efter ungefär

en sekund, och [Standby] blinkar på

displayen. LED-indikatorn lyser svagt

med orange färg när inspelningen

startar och blinkar i pausläge.

2 Tryck på 9 eller 0 för att

justera aktiveringsnivån för

start/stopp.

a

b

a Nivåmätare (varierar enligt

ljudvolymen som spelats in)

b Startnivå (flyttar till höger/vänster

enligt den inställda nivån)

• VCVA-nivån kan ställas in på ett

av 23 olika värden ([-1]~[-42]).

• Ju högre värde, desto mer känslig blir

diktafonen för ljud. Vid den högsta

inställningen, aktiverar även de

svagaste ljud inspelningen.

• Tryck på F1-knappen för att ändra

inspelningsnivån (+ s.69) vid VCVAinspelning.

Inspelningsnivån kan

justeras.

3

Metod för menyinställning

SV

71


3

Metod för menyinställning

SV

72

• Aktiveringsnivån för start/stopp varierar

också beroende på den valda mikrofonens

känslighetsläge (+ s.69).

• Om startnivån inte justeras inom två

sekunder, återgår displayen till föregående

visning.

• För att säkerställa att inspelningarna

blir lyckade rekommenderar vi att

du testar och justerar start-/stoppaktiveringsnivåerna

i förväg.

Inställning av medhörning vid

VCVA-standby:

När [Standby] är inställt på [On]

i menyinställningarna, avges inte det

inspelade ljudet från hörlurarna när

diktafonen är i VCVA-standby. När du lyssnar

på inspelningen med hörlurarna anslutna,

kan du kontrollera om VCVA är aktiverad eller

inte genom att kontrollera om ljud avges.

[On]:

Aktiverar Standby Monitor-funktionen.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

Rec Scene

Se avsnittet »Ställa in inspelningstyp [Rec

Scene]» (+s.84).

Timer Rec

Se avsnittet »Timerinspelning [Timer Rec]»

(+ s.85).

Metod för menyinställning

Mappnamn

Du kan ändra mappnamnet för [Folder A] till

[Folder E] för ljudinspelningar till namn som

förinställts i mallen.

1 Välj [Folder Name] från [Rec Menu].

2 Tryck på + eller − för att välja

mappnamnet du vill ändra och

tryck därefter på `OK eller 9.

3 Tryck på + eller − för att välja

mappnamnet du vill ändra från

mallen och tryck därefter på

`OK-knappen.

Mall-lista:

Ställer in ett mappnamn från den

förinställda mallen.

Röststyrningsfunktionen kan

användas med denna inställning

(+ s.118) (För DM-5).

Car Train Plane

Work Interview Business trip

Conference Lecture Class

Memo Record

Telephone

recording

Conversation Hobby Lesson

Language

lesson

Music Event

Mapp A Mapp B Mapp C

Mapp D Mapp E


G Play Menu

Noise Cancel

Om det inspelade ljudet är svårt att förstå

beroende på brus i omgivningen, ska du

justera nivån för brusreduceringsfunktionen.

1 Välj [Noise Cancel] från [Play Menu].

2 Välj [High], [Low] eller [Off].

[High] [Low]:

Aktiverar brusreduceringsfunktionen.

Bruset reduceras i filen vid

uppspelning vilket ger bättre

ljudkvalitet.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

EUPHONY

Denna diktafon har utrustats med

»EUPHONY MOBILE», det senaste när

det gäller surroundljudsystem, vilket

kombinerar bandbreddskorrigering,

expansionsteknologi och teknik för virtuell

akustisk källbehandling. Utöver dess

naturliga, expansiva karaktär har diktafonen

utrustas med en exceptionell funktion

varigenom lyssnarna blir mindre benägna att

uppleva en hoptryckt och instängd känsla

eller blir trötta av långvarigt lyssnande.

Funktionen [EUPHONY] har fyra olika

inställningar som du kan välja enligt dina

preferenser.

1 Välj [EUPHONY] från [Rec Menu].

2 Välj [Power], [Wide], [Natural]

eller [Off].

[Power]:

Detta läge fokuserar mer på lägre

ljudregister.

Metod för menyinställning

[Wide]:

Detta läge har en ännu mer

expanderande känsla.

[Natural]:

I detta läge korrigeras den naturliga

bandbredden och det akustiska fältet

expanderas.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

Voice Filter

Diktafonen har ett röstfilter som spärrar

toner med låga och höga frekvenser vid

normal, snabb eller långsam uppspelning

och ger en klar ljuduppspelning.

1 Välj [Voice Filter] från [Play Menu].

2 Välj [On] eller [Off].

[On]:

Aktiverar röstfilterfunktionen.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

3

Metod för menyinställning

SV

73


3

Metod för menyinställning

SV

74

Repeat

Du kan välja upprepad uppspelning enligt

dina önskemål.

1 Välj [Repeat] från [Rec Menu].

2 Välj [1 File], [List] eller [Off].

[1 File]:

En enda fil spelas upp upprepade

gånger.

[List]:

Den visade fillistan spelas upp

upprepade gånger.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

Göra inställningar med

Fn-knapparna:

Denna funktion kan utföras

när [Repeat]-funktionen har

tilldelats till en Fn-knapp

(F1 eller F2) (+ s.78).

1 Tryck på Fn (RPT)-knappen.

• Varje gång Fn (RPT)-knappen

trycks växlar visningen mellan [d]

och [e].

Metod för menyinställning

Random

Den visade fillistan spelas upp upprepade

gånger.

1 Välj [Random] från [Play Menu].

2 Välj [On] eller [Off].

[On]:

Aktiverar funktionen för slumpmässig

uppspelning.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

Göra inställningar med

Fn-knapparna:

Denna funktion kan utföras

när [Random]-funktionen

har tilldelats till en Fn-knapp

(F1 eller F2) (+ s.78).

1 Tryck på Fn (RDM)-knappen.

• Om Fn (RDM)-knappen trycks, visas

[f] och slumpmässig uppspelning

aktiveras.


Play Speed

Filens uppspelningshastighet kan

ändras mellan [50%] och [600%] av

normalhastigheten. Ändra hastigheten

beroende på situationen, t ex för att lyssna

på innehållet i ett möte med snabb hastighet

eller lyssna på avsnitt i en språklektion som du

inte kunde höra, med en långsam hastighet.

1 Välj [Play Speed] från [Play Menu].

2 Ställ in uppspelningshastigheten.

[50%] till [600%]

Göra inställningar med

Fn-knapparna:

Denna funktion kan utföras

när [Play Speed]-funktionen

har tilldelats till en Fn-knapp

(F1 eller F2) (+ s.78).

1 Tryck på Fn (SPD)-knappen.

2 Tryck på + eller − för att ange en

hastighetsinställning och tryck

därefter på `OK-knappen.

• Även om uppspelningen

avbryts, sparas den förändrade

uppspelningshastigheten. Nästa

uppspelning görs med den hastigheten.

Begränsningar beträffande uppspelning

med dubbel hastighet:

Normal funktion kanske inte är tillgänglig

beroende på samplingsfrekvensen och

bithastigheten för filen som ska spelas upp.

I så fall minskar du hastigheten för snabb

uppspelning.

• Om [Play Speed] har tilldelats i [Fn.

setting]-inställningarna (+ s.78),

använder du den tilldelade knappen för

att öppna [Play Speed]-inställningen.

• [Speed]-inställningen i [Voice Guide]inställningarna

(+ s.90) inaktiveras under

filuppspelning.

Metod för menyinställning

Skip Space

Med denna funktion kan du hoppa

framåt (snabbspolning) eller hoppa bakåt

(återspolning) i en fil som spelas upp, under en

viss tid. Denna funktion är praktisk för att snabbt

hoppa till ett annat uppspelningsavsnitt eller för

att upprepade gånger spela upp korta fraser.

1 Välj [Skip Space] från [Play Menu].

2 Välj [Forward Skip] eller

[Reverse Skip].

3 Ställa in hur lång tid som

hoppas över.

När [Forward Skip] är valt:

• Uppspelningen startar efter att

diktafonen hoppat framåt det

angivna intervallet.

[File Skip] [10sec. Skip] [30sec. Skip]

[1min. Skip] [5min. Skip] [10min. Skip]

När [Reverse Skip] är valt:

• Uppspelningen startar efter att

diktafonen hoppat bakåt det angivna

intervallet.

[File Skip] [1sec. Skip] till [5sec. Skip]

[10sec. Skip] [30sec. Skip] [1min. Skip]

[5min. Skip] [10min. Skip]

Hoppa framåt/bakåt:

1 Tryck på `OK-knappen för att

starta uppspelningen.

2 Tryck på 9 eller 0.

• Diktafonen går framåt (snabbspolning)

eller går bakåt (återspolning) en viss

tidslängd och börjar spela upp.

• Om det finns en indexmarkering

eller en annan markering närmare än

det tidsavsnitt som ska hoppas över,

går diktafonen framåt/bakåt till den

punkten.

Play Scene

Se avsnittet »Ställa in uppspelningstyp

[Play Scene]» (+ s.88).

3

Metod för menyinställning

SV

75


3

Metod för menyinställning

SV

76

G LCD/Sound Menu

Bakgrundsbelysning

Displayen förblir tänd under cirka

10 sekunder (förinställd inställning) när

en knapp på diktafonen trycks.

1 Välj [Backlight] från [LCD/

Sound Menu].

2 Välj [Lighting Time], [Dim light

Time] eller [Brightness].

När [Lighting Time] är valt:

[5 sekunder] [10 sekunder]

[30 sekunder] [1minut] [Always On]

När [Dim light Time] är valt:

[30 sekunder] [1minut] [2minuter]

[5minuter] [Always On]

När [Brightness] är valt:

Justera inställningen mellan [01] och [03].

3 Tryck på + eller − för att

ändra inställningen och tryck

därefter på `OK för att bekräfta

inställningen.

LED

Du kan ställa in så att LEDindikatorlamporna

inte tänds.

1 Välj [LED] från [LCD/Sound Menu]menyn.

2 Välj [On] eller [Off].

[On]:

LED-lampan tänds.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

Beep

Metod för menyinställning

Diktafonen avger en tonsignal för att meddela

att knappar har tryckts ner eller för att varna

att fel har inträffat. Systemljud kan stängas av.

1 Välj [Beep] från [LCD/Sound Menu].

2 Välj nivå för tonsignalen.

• Justera inställningen mellan [05] och [00].

Language(Lang)

Du kan ställa in språket på portastudions

display.

1 Välj [Language] från [LCD/

Sound Menu].

2 Ställ in språket.

[English] [Français] [Deutsch] [Italiano]

[Español] [Русский] [Svenska] [Polski]

[Čeština] [Danske] [Nederlandse]:

• Vilka språk som kan väljas varierar

beroende på regionen.

Voice Guide

Se »Röstguide [Voice Guide]» (+ s.89).

Alarm

Se avsnittet »Funktion för

larmuppspelning [Alarm]» (+ s.91).

Tillgänglighet (För DM-5)

Den här funktionen kan växla strukturen

på [Home]-menyns alternativ enligt dina

syften. Detta är användbart när du ofta

använder funktionerna [DAISY] och [Text

Speech].

När [Accessibility] är inställt på [On] blir

det lättare att välja filer. Om du väljer en av

uppspelningsfunktionerna (Recorder, Music,

DAISY, Text Speech) i [Home]-menyn visas

den senast uppspelade filen automatiskt.

Uppspelningen startar när du trycker på `OK.


[Off]:

Recorder/Music/Podcast/Audiobooks/

Picture/Audio Diary/Preferences

[On]:

Recorder/Music/DAISY/Text Speech/

Audio Diary/Preferences

• När [Accessibility] är inställt på [On] kan

funktionerna [Podcast] och [Pictures] inte

användas. För att använda dessa funktioner

ställer du in [Accessibility] på [Off].

• När [Accessibility] är inställt på [On]

aktiverar fortsättningsfunktionen.

Diktafonen kommer ihåg den fil som

spelades upp och det senaste stoppläget

även om strömmen stängs av.

G File Menu

Keyword

Röstfiler inspelade med denna diktafon kan

märkas med nyckelord för att underlätta

filhanteringen. Fillistor kan skapas genom

nyckelordsökning (+ s.57).

1 Välj filen som du vill märka med

ett nyckelord (+ s.55 till s.61).

2 Välj [Keyword] från [File Menu].

3 Tryck på + eller − för att välja

önskat nyckelord och tryck

därefter på `OK-knappen.

Metod för menyinställning

Nyckelordslista:

Ställer in ett nyckelord från den

förinställda mallen.

Car Train Plane

Work Interview Business trip

Conference Lecture Class

Memo Record

Telephone

recording

Conversation Hobby Lesson

Language

lesson

Music Event

Raderingsskydd

Genom att låsa en fil kan du förhindra att

viktiga data raderas av misstag. Låsta filer

raderas inte när du väljer att radera alla filer

från en mapp (+ s.64).

1 Välj filen som du vill låsa

(+ s.55 till s.61).

2 Välj [Erase Lock] från [File Menu].

3 Välj [On] eller [Off].

[On]:

Låser filen så att den inte kan raderas.

[Off]:

Låser upp filen så att den kan raderas.

File Move/Copy

Se avsnittet »Flytta/kopiera filer [File

Move/Copy]» (+ s.95).

Dela fil

Se avsnittet »Dela upp filer [File Divide]»

(+ s.97).

3

Metod för menyinställning

SV

77


3

Metod för menyinställning

SV

78

Egenskaper

Information om filer och mappar kan visas

i menyfönstret.

1 Välj filen eller mappen som du

vill visa i förväg (+ s.55 till s.61).

2 Välj [Property] från [File Menu].

3 Ställ in egenskapen.

När en fil är vald:

[Name] (filnamn), [Date] (tidsstämpel),

[Size] (filstorlek), [Bit Rate]*1 (filformat)

[Artist]*2 (artistnamn) och [Album]*2

(albumnamn) visas på displayen.

*1 När en fil i linjärt PCM-format

har valts visar [Bit Rate]-fältet

samplingsfrekvensen och

bithastigheten.

*2 Om en fil inte har någon

taginformation visas [UNKNOWN_

ARTIST], [UNKNOWN_ALBUM]

på displayen.

När en mapp är vald:

[Name] (filnamn), [Folder] (mappnummer)

och [File]* (filnummer) visas

på displayen.

* Filer som diktafonen inte känner igen

är inte inkluderade i antalet filer.

• Välj filerna som du vill visa information om

i förväg innan du använder denna meny.

Metod för menyinställning

G System Menu

Fn. setting

Fn-knapparna (F1 och F2) på diktafonen kan

tilldelas funktioner som bäst lämpar sig för

ditt arbetssätt. Tilldelade knappar kan även

användas under inspelning och uppspelning.

1 Välj [Fn. setting] från [System

Menu].

2 Välj [F1] eller [F2].

• Du kan tilldela inställningar så det passar

det sätt som du använder diktafonen.

Fn-knapplista:

Ställer in en funktionsknapp från den

förinställda mallen.

Off Repeat

Random Play Speed

INDEX A-B

Erase

LIST

DISPLAY

3 Tryck på + eller − för att välja

ett menyalternativ som du vill

tilldela och tryck därefter på

`OK-knappen.

• Upprepa steg 2 och 3 för att fortsätta

registrera funktionsknappar.

Memory Select

När ett microSD-kort är isatt kan du välja

att spela in antingen på internminnet eller

på microSD-kortet (+ s.32).

1 Välj [Memory Select] från [System

Menu].

2 Välj [Built-in] eller [microSD].


Systemstandby

I systemstandbyläge kan du stänga av

displayen utan att stänga av strömmen när

diktafonen inte används.

1 Välj [System Standby] i menyn på

[System Menu].

2 Välj [On] eller [Off].

[On]:

Systemstandby ställs in.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

• Om du vill starta om från systemstandby,

ställer du in POWER/HOLD på on.

Diktafonen återställs från systemstandby.

Obs!

• Diktafonen använder batteriström

i systemstandby så du bör ha koll på

det återstående batterinivån.

• När [Auto Power Off] inte är inställt på

[Off] och [System Standby] är inställt

på [On], ställs diktafonen automatiskt

i systemstandbyläge när den angivna

tiden för [Auto Power Off] nås.

• Systemstandbyläget används högst

i 24 timmar. När den maximala tiden

nås stängs diktatonen automatiskt av.

Auto Power Off

Om diktafonen är stoppad i mer än

10 minuter (förinställd inställning) stängs

strömmen av.

1 Välj [Auto Power Off] från menyn

i [System Menu].

Metod för menyinställning

2 Välj [5minuter], [10minuter],

[30minuter], [1timme],

[2timmar], [3timmar] eller [Off].

[5minutes] [10minutes] [30minutes]

[1timme] [2timmar] [3timmar]:

Ställ in hur lång tid som ska gå innan

strömmen stängs av.

[Off]: Stänger av denna funktion.

Time & Date

Se avsnittet »Ställa in tid och datum

[Time & Date]» (+ s.30).

USB Settings

Se avsnittet Ȁndra USB-klass [USB

Settings]» (+ s.98).

Reset Settings

Denna funktion återställer alla funktioner

tillbaka till deras ursprungliga inställningar

(fabriksinställningarna).

1 Välj [Reset Settings] från

[System Menu].

2 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck sedan på `OK-knappen.

[Start]:

Återställer inställningarna till deras

ursprungliga värden.

[Cancel]:

Diktafonen återgår till [System Menu].

Menyinställningar efter återställning

(förinställda inställningar):

Rec Menu:

[Mic Sense] [Middle]

[Rec Mode]

[WMA] [ST XQ]

3

Metod för menyinställning

SV

79


Format

Se avsnittet »Formatera diktafonen

[Format]» (+ s.99).

Memory Info.

Återstående inspelningskapacitet och total

kapacitet för inspelningsmediet kan avläsas

på menyskärmen.

• Om det inte finns något microSD-kort

i diktafonen visas endast informationen

för internminnet.

• Domänområdet, där portastudions

administrativa filer finns lagrade,

inkluderas när den återstående

kapaciteten för inspelningsmedia

beräknas. Utöver detta och särskilt för

microSD-kort, inkluderas även den

administrativa domänen för microSDkortet.

På grund av detta, kommer kortets

återstående kapacitet att visas som lägre

än den angivna kapaciteten, och detta är

helt normalt.

System Info.

Du kan visa information om diktafonen

på menyskärmen. [Model] (modellnamn),

[Version] (systemversion) och [Serial No.]

(serienummer) visas på displayen.

Metod för menyinställning

G Book Menu

Du kan ändra inställningarna för

överhoppning av tomt utrymme för DAISYinnehåll

lagrat i mappen [DAISY] eller ändra

teckentabellen och språkinställningarna för

textfiler lagrade i mappen [TEXT].

• När [Accessibility] (+ s.76) är inställt på [On],

ordnas [Book Menu] om till [Daisy Menu]

och [Text Speech Menu] (För DM-5).

Skip Mode

DAISY-innehåll delas in i enheter om

kapitel, avsnitt, stycken, sidor etc. Det

går att snabbt flytta mellan olika platser.

Förutom kapitel, avsnitt, stycken och sidor

innehåller flyttbara enheter även grupper,

fraser och bokmärken. Det går att ange

önskat överhoppningsläge för att möta

innehållsfilens uppspelningsmetod.

1 Från [Home]-menyn väljer du

[Audiobooks] och trycker sedan

på `OK eller 9.

• När [Accessibility] är inställt på [On]

väljer du [DAISY].

2 I boklistan trycker du på F3

(MENU)-knappen.

• När [Accessibility] är inställt på [On],

trycker du på F3 (Menu) i filvisningen.

3 Tryck på + eller − för att välja

[Book Menu] och tryck sedan

på `OK eller 9.

• När [Accessibility] är inställt på [On]

väljer du [Daisy Menu].

4 Tryck på + eller − för att välja

[Skip Mode] och tryck därefter

på `OK eller 9

3

Metod för menyinställning

SV

81


3

Metod för menyinställning

SV

82

5 Välj [Section], [Group], [Page],

[Sentence], [Phrase] eller

[Bookmark].

När [Section] är valt:

[Level 1] [Level 2] [Level 3] [Level 4]

[Level 5] [Level 6]

Lista med överhoppningslägen:

[Section]

(Nivå 1~6)

[Grupp]

Delar in kapitel, avsnitt,

stycken etc. i DAISYinnehåll.

Exempel: [Level 1]

motsvarar kapitel, [Level 2]

motsvarar avsnitt och

[Level 3] motsvarar

stycken.

En del inom ett avsnitt

kallas en grupp.

Grupper ställs ibland

in för början och slut av

diagramförklaringar.

[Page] Motsvarande sidan i bok.

[Sentence]

[Phrase]

[Bookmark]

När du läser upp en

text högt skapas en

andningspaus vid

punkterna mellan

meningar. Ljudet mellan

detta intervall och nästa

intervall kallas för »Mening».

Diktafonen hoppar över ett

ord, fras eller ett idiom.

Anger en plats där en indexmarkering

(bokmärke)

har placerats.

Obs!

• Beroende på DAISY-innehållet finns

det fall där det inte finns någon plats

motsvarande ett delningsintervall.

Metod för menyinställning

Tecken

Du kan ändra inställningen för visningstecknet

så att det matchar teckentabellen för den

textfil som lagras i mappen [TEXT]. För att

diktafonen ska kunna läsa ut textfiler som

skapas i olika miljöer kan det bIi nödvändigt

att ändra teckentabellen.

1 Från [Home]-menyn väljer

du [Audiobooks] och trycker

sedan på `OK eller 9.

• När [Accessibility] (+ s.76) är inställt

på [On], väljer du [Text Speech].

2 I boklistan trycker du på F3

(MENU)-knappen.

• När [Accessibility] är inställt på [On],

trycker du på F3 (Menu) i filvisningen.

3 Tryck på + eller − för att välja

[Book Menu] och tryck sedan på

`OK eller 9.

• När [Accessibility] är inställt på [On]

väljer du [Text Speech Menu].

4 Tryck på + eller − för att välja

[Characters] och tryck sedan på

`OK eller 9.

5 Välj [ANSI], [UTF-8] eller [UTF-16].


Textspråk

Du kan ändra språket för uppläsning av

textfilerna lagrade i mappen [TEXT].

1 Från [Home]-menyn väljer

du [Audiobooks] och trycker

sedan på `OK eller 9.

• När [Accessibility] (+ s.76) är inställt

på [On], väljer du [Text Speech].

2 I boklistan trycker du på F3

(MENU)-knappen.

• När [Accessibility] är inställt på [On],

trycker du på F3 (Menu) i filvisningen.

3 Tryck på + eller − för att välja

[Book Menu] och tryck sedan

på `OK eller 9.

• När [Accessibility] är inställt på [On]

väljer du [Text Speech Menu].

4 Tryck på + eller − för att välja

[Text Language] och tryck

därefter på `OK eller 9

5 Ställ in språket.

[English] [Français] [Deutsch] [Italiano]

[Español] [Русский] [Svenska] [Polski]

[Čeština] [Danske] [Nederlandse]:

Metod för menyinställning

Obs!

• När inställningen [LCD/Sound Menu] –

[Voice Guide] (+ s.89) är inställd på [On],

kan inställningen [Text Language] inte

ändras. Ställ in inställningen [Voice Guide]

på [Off] och ange sedan inställningen

[Text Language].

• När inställningen [Voice Guide] (+ s.89)

är [On], blir språket för uppläsning av

textfiler detsamma som det som ställts

in för röststyrning i [Text Language].

3

Metod för menyinställning

SV

83


3

Metod för menyinställning

SV

84

Ställa in inspelningstypen

[Rec Scene]

Du kan välja den mall för inspelningsinställning

som bäst lämpar sig för inspelningstypen eller

situationen, [Dictation], [Conference] eller

[Lecture]. Det går även att spara en önskad

inspelningsinställning.

1 Välj [Rec Scene] från [Rec Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

2 Välj [Scene Select] eller

[Scene Save].

Metod för menyinställning

• För att bekräfta respektive inställning

av inspelningstyp trycker du på +

eller – på [Scene Select]-skärmen för

att välja det alternativ du vill bekräfta,

därefter trycker du på 9-knappen

för att bekräfta inställningen på

bekräftelseskärmen. För att avsluta

bekräftelseskärmen trycker du på

0-knappen och displayen återgår

till [Scene Select].

När [Scene Save] är valt:

Förutom [Rec Scene]-mallarna som finns

i diktafonen kan du även spara din egna

menyinställningar för en inspelning.

[Scene Save] kan inte användas under

inspelning. Medan diktafonen är pausad

tar du fram [Home]-menyn och gör

därefter inställningen.

1 Tryck på + eller – för att välja den

[User Setting] som du vill spara.

2 Tryck på `OK-knappen för slutföra

inställningarna.

3 Tryck på F3 (HOME)-knappen

för slutföra inställningen.

När [Scene Select] är valt:

1 Tryck på + eller – för att välja den

inspelningstyp som ska ställas in.

2 Tryck på `OK-knappen för avsluta

valet.

Mall för inställning av av inspelningstyp

I [Scene Select] kan du välja bland tre mallar, den inspelningstyp som bäst lämpar sig för

inspelningstypen eller -situationen. Inspelningsinställningar för respektive inspelningstyp

är som följande.

Inspelningsinställning

Off

Inspelningstyp

Dictation Conference Lecture

[Mic Sense] Middle Low Middle High

[Rec Mode] ST XQ HQ ST XQ ST XQ

[Rec Level] Auto Auto Auto Auto

[Zoom Mic] Off Off Wide Zoom

[Low Cut Filter] Off On On On

[VCVA] Off Off Off Off

[Standby] Off Off Off Off


3

Metod för menyinställning SV

86

Välj [Every Week] och tryck på `OKknappen

för att gå till alternativet [Day]

för att välja dag. Tryck på + eller – för att

välja veckodag.

2 Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Day]-valet.

[Start Time]- och [Stop Time]-inställning:

Röststyrningsfunktionen kan

användas med denna inställning

(+ s.118) (För DM-5).

1 Tryck på 9 eller 0 för att välja

»Hour» och »Minute» i [Start Time]

och »Hour» och »Minute» i [Stop Time].

2 Tryck på + eller – för att ställa in.

3 Tryck på `OK-knappen för att avsluta

valet av [Start Time] och [Stop Time].

[Rec Mode]-inställning:

Oavsett det vanliga [Rec Mode]

(+ s.69), timerinspelning startar i ett inställt

inspelningsläge.

Metod för menyinställning

1Tryck på + eller – för att välja ett

inspelningsläge.

2Tryck på `OK- eller 9-knappen.

3Tryck på + eller – för att välja en

inspelningshastighet.

4Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Rec Mode]-valet.

[Mic Sense]-inställning:

Oavsett diktafonens inställning för

mikrofonkänslighet (+ s.69) startar

timerinspelningen med en angiven

mikrofonkänslighet.

1Tryck på + eller – för att välja mellan

[High], [Middle] och [Low].

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Mic Sense]-inställningen.


[Memory Select]-inställning:

1Tryck på + eller – för att välja

destinationen att spara till (Minne).

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Memory Select]-valet.

[Folder]-inställning:

1Tryck på + eller – för att välja

destinationen att spara till (Mapp).

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Folder]-valet.

[Keyword]-inställning:

Filen som ska spelas in med hjälp av timer

märks med ett nyckelord.

Röststyrningsfunktionen kan

användas med denna inställning

(+ s.118) (För DM-5).

1Tryck på + eller – för att välja önskat

nyckelord och tryck därefter på

`OK-knappen.

Metod för menyinställning

Göra klart inställningen:

4 Tryck på F2 (GO)-knappen för

slutföra inställningen.

Programmerade inställningar tillämpas

och skärmen återgår till menyn för val

av förinställningsnummer. Om [On/Off]inställningen

är inställd på [On] visas [j]

på displayen.

a

a När du ställer in [ON]

För att ställa in andra förinställningsnummer

upprepar du proceduren ovan.

Om du trycker på 9-knappen i förvalsmenyn

kan valda inställningar bekräftas.

3

Metod för menyinställning

SV

87


3

Metod för menyinställning

SV

88

Obs!

• Om diktafonen används vid den förinställda

tiden, startar timerinspelningen direkt efter

att diktafonen har stoppats.

• Även om strömmen stängs av eller

diktafonen ställs i Hold-läge startar

timerinspelningen vid den angivna tiden.

• Om tre timerinspelningar har samma

starttider har [Preset 1] den högsta

prioriteten och [Preset 3] har den lägsta.

• Om starttiden för timerinspelning och

larmuppspelning (+ s.91) är inställ på

samma tid, har timerinspelningen prioritet.

• Om batterierna tar slut under inspelningen

beroende på timerinställningen stoppar

diktafonen inspelningen. Kontrollera

batteriernas laddning innan du startar

timerinspelningen.

• Om [Time & Date] inte är korrekt, kan

inte timerinspelningen ställas in på den

angivna tiden, så se till att [Time & Date] är

korrekt innan du ställer in timerinspelning.

Om den inte är rätt gör du om inställningen

för [Time & Date] (+ s.31).

• Vid timerinspelning spelar diktafonen

in i internminnet [Folder A] när du valt

microSD-kort som inspelningsdestination

och microSD-kortet inte har satt in

i diktafonen.

Metod för menyinställning

Ställa in uppspelningstyp

[Play Scene]

Röstfiler som spelats in på diktafonen och

musikfiler som laddats ned från en dator kan

sparas med valfria uppspelningsinställningar

så att de passar de olika ljudkvaliteterna och

uppspelningsmetoderna.

1 Välj [Play Scene] från [Play Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

2 Välj [Scene Select] eller

[Scene Save].

När [Scene Select] är valt:

1 Tryck på + eller – för att välja den

uppspelningstyp som ska ställas in.

2 Tryck på `OK-knappen för avsluta

valet.


• Efter inköp är alla inställningar

från 1 till 5 i [User Setting] samma

(standardinställningar). Registrera

användarinställningarna i [Scene Save]

och välj därefter uppspelningstyp.

• För att bekräfta respektive inställning

av uppspelningstyp trycker du på +

eller – på [Scene Select]-skärmen för

att välja det alternativ du vill bekräfta,

därefter trycker du på 9-knappen

för att bekräfta inställningen på

bekräftelseskärmen. För att avsluta

bekräftelseskärmen trycker du

på 0-knappen och displayen

återgår till [Scene Select].

När [Scene Save] är valt:

Du kan spara menyinställningarna för en

uppspelning som du har ställt in enligt

eget önskemål.

1 Ställa in menyn för en uppspelning

i diktafonen enligt eget önskemål

(+ s.73).

2 Tryck på + eller – för att välja den

[User Setting] som du vill spara.

3 Tryck på `OK-knappen för slutföra

inställningarna.

3 Tryck på F3 (HOME)-knappen

för slutföra inställningen.

Metod för menyinställning

Röstguide [Voice Guide]

Denna funktion läser upp

röstmeddelanden beträffande diktafonens

användningsförhållanden och filinformation

(För DM-5). Justera hastigheten och

volymen för röstguidemeddelanden.

1 Välj [Voice Guide] från

[LCD/Sound Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

2 Tryck på + eller − för att välja

menyalternativet som ska

ställas in och tryck därefter

på `OK eller 9.

[Menu Guide]-inställning:

Ger röstanvisningar för menyinställningar.

1Tryck på + eller – för att välja mellan [On]

och [Off].

[On]:

[Menu Guide] tillhandahålles.

[Off]:

Röstguidefunktionen är avstängd.

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Menu Guide]-valet.

3

Metod för menyinställning

SV

89


3

Metod för menyinställning

SV

90

[File Guide]-inställning:

Funktionen läser upp filinformation.

1Tryck på + eller – för att välja mellan [On]

och [Off].

[On]:

[File Guide] tillhandahålles.

[Off]:

Röstguidefunktionen är avstängd.

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[File Guide]-valet.

[Speed]-inställning:

Ställer in hastigheten för

röstguidefunktionen.

1Tryck på + eller – för att ställa in

uppspelningshastigheten.

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Speed]-inställningen.

Metod för menyinställning

[Volume]-inställning:

Ställer in volymen för röstguidefunktionen.

1Tryck på + eller – för att välja mellan

[Volume5], [Volume4], [Volume3],

[Volume2] och [Volume1].

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Volume]-inställningen.

3 Tryck på F3 (HOME)-knappen

för slutföra inställningen.

Obs!

• Start-/avstängningsmelodin när strömmen

slås på eller stängs av (+ s.28) kan stängas

av om du ställer in röstguiden på [Off].

• Ställ in start-/avstängningsmelodins

volym genom att använda inställningen

[Volume] för röstguide.

• Om [Play Speed] har ändrats kan

[Speed]-inställningen i [Voice Guide]inställningarna

inte ändras.


Funktion för larmuppspelning [Alarm]

Funktion för larmuppspelning kan ställas

in så den spelar upp en vald fil vid en

förinställd tid.

Du kan programmera upp till tre önskade

inställningar (Preset 1-3) ([On/Off], [Day],

[Start Time], [Volume], [Alarm Sound]

och [Playback File]).

1 Välj [Alarm] från [Rec Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

2 Tryck på + eller − för att välja

ett förinställningsnummer och

tryck därefter på `OK eller 9.

3 Tryck på + eller − för att välja

menyalternativet som ska

ställas in och tryck därefter

på `OK eller 9.

• Välj de alternativ som du vill ställa

in från [On/Off] [Day] [Start Time]

[Volume] [Alarm Sound] och

[Playback File].

Metod för menyinställning

[On/Off]-inställning:

1Tryck på + eller – för att välja mellan [On]

och [Off].

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[On/Off]-inställningen.

[On]:

Inställningen tillämpas.

[Off]:

Inställningen tillämpas inte.

[Day]-inställning:

1Tryck på + eller – för att välja mellan [One

Time], [Everyday] eller [Every week].

[One Time]:

Larmuppspelning utförs endast

en gång på den angivna tiden.

[Everyday]:

Larmuppspelning utförs varje dag

på den angivna tiden.

[Every Week]:

Gör en larmuppspelning på den

angivna tiden på en angiven

veckodag varje vecka.

3

Metod för menyinställning

SV

91


3

Metod för menyinställning

SV

92

Välj [Every week] och tryck på `OK- eller

9-knappen för att gå till alternativet

[Day] för att välja dag. Tryck på + eller – för

att välja veckodag.

2Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Day]-valet.

[Start Time]-inställning:

Röststyrningsfunktionen

kan användas med denna

inställning (+ s.118) (För DM-5).

1 Tryck på 9 eller 0 för att välja

»Hour» och »Minute» i [Start Time]

och »Hour» och »Minute» i [Stop Time].

2 Tryck på + eller – för att ställa in.

3 Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Start Time]-valet.

Metod för menyinställning

[Volume]-inställning:

1 Tryck på + eller – för att justera volymen.

Tryck på `OK-knappen för att kontrollera

volymen.

2 Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Volume]-valet.

[Alarm Sound]-inställning:

1 Tryck på + eller – för att välja en

larmsignal från [Alarm1], [Alarm2] och

[Alarm3]. Tryck på `OK-knappen för att

kontrollera larmsignalen.

2 Tryck på `OK-knappen för att avsluta

[Alarm Sound]-valet.


[Playback File]-inställning:

1 Tryck på + eller – för att välja mellan [No

File Play] och [File Select].

[No File Play]:

Endast larmljudet hörs.

Om [No File Play] har valts,

fortsätt till proceduren som anges

under »Göra klart inställningen».

[File Select]:

Spelar upp en vald fil efter larmet.

När [File Select] är valt:

1 Tryck på + eller − för att välja minnet

med filen som ska spelas som larm

och tryck därefter på `OK eller 9.

2 Tryck på + eller − för att välja

en mapp och tryck därefter

på `OK eller 9.

Metod för menyinställning

3 Tryck på + eller − för att välja

en mapp och tryck därefter

på `OK eller 9.

4 Tryck på + eller − för att välja filen

som ska spelas som larm och tryck

därefter på `OK-knappen.

Göra klart inställningen:

4 Tryck på F2 (GO)-knappen

för slutföra inställningen.

3

Metod för menyinställning

SV

93


3

Metod för menyinställning

SV

94

Programmerade inställningar tillämpas

och skärmen återgår till menyn för val

av förinställningsnummer. Om [On/Off]inställningen

är inställd på [On] visas [i]

på displayen.

Obs!

a

a När du ställer in [ON]

För att ställa in andra förinställningsnummer

upprepar du proceduren ovan.

Om du trycker på 9-knappen i förvalsmenyn

kan valda inställningar bekräftas.

• Om [Everyday] är valt ljuder larmsignalen

vid den inställda tiden varje dag om inte

larmuppspelningen avbryts.

• Larmet avges i fem minuter och stoppar

därefter. Även om en fil är vald för

larmuppspelning, spelas den inte

automatiskt upp när larmet ljuder.

• Om tre larmuppspelningar har samma

starttider har [Preset 1] den högsta

prioriteten och [Preset 3] har den lägsta.

• Om diktafonen används eller om

åtgärder utförs vid den inställda tiden

är inte funktionen för larmuppspelning

tillgänglig.

• Larmet avges vid den inställda tiden

även om strömmen är avstängd eller

om diktafonen är inställd på Hold-läget.

Diktafonen börjar att spela den valda filen

när du trycker på en knapp och slutar spela

när du trycker på STOP-knappen.

Metod för menyinställning

• Om den valda filen flyttas, raderas eller om

microSD-kortet tas bort, går det inte att

spela upp filen och endast larmet avges.

• Om starttiden för timerinspelning och

larmuppspelning är inställda på samma tid,

har timerinspelningen prioritet (+ s.85).


Flytta/kopiera filer [File Move/Copy]

Filer som sparats i internminnet eller på

microSD-kort kan flyttas eller kopieras till en

annan plats i minnet. Filer kan även flyttas

eller kopieras mellan minnen.

1 Välj mappen där filen som du

vill flytta eller kopiera finns

(+ s.55 till s.61).

2 Välj [File Move/Copy] från [File

Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

3 Tryck på + eller − för att

välja vart du vill flytta eller

kopiera filen.

4 Tryck på `OK- eller 9-knappen.

[move > memory]

[copy > memory]

[move > microSD]

Flytta en fil i internminnet

eller på microSD-kortet

till en annan mapp

i internminnet.

Kopiera en fil i internminnet

eller på microSD-kortet

till en annan mapp

i internminnet.

Flytta en fil i internminnet

eller på microSD-kortet

till en annan mapp på

microSD-kortet.

Metod för menyinställning

[copy > microSD]

Kopiera en fil i internminnet

eller på microSD-kortet

till en annan mapp på

microSD-kortet.

5 Tryck på + eller − för att välja

antalet filer som ska flyttas

eller kopieras.

[1file]

Välj bara den angivna

filen.

[Selected files] Välj flera filer.

[All files] Välj alla filer i mappen.

6 Tryck på `OK- eller 9-knappen

för att flytta till respektive

inställning.

Om du väljer [1file]:

1 Tryck på + eller − för att välja filen

som du vill flytta eller kopiera.

2 Tryck på `OK-knappen för att välja

filen. Fortsätt till steg 7.

3

Metod för menyinställning

SV

95


3

Metod för menyinställning

SV

96

Om du väljer [Selected files]:

1 Tryck på + eller − för att välja filen

som du vill flytta eller kopiera.

2 Tryck på `OK-knappen för att

markera filerna som väljs.

3 Upprepa stegen 1 och 2 tills alla

filer du vill flytta/kopiera är valda och

tryck därefter på F2 (GO).

Om du väljer [All files]:

Om alla filer väljs, markeras automatiskt

alla filer i mappen och diktafonen flyttar

dem till [Folder to move]-skärmen

7 Tryck på 9 , 0, + eller −

-knappen för att välja den mapp

som du vill flytta eller kopiera

filen till.

Metod för menyinställning

8 Tryck på F2 (Go)-knappen.

• Flyttningen eller kopieringen av filen

startar om [Moving!] eller [Copying!]

visas på displayen.

Åtgärden är slutförd när [File move

completed] eller [File copy

completed] visas.

Obs!

• Portastudion kan inte kopiera om

minneskapaciteten inte är tillräcklig.

• Portastudion kan inte flytta eller kopiera

när antalet filer överstiger 999.

• Ta inte bort batteriet medan du flyttar eller

kopierar. Detta kan skada inspelad data.

• Det går inte att flytta eller kopiera en fil

till samma mapp.

• Om åtgärden avbryts mitt i, påverkas

endast den fil som håller på att flyttas eller

kopieras, övriga filer påverkas inte.

• Filer som är låsta (+ s.77) fortsätter att

vara det även efter att de har flyttats eller

kopierats.

• Det går inte att flytta eller kopiera

DRM-filer.

• Filer kan inte flyttas eller kopieras direkt

under [Recorder]-mappen.


Dela upp filer [File Divide]

Filer med stor kapacitet och lång

inspelningstid kan delas upp så att de

är lättare att hantera och redigera.

Det går endast att dela PCM- och

MP3-filer som spelats in på denna

diktafon.

1 Välj filen som du vill dela (+ s.55

till s.61).

2 Starta uppspelning eller

snabbspolning framåt för filen

och stoppa uppspelningen

vid delningspunkten.

• Vid filvisning blir stoppositionen även

delningspunkten.

• Under uppspelning trycker och håller

du 9 eller 0 nedtryckt för att

snabbspola framåt eller bakåt (+ s.49).

• Det är praktiskt att lägga in

indexmarkeringar för att i förväg

markera delningspunkten (+ s.53).

3 Välj [File Divide] från [File Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

• En fil kan inte delas medan diktafonen

utför en funktion som uppspelning.

4 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck sedan på `OK-knappen.

Metod för menyinställning

• [Dividing!] visas och fildelningen

startar. Delningen är klar när [File

divide completed] visas.

Obs!

• Fildelning kan inte utföras när fillistan visas.

• Diktafonen kan inte dela filer när antalet

filer i mappen överstiger 998.

• Låsta filer (+ s.77). kan inte delas.

• När fi len har delats döps den främre

delen av fi len enligt [File name_1.MP3]

och den andra delen av fi len döps enligt

[File name_2.MP3].

• Om en fil har en mycket kort inspelningstid

kan den eventuellt inte delas upp även

om det är en PCM-fil.

• Ta inte ur batteriet medan en fil håller på att

delas. Det kan skada dina inspelade data.

3

Metod för menyinställning

SV

97


3

Metod för menyinställning

SV

98

Ändra USB-klass [USB Settings]

Förutom inställningar som till exempel

[PC], som används med den medföljande

USB-kabeln för att ansluta till en dator för

överföring av filer etc. och [AC], vilket är att

ansluta nätadaptern med USB-anslutning

(A514) (medföljer ej) för uppladdning.

1 Välj [USB Settings] från

[System Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

2 Tryck på + eller − för att välja

[USB Connect] eller [USB Class].

3 Tryck på `OK-knappen för att

flytta till respektive inställning.

4 Tryck på + eller − för att välja

alternativ att ställa in.

Metod för menyinställning

När [USB Connect] är valt:

[PC]:

Inställning då diktafonen är

ansluten till en pc och används som

lagringsenhet eller sammansatt

enhet. Ansluten som lagringsenhet

eller sammansatt enhet.

[AC]:

Inställning för anslutning till

nätadaptern med USB-anslutning

(A514) (medföljer ej) med hjälp av den

medföljande USB-kabeln. Diktafonen

kan användas medan den laddas upp.

[EACH]:

Inställning för att bekräfta

anslutningsmetod varje gång en

USB-anslutning görs.

När [USB Class] är valt:

[Storage]:

Identifieras som en extern

minnesenhet av datorn.

[Composite]:

Inställning vid anslutning till pc,

då diktafonen används som extern

minnesenhet, USB-högtalare eller

mikrofon.


5 Tryck på `OK-knappen för

slutföra inställningen.

6 Tryck på F3 (HOME)-knappen

för att stänga menyn.

• När denna diktafon första gången

ansluts till en dator under med

inställningen [Storage] eller

[Composite], installeras drivrutinen

automatiskt på datorn. [Remote]

visas på displayen när diktafonen

är ansluten till en dator.

Obs!

• När nätadaptern med USB-anslutning

är ansluten i [PC]-status, visas [Please

wait] på displayen och diktafonen kan

inte användas. Det går endast att ladda

upp den.

• Datorn kan inte identifiera diktafonen

när den är ansluten till datorn om

inställningen för [USB Connect]

är inställt på [AC].

• Växla till [Storage] om diktafonen inte

identifieras som en extern minnesenhet

av datorn trots att inställningen

[Composite] har valts.

Metod för menyinställning

Formatera diktafonen [Format]

Om du formaterar portastudion,

tas alla filer bort och alla

funktionsinställningar återgår till

standardinställningarna, förutom

inställningarna för datum och tid.

Överför alla viktiga filer till en dator

innan du formaterar portastudion.

1 Välj [Format] från [System Menu].

• Mer information om hur du anger

menyinställningar finns under »Metod

för menyinställning» (+ s. 67).

2 Tryck på + eller − för att välja

inspelningsmedia att formatera

och tryck därefter på `OK

eller 9.

3 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck sedan på `OK-knappen.

• När meddelandet [Data will be

cleared] har visats under två

sekunder, visas [Start], [Cancel].

3

Metod för menyinställning

SV

99


3

Metod för menyinställning

SV

100

4 Tryck på +-knappen igen för

att välja [Start] och tryck sedan

på `OK-knappen.

• Formateringen påbörjas och

[Formatting !] blinkar på displayen.

• [Format Done] visas när

formateringen är klar.

Obs!

• När det finns ett microSD-kort

i diktafonen, ska du alltid kontrollera att

du har aktiverat det inspelningsmedia du

vill använda, genom att ställa in antingen

[Built-in] eller [microSD] så att inga

misstag uppstår (+ s.78).

• Utför aldrig någon av åtgärderna nedan

under bearbetning, eftersom data kan

skadas. Kontrollera dessutom noga

återstående batteriladdning för att

säkerställa att batteriet inte kommer

att ta slut under bearbetningen.

Metod för menyinställning

1 Koppla bort nätadaptern under

bearbetning.

2 Ta ur batteriet under bearbetning.

3 Ta bort microSD-kortet under

bearbetning när [microSD Card]

används som inspelningsmedia.

Om du gör något av det ovanstående

kan data skadas.

• Formatera aldrig portastudion från en dator.

• När portastudion formateras, raderas alla

sparade data inklusive låsta filer och filer

som är skrivskyddade.

• Om du vill återställa inställningarna

för alla funktionerna till deras

standardinställningar använder

du [Reset Settings] (+ s.79).

• Formatering på portastudion görs

med Quick Format. Om du formaterar

microSD-kortet uppdateras information

om filhantering och data på microSDkortet

raderas inte helt. Formatering eller

radering av innehållet på microSD-kortet

eller det inbyggda minnet raderar inte

data fullständigt. När du gör dig av med

media rekommenderar vi att du vidtar

åtgärder för att förhindra att känsliga

data kommer i fel händer, t ex att förstöra

media innan du gör dig av med det.


Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

Diktafonen har en schemafunktion. Vid

sidan av enkel schemaläggning kan du

också registrera röstmemon på det önskade

datumet med röstinspelningsfunktionen.

Visa kalendern

1 Från [Home]-menyn väljer

du [F Audio Diary] och

trycker därefter på `OK- eller

9-knappen.

• En månadskalender visas.

Obs!

• Kalendern visar inte nationella helgdagar.

Växla kalendervy

Det går att växla kalendervyn mellan månad,

vecka och dag.

1 Medan kalendern visas trycker

du på F3 (MENU)-knappen.

2 Tryck på + eller − för att välja

[s DISPLAY] och tryck därefter

på `OK-knappen.

• Kalendern växlar till veckoskärmen.

• På veckoskärmen flyttar du markören

till den dag som du vill visa. Tryck

på `OK-knappen för att växla till

visning av dag.

• Om du avslutar kalenderfunktionen

visas månadsskärmen nästa gång

du öppnar kalendern.

3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

101


3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

102

Funktioner på kalenderskärmen

Funktioner på månadsskärmen:

[F1]-knapp

[F2]-knapp

Displayen återgå till

[Home]-menyn.

Växlar månaden som

visas. På popupmenyn

trycker du på + eller -

för att välja föregående

eller nästa månad.

[F3]-knapp Menyn visas på displayen.

Funktioner på veckoskärmen:

[F1]-knapp

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

Displayen återgå till

[Home]-menyn.

[F2]-knapp Stänger av denna funktion.

[F3]-knapp Menyn visas på displayen.

Funktioner på dagsskärmen:

[F1]-knapp

[F2]-knapp

Displayen återgå till

veckoskärmen.

Visar detaljer för

dagsschemat.

[F3]-knapp Menyn visas på displayen.


Lägga till ett schema

Lägger till ett schema. Det går att

registrera ett schemas start-/sluttid,

dess frekvens, schemats nyckelord och

röstnyckelorden som spelats in med

röstinspelningsfunktionen.

1 När kalendern visas trycker du

på 9, 0, + eller − för att

välja datumet som du vill lägga

till ett schema för och därefter

trycker du på F3 (MENU)-knappen.

2 Välj [F Audio DiaryMenu] och

tryck därefter på `OK eller 9.

3 Tryck på + eller − för att välja

[New] och tryck därefter på `OK

eller 9

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

4 Flytta markören till det alternativ

som du vill ställa in och tryck

därefter på `OK eller 9.

[Date]-inställning:

Röststyrningsfunktionen kan

användas med denna inställning

(+ s.118) (För DM-5).

1 Tryck på 9, 0, + eller – och ställ

in »Year», »Month» och »Date». Tryck

på `OK-knappen

[Start Time]- och [Stop Time]-inställning:

Röststyrningsfunktionen kan

användas med denna inställning

(+ s.118) (För DM-5).

1 Tryck på 9, 0, + eller –, ställ in

»Hour» och »Minute» i [Start Time] eller

[Stop Time]. Tryck på `OK-knappen

3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

103


3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

104

[Repeat]-inställning:

1 Tryck på + eller − för att välja

menyalternativet som ska ställas in och

tryck därefter på `OK-knappen.

• Du kan specificera händelsefrekvensen

från [One Time], [Everyday], [Every

Week], [Every Month] och [Every Year].

[Keyword]-inställning:

1 Tryck på + eller – för att välja önskat

nyckelord och tryck därefter på `OK.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

Röststyrningsfunktionen kan

användas med denna inställning

(+ s.118) (För DM-5).

Nyckelordslista:

Ställer in ett nyckelord från den

förinställda mallen.

Car Train Plane

Bus Work Interview

Business trip Conference Lecture

Class Memo Record

Telephone

recording

Diary Conversation

Favorites School Hospital

Hobby Meal Shopping

Travel Lesson

Learning

a language

Drive Sport Camping

Music Family Kids

Partner Friend Event

Holiday

Payday

Datum Birthday

[Voice Keyword]-inställning:

1 Tryck på REC för att spela in ett

röstnyckelord eller en kommentar

för schemat.

2 När du spelar in ett röstnyckelord

trycker du på STOP när du vill stoppa

inspelningen.

• I scheman som innehåller ett

röstnyckelord visas .


[Alarm]-inställning:

1 Tryck på + eller − för att välja [Alarm]inställning

och tryck därefter på

`OK -knappen.

[Off]:

Stänger av denna funktion.

[1] till [3]:

Välj larmljudet för larmet.

Göra klart inställningen:

5 Tryck på F2 (GO)-knappen

för slutföra inställningen.

• Dagar som har inlagda scheman

understrukna.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

• Om du flyttar markören till [Voice

keyword] i schemats detaljvisning,

spelas röstnyckelordet upp

automatiskt.

Obs!

• Maximalt 1 000 händelser schemaläggas.

• Högst 1 minut kan spelas in i ett

röstnyckelord.

3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

105


3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

106

Registrera ett röstmemo

Det går att registrera ett röstmemo

på det valda datumet med

röstinspelningsfunktionen.

Vid registrering från

månadsvisningen:

1 Från kalendervisningen trycker

du på 9, 0, + eller − för att

välja det datum du vill registrera

på och trycker sedan på REC.

• Inspelningen av röstmemo startar.

2 Tryck på STOP-knappen för att

avbryta inspelningen.

• Numret för det registrerade

röstmemot visas.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

Vid registrering från

veckovisningen:

1 Från veckovisningen trycker

du på + eller – för att välja den

dag du vill registrera och trycker

sedan på REC.

• Inspelningen av röstmemo startar.

2 Tryck på STOP-knappen för

att avbryta inspelningen.

• Numret för det registrerade

röstmemot visas.


Vid registrering från dagvisningen:

1 Från dagvisningsskärmen

trycker du på + eller – för att

flytta markören till ett röstmemo

och trycker sedan på REC.

• Inspelningen av röstmemo startar.

2 Tryck på STOP-knappen för att

avbryta inspelningen.

• Numret för det registrerade

röstmemot visas.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

Obs!

• Det går att registrera upp till 99

röstmemon per dag.

• Högst 5 minuter kan spelas in i ett

röstmemo.

Lyssna på ett röstmemo:

1 Från dagvisningsskärmen

trycker du på + eller – för att

flytta markören till ett röstmemo

och trycker sedan på `OK.

• Diktafonen visar

röstmemodetaljdisplayen.

2 Tryck på + eller –-knappen för att

flytta markören till det röstmemo

du vill lyssna på.

• Om du flyttar markören till ett

röstmemo spelas det upp automatiskt.

3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

107


3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

108

Spela upp ljudfiler från schemalistan

Om du har ljudfiler som spelats in med

diktafonen visas en ikon i schemalistan efter

deras inspelningsdatum och -tid. Det går att

spela upp ljudfiler från schemalistan.

1 Från kalendervisningen trycker

du på 9, 0, + eller − för att

välja ett datum du registrerade

i och trycker sedan på `OK.

• Diktafonen visar schemalistan.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

2 Tryck på + eller – för att flytta

till ett schema med A-ikonen

och tryck på `OK.

• Ljudfilen börjar spelas upp.

3 Tryck på STOP-knappen för

att avbryta inspelningen.

Obs!

• Om du stoppar uppspelningen av en ljudfil

visas stoppdisplayen. Om du vill fortsätta

börjar du om igen från steg 1.


Redigera schemat

Detaljerna för schemalagda händelser kan

redigeras.

1 Från kalendervisningen trycker

du på 9, 0, + eller − för att

välja dagen som innehåller den

händelse som du vill redigera

och trycker därefter på `OK.

2 Tryck på + eller − för att välja

händelsen som du vill redigera

och tryck därefter på F3 (MENU)knappen.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

3 Välj [F Audio DiaryMenu] och

tryck därefter på `OK eller 9.

4 Tryck på + eller − för att välja

[Edit] och tryck därefter

på `OK eller 9.

• Information om hur man ändrar

detaljerna för händelser finns

under »Lägga till ett schema».

3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

109


3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

110

Radera ett schema

Radera innehållet i en schemalagd händelse.

1 Från kalendervisningen trycker

du på 9, 0, + eller − för

att välja dagen som innehåller

den händelse som du vill radera

och trycker därefter på `OK.

2 Tryck på + eller − för att välja

händelsen som du vill redigera

och tryck därefter på F3 (MENU)knappen.

3 Välj [F Audio DiaryMenu] och

tryck därefter på `OK eller 9.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

4 Tryck på + eller − för att välja

[Delete] och tryck därefter

på `OK eller 9

5 Tryck på + eller – för att välja det

antal händelser du vill ta bort och

tryck därefter på `OK eller 9.

1 fil Tar bort en vald händelse.

En dag

En månad

Tar bort alla händelser

registrerade på den

valda dagen.

Tar bort alla händelser

registrerade i den valda

månaden.

6 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck därefter på `OK-knappen.


• Det valda antalet händelser tas bort.

Obs!

• Även om händelser tas bort

behålls inspelade ljudfilsdata och

händelselistvisningens ikon (A). Om du vill

läsa mer om borttagning av ljudfiler läser

du »Radering» (+ s.62).

• Alla händelser som ställts in med

funktionen [Repeat] tas bort (+ s.104).

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

Ta bort ett röstmemo

Ta bort ett registrerat röstmemo.

1 Från kalendervisningen trycker

du på 9, 0, + eller − för att

välja ett datum som innehåller

det röstmemo du vill ta bort

och trycker sedan på `OK.

• Diktafonen visar schemalistan.

2 Tryck på + eller – för att flytta

till ett röstmemo och tryck

sedan på `OK.

• Diktafonen visar röstmemolistan.

3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

111


3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

112

3 Tryck på knappen F2(ERASE).

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

4 Tryck på + eller – för att välja det

antal händelser du vill ta bort och

tryck därefter på `OK eller 9.

1 fil

En dag

En månad

Tar bort ett valt

röstmemo.

Tar bort alla röstmemon

registrerade på den valda

dagen.

Tar bort alla röstmemon

registrerade i den valda

månaden.

5 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck därefter på `OK-knappen.

• Det valda antalet röstmemon tas bort.


Formatera schemat

Denna funktion tar bort allt innehåll i schemat

och återställer den ursprungliga statusen.

1 Från [Home]-menyn väljer

du [F Audio Diary] och

trycker därefter på `OK- eller

9-knappen.

2 Medan kalendern visas trycker

du på F3 (MENU)-knappen.

3 Välj [F Audio DiaryMenu] och

tryck därefter på `OK eller 9.

4 Tryck på + eller − för att välja

[Format] och tryck därefter

på `OK eller 9-knappen.

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

5 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck därefter på `OK-knappen.

6 Tryck på +-knappen igen för att

välja [Start] och tryck sedan på

`OK-knappen.

• [Format Done] visas när

formateringen är klar.

Obs!

• Även om schemat formateras,

behålls inspelade ljudfilsdata och

schemalistikonen (A). Om du vill läsa

mer om borttagning av ljudfiler läser

du »Radering» (+ s.62).

3

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary]

SV

113


3

Visa bilder (För DM-5)

SV

114

Visa bilder (För DM-5)

Diktafonen kan anslutas till en digitalkamera

för att importera bilder.

• När [Accessibility] är inställt på [On],

kan denna funktion inte användas. Om du

vill använda den här funktionen måste du

ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76).

Diktafonen kan anslutas till digitalkameror

som stöder lagring (USB-lagringsklass).

Du kan använda den medföljande USBanslutningskabeln.

Importera bilder

1 Från [Home]-menyn väljer du

[E Picture] och trycker därefter

på `OK- eller 9-knappen.

2 Tryck på + eller − för att välja

[Import] och tryck därefter

på `OK eller 9

3 Tryck på + eller − för att välja

[microSD] eller [USB] och tryck

därefter på `OK eller 9 för

attställa in (färdigställa) det

media som du vill överföra.

• JPEG-bildfiler placerade

i DCIM-mappen kan importeras.

[microSD]

[USB]

Importera bilder lagrade

på ett microSD-kort till

denna diktafon.

Importera bilder

lagrade på en ansluten

digitalkamera till denna

diktafon.

4 Tryck på + eller − för att välja

[Built-in] eller [microSD] och

tryck sedan på `OK eller 9 för

att ställa in (färdigställa) minnet

som överföringen ska göras till.

5 Tryck på + för att välja [OK] och

tryck sedan på `OK-knappen.

• Visningen ändras till [Synchronizing]

och importen startar.

Obs!

• Bilder som kan importeras av diktafonen

är JPEG-filer som hanteras av en

mappkonfiguration som uppfyller

DCF-standarderna.


Visa bilder

1 Från [Home]-menyn väljer du

[E Picture] och trycker därefter

på `OK- eller 9-knappen.

2 Tryck på + eller − för att välja

[Browse] och tryck därefter

på `OK eller 9.

3 Tryck på + eller − för att välja

[Built-in], [microSD] eller [USB]

och tryck därefter på `OK

eller 9.

Visa bilder (För DM-5)

4 Välj [IMAGE]-mappen och

tryck därefter på `OK eller

9-knappen.

• Datumen då bilderna togs visas som

en lista.

5 Tryck på + eller − för att välja ett

fotograferingsdatum och tryck

därefter på `OK eller 9.

6 Tryck på + eller − för att välja

en bildfil och tryck därefter

på `OK eller 9.

3

Visa bilder (För DM-5)

SV

115


3

Visa bilder (För DM-5)

SV

116

7 Tryck på 9 eller 0 för att

flytta till nästa bildfil.

Obs!

• Endast JPEG-filer som stöder EXIFbildformatet

kan visas av diktafonen.

Radera en bild

Visa bilder (För DM-5)

1 Från [Home]-menyn väljer du

[E Picture] och trycker därefter

på `OK- eller 9-knappen.

2 Tryck på + eller − för att välja

[Browse] och tryck därefter

på `OK eller 9.

3 Tryck på + eller − för att välja

[Built-in], [microSD] eller [USB]

och tryck därefter på `OK

eller 9.


4 Välj [IMAGE]-mappen och

tryck därefter på `OK eller

9-knappen.

• Datumen då bilderna togs visas som

en lista.

5 Tryck på + eller − för att välja ett

fotograferingsdatum och tryck

därefter på `OK eller 9.

6 Tryck på + eller − för att välja

bildfilen som du vill radera

och tryck därefter på F2 (ERASE)knappen.

Visa bilder (För DM-5)

7 Tryck på + eller − för att välja

[File Erase] och tryck därefter

på `OK eller 9.

8 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck därefter på `OK-knappen.

• Visningen ändras till [Erase!] och

raderingen startar. [Erase Done]

visas när filen är raderad.

• Mer information om hur man raderar

filer finns under »Radera från

fillistan» (+ s. 63), »Radera alla

filer i en mapp» (+ s. 64), »Radera

en mapp» (+ s. 65).

3

Visa bilder (För DM-5)

SV

117


3

Använda röstigenkänning (För DM-5)

SV

118

Använda röstigenkänning (För DM-5)

Diktafonen har en röstigenkänningsfunktion.

Med denna funktion kan inmatningar som

är komplicerade att göra med knapparna,

t.ex. datum och tid, nyckelord och

mappnamnsändringar, göras med hjälp

av rösten. Dessutom kan man använda

röstkommandon för att hoppa till diverse

lägen och menyinställningar i [Home]-menyn.

Använda röststyrning

1 Om du vill göra inställningar

med rösten för objekt

som har [ ]-markeringen

i instruktionshandboken,

håller du ned VOICE (+ s.16)

medan du talar in i mikrofonen.

• Följande förklaring av

röststyrningsfunktionen ger

exempel på faktiska funktioner som

kan utföras med denna diktafon.

[Time&Date]

Använda

röstigenkänning

för att mata

in tiden.

[Timer Rec]

Använda

röstigenkänning

för att mata

in tiden.

När du ställer in timme,

minut, år, månad och

dag i [Time & Date]inställningarna,

säger

du »year», »month» och

»day» eller »time» som du

vill mata in.

Exempel: Vid inmatning

av 10 februari 2010

10 februari

2010,

10 : 20 AM

Vid inmatning av

[Start Time] och

[Stop Time] i [Timer

Rec]-inställningarna

säger du tiderna.

Exempel: När starttiden

är 9:30

9 : 30 AM

Exempel: När sluttiden

är 11:00

11 : 00 AM

[Timer Rec]

Använda

röstigenkänning

för att mata in

nyckelord.

[Folder Name]

Använda

röstigenkänning

för

inställningarna

[Alarm]

Använda

röstigenkänning

för att mata

in tiden.

[Schedule

Setting]

Använda

röstigenkänning

för att mata

in tiden.

[Schedule

Setting]

Använda

röstigenkänning

för att mata

in nyckelord.

Säg ett »nyckelord»

som finns i mallen.

Exempel: Vid inställning

av »Conference».

Conference

När man ändrar ett

[Folder Name], säger

man ett »ord» som finns

i mallen.

Exempel: När man ändra

namnet till »Work».

Work

När man ställer in [Start

Time]-inställningen i

[Alarm]-inställningarna

säger man »tiden».

Exempel: När starttiden

är 6:30

6 : 30 AM

Vid inmatning av [Start

Time] och [Stop Time]

under [Add Schedule]inställningarna,

säg

»tiderna».

Exempel: När starttiden

är 9:30

9 : 30 AM

Exempel: När sluttiden

är 11:00

11 : 00 AM

Säg ett »nyckelord» som

finns i mallen.

Exempel: Vid inställning

av »Conference».

Conference


Använda röstkommandon

1 Medan diktafonen är pausad och

[Home]-menyn visas trycker du

på VOICE-knappen och säger ett

röstkommando.

• Röstkommandon kan inte användas

när [Recorder]-läget är aktivt eller

under en funktion.

Lista över röstkommandon:

Hem Portastudio Music

Podcast*1 Book Picture*1

Schedule Preferences Daisy*2

Text Speech*2 Function*3

*1 När [Accessibility] (+ s.76) är inställt

på [On] kan dessa röstkommandon inte

användas.

*2 När [Accessibility] är inställt på [Off]

kan dessa röstkommandon inte användas.

*3 Röstguiden meddelar de funktioner som

har tilldelats Fn-knapparna.

• Följande förklaring av

röstkommandofunktionen ger exempel på

faktiska funktioner som kan utföras med

denna diktafon.

Övergång till

varje läge

Förutom för diktafonläget

säger du namnet på det

läge som du vill ställa in.

Exempel: När du hoppa till

[Music]-läget

Music

Läget ändras till

[Music]-läge.

Använda röstigenkänning (För DM-5)

Obs!

• Röstigenkänningen fungerar kanske

inte så bra i miljöer med mycket

omgivningsbuller. Använd den

här funktionen i tysta miljöer.

• Igenkänningstakten kan påverkas av

uttalet eller talarens tonläge. Tala sakta

och tydligt.

3

Använda röstigenkänning (För DM-5)

SV

119


3

Importera DAISY-innehåll (För DM-5)

SV

120

Importera DAISY-innehåll (För DM-5)

Diktafonen kan anslutas till CD-ROMenheter

med inbyggd USB-kontakt

för direkt import av innehåll.

Diktafonen kan anslutas till CD-spelare

som stöder lagring (USB-lagringsklass).

Du gör detta med hjälp av den

medföljande USB-anslutningskabeln.

Innan du börjar importera sätter du

in CD-skivan med DAISY-innehåll

i CD-ROM-enheten.

1 Från [Home]-menyn väljer

du [D Audiobooks] och

trycker därefter på `OK-

eller 9-knappen.

• När [Accessibility] (+ s.76) är inställt

på [On] väljer du [DAISY].

• När [Accessibility] är inställt på [Off]

går du till steg 4.

2 Tryck på F3 (Menu) för att visa

menyn.

3 Tryck på + eller − för att välja

[Daisy Menu] och tryck sedan

på `OK eller 9.

4 Tryck på + eller − för att

välja [DAISY Import] och tryck

därefter på `OK.

5 Tryck på + för att välja [Start] och

tryck därefter på `OK-knappen.

• Visningen ändras till [Synchronizing]

och importen startar. Processen

är slutförd när [End] visas.

• Importerat DAISY-innehåll sparas

i mappen [DAISY] i [Audiobooks].

Obs!

• Diktafonen kan importera DAISY-filer som

skapats med DAISY version 2.0/2.2.


Använda Olympus Sonority

Spara filer på en dator

Genom att ansluta portastudion till en dator

kan du göra följande:

• Spela upp röstfiler på en dator (+ s.136).

Röstfiler som spelats in med denna

diktafon kan spelas upp med hjälp av

»Olympus Sonority»-programvaran som

finns på den medföljande cd-rom-skivan

(+ s.125) eller med »Windows Media

Player» (+ s.150).

• Röstfiler som spelats in med diktafonen

kan spelas upp och hanteras på en dator

med »Olympus Sonority».

• Med hjälp av »Windows Media Player», kan

WMA- eller MP3-filer på datorn överföras

och spelas upp på denna diktafon (+ s.153).

• Om en uppgradering (medföljer ej) till

»Olympus Sonority Plus» används eller

ett insticksprogram för redigering av

musik läggs till (medföljer ej) kan diverse

ytterligare funktioner användas (+ s.148).

Försiktighetsåtgärder vid användning

av diktafonen på en dator

• När du överför en fil från eller till

portastudion, ska du inte ta bort USBkabeln

även om det på skärmen indikeras

att du kan. Data överförs fortfarande

så länge som LED-indikatorn blinkar.

När du tar bort USB-kabeln, ska du följa

anvisningen på + s. 124. Om USB-kabeln

tas bort innan enheten har stoppat,

fungerar eventuellt inte dataöverföringen.

• Formatera inte portastudion med en

dator. Initiering fungerar inte på en dator.

För initiering följer du anvisningarna på

[Format]-skärmen på diktafonen (+ s.99).

• Mappnamn (katalognamn) som visas

i filhanteringsverktyg, till exempel

Utforskaren i Microsoft Windows och

Finder i Macintosh, är annorlunda än

de mappnamn som kan anges med

diktafonen eller »Olympus Sonority».

• Om mappar eller filer som är lagrade

på diktafonen flyttas eller döps om med

hjälp av filhanteringsverktyget i Windows

eller Macintosh, kan filernas ordning

ändras eller så kan de inte identifieras.

• Data kan skrivas eller överföras till

diktafonen även om diktafonen attribut

visas som skrivskyddat i datorns

operativsystem.

• Eftersom brus kan orsaka skadliga

effekter på elektroniska enheter nära

diktafonen ska du koppla bort den

externa mikrofonen och hörlurarna

när du ansluter diktafonen till en dator.

Viktigt meddelande om förklaring

av programvarufunktioner

Funktionsalternativ som kan användas

med Windows visas med Windows och

funktionsalternativ som kan användas med

Macintosh visas med Macintosh . Alternativ

som indikeras med antingen Windows

eller Macintosh stöds endast av det angivna

systemet.

4

Spara filer på en dator

SV

121


4

Datormiljö

SV

122

Datormiljö

Windows

Operativsystem:

Microsoft® Windows® XP Service Pack 2, 3

Microsoft® Windows® XP Professional x64

Edition Service Pack 2

Microsoft® Windows Vista® Service Pack 1,

2 (32 bitars/64 bitars)

Microsoft® Windows® 7 (32 bitars/64 bitars)

CPU:

32 bitars (x86) processor med minst 1 GHz

eller 64 bitars (x64) processor

RAM:

512 MB eller mer

Hårddisksutrymme:

300 MB eller mer

Enhet:

CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-, DVD-ROM-enhet

Webbläsare:

Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare

version

Display:

minst 1 024 x 768 pixlar, minst 65 536

färger (16 770 000 färger eller mer

rekommenderas)

USB-port:

En eller flera lediga portar

Övrigt:

• Ljudenhet

• Fungerande Internetuppkoppling.

Macintosh

Operativsystem:

Mac OS X 10.4.11 – 10.7

CPU:

PowerPC® G5 eller Intel flerkärning

processor 1,5 GHz eller snabbare

RAM:

512 MB eller mer

Hårddisksutrymme:

300 MB eller mer

Enhet:

CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-, DVD-ROMenhet

Webbläsare:

Macintosh Safari 2.0 eller senare version

Display:

minst 1 024 x 768 pixlar, minst 32 000

färger (16 770 000 färger eller mer

rekommenderas)

USB-port:

En eller flera lediga portar

Övrigt:

• Ljudenhet

• Fungerande Internetuppkoppling (Quick

Time version 7.2 eller senare version

rekommenderas).

Obs!

Windows:

• Datorn omfattas inte av supporttjänsten

om den har uppdaterats från Windows 95,

98, Me, 2000 till Windows XP/Vista/7.

• Funktionsgarantin täcker inte något

fel som uppstår på en dator som har

modifierats av användaren.

Macintosh:

• En del funktioner i »Olympus Sonority»

kräver QuickTime 7.2 och senare version.

Den senaste versionen av QuickTime kan

hämtas från MacOS Software Update.


Ansluta till en dator

Ansluta till en dator

Windows Macintosh

1 Slå på diktafonen.

2 Anslut USB-kabeln till

USB-porten på en dator.

3 Se till att diktafonen är stoppad

och anslut därefter USB-kabeln

till anslutningsporten på

diktafonens undersida.

• [Remote (Storage)] visas på

diktafonen om USB-kabeln

har anslutits.

• När diktafonen använder USBanslutning,

ansluts den inte till

datorn om du väljer [AC]. Välj [PC]

i inställningen för USB-anslutning

(+ s.98).

Windows:

När du ansluter diktafonen till Windows

och öppnar [My Computer], visas

produktnamnet som enhetsnamn.

Om ett microSD-kort är isatt visas

[Removable Disc].

Macintosh:

När du ansluter röstinspelaren till

en dator med Mac OS, visas den med

produktnamnet som enhetsnamn

på skrivbordet. Om ett microSD-kort

är isatt visas [Untitled].

Obs!

• Använd alltid den medföljande dedikerade

USB-kabeln. Om du använder en kabel

från någon annan tillverkare, kan det

orsaka problem. Använd inte heller denna

dedikerade kabel till produkter från

någon annan tillverkare.

• Om du ansluter portastudion via en USBhubb,

kan funktionen bli instabil. Om så

är fallet, bör du ta bort USB-hubben.

4

Ansluta till en dator

SV

123


4

Ansluta till en dator

SV

124

Koppla bort från datorn

Windows

1 Klicka på [ ] i aktivitetsfältet

i det nedre högra hörnet

på skärmen. Klicka på [Safely

remove USB Mass Storage Device].

• Enhetsbeteckningen kan variera

beroende på vilken dator som används.

2 Bekräfta att diktafonens

LED-indikator inte lyser innan

du kopplar bort USB-kabeln.

• LED-indikatorn tänds (orange)

om laddning pågår men du kan

fortfarande koppla bort USB-kabeln

vid sådana tillfällen

Macintosh

1 Flytta enhetsikonen för

denna diktafon, som visas på

skrivbordet, till papperskorgen

genom att dra och släppa.

Ansluta till en dator

2 Bekräfta att diktafonens

LED-indikator inte lyser innan

du kopplar bort USB-kabeln.

• LED-indikatorn tänds (orange)

om laddning pågår men du kan

fortfarande koppla bort USB-kabeln

vid sådana tillfällen

Obs!

• Koppla ALDRIG bort USB-kabeln medan

LED-indikatorn blinkar. Om du gör det

kan data förloras.

• När portastudion är ansluten till en dator,

strömmatas den via USB-kabeln.

• Se datorns bruksanvisning angående

datorns USB-port.

• Anslut alltid USB-kabeln direkt till datorns

USB-port.

• Se till att trycka in kabelkontakten hela

vägen in. I annat fall fungerar eventuellt

inte portastudion på rätt sätt.

• Inaktivera Hold-läget.


Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority

Det finns olika funktioner som till exempel filhantering och redigering i »Olympus Sonority».

Information om användning och detaljerade inställningar finns i respektive alternativ

i direkthjälpen (+ s.130).

Vågformsredigeringsfunktion

Med fliken för vågformsredigeringsfunktionen kan du lätt bearbeta röstdata. I läget för

vågformsredigering kan du även radera onödiga delar, klistra in och spara data igen.

Effekt med en knapptryckning

Med funktionen Effekt med en knapptryckning kan du lätt tillämpa specialeffekter till

röstfilen och utföra brusreducering på valfritt angivet område.

Sända röstfiler med e-post

Ljudfiler sparas i mappen [Message] på hårddisken. Röstfiler kan sändas som en bilaga till

e-postmeddelande.

Ändra användar-ID

Användar-ID ges automatisk till filer som spelas in med diktafonen.

Ändra ett mappnamn

Du kan ändra ett mappnamn. Ett mappnamn kan bestå av upp till 62 tecken, men får inte

innehålla \ /:*?”|.

Om du, när du ändrar ett mappnamn, använder ett operativsystem i ett språk som inte stöds

av huvudenheten kan namnen emellanåt förvrängas.

Redigera filkommentarer

Det går att lägga till kommentarer, med »Olympus Sonority», till filer som laddats ned från

diktafonen.

Ändra filformatet till ett annat format*

Det går att ändra det aktuella sparade filformatet till ett annat format.

Sammanfoga filer*

I »Olympus Sonority» kan du sammanfoga flera angivna röstfiler för att skapa en fil.

4

Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority

SV

125


4

Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority

SV

126

Dela upp filer*

Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority

En angiven röstfil kan med »Olympus Sonority» delas upp i två filer.

Importera filer med Olympus Sonority

• Importera Podcast-innehåll från Internet till en dator.

¸ Se avsnittet »Om Podcast» (+ s.139) för mer information.

• Importera DAISY-innehåll från Internet till en dator**

¸ Se avsnittet »Om DAISY (För DM-5)» (+ s.144) för mer information.

* För att ändra till MP3-format måste du uppgradera till »Olympus Sonority Plus» (+ s.148).

** DAISY 2.0/2.02-innehåll stöds (+ s. 144).


Installera programvara

Innan du ansluter diktafonen till din dator och använder den, måste du installera »Olympus

Sonority»-programmet från den medföljande program-cd-skivan.

Kontrollera följande innan installationen:

• Avsluta alla program som körs.

• Du måste logga in som administratör.

Windows

1 Sätt i cd-skivan med »Olympus

Sonority» i CD-ROM-enheten.

• Installationsprogrammet startar

automatiskt. När programmet startar

går du vidare till steg 4. Om det inte

gör det, följer du anvisningarna

i steg 2 och 3.

2 Öppna innehållet i cd-rom-skivan

med [Explorer].

3 Dubbelklicka på [Setup] på

cd-rom-skivan.

4 När startfönstret för »Olympus

Sonority» visas klickar du på

önskat språk för att välja det.

5 När du klickar på [Olympus

Sonority Setup] startar

installationen. Följ installationsanvisningarna

som visas.

6 Godkänn villkoren i licensavtalet.

• Du måste godkänna villkoren

i licensavtalet för att installera

»Olympus Sonority». Klicka på [Next]

efter att du markerat [Agree]-rutan.

7 [Registration of User Registration

Information].

• Ange ditt namn, företagsnamn och

serienummer som finns på ett separat

ark. Klicka därefter på [Next].

8 [Select Setup Type].

• Installationsdestinationen kan ändras.

Klicka på [Next] om du inte vill ändra

(välj [Custom] om du vill ändra).

9 [Start Installation].

• Klicka på [Install] för att starta

installationen. Utför inga andra

funktioner innan installationen är klar

[Complete] visas.

10 [Installation Complete].

• När installationen är klar, visas

[Install Shield].

• För att ansluta diktafonen till en dator,

se avsnittet »Ansluta till en dator»

(+ s.123) och för att starta Olympus

Sonority, se avsnittet »Använda

Olympus Sonority» (+ s.131).

4

Installera programvara

SV

127


4

Installera programvara

SV

128

Macintosh

1 Sätt i cd-skivan med »Olympus

Sonority» i CD-ROM-enheten.

• Fortsätt till steg 3 om innehållet på

cd-rom-skivan visas och gå till steg 2

och 3 om ingenting visas.

2 Öppna innehållet i cd-rom-skivan

med [Finder].

3 Dubbelklicka på [Setup] på

cd-rom-skivan.

4 När startfönstret för »Olympus

Sonority» visas klickar du på

önskat språk för att välja det.

5 När du klickar på [Olympus

Sonority Setup] startar

installationen. Följ installationsanvisningarna

som visas.

6 Godkänn villkoren i licensavtalet.

• Du måste godkänna villkoren

i licensavtalet för att installera

»Olympus Sonority». Klicka på [Next]

efter att du markerat [Agree]-rutan.

Installera programvara

7 [Changing the Installation

Destination].

• Installationsdestinationen kan

ändras. Klicka på [Next] om du inte

vill ändra (välj [Change Installation

Destination] om du vill ändra).

8 [Start Installation].

• Klicka på [Install] för att starta

installationen.

• När installationen är klar, visas [Installer].

• För att ansluta diktafonen till en dator,

se avsnittet »Ansluta till en dator»

(+ s.123) och för att starta »Olympus

Sonority», se avsnittet »Använda

Olympus Sonority» (+ s.131).

• När du har startat »Olympus

Sonority», visas dialogrutan där

du anger serienumret. Serienumret

som finns angivet på ett separat ark.

När du har angett det klickar du på

[OK] och »Olympus Sonority» startar.


Avinstallera programvara

För att avinstallera alla programvarukomponenter för »Olympus Sonority»-programmet som

installerats på datorn, följer du stegen nedan.

Windows

1 Avsluta »Olympus Sonority».

2 Välj[Start] i [Control Panel]menyn.

3 Klicka på [Add/Remove programs]

i Kontrollpanelen.

4 När den installerade

programlistan visas, väljer

du [Olympus Sonority].

5 Klicka på [Change/Remove].

6 Bekräfta borttagningen av filen.

• Klicka på [OK] för att starta

avinstallationen. Ett ytterligare

meddelande kan visas, om så sker,

läs det noga och följ anvisningarna

som ges.

7 När [Maintenance Complete]

visas klickar du på [Finish] för

att slutföra avinstallationen.

Filer som lämnas kvar efter avinstallationen

Macintosh

1 Avsluta »Olympus Sonority».

2 Öppna [Finder] och dubbelklicka

på [SonorityUninstaller.pkg]

i programmappen.

3 Avinstallationsprogrammet

startar. Följ anvisningarna

i guiden som visas.

4 När du ombeds ange

administratörslösenordet

anger du det och klickar på [OK].

5 Avinstallationen starta och när

[Successful] visas klickar du

på [Close].

Röstfilerna som du skapade sparas i [MESSAGE]-mappen. Ta bort dessa om du inte

behöver dem.

Du kan bekräfta sökvägen för [MESSAGE]-mappen genom att klicka på [Options] i [Tools]menyn

innan du avinstallerar.

4

Avinstallera programvara

SV

129


4

Använda onlinehjälp

SV

130

Använda onlinehjälp

Windows Macintosh

Öppna online-hjälpen på något av följande sätt.

• Medan »Olympus Sonority» är igång väljer du [Contents] i [Olympus Sonority Help]menyn.

Söka i innehållet

1 När sidan med online-hjälpen

visas klickar du på fliken

Contents.

2 Dubbelklicka på ikonen

för önskad ämnesrubrik.

3 Dubbelklicka på ikonen

för önskat ämne.

• En förklaring av ämnet visas.

2

3

Sökning enligt nyckelord

1 Öppna online-hjälpen och klicka

på [Index]-alternativet.

• Matchande nyckelord visas

automatiskt.

2 Klicka på nyckelord.

• En förklaring av ämnet visas.

Obs!

• Mer information om menyer och funktioner finns i online-hjälpen. Du kan använda onlinehjälpen

när Olympus Sonority har installerats.

1

2


Använda Olympus Sonority

Programmet startar automatiskt när du ansluter diktafonen till datorn.

Windows

Inaktivera automatisk start

1 Högerklicka på [ ] i aktivitetsfältet

i det nedre högra hörnet på

skärmen, och välj [Setting].

• Programmet som gör det möjligt

att göra inställningar visas i en

dialogruta.

2 Klicka på [ ] i [Olympus Sonority].

• Markeringen för [Olympus Sonority]

försvinner. För automatisk start, välj

och klicka på »Olympus Sonority»

för att återinsätta det på nytt.

Manuell start

1 Starta Windows.

2 Klicka på [Start], välj [All Programs]

och därefter [Olympus Sonority].

• När programmet har startat upp visas

en [ ]-ikon i aktivitetsfältet längst

ner till höger på skärmen.

Macintosh

Inaktivera automatisk start

1 I menyraden klickar du på [ ] {

[System Environment Setting] {

[ ].

• Dialogrutan för inställningar visas.

2 Ställ den automatiska uppstarten

i inställningsrutan på [OFF].

Manuell start

1 I Finder dubbelklickar du på

[Application] { [Olympus

Sonority] { [Olympus Sonority].

• När du startar upp första gången

visas dialogrutan för registrering

av serienummer.

2 Ange serienumret.

• För produktserienummer hänvisas

till serienumret på det separata arket.

• Informationsområdet visas om

serienumret är korrekt.

Obs!

• Det går inte att köra mer än ett »Olympus Sonority»-program eller flera kopior av samma

program samtidigt.

• Om andra program som till exempel DSS-Player etc. är öppna stänger du dem innan du

startar »Olympus Sonority».

4

Använda Olympus Sonority

SV

131


4

Benämningar i fönstret (Olympus Sonority) SV

132

Benämningar i fönstret (Olympus Sonority)

Granskningsfönstret i Olympus Sonority

Detta är huvudfönstret i »Olympus Sonority» (skärmbilden är från Windows).

1

2

3

4

5

1 Menyrad

Operativsystemets standard menyrad.

2 Verktygsfältet

Verktygsfältet som ska användas

i granskningsfönstret visas.

3 Kontrollfält för uppspelning

Används för att spela upp valda filer

i filvisningsområdet.

4 Huvudträdvy

Filer som laddats ned från diktafonen,

filer som spelats in i »Olympus Sonority»

etc. och mappar som innehåller röst-/

musikfiler som hanteras av »Olympus

Sonority» på datorn, visas.

6

5 Enhet, trädvy

Mappar i den anslutna enheten visas.

6 Visningsområde för fillista

Detaljerad information visas för mappar

som valts i huvudträdvyn eller trädvyn

för enhet och alla röstfiler i diktafonen.

Informationsområdet

(standardinställning) visas när

»Olympus Sonority» startas och

grundinformationen för »Olympus

Sonority» kan visas, uppdateras och

uppgraderas (+ s.148).


Informationsområdet för Olympus Sonority

Om det är första gången du

startar »Olympus Sonority»

visas informationsområdet

i visningsområdet för fillista

i granskningsfönstret.

Benämningar i fönstret (Olympus Sonority)

Informationsområdet för »Olympus Sonority», uppdatering av »Olympus Sonority» och

bekräftelse och uppdatering av fast programvara för den anslutna diktafonen kan utföras.

Uppgradering till »Olympus Sonority Plus» och registrering av Podcast-program kan också

utföras.

1 Ljudfilslista

Väljer mapp A i huvudträdvyn och

visningsområdet för fillista visas.

2 Öppna programguiden

Visar den senaste informationen

på Podcast-programguiden.

3 Uppdatera den senaste

informationen

Uppdaterar den senaste informationen

från Olympus.

4 Visa uppdaterad information

Bekräftar den uppdaterade

informationen för »Olympus Sonority»

och diktafonen som är ansluten.

1

2

3

4

5

6

7

5 Registrera nyckelnumret för

uppgradering

Registrerar det köpta nyckelnumret

för uppgradering.

6 Uppgradera

Välj den uppgradering du vill köpa.

När uppgraderingen är klar, ersätts

knappen med uppgraderingsnyckeln.

7 Visa/dölj

Väljer om du vill visa eller dölja

informationsområdet nästa gång

du startar »Olympus Sonority». När

du väljer att dölja visas visningsområdet

för fil lista

(+ s.132).

4

Benämningar i fönstret (Olympus Sonority)

SV

133


4

Ladda ner röstfiler från diktafonen SV

134

Ladda ner röstfiler från diktafonen

Windows Macintosh

Det finns tre nedladdningsalternativ för att överföra röstfiler från diktafonen till en dator:

• Download Selected Files

• Download Folders

• Download All

I följande förklaras [Download Selected Files]. Beskrivningar av [Download Folders] och

[Download All] finns i online-hjälpen (+ s.130).

Download Selected Files

1 Välj mappen.

• I trädvyn för enhet väljer du mappen

som innehåller de röstfiler som du

vill hämta. I bilden visas att [Folder A]

har valts.

2 Välj röstfilen.

• Välj den röstfil som du vill ladda ner

från visningsområdet för fillista.

Om du vill välja mer än en fil:

Windows:

Håll ned antingen [Ctrl] eller [Shift] och

välj filer.

Macintosh:

Håll ned [Command]-knappen och välj filer.

1

2


3 Ladda ner röstfilen.

• I [Device]-menyn väljer du

[Download Selected Files] eller

klickar på [ ] i verktygsfältet.

4 Nedladdningen är klar.

• Koppla inte bort USB-kabeln medan

diktafonens LED-indikator blinkar.

Om du kopplar bort USB-kabeln

medan LED-indikatorn blinkar kan

det orsaka förlorade eller skadade

data (+ s.124).

Obs!

Ladda ner röstfiler från diktafonen

• Koppla ALDRIG bort USB-kabeln medan LED-indikatorn blinkar. Om du gör det kan data

förloras.

• Beroende på röstfilens storlek och datorn kan det ta lite tid att ladda ner filerna.

• De nedladdade filerna sparas i nedladdningsmappen som motsvarar mappen i diktafonen.

(Exempel: En röstfil som laddats ner från [Folder A] sparas i nedladdningsmappen

[Folder A] i huvudträdvyn.)

• Om samma filnamn finns sedan tidigare sparas den nya filen med ett annat namn endast

om innehållet skiljer sig. När innehållet är samma laddas den inte ner.

3

4

Ladda ner röstfiler från diktafonen

SV

135


4

Spela en röstfil SV

136

Spela en röstfil

Windows Macintosh

1 Välj mappen.

• Välj mappen som innehåller den

röstfil som du vill spela.

2 Välj röstfilen.

• Välj filen som ska spelas upp

i visningsområdet för fillista.

3 Spela upp röstfilen.

• Klicka på [ ] (spela upp)

i kontrollfältet för uppspelning.

Övriga uppspelningskontroller som

till exempel spola tillbaka, snabbspola

framåt, stopp, hastighetskontroll,

volymkontroll, tidsaxel och hoppa

över index finns tillgängliga från

kontrollfältet för uppspelning.

Mer information finns i online-hjälpen

(+ s.130).

1 2

3


Använda vågformsredigeringsfunktionen

Windows Macintosh

Du kan använda fliken för vågformsredigering i »Olympus Sonority» för att enkelt bearbeta

röstdata. I läget för vågformsredigering kan du även radera onödiga delar, klistra in och spara

data igen.

1 I granskningsfönstret väljer

du den fil du vill redigera,

välj [File] { [Edit].

• Skärmen för vågformsredigering visas

och vågformen visas.

2 Dra och välj den vågform du vill

ta bort.

• Delar som valts blir gråa i vågformen.

3 Välj [Cut] från [Edit]-menyn.

• Vågformer som valts tas bort.

4 Klicka på en vågform som visas.

• Valda vågformer i visningsområdet

blir gråa.

5 Välj [Paste] från [Edit]-menyn.

• Vågformer som klipptes ut tidigare

klistras in i den valda delen.

6 Klicka på skrivspårzonen [ ].

• Dialogrutan för att spara visas.

Använda effekt med en knapptryckning

Windows Macintosh

Med effekt med en knapptryckning kan du enkelt använda specialeffekter på röstfilen. Här

visas hur du använder brusreducering i ett angivet område.

1 I granskningsfönstret väljer

du den fil du vill redigera,

välj [File] { [Edit].

• Skärmen för vågformsredigering visas

och vågformen visas.

2 Dra och välj den del av

vågformen som du vill

använda specialeffekter på.

• Delar som valts blir gråa i vågformen.

3 Tryck på knappen för

brusreducering [ ].

• Brus tas bort från den valda delen.

4 Klicka på startpunkten för den

valda delen och tryck på [ ]

-knappen på kontrollfältet för

uppspelning.

• Den delen där bruset har minskats

spelas upp.

4

Använda vågformsredigeringsfunktionen/

Använda effekt med en knapptryckning

SV

137


1 2

visas, väljer du mappen som filen

4

Ladda upp röstfiler till diktafonen

SV

138

Ladda upp röstfiler till diktafonen

Windows Macintosh

»Olympus Sonority» har en funktion som gör att du kan överföra filer från datorn till diktafonen.

1 Välj mappen.

• Välj mappen med röstfilen som

du vill överföra i huvudträdvyn.

2 Välj röstfilen.

• Välj den fil som du vill överföra från

visningområdet för fillista.

3 Välj mappen som du vill överföra.

• I [Device]-menyn väljer du [Upload

Selected Files] eller så klickar du på

överföringsikonen [ ]. När rutan

med mapplista där filen ska överföras

ska överföras från.

4 Överför röstfilen.

• Klicka på [OK] för att överföra

röstfilen till diktafonen.

5 Överföringen är klar.

• När överföringsskärmen stängs och

diktafonens LED-indikator är släckt

är överföringen klar.

Du kan även överföra en fil genom

att välja filen som du vill överföra från

visningområdet för fillista och därefter

dra och släppa den i mappen i trädvyn för

enhet (flytta musen medan du håller ned

vänster musknapp och släpp knappen vid

destinationen).

Obs!

• Koppla ALDRIG bort USB-kabeln medan

LED-indikatorn blinkar. Om du gör det kan

data förloras.

• Om samma filnamn finns sedan tidigare

i diktafonen, sparas den nya filen med ett

annat namn endast om innehållet skiljer

sig. Om innehållet är samma laddas den

inte upp.

3

4


Om Podcast

Registrera ett Podcast-program

Windows

Du kan antingen dra och släppa ikonen för Podcast-program för att hämta Podcast-innehåll

eller söka och hämta det genom att registrera innehållets adress.

Denna funktion stöds inte i Macintosh. Använd iTunes etc. för att hämta Podcast-innehåll.

1 Starta Olympus Sonority.

2 Öppna en webbläsare och

gå till en webbplats med

Podcast-innehåll.

3 Dra och släpp

registreringsikonen för Podcast

i [Podcast]-mappen i Olympus

Sonority.

• Registreringsikonen för Podcast

varierar på olika Podcast-webbplatser.

Kontrollera varje Podcast-webbplats

för detaljerad information.

4 Programregistrering slutförs.

• Om ett program är registrerat visas

en lista med sändningsinnehåll av

programmet i [Podcast]-mappens

listvy. Som standard hämtas det

senaste innehållet vid tidpunkten

för registrering automatiskt.

Obs!

• Information om filformat som kan spelas

upp med diktafonen finns på s.50.

Dra och släpp

ikonen i Podcastregistreringsikonen.

4

Om Podcast

SV

139


4

Om Podcast

SV

140

Uppdatera ett program

Windows

Som standard uppdateras program som registrerats i »Olympus Sonority» automatiskt.

Om du vill ändra uppdateringsintervallen går du till [Tools]-menyn och därefter till [Options]

och ändrar dem i Podcast-fliken i Options-dialogrutan. Se online-hjälpen för detaljerad

information (+ s.130).

Om du inte vill uppdatera program automatiskt kan du uppdatera på följande sätt.

Programregistrering, uppdaterings- och nedladdningsfunktioner är inte tillgängliga

i Macintosh. Använd iTunes eller annat program för dessa funktioner.

1 Välj [Podcast]-mappen.

2 Välj ett program som du vill

uppdatera.

3 Välj [Update Podcast] i [Tools]menyn

eller tryck på [ ]

i verktygsfältet.

• Uppdatering av programmet startar.

När programmet har uppdaterats

visas nytt innehåll i grått. Innehållet

som visas i grått har inte ännu laddats

ned på en dator.

1

Om Podcast

2

3


Hämta innehållet

Windows

1

Om Podcast

Som standard laddas de senaste innehållet ner automatiskt om nytt innehåll hittas när ett

program uppdateras. Denna inställning kan ändras genom att du väljer [Tools] och därefter

[Options] och går till Podcast-fliken i Options-dialogrutan. Se online-hjälpen för detaljerad

information (+ s.130).

Om du vill ladda ner innehåll manuellt kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Programregistrering, uppdaterings- och nedladdningsfunktioner är inte tillgängliga

i Macintosh. Använd iTunes eller annat program för dessa funktioner.

1 Välj [Podcast]-mappen.

2 Klicka på [ ] för innehållet

som du vill ladda ner.

• Nedladdning av innehållet startar.

Statusen visas i procent medan

innehållet laddas ner.

3 Nedladdningen slutförs.

• Nedladdat innehåll kan spelas upp

och överföras till diktafonen.

4

Om Podcast

SV

141


4

Om Podcast

SV

142

Överföra innehåll till diktafonen

Windows Macintosh

Med standardinställningen överförs innehållet automatiskt till [Podcast]-mappen på

diktafonen när den ansluts till datorn. Denna inställning kan du ändra genom att välja [Tools]

under [Options] och därefter [Podcast]-fliken i Options-dialogrutan. Se online-hjälpen för

detaljerad information (+ s.130).

Om du vill överföra innehållet manuellt följer du anvisningarna nedan.

Podcast-innehåll som registrerats i iTunes etc. kan överföras till diktafonen genom att du drar

och släpper det i diktafonens [Podcast]-mapp.

1 Välj [Podcast]-mappen.

2 Välj det innehåll som du vill

överför och dra och släpp det

i [Podcast]-mappen i diktafonen.

• Överföringen av innehållet startar.

Under överföringen visas

ett förloppsfönster.

3 Överföringen slutförs.

• Innehåll som överförts till diktafonen

har en ikon [ ] som indikerar

en slutförd överföring.

Obs!

• Koppla ALDRIG bort USB-kabeln medan

LED-indikatorn blinkar. Om du gör det

kan data förloras.

1

Om Podcast

2


Programguidefunktioner

Windows

1

Om Podcast

OLYMPUS-relaterade podcast-program kan lätt registreras och nytt innehåll kan automatiskt

laddas ner på »Olympus Sonority». Nytt innehåll kan även omdirigeras till diktafonen genom

att den ansluts till datorn.

Programguidefunktioner är inte tillgängliga för Macintosh.

Registrera program

1 Klicka på[Channel Guide]

i online-tjänsten i huvudträdvyn.

• Information om program som

registrerats online visas.

2 Klicka på önskat program

i programlistan.

• Detaljerad information om programmet

visas i detaljvyn för program.

3 Klicka på [Subscribe] för att

registrera podcast.

• När programmet är registrerats visas

innehållet som sänds av programmet

i listvyn i [Podcast]-mappen.

Det senaste innehållet som sänds

laddas automatiskt ned under

standardinställningarna vid

registrering.

2 3

4

Om Podcast

SV

143


4

Om DAISY (För DM-5)

SV

144

Om DAISY (För DM-5)

Windows Macintosh

Vad betyder DAISY?

DAISY står för Digital Accessible Information System. Detta format togs ursprungligen fram

som en ersättning för ljudband för synskadade men böcker och information i detta format

används idag av människor med diverse lässvårigheter. DAISY är ett informationssystem

med världsomspännande åtkomst som utvecklats och underhålls av Daisy Consortium,

eninternationell samarbetsorganisation.

Vad är multimedia DAISY?

När man lyssnar på ljud via en dator kan man samtidigt visa ritningar och bilder. Eftersom

den del som läses upp markeras går det att veta vilken del som läses. Det går även att ändra

hastigheten för ljudet och hoppa till olika sidor. Det finns barn och studerande som studerar

med multimedia DAISY som läromedel.

Hur spelar man upp multimedia DAISY?

När man har installerar »Olympus Sonority»-programvaran som medföljer diktafonen på en

dator (+ s.127) väljer man mappen [DAISY tray] från granskningsfönstret och trycker sedan

på uppspelningsknappen för att spela upp multimedia DAISY. Under uppspelning kan man

hoppa över text och rubriker samt snabbt hoppa till ett visst avsnitt genom att klicka på det.

Om ett bokmärke har ställts in i förväg kan man även starta uppspelningen från den punkten

när som helst. Mer information finns under »Spela upp innehåll» (+ s.146).

Detaljerad information om DAISY

Mer information om DAISY finns på följande webbplats (endast på engelska). Officiell

webbplats för Daisy Consortium.


Importera innehåll

DAISY-bokinnehåll kan importeras till »Olympus Sonority». Innehållet kan spelas genom att

välja det från [DAISY tray]. Det går att importera och spela upp DAISY-innehåll av version

2.0/2.02.

1 Placera en DAISY-fil eller en mapp

med DAISY-filer på datorns

skrivbord.

2 Starta »Olympus Sonority».

3 Från [File]-menyn på »Olympus

Sonority», väljer du [Import] och

därefter [Import DAISY book].

• En fildialogruta visas.

• Välj NCC.html-filen i DAISY-innehållet.

4 Välj DAISY-filen som ska

importeras och klicka därefter

på [Open].

• Importen startar.

• Importerade filer visas som en lista.

3

Om DAISY (För DM-5)

4

4

Om DAISY (För DM-5)

SV

145


4

Om DAISY (För DM-5)

SV

146

Uppspelning av innehåll

1 Klicka på [DAISY tray].

• En lista över DAISY-böcker

registrerade i »Olympus Sonority»

visas.

2 Från listan klickar du på den

titel du vill spela upp.

• Ett filimportfönster visas.

3 Från kontrollfältet för

uppspelning klickar du

på [ ] (Uppspelning) för

att spela upp DAISY-innehållet.

• DAISY-innehållet börjar spelas upp.

• Med hjälp av [ ]- eller

[ ]-knappen kan du hoppa till

föregående eller nästa avsnitt.

• Klicka på [ ]-knappen för att visa

innehållsförteckningen.

3

Om DAISY (För DM-5)

1

2


Överföra innehåll till diktafonen

1 Anslut diktafonen till en dator

och starta Olympus Sonority.

• Ett enhetsträd visas

i enhetshanteraren.

2 Välj det innehåll du vill överföra.

• Välj filen som du vill överföra från

visningområdet för fillista.

Om du vill välja mer än en fil:

Windows:

Håll ned antingen [Ctrl] eller [Shift] och

välj filer.

Macintosh:

Håll ned [Command]-knappen och välj filer.

3 Från [Device]-menyn på

»Olympus Sonority» väljer

du [Upload DAISY book].

• Överföringen av innehåll startar.

Ett förloppsfönster visas medan

innehåll överförs.

4 Överföringen slutförs.

• Innehåll som överförts till diktafonen

har en ikon [ ] som indikerar en

slutförd överföring.

Om DAISY (För DM-5)

Obs!

• Koppla ALDRIG bort USB-kabeln medan LED-indikatorn blinkar. Om du gör det kan data

förloras.

3

2

4

Om DAISY (För DM-5)

SV

147


4

Uppgraderingsfunktion

SV

148

Uppgraderingsfunktion

Windows Macintosh

»Olympus Sonority» kan uppgraderas till

Plus-versionen (medföljer ej) för att utöka

och förbättra funktionerna. Dessutom

kan du i »Olympus Sonority Plus» köpa ett

insticksprogram för redigering av musik

för att använda effekter med hög kvalitet.

För att lägga till ett insticksprogram för

redigering av musik måste du uppgradera

till »Olympus Sonority Plus».

Köpa och uppgradera

Om du vill köpa »Olympus Sonority plus»

och uppgradera från »Olympus Sonority»

gör du följande.

1 Starta »Olympus Sonority».

• Se + s.131, för information om hur

du startar programmet.

2 Välj [Purchase Olympus Sonority

Plus] i [Help]-menyn eller klicka

på [ ] i verktygsfältet.

• Webbläsaren öppnas och sidan där

»Olympus Sonority Plus» kan köpas

visas. Följ anvisningarna på skärmen.

När du har genomfört köpet skickas

uppgraderingsnyckeln per e-post.

3 Välj [Upgrade to Olympus

Sonority Plus] i [Help]-menyn.

• Dialogrutan [Upgrade to Olympus

Sonority Plus] visas.

4 I dialogrutan [Upgrade to

Olympus Sonority Plus] anger

du din uppgraderingsnyckel

och klickar på [OK]-knappen.

• När du startar programmet nästa gång

är »Olympus Sonority» uppgraderat

till »Olympus Sonority Plus».

Uppgradera till Olympus Sonority Plus

Klicka i roten i huvudträdvyn, [Olympus

Sonority], i granskningsfönstret för att visa

informationsfönstret. Du kan kontrollera

att uppgraderingsnyckeln är registrerad.

Dessutom visas uppgraderingsnyckeln som

registrerats i »Olympus Sonority Plus» när

du väljer [Version Information] i [Help]menyn.

Insticksprogrammet för redigering

av musik har mer än 20 typer av funktioner

för effekt och spektrumanalysatorer. Mer

information finns i online-hjälpen (+ s.130).

Obs!

• För att köpa uppgraderingsnyckeln

måste du ha en fungerande Internetuppkoppling.

• Se detaljerad information på webbplatsen

om hur du köper uppgraderingsnyckeln.


Funktioner som är tillgängliga i Olympus Sonority Plus

Förutom de vanliga funktionerna inkluderar »Olympus Sonority Plus» även olika funktioner

för redigering av musikfiler. Information om användning och detaljerade inställningar finns

i online-hjälpen (+ s.130).

MP3-redigering

Redigerings- och skrivfunktion för MP3-filer och taggar.

Skapa musik-CD-skivor

Funktion för att skapa musik-CD-skivor från röstfiler som registrerats i mappen för

CD-bränning.

Inställning för diktafonens meny

Funktion för inställning av diktafonen (detaljerade inställningar som till exempel

inspelningsläge, larminställningar, timerinspelning etc.).

Funktioner som är tillgängliga med

insticksprogrammet för redigering av musik

Genom att köpa ett insticksprogram för redigering av musik kan du lägga till

högkvalitetsfunktioner för att utöka området för redigering av musik i »Olympus Sonority

Plus». Mer information om inköp och användning finns i online-hjälpen (+ s.130).

Effektfunktioner

Du kan använda mer än 20 effektfunktioner med hög kvalitet för att redigera musikfiler.

Spektrumanalysator

Visar vågformens fördelning för en röstfil som spelas upp i realtid, i fönstret för vågform.

Dessutom redigering av obegränsade spår

Den tar även bort begränsningen av antalet spår som kan redigeras.

4

149

Funktioner som är tillgängliga i Olympus Sonority Plus/

Funktioner som är tillgängliga med insticksprogrammet

för redigering av musik SV


5

Använda Windows Media Player

SV

150

1

2

Om Windows Media Player

Använda Windows Media Player

Musikfiler som har importerats till datorn

från musik-cd skivor eller hämtats från

Internet, kan överföras och spelas upp

med denna diktafon. Den stöder musikfiler

i WAV-, MP3- och WMA-format.

Genom att använda Windows Media

Player kan musikfiler från musik-cd-skivor

omvandlas (rippas) (+ s.151).

Överför ljudboksfiler till en dator från

Audible-webbplatsen mot en avgift.

Benämningar i fönster

Windows Media Player 12 Windows Media Player 11

4 6 8

3 5 7 90

1 Aktivitetsfält med funktioner

2 Sök-skjutreglage

3 Blanda-knapp

4 Upprepa-knapp

5 Stopp-knapp

6 Föregående-knapp

7 Spela upp-knapp

8 Nästa-knapp

9 Ljud av-knapp

0 Volym-skjutreglage

2

1

4 6 8 0

3 5 7 9

1 Aktivitetsfält med funktioner

2 Sök-skjutreglage

3 Blanda-knapp

4 Upprepa-knapp

5 Stopp-knapp

6 Föregående-knapp

7 Spela upp-knapp

8 Nästa-knapp

9 Ljud av-knapp

0 Volym-skjutreglage


Kopiera musik från cd-skiva

Windows Media Player 12

1 Sätt in cd-skivan i CD-ROMenheten

och starta Windows

Media Player.

2 I aktivitetsfältet klickar du på

menyn [Rippa CD].

• Om datorn är ansluten till Internet,

söker datorn efter CD-information.

3 Placera ett avbockningstecken

vid musikfilen som du vill kopiera.

4 Klicka på [Starta rippning].

• Filer som kopieras till en dator

lagras i WMA-format. Musikfiler

som kopieras kategoriseras enligt

artist, album, genre etc. och läggs

till i spellistan.

Använda Windows Media Player

2

4

3

5

Använda Windows Media Player

SV

151


5

Använda Windows Media Player

SV

152

Windows Media Player 11

1 Sätt in cd-skivan i CD-ROMenheten

och starta Windows

Media Player.

2 I aktivitetsfältet klickar du på

menyn [Kopiera].

• När du har klickat på [Rippa]-menyn,

klickar du på [Visa information om

album] för Windows Media Player 10,

om det behövs.

• Om datorn är ansluten till Internet,

söker datorn efter CD-information.

3 Placera ett avbockningstecken

vid musikfilen som du vill

kopiera.

4 Klicka på [Starta rippning].

• För Windows Media Player 10:

Klicka på [Rip Music].

• Filer som kopieras till en dator

lagras i WMA-format. Musikfiler

som kopieras kategoriseras enligt

artist, album, genre etc. och läggs till

i spellistan.

Använda Windows Media Player

2

3

4


Överföra musikfiler till diktafonen

Använda Windows Media Player

Du kan överföra musikfiler från datorn till portastudion. Information om hur du kopiera

musikfiler från cd-skivor till datorn finns i avsnittet »Kopiera musik från cd-skiva» (+ s.151).

Windows Media Player 12

1 Anslut diktafonen till en dator

och starta Windows Media Player.

2 Från [Ordna]-menyn klickar du

på [Alternativ]. I dialogrutan

Alternativ klickar du på fliken

[Enheter].

3 Från Enheter-listan väljer du

[DM_5(eller 3)] och klickar

därefter på [Egenskaper].

• Markera [Skapa mappstruktur

på enheten].

Om du avmarkerar och synkroniserar

filen överförs den under [Home]mappen

och filen visas inte. *1 *2

• Mappen med artistnamn eller

albumnamn skapas automatiskt.

Detta gör det enklare att hitta filen

som du vill lyssna på.

*1 Om [Skapa mappstruktur

på enheten] är markerat som

förinställning, klickar du för att

avmarkera rutan en gång, och klickar

sedan för att markera den igen.

*2 Efter den synkroniserade

överföringen till diktafonen skapas

en fil med namnet »WMPInfo.xml».

Om du raderar denna fil, kanske

steg *1 måste utföras igen.

3

2

5

Använda Windows Media Player

SV

153


5

Använda Windows Media Player

SV

154

4 Välj önskad kategori från

[Library] till vänster, och välj

musikfiler eller album att

överföra till diktafonen, och dra

och släpp dem i [Sync List] till

höger.

5 Klicka på [Start sync].

• Filen överförs till portastudion.

Obs!

• Se online-hjälpen i Windows Media Player för mera information.

Windows Media Player 11

1 Anslut diktafonen till en dator

och starta Windows Media Player.

2 I aktivitetsfältet klickar du

på menyn [Synkronisera].

3 Klicka en gång till på [Sync]menyn

för att välja [DVR]

{ [Advanced Options] {

[Set Up Sync] och gör följande

inställningar.

• Markera [Skapa mappstruktur

på enheten].

Om du avmarkerar och synkroniserar

filen överförs den under [Home]mappen

och filen visas inte. *1 *2

• Mappen med artistnamn eller

albumnamn skapas automatiskt.

Detta gör det enklare att hitta

filen som du vill lyssna på.

Använda Windows Media Player

2, 3

5 4


*1 Om [Skapa mappstruktur på enheten]

är markerat som förinställning, klickar

du för att avmarkera rutan en gång, och

klickar sedan för att markera den igen.

*2 Efter den synkroniserade

överföringen till diktafonen skapas

en fil med namnet »WMPInfo.xml».

Om du raderar denna fil, kanske

steg *1 måste utföras igen.

4 Välj önskad kategori från [Library]

till vänster, och välj musikfiler

eller album att överföra till

diktafonen, och dra och släpp

dem i [Sync List] till höger.

5 Klicka på [Starta synkronisering].

• Filen överförs till portastudion.

Använda Windows Media Player

Obs!

• Se online-hjälpen i Windows Media Player för mera information.

• Information om hur du överför filer med hjälp av Windows Media Player 9 eller 10, finns

Olympus webbplats.

• Om du överför musikfiler till diktafonen tills minnet är fullt, kan meddelandet [Can’t make

the system file. Connect to PC and delete unnecessary file] visas på portastudions

display. I ett sådant fall raderar du filen för att skapa ledigt utrymme (hundratals KB till

dussintals MB beroende på musikfilerna storlek) för hanteringsfilen (Mer kapacitet krävs

för hanteringsfilen om antalet musikfiler ökar).

4

5

3

5

Använda Windows Media Player

SV

155


5

Använda Windows Media Player

SV

156

Kopiera röstfiler till en cd-skiva

1 Sätt in en tom cd-r/rw-skiva

i cd-brännaren och starta

Windows Media Player.

2 I aktivitetsfältet klickar du

på fliken [Bränn].

3 Välj önskad kategori från

[Library] till vänster, och välj

röstfiler eller album att kopiera

till cd-r/rw-skivan och dra och

släpp dem i [Burn List] till höger.

Använda Windows Media Player

Du kan överföra röstfiler från portastudion till en dator och kopiera dem till cd-skivor.

Information om hur du kopiera röstfiler från diktafonen till datorn, finns i avsnittet »Ladda

ner röstfiler från diktafonen» (+ s.134).

Windows Media Player 12

4 Klicka på fliken [Bränn]

och välj [Data-CD eller DVD]

eller [Ljud-CD].

Om du väljer [Audio CD]:

• En fil omvandlas och kopieras till

en CD-skiva för att kunna spelas upp

med ljudutrustning som kan spela

cd-/r/rw-skivor.

När [Data-CD eller DVD] är valt:

• Filerna kopieras i det format de har

spelats in.

5 Klicka på [Starta bränning].

5 4

2

3


Windows Media Player 11

1 Sätt in en tom cd-r/rw-skiva

i cd-brännaren och starta

Windows Media Player.

2 I aktivitetsfältet klickar du

på menyn [Bränn].

3 Välj önskad kategori från

[Library] till vänster, och välj

röstfiler eller album att kopiera

till cd-r/rw-skivan och dra och

släpp dem i [Burn List] till höger.

4 Klicka en gång till på [Burn]menyn

och välj [Audio CD] eller

[Data CD].

Om du väljer [Audio CD]:

• En fil omvandlas och kopieras i musik-

CD-format för att kunna spelas upp

med ljudutrustning som kan spela

cd-/r/rw-skivor.

När [Data CD] är valt:

• Filerna kopieras i det format de har

spelats in.

5 Klicka på [Starta bränning].

Obs!

• Se online-hjälpen i Windows Media Player för mera information.

Använda Windows Media Player

2, 4

3

5

5

Använda Windows Media Player

SV

157


5

Använda Windows Media Player

SV

158

Skapa en spellista (För DM-5)

Windows Media Player 12

1 Anslut diktafonen till en dator

och starta Windows Media Player.

• Om spelaren är i läget Spelar nu klickar

du på [Växla till bibliotek] ( ) i det

övre högra hörnet av fönstret.

Använda Windows Media Player

Du kan skapa spellistor med hjälp av Windows Media Player. Om du sparar spellistor till

[Music]-mappen på diktafonen kan du spela upp låtar i önskad ordning.

2 Klicka på fliken [Spela upp]

för att öppna listfönstret.

• Om du behöver radera innehåll

i listfönstret innan du skapar en

spellista klickar du på [Rensa lista]

från [ ]-ikonen.

3 Från musiktitlarna som visas

i biblioteksfönstret klickar du

på den titel som du vill lägga

till spellistan. Dra därefter titeln

till listfönstret på högra sidan

av fönstret.

1

2

3


4 I listfönstret ordnar du titlarna

i önskad ordning.

5 Klicka på [Listalternativ]

( )-knappen överst

i listfönstret. Från menyn som

visas väljer du [Spara lista som].

6 I dialogrutan [Spara som]

anger du ett filnamn och väljer

därefter [MUSIC]-mappen på

diktafonen som [Destination].

Klicka på [Spara].

7 Klicka på fliken [Synka].

Dra den sparade spellistan

till synkroniseringslistan

på högra sidan av fönstret.

8 Klicka på [Start sync].

Använda Windows Media Player

6

8

4

5

7

5

Använda Windows Media Player

SV

159


5

Använda Windows Media Player

SV

160

Windows Media Player 11

1 Anslut diktafonen till en dator

och starta Windows Media Player.

2 När biblioteksfönstret visas

klickar du på [Bibliotek]

och därefter på [Skapa

spelningslista].

3 Från musiktitlarna som visas

i biblioteksfönstret klickar du

på den titel som du vill lägga till

spellistan. Dra därefter titeln till

listfönstret på högra sidan av

fönstret.

4 Klicka på [Namnlös spelningslista].

Från menyn som visas väljer du

[Spara spelningslista som].

Använda Windows Media Player

2

4

3


5 I dialogrutan [Spara som]

anger du ett filnamn och väljer

därefter [MUSIC]-mappen på

diktafonen som [Destination].

Klicka på [Spara].

6 Klicka på fliken [Synka].

Dra den sparade spellistan

till synkroniseringslistan

på högra sidan av fönstret.

7 Klicka på [Starta synkronisering].

Använda Windows Media Player

5 6

Obs!

• Låtar i diktafonens inbyggda minne och låtar på det externa minnet kan inte blandas

på samma spellista.

• Om musikfilerna på datorn inte är ordnande så som visas på s.164 (standard

rippningskonfiguration), kanske det inte går att spela upp spellistan korrekt.

7

5

Använda Windows Media Player

SV

161


6

Använda iTunes

SV

162

Använda iTunes

Musikfiler som har importerats till datorn från musik-cd skivor eller hämtats från Internet,

kan överföras och spelas upp med denna diktafon.

Genom att använda iTunes kan musikfiler från musik-cd-skivor omvandlas (rippas) (+ s.163).

Benämningar i fönster

1

2

3

4 5 67 8 90

1 Aktivitetsfält med funktioner

2 Spola tillbaka-knapp/

Spela upp-knapp, pausknapp/

Snabbspolning framåt-knapp

3 Volym-skjutreglage

4 Skapa en spellista-knapp

Om iTunes

5 Blanda-knapp

6 Upprepa-knapp

7 Växla visning-knapp

8 Bränn skiva-knapp

9 Genius-knapp

0 Knapp för Genius-sidofält


Kopiera musik från cd-skiva

1 Sätt in cd-skivan i CD-ROMenheten

och starta iTunes.

2 Klicka på [iTunes] {

[Preferences].

3 Klicka på fliken [Advanced].

4 Klicka på [Importing] för att ställa

in filformat och bithastighet för

att kopiera musikfiler till datorn,

och klicka på [OK].

• Denna diktafon är kompatibel med

musikfiler i MP3- och WAV-format

(+ s.50).

[Import Using]:

Välj filformat för att kopiera musikfiler

från en cd-skiva. Välj [MP3] eller [WAV].

[Setting]:

Välj bithastighet för att kopiera

musikfiler från en cd-skiva. Du kan

välja en bithastighet mellan [128],

[160] och [192].

5 Markera musikfilen som du vill

kopiera.

6 Klicka på [Import CD].

2

5

Använda iTunes

3 4

6

4

6

Använda iTunes

SV

163


6

Använda iTunes

SV

164

Överföra musikfiler till diktafonen

Du kan överföra musikfiler från datorn till portastudion. Information om hur du kopiera

musikfiler från cd-skivor till datorn, se avsnittet »Kopiera musik från cd-skiva» (+ s.163).

1 Anslut diktafonen till en dator

och starta iTunes.

2 Väljer den spellista som ska

överföras till diktafonen,

och markera de musikfiler

som du vill överföra.

• Ordningen för musikstyckena kan

ändras genom att dra och släppa

musikfiler i den spellista som visas.

3 Dubbelklicka på den enhet

som motsvarar diktafonen,

och öppna mappen [Music].

• När du ansluter röstinspelaren till en

dator med Mac OS, visas den med

produktnamnet som enhetsnamn

på skrivbordet.

• Kopiera till [Music]-mappen

på portastudion när du överför

musikfiler.

4 Välj önskade filer och dra och

släpp dem till [Music]-mappen.

2

Använda iTunes

Dra-och-släpp

filer här

Obs!

• Musikfiler i AAC-format som inhandlats från en musikdistributionstjänst som iTunes Store

kan inte spelas upp med diktafonen.


Kopiera röstfiler till en cd-skiva

Du kan överföra röstfiler från portastudion till en dator och kopiera dem till cd-skivor.

Information om hur du kopiera röstfiler från diktafonen till datorn, finns i avsnittet »Ladda

ner röstfiler från diktafonen» (+ s.134).

1 Sätt in en tom cd-r/rw-skiva

i cd-brännaren och starta iTunes.

2 Välj önskad spellista, och

markera de röstfiler som du

vill kopiera till cd-r/rw-skivan.

3 Klicka på [Burn Disc].

4 Klicka på CD-formatet för att

kopiera röstfilerna till cd-r/rwskivan

och klicka på [OK].

När [Ljud-CD] är valt:

En fil omvandlas och kopieras i musik-

CD-format för att kunna spelas upp

med ljudutrustning som kan spela

cd-/r/rw-skivor.

När [MP3 CD] är valt:

Filerna kopieras i MP3-format.

När [Data-CD eller DVD] är valt:

Filerna kopieras i det format de har

spelats in.

2

Använda iTunes

3

4

6

Använda iTunes

SV

165


7

Spela låtar i en viss ordning

SV

166

Listor som skapats och sparats på en dator kallas spellistor. Genom att överföra en spellista

till diktafonens [Music]-mapp går det att spela upp låtar i en viss ordning.

• Med hjälp av spellistor kan man spela upp flera låtar på diktafonen i valfri ordning.

• Diktafonen stödjer spellistor i .m3u-formatet.

Skapa en spellista

I detta avsnitt förklaras proceduren för att skapa, överföra och spela upp en spellista. I denna

förklaring använder vi filer och mappar som visas i [Music]-mappen nedan och spelar filerna

i ordning från 1 till 8.

Music Artist 01

Mapp

Övriga funktioner

Spela låtar i en viss ordning

Första nivån Andra nivån Tredje nivån

Album01

Album02

Album03

Artist 02 Album04

BESTSONG-01.wma

BESTSONG-02.wma

BESTSONG-03.wma

HITSONG-01.mp3

HITSONG-02.mp3

HITSONG-03.mp3

LIVE-01.mp3

LIVE-02.mp3

LIVE-03.mp3

NEWSONG-01.wma

NEWSONG-02.wma

NEWSONG-03.wma

Fil

1

2

5

8

7

4

6

3


Windows

1 Klicka på [Start]-knappen och

välj [Program] { [Tillbehör] {

[Anteckningar].

• Anteckningar öppnas.

2 Ange namnen på filerna i [Music]mappen

i den ordning du vill

spela upp dem.

• Sökvägen till filerna i spellistan

anges på följande sätt: Enhetsbokstav

(F:):\Mappnamn\Filnamn.

• Det enklaste sättet att säkerställa

att sökvägen anges korrekt är att

öppna egenskaperna för filen som du

vill lägga till i spellistan och kopiera

sökvägen, och därefter klistra in

sökvägen i spellistan som skapas

i Anteckningar.

• Om det finns för många tecken går

det inte att spela upp. En riktlinje

är att försöka att hålla inmatningarna

på en rad och med max 256 tecken.

Man kan lägga in som mest 999

låtar i en individuell spellista.

3 Från [Arkiv]-menyn väljer du

[Spara som]. Ange ett filnamn

följt av filnamnstillägget ».m3u»

och spara därefter filen.

Spela låtar i en viss ordning

Mappnamn Filnamn

Om det finns nivåer

i mapparna används

»\»-markeringen för att

ange nivåerna när du

lägger in information.

7

Spela låtar i en viss ordning

SV

167


7

Spela låtar i en viss ordning

SV

168

4 Dra den sparade spellistan till

[Music]-mappen för att överföra

till diktafonen.

• Överför spellistan till den övre nivån

(första nivån) på [Music]-mappen. För

mer information om filöverföringar

se »Överföra musikfiler till

diktafonen» (+ s.153).

• Mer information om uppspelning

av överförda spellistor finns på

»Filsökning» (+ s.55)

Obs!

Spela låtar i en viss ordning

• Uppspelning av filer i en specificerad ordning med hjälp av spellistor är begränsad till filer i

[Music]-mappen (för musikuppspelning).


Om ljudböcker

Windows Macintosh

Ljudböcker är böcker som man kan lyssna på. Digitala ljudböcker kan spelas upp när som helst

och var som helst med hjälp av spelare som denna diktafon. Ljudböcker kan användas på olika

sätt. Man kan exempelvis lyssna på dem medan man reser med tåg, arbetar i hemmet eller joggar.

• När [Accessibility] är inställt på [On], kan denna funktion inte användas. Om du vill

använda den här funktionen måste du ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76) (för DM-5).

Överföra innehåll till diktafonen

1 Anslut diktafonen till din PC

(+ s.123).

2 Välj det innehåll som du vill

överföra och dra och släpp

det i [AUDIOBOOK]-mappen

i diktafonen med Utforskaren

eller Finder.

• Filen överförs till portastudion.

3 Koppla bort USB-kabeln och välj

[Audio Book] från [Audiobooks]

i menyinställningarna.

• Listan med överförda filer visas.

Dra-och-släpp

filer här

Obs!

• Koppla ALDRIG bort USB-kabeln medan LED-indikatorn blinkar. Om du gör det kan

data förloras.

• Ljudböcker som använder DRM-systemet (Digital Rights Management) från Microsoft

Corporation stöds inte.

• Diktafonen kan spela upp filer i MP3- och WMA-format.

7

Om ljudböcker

SV

169


7

Om Text-Tal (För DM-5)

SV

170

Om Text-Tal (För DM-5)

Windows Macintosh

Om man överför en textfil till diktafonen kan diktafonen lösa upp den. Diktafonen kan

läsa upp text som skapats i olika situationer och kan användas för att bekräfta eller granska

ljudinnehåll.

Överföra textfiler till diktafonen

1 Anslut diktafonen till din PC

(+ s.123).

2 Välj det innehåll som du vill

överföra och dra och släpp det

i [TEXT]-mappen i diktafonen

med Utforskaren eller Finder.

• Filen överförs till portastudion.

3 Koppla bort USB-kabeln och välj

[Text Speech] från [Audiobooks]

i menyinställningarna.

• Listan med överförda filer visas.

Dra-och-släpp

filer här

Obs!

• Koppla ALDRIG bort USB-kabeln medan LED-indikatorn blinkar. Om du gör det kan data

förloras.

• Diktafonen kan endast spela upp filformat som består av i endast text (.txt).

• Korrekta substantiv (inklusive namn på personer, platser och organisationer), symboler,

förkortningar och utländska språk läser ev. inte upp korrekt.


Ladda Audible-innehåll

Windows

Använd AudibleManager för att ladda ljudboksfiler till diktafonen.

Uppspelning, hantering och överföring av ljudboksfiler till diktafonen kan göras med

AudibleManager.

Installera AudibleManager

Om AudibleManager inte finns installerad på en dator, installerar du det enligt

anvisningarna nedan.

1 Ta fram en Audible-webbplats

i webbläsaren och ladda ner

AudibleManager.

http://www.audible.com/ (USA)

http://www.audible.co.uk

(Storbritannien)

http://www.audible.fr (Frankrike)

http://www.audible.de (Tyskland)

2 Kör exe-filen för nedladdning.

• Inställningsskärmen för

AudibleManager visas. Välj namnet

för enheten som används (OLYMPUS

DM-5/3) och klicka på [Install].

3 När [AudibleManager License

Agreement] visas klickar

du på [I Accept].

4 Installationen startar.

• Vänta tills installationen är klar.

När installationen är klar startar

AudibleManager automatiskt.

2

3

7

Ladda Audible-innehåll

SV

171


7

Ladda Audible-innehåll

SV

172

Lägga till en enhet i AudibleManager

Om AudibleManager redan har installerats lägger du till en enhet för att hantera diktafonen

i AudibleManager. Följ anvisningarna nedan.

1 Välj [Add New Device]

i [Devices]-menyn.

2 När dialogrutan visas,

kontrollerar du Internetanslutningen

och klickar på [Yes].

3 När dialogrutan visas,

kontrollerar du namnet för

enheten som används (DM-5/3)

och klickar på [OK]-knappen.

4 Installationen startar.

• Vänta tills installationen är klar.

När installationen är klar startar

AudibleManager igen.

Kontrollera att enheten som används

har lagts till i [Mobile Devices]-menyn.

Köpa Audible-innehåll

Ljudböcker kan köpas från Audible-webbplatsen. Ta fram Audible-webbplatsen med

webbläsaren och ladda ner innehållet genom att följa den inköpsprocedur som beskrivs

på webbplatsen.

Med aktuell inställning laddas innehåll ner till Library-mappen i AudibleManager.

När nedladdningen är klar startar AudibleManager och det köpta innehållet visas

i innehållslistan i Library.

1

2

3

4

Ladda Audible-innehåll


Överföra Audible-innehåll

Windows

Ljudboksfiler kan överföras till [Audible]-mappen på diktafonen genom att du följer

anvisningarna nedan.

1 Anslut diktafonen till en dator.

2 Välj [Library] i [Audible Folders]listan.

• En lista med innehållet som sparats

i [Library] visas till höger.

3 Välj den innehållet som

ska överföras till diktafonen

och klicka på [Add to Device].

4 När inmatningsskärmen [Activate

Your Device] visas, anger du

användarnamnet och lösenordet

för Audible och klickar på [OK].

5 Överföringen startar.

• Vänta tills överföringen av innehållet

är klar. När den är klar visas det

överförda innehållet i enhetens

innehållslista. Det överförda

innehållet visas även i Library.

Obs!

• När en innehållsfil överförs till diktafonen skapas automatiskt en [.pos]-fil för varje

innehållsfil i Audible-mappen.

• När [*.pos]-filen raderas med Utforskaren, raderas den sparade uppspelningspositionen.

Nästa gång filen väljs, startar uppspelningen från början av filen.

• När en innehållsfil överförs till diktafonen skapas en systemfil som en dold fil inuti Audiblemappen.

När denna fil raderas med Utforskaren, går det inte längre att spela upp Audibleinnehåll.

3

4

5

7

Överföra Audible-innehåll

SV

173


7

Lyssna på Audible-innehåll med

diktafonen

SV

174

Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen

Du kan lyssna på innehåll som har överförts till [Audible]-mappen på diktafonen från en

dator kan med ett särskilt läge som är optimalt för ljudboksfiler.

Audible-läge

När du väljer [Audible]-mappen i [Audiobooks]-mappen växlar diktafonen automatiskt

till Audible-läget. Audible-läget är ett exklusivt läge för att lyssna på Audible-innehåll

(läge 4-format) som överförts från en dator. Hur Audible-mode används skiljer sig från

när andra mappar på diktafonen väljs (Normal-läge). Se avsnittet »Använda diktafonen

i Audible-läge» (+ s.176) för mer information.

Filvisning i Audible-läge

I Audible-läget växlar uppspelningsläget automatiskt

till uppspelning av en fil oavsett menyinställningarna och

diktafonen stoppar efter att en fil spelats upp. Dessutom

visas ikonen ( ) som anger Audible-filer också

på filvisningsskärmen.

a Indikator för ljudboksfil

Ljudboksfiler som kan spelas upp igen

Filer i läge 4-format kan spelas upp i Audible-läget. Endast de ljudboksfiler som har

filnamnstillägget [.aa] kan spelas upp i Audible-läget (i Audible-mappen på diktafonen).

Audible-filformat som kan spelas upp igen

Läge Codec

4( ) MP3 (32 kbps)

Obs!

• Diktafonen stöder inte Audible-lägena 2- och 3-formaten.

• Diktafonen stöder inte Audible Enhanced Audio-formatet.

a


Uppspelningsposition och avsnitt

Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen

I Audible-läge kan startpositionen enkelt flyttas genom att hänvisa till uppspelningspositionen

som är positionsinformationen som sparats från tidigare stopp för varje fil och genom att

hänvisa till »Section» där distributören av innehållet har förinställt positionen.

Uppspelningsposition

Uppspelningspositionen (positionsinformation) sparas i [.pos]-filen som skapas automatiskt

av diktafonen för varje innehållsfil ([.aa]-fil).

Uppspelningspositionen är till en början placerad i början av filen och stoppläget uppdateras

med uppspelning eller användning av S. Play (långsam uppspelning)/F. Play (snabb

uppspelning).

Tryck på 9- eller 0-knappen för att flytta stoppläget medan diktafonen är stoppad.

Uppspelningspositionen uppdateras inte.

Avsnitt

Upp till maximalt 100 indelningar (kapitel i en novell eller avsnitt i nyheter) ställs in

godtyckligt för varje fil av distributören för innehållet.

Obs!

• När en innehållsfil överförs till diktafonen skapas automatiskt en [.pos]-fil för varje

innehållsfil i Audible-mappen.

• Du kan inte ställa in indexmarkeringar i Audible-läge.

• När [*.pos]-filen raderas med Utforskaren, raderas den sparade uppspelningspositionen.

Nästa gång filen väljs, startar uppspelningen från början av filen.

• När en innehållsfil överförs till diktafonen skapas en systemfil som en dold fil inuti

Audible-mappen. När denna fil raderas med Utforskaren, går det inte längre att spela

upp Audible-innehåll.

7

Lyssna på Audible-innehåll med

diktafonen

SV

175


7

Lyssna på Audible-innehåll med

diktafonen

SV

176

Använda diktafonen i Audible-läge

Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen

Användningen på diktafonen skiljer sig från Normal-läget, när den är i Audible-läget och du

väljer [Audible]-mappen eller ljudboksfilen.

Spola framåt

Tryck och håll 9-knappen medan

diktafonen är stoppad.

¸ När knappen släpps stoppar

snabbspolningen framåt.

Uppspelningspositionen uppdateras

inte. Om `OK-knappen trycks

återupptas uppspelningen från

denna position.

Tryck och håll 9-knappen medan

du spelar upp en fil.

¸ När du släpper 9-knappen

återupptar diktafonen normal

uppspelning.

• Om startpositionen för ett avsnitt (+ s.175)

och uppspelningspositionen är i mitten

på en fil, stoppar diktafonen vid den

positionen.

• När du håller ner 9 medan diktafonen

är stoppad, går diktafonen till slutet

av filen och stoppar därefter.

Om du fortsätter att hålla ner

9-knappen går diktafonen till nästa

fil och fortsätter snabbspolningen från

början av den filen. När snabbspolningen

kommer till slutet av den sista filen stoppar

diktafonen i början på den sista filen.

• Om du håller ner 9-knappen under

uppspelning och slutet av filen nås,

går diktafonen tillbaka till början

av filen och stannar.

Spola tillbaka

Tryck och håll 0-knappen medan

diktafonen är stoppad.

¸ När knappen släpps stoppar

snabbspolningen bakåt.

Uppspelningspositionen uppdateras

inte. Om `OK-knappen trycks

återupptas uppspelningen från

denna position.

Tryck och håll 0-knappen medan

du spelar upp en fil.

¸ När knappen släpps fortsätter

uppspelningen från den positionen.

• Om startpositionen för ett avsnitt (+ s.175)

och uppspelningspositionen är i mitten

på en fil, stoppar diktafonen vid den

positionen.

• När du håller ner 0-knappen medan

diktafonen är stoppad, går diktafonen till

början av filen och stoppar därefter. Om

du fortsätter att hålla ner 0-knappen går

diktafonen tillbaka till slutet av föregående

fil och fortsätter att snabbspola bakåt.

• Om du håller ner 0-knappen under

uppspelning och diktafonen kommer till

början av filen, börjar diktafonen spela

upp från början av den filen.

• Om du håller 0-knappen intryckt

medan diktafonen är stoppad vid början

av den översta filen, börjar diktafonen

snabbspola tillbaka med start från slutet

av den sista filen.


Hoppa över fil och hoppa över avsnitt

Tryck på 9-knappen medan diktafonen

är stoppad.

¸ Diktafonen går till en

uppspelningsposition eller till

startpositionen för ett avsnitt,

beroende på vilket som är närmast

i filen och stoppar.

Om det efter en stopposition inte

finns en uppspelningsposition

eller en startposition för ett

avsnitt går diktafonen till en

uppspelningsposition i nästa

fil och stoppar.

Tryck på 0-knappen när diktafonen

har stoppat i början av en fil.

¸ Diktafonen går till

uppspelningspositionen för den

föregående filen och stoppar därefter.

Tryck på 0-knappen om diktafonen har

stoppat i början av en fil.

¸ Diktafonen går till en

uppspelningsposition eller till

startpositionen för ett avsnitt,

beroende på vilket som är närmast

i filen och stoppar.

Tryck på 9-knappen under uppspelning.

¸ Diktafonen går tre sekunder framåt

eller till startpositionen för nästa

avsnitt, beroende på vilket som är

närmast och börjar spela upp filen.

Diktafonen stoppar i början av nästa

fil när den har nått slutet av en fil.

Uppspelningspositionen uppdateras

här till början av filen.

Tryck på 0-knappen under uppspelning.

¸ Diktafonen går tre sekunder bakåt

eller till startpositionen för aktuellt

avsnitt, beroende på vilket som är

närmast och börjar spela upp filen.

När diktafonen når början av en fil

spelas filen upp från början.

• Inställningen [Skip Space] (+ s.75) gäller

inte i Audible-läget.

Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen

7

Lyssna på Audible-innehåll med

diktafonen

SV

177


7

USB-mikrofon/USB-högtalare/

Använda diktafonen som en extern

minnesenhet för en dator

SV

178

USB-mikrofon/USB-högtalare

Du kan ansluta diktafonen till en dator som en USB-mikrofon eller USB-högtalare.

Obs!

• Oavsett diktafonens inställningen för inspelningsläge, fungerar diktafonen som en

USB-stereomikrofon när den används som en USB-mikrofon. Om du vill ansluta en extern

mikrofon till diktafonen ska du använda en stereomikrofon.

Använda diktafonen som en extern minnesenhet

för en dator

Enheten kan, utöver att användas som en digital portastudio och en musikspelare, också

användas som ett externt minne för en dator genom att lagra data från en dator och och läsa

tillbaka dem.

När portastudion är ansluten till en dator kan du ladda ner data från minnet till datorn, och

ladda upp data som lagras på datorn till minnet.

Windows

1 Anslut diktafonen till din PC

(+ s.123).

2 Öppna Utforskaren.

• När du öppnar [My Computer], visas

produktnamnet som enhetsnamn.

3 Öppna mappen med

produktnamnet.

4 Kopiera data.

5 Koppla bort diktafonen från

datorn (+ s.124).

Obs!

Macintosh

1 Anslut diktafonen till din PC

(+ s.123).

• När du ansluter röstinspelaren till en

dator med Mac OS, visas den med

produktnamnet som enhetsnamn

på skrivbordet.

2 Dubbelklicka på ikonen med

produktnamnet på skrivbordet.

3 Kopiera data.

4 Koppla bort diktafonen från

datorn (+ s.124).

• När du överför data visas [Busy] och LED-indikatorn blinkar. Koppla ALDRIG bort USBkabeln

medan LED-indikatorn blinkar. Om du gör det kan data förloras.


Övrig information

Lista med larmmeddelanden

Meddelande Betydelse Förklaring Åtgärd

[Battery Low] Låg batteriladdning. Batteriet är urladdat.

[File Protected]

[Cannot record in

this folder]

Filen är skyddad

mot radering.

Inte en mapp för

ljudinspelning.

[Index Full] Index är fullt.

[Folder Full] Mappen är full.

[Memory Error] Fel i minnet. Fel i minnet.

[Card Error] Fel i minnet.

[Licence Mismatch] Olagligt kopierad fil.

Ladda batteriet

(+ s.24 till s.25).

Om batteriladdningen tar slut

en kort tid efter att batteriet

har laddats innebär det att

batteriet är förbrukat. Byt ut

batteriet mot ett nytt (+ s.23).

Försökte radera en låst fil. Lås upp filen (+ s.77).

Inspelningsförsök har gjorts

med en mapp av följande

typ [Music], [Podcast],

[Audiobooks] (DAISY, Audible,

Audio Book, Text Speech).

Filen har maximalt antal

indexmarkeringar (16 stycken).

Det maximala antalet filer för

mappen har spelats in (max.

999 filer).

Ett microSD-kort har inte kunnat

detekteras på normalt sätt.

Musikfilerna är olagligt

kopierade.

[Memory Full]

Inget återstående

minne.

[No File] Ingen fil. Inga filer hittades i mappen.

[Format Error] Formateringsfel.

[Can’t make

the system

file. Connect to

PC and delete

unnecessary file]

[Cannot play this

file]

Hanteringsfilen kan

inte skapas.

En fil som inte kan

spelas upp.

Välj en mapp från [Folder

A] till [Folder E] och försök

spela in på nytt (+ s.34).

Radera indexmarkeringar

som inte längre behövs

(+ s.53).

Radera onödiga filer (+ s.62).

Detta är ett fel på enheten,

gå till affären där du köpte

diktafonen eller en Olympusserviceinrättning

för

reparation (+ s.186).

Ta bort microSD-kortet och

sätt i det igen (+ s.32 till s.33).

Radera filen (+ s.62).

Inget återstående minne. Radera onödiga filer (+ s.62).

Ett fel inträffade vid

formatering av diktafonens

minne.

Hanteringsfilen kan inte skapas

på grund av för lite återstående

kapacitet i minnet.

Ej kompatibelt format.

Välj en annan mapp

(+ s.55 till s.61).

Formatera om minnet

(+ s.99).

Anslut portastudion till

en dator och radera alla

onödiga filer.

Kontrollera att filen

kan spelas upp med

diktafonen (+ s.50).

8

Lista med larmmeddelanden

SV

179


8

Lista med larmmeddelanden/

Felsökning

SV

180

Meddelande Betydelse Förklaring Åtgärd

[Please Select The

File]

[Same folder.

Can't be

moved(copied).]

Felsökning

Symtom Trolig orsak Åtgärd

Ingenting visas på

displayen

Startar inte upp

Det går inte att

spela in

Inget

uppspelningsljud hörs

Inspelningsnivån är

för låg.

Ingen fil är vald. Fil är inte vald.

Filen kan inte flyttas

(kopieras).

[Some files. Can't Filen kan inte flyttas

be moved(copied).] (kopieras).

[This file can't be

divided.]

En fil som inte kan

delas.

Lista med larmmeddelanden/felsökning

Försökte flytta (kopiera) till

samma mapp.

Batteriet är inte korrekt insatt.

Kontrollera att batteriet är vänt åt rätt

håll (+ s.23).

Batteriet är urladdat. Ladda batteriet (+ s.24 till s.27).

Portastudion är avstängd. Slå på strömmen (+ s.28).

Batteriet är urladdat. Byt ut batteriet mot ett nytt (+ s.23 till s.27).

Portastudion är avstängd. Slå på strömmen (+ s.28).

Portastudion är i HOLD-läge.

Inaktivera diktafonen från HOLD-läget

(+ s.29).

För lite återstående minne. Radera onödiga filer (+ s.62).

Maximala antalet filer har uppnåtts. Ändra till en annan mapp (+ s.34).

Hörlurarna är anslutna.

Koppla bort hörlurarna för att använda

den interna högtalaren.

Volymnivån är inställd på [00]. Justera volymnivån (+ s.48).

Inspelningsnivån har inte justerats.

Mikrofonkänsligheten är för låg.

Detta skulle kunna bero på att

utsignalnivån för den ansluta

enheten är för låg.

Det finns en fil med samma

namn på destinationen eller en

fil med DRM.

Du försöker dela en fil som inte

är en PCM-fil som spelats in

med denna diktafon.

Justera inspelningsnivån och försök spela

in igen (+ s.69).

Ställ in mikrofonens känslighet på [High]

eller [Middle]-läge och försök igen (+ s.69).

Justera utsignalnivån för

den anslutna enheten.

Välj en fil och slutför

åtgärden (+ s.55 till s.61).

Välj en annan mapp.

Välj en annan fil.

Välj en annan fil.


Symtom Trolig orsak Åtgärd

Röstfiler spelas inte

in i stereo

Det går inte att

hitta den inspelade

röstfilen

Brus hörs under

uppspelning

Kan inte radera filen

Kan inte radera

mappen

Det hörs oljud

när du övervakar

inspelningsljudet

Det går inte att lägga

in indexmarkeringar

Kan inte ladda upp

Den anslutna externa mikrofonen

är en monomikrofon.

[Rec Mode] är inställd på ett läge

för inspelning i mono.

Felsökning

Om du spelar in med en extern

monomikrofon ansluten, spelas endast

L-kanalen in.

Ställ in [Rec Mode] på ett stereoinspelningsläge

(+ s.69).

Fel mapp. Växla till rätt mapp (+ s.34).

Röstinspelaren skakades under

inspelning.

Röstinspelaren placerades nära en

mobiltelefon eller ett lysrör under

inspelning eller uppspelning.

--------

Flytta röstinspelaren.

Filen är låst. Lås upp filen (+ s.77).

Filen är skrivskyddad.

Det finns filer som inte kan

identifieras av diktafonen.

Det har uppstått rundgång.

Lås upp filen eller avbryt

skrivskyddsinställningen för filen

på datorn.

Anslut diktafonen till en dator för att

radera filer.

Om den inbyggda högtalarförstärkaren är

ansluten under inspelning, finns det risk för

rundgång. Du rekommenderas att använda

hörlurar för inspelningsmedlyssning.

Gör förändringar som att flytta

hörlurarna längre bort från mikrofonen,

rikta mikrofonen bort från hörlurarna,

sänk volymen på inspelningsmonitorn,

och så vidare.

Maximala antalet markeringar har

uppnåtts.

Radera onödiga markeringar (+ s.53).

Filen är låst. Lås upp filen (+ s.77).

Filen är skrivskyddad.

Diktafonen innehåller ett annat

batteri än det angivna batteriet.

Lås upp filen eller avbryt

skrivskyddsinställningen för filen

på datorn.

Sätt i det uppladdningsbara batteriet

som medföljer.

8

Felsökning

SV

181


8

Tillbehör (medföljer ej)

SV

182

Tillbehör (medföljer ej)

Tillbehör till Olympus diktafoner kan köpas direkt från online-affären på företagets webbsida.

Vilka tillbehör som säljer varierar i olika länder.

s Nätadapter med

USB-anslutning: A514

Nätadapter med USB-anslutning,

5 V likström

s 2-kanalsmikrofon

(ej riktningskänslig): ME30W

Två ME30 monomikrofoner

levereras med ett ministativ och en

anslutningsadapter. Detta är mycket

känsliga, rundupptagande mikrofoner

med spänningsmatning via kabeln

som är mycket lämpliga för att spela in

musikframträdanden.

s Kompakt mikrofon

(riktningsbar): ME31

De riktningsbara mikrofonerna kan

användas vid inspelningar utomhus när

man spelar in när vilda fåglar sjunger.

Mikrofonens metallhölje säkerställer en

hög rigiditet.

s Mycket känslig

brusreducerade monomikrofon

(riktningsbar): ME52W

Denna mikrofon används för inspelning

av ljud på avstånd, samtidigt som det

omgivande bruset minimeras.

s Mikrofon med slipsklämma

(ej riktningskänslig): ME15

Liten dold mikrofon med klämma.

s Telefonmikrofon: TP7

Mikrofon av hörlurstyp som du kan ha

i örat samtidigt som du talar i telefon.

Rösten eller samtalet via telefon kan

spelas in tydligt.

s Anslutningskabel: KA333

Anslutningskabel med stereo minipluggar

(ø 3,5) som är terminerade

i båda ändar. Används för att ansluta

hörlursuttaget på portastudion till

mikrofoningången när du spela in.

Adaptrar för plugganpassning (PA331/

PA231) som omvandlar till monominiplugg

(ø 3,5) eller mono-miniplugg

(ø 2,5) medföljer också.

s Litiumjonbatteri: LI-50B

Detta litiumjonbatteri är tillverkat av

OLYMPUS. Det fungerar bäst tillsammans

med batteriladdaren LI-50C.


Specifikationer

Allmänt

4 Inspelningsmedium:

Inbyggt minne

DM-5: 8 GB

DM-3: 4 GB

microSD-kort (512 MB till 16 GB)

4 Inspelningsformat:

Linjär PCM (Pulse Code Modulation)

MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)

WMA (Windows Media Audio)

4 Insignalnivå:

[Mic Sense]: [Middle] - 60 dBv

4 Max uteffekt:

280 mW (8 Ω högtalare)

4 Max utsignal från hörlursuttaget:

≤_ 150 mV (enligt EN 50332-2)

4 Hörlursutgång med

bredbandskaraktäristik:

75 mV ≤_ (enligt EN 50332-2)

4 Högtalare:

Inbyggd ø 23 mm rund dynamisk

högtalare

4 MIC-uttag:

ø 3,5 mm mini-uttag, impedans 2,2 kΩ

4 EAR-uttag:

ø 3,5 mm mini-uttag, impedans 8 Ω eller mer

4 Strömkrav:

Batteri: Litiumjonbatteri

Extern strömmatning: Nätadapter (A515)

5 V

4 Yttre mått:

113,6 mm × 45,6 mm 15,2 mm

(utan utstickande delar)

4 Vikt:

98 g (inklusive batteri)

4 Användningstemperatur:

0°C - 42°C

Allmän frekvensrespons

4 Under inspelnings- eller

uppspelningsläge:

Linjärt PCM-format

Inspelningsläge

Allmän frekvensrespons

48 kHz 40 Hz till 23 kHz

44.1 kHz

MP3-format

40 Hz till 21 kHz

Inspelningsläge

Allmän frekvensrespons

320 kbps 40 Hz till 20 kHz

256 kbps 40 Hz till 20 kHz

192 kbps 40 Hz till 19 kHz

128 kbps

WMA-format

40 Hz till 17 kHz

Inspelningsläge

Allmän frekvensrespons

ST XQ 40 Hz till 19 kHz

ST HQ 40 Hz till 16 kHz

ST SP 40 Hz till 9 kHz

HQ 40 Hz till 13 kHz

SP 40 Hz till 8 kHz

LP 40 Hz till 3 kHz

4 Inbyggd stereomikrofon

(i inspelningsläge):

70 Hz till 20 kHz

När du spelar in i MP3-format eller

WMA-format, beror frekvensomfångets

övre gränsvärde på inspelningsläget

(se illustrationen ovan).

8

Specifikationer

SV

183


8

Specifikationer

SV

184

Inspelningstider med olika minneskort och olika inställningar

4 Linjärt PCM-format:

Specifikationer

Inspelningsläge

Inbyggda

minne

(4 GB)(DM-3)

Inbyggda

minne

(8 GB)(DM-5) 2 GB

microSD-kort

4 GB 16 GB

48 kHz 5 h.5 min. 10 h.40 min. 2 h.40 min. 5 h. 30 min. 22 h.15 min.

44.1 kHz 5 h. 30 min. 11 h.40 min. 2 h.55 min. 6 h. 24 h.15 min.

4 MP3-format:

Inspelningsläge

Inbyggda

minne

(4 GB)(DM-3)

Inbyggda

minne

(8 GB)(DM-5) 2 GB

microSD-kort

4 GB 16 GB

320 kbps 24 h.30 min. 51 h. 13 h. 26 h.30 min. 107 h.

256 kbps 30 h.30 min. 64 h. 16 h. 33 h. 133 h.

192 kbps 40 h.30 min. 85 h.30 min. 21 h.30 min. 44 h. 178 h.

128 kbps 61 h. 128 h. 32 h.30 min. 66 h. 267 h.

4 WMA-format:

Inspelningsläge

Inbyggda

minne

(4 GB)(DM-3)

Inbyggda

minne

(8 GB)(DM-5) 2 GB

microSD-kort

4 GB 16 GB

ST XQ 60 h. 125 h. 32 h. 64 h.30 min. 261 h.

ST HQ 120 h. 251 h. 64 h. 129 h. 523 h.

ST SP 240 h. 503 h. 128 h. 259 h. 1 046 h.

HQ 240 h. 503 h. 128 h. 259 h. 1 046 h.

SP 473 h. 991 h. 253 h. 510 h. 2 060 h.

LP 939 h. 1 967 h. 502 h. 1 014 h. 4 089 h.

Obs!

• Ovannämnda värden är endast ungefärliga riktlinjer.

• Skillnader när det gäller tillgänglig inspelningstid kan uppstå på grund av skillnader

i tillgänglig minnestid beroende på microSD-kortet.

• Du bör vara försiktig eftersom skillnaderna i tillgänglig inspelningstid ökar när antalet bitar

och bithastigheten är låga.

• Tillgänglig inspelningstid kan vara kortare om många korta inspelningar görs (den visade

tillgängliga inspelningstiden och inspelningstiden är ungefärliga).


Maximal inspelningstid per fil

4 Linjärt PCM-format:

48 kHz 3 h.

44.1 kHz

4 MP3-format:

3 h. 20 min.

320kbps 29 h. 40 min.

256kbps 37 h. 10 min.

192kbps 49 h. 40 min.

128kbps 74 h. 30 min.

4 WMA-format:

Specifikationer

ST XQ 72 h.50 min.

ST HQ 145 h.40 min.

ST SP 291 h.30 min.

HQ 291 h.30 min.

SP 574 h.

LP 1 139 h. 20 min.

Obs!

• Maximal kapacitet för en enda fil är begränsad till cirka 4 GB för WMA och MP3.

• Storleksgränsen för fil linjärt PCM-format är cirka 2 GB.

Guide för batteritider

4 Litiumjonbatteri:

Obs!

Inspelningsläge

Inbyggd stereo- mikrofon

(under inspelnings- läge)

Inbyggda

högtalare (under

uppspelnings- läge)

Uppspelning med

hörlurar

PCM 48kHz 13 h. 12 h. 20 h.

MP3 128kbps 25 h. 12 h.30 min. 20 h.

ST XQ 24 h. 12 h.30 min. 21 h.

LP 29 h. 13 h. 22 h.

• Ovannämnda värden är endast ungefärliga riktlinjer.

• Batteritiden har uppmätts av Olympus. De kan variera mycket beroende på vilken typ av

batteri som används och användningsförhållandena.

Specifikationer och utförande kan

ändras utan förbehåll.

8

Specifikationer

SV

185


8

Teknisk hjälp och support

SV

186

Teknisk hjälp och support

Följande kontaktinformation för teknisk support gäller endast för Olympus röstinspelare och

programvara.

s Telefonnummer till teknisk support i USA och Kanada

1-888-553-4448

s E-postadress för användarsupport i USA och Kanada

distec@olympus.com

s Telefonnummer till teknisk support i Europa

Avgiftsfritt nummer: 00800 67 10 83 00

tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg,

Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien

Avgiftsbelagda nummer för övriga Europa

+ 49 180 567 1083

+ 49 40 23773 4899

s E-postadress för användarsupport i Europa

Audio.Support@olympus-europa.com

För kunder i Europa

»CE»-märket visar att denna produkt följer de europeiska kraven för säkerhet, hälso-, miljö- och kundskydd.

Denna symbol [överkorsad soptunna på hjul WEEE bilaga IV] innebär att elektrisk och elektronisk

utrustning ska avfallssorteras i EU-länderna. Släng inte utrustningen i hushållsavfallet. Använd de

återvinnings- och uppsamlingssystem som finns i ditt land när produkten ska kasseras.

Tillämplig produkt: DM-5/DM-3, nätadapter

Denna symbol [överkorsad soptunna på hjul Direktiv 2006/66/EC Tillägg II] innebär att batterier ska

avfallssorteras i EU-länderna. Släng inte batterierna i hushållsavfallet. Använd de återvinnings- och

uppsamlingssystem som finns i ditt land när batterierna ska kasseras.


OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111

http://www.olympus.com

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

(Premises/Goods delivery) Modul H Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Duren, Germany. Tel. +49 (0)40-237730

(Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.

http://www.olympus-europa.com

OLYMPUS SVERIGE AB

Box 1816, 171 23 SOLNA, Tel.: 08 735 34 00

E0462586

More magazines by this user
Similar magazines