30.07.2013 Views

HMK- Geodesi-Marker - Tfe

HMK- Geodesi-Marker - Tfe

HMK- Geodesi-Marker - Tfe

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7 MARKERING I STOMNÄT

7.1 Allmänt

För markering i stomnät gäller de rekommendationer och råd

som anges i avsnitt 2 t.o.m. 6. För alla stomnätsmarkeringar

rekommenderas dessutom råden i avsnitt 7.2. De speciella råd

som kan rekommenderas för stomnät med olika ändamål anges

särskilt i respektive avsnitt nedan.

För markeringar i stomnät gäller generellt att de utförs på

sådant sätt att markeringen blir varaktig, placerad så att skaderisken

minimeras samt att återfinning och identifiering blir

enkel.

Markeringen bör förläggas på sådan plats att mätningsarbetet

blir lätt att utföra samt att markeringen inte blir störande från

miljösynpunkt.

Markeringstyper och exempel på utformning framgår av

bilaga F.

I bilaga C finns en förkortningslista för olika markeringstyper.

I bilaga D anges lämpliga markeringstyper för olika användningsområden.

7.2 Allmänna rekommendationer på

stomnätsmarkeringar

För alla markeringar i stomnät kan utförande enligt avsnitt 7.2

rekommenderas:

Punkter som förläggs utmed gator, vägar och annan trafikintensiv

miljö, placeras så att mätpersonal ej utsätts för trafikfara.

Punkt som markeras i fast jordart bör skyddas av däcksel.

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!