Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning - Media Portal ...

mediaportal.skoda.auto.com

Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning - Media Portal ...

SIMPLY CLEVER

Navigationssystem Amundsen+

Bruksanvisning


Förord

Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Amundsen+ navigationssystem (i det följande endast

betecknat som radio-/navigationssystem) - vi tackar för ditt förtroende.

Vi rekommenderar att du läser denna instruktionsbok uppmärksamt, för att snabbt och grundligt lära känna

ditt radio-/navigationssystem.

Om du har ytterligare frågor eller har problem angående ditt radio-/navigationssystem, ska du vända dig till

din auktoriserade ŠKODA Servicepartner eller till generalagenten.

Avvikande nationella lagbestämmelser gäller framför den information som finns i denna instruktionsbok.

Vi önskar dig mycket glädje med ditt radio-/navigationssystem och att du alltid får en trevlig färd.

Vänligen, ŠKODA AUTO a.s. (fortsättningsvis bara ŠKODA)


Innehållsförteckning

Allmänna anvisningar

Bruksanvisning 3

Symbolförklaring 3

Viktiga anvisningar 3

Grundinställningar

System- och toninställningar 8

RADIO-funktion

Huvudmeny RADIO 9

Inställningar vid RADIO-funktion 9

Digitalradio DAB 10

Trafikradio TP 10

MEDIA-funktion

Huvudmeny MEDIA 11

Inställningar vid MEDIA-funktion 11

Uppspelningsalternativ 11

Inledande information för CD-funktionen 11

Minneskort 12

Externa källor 13

Krav på mediakällor och ljudfiler 14

2 Innehållsförteckning

PHONE-funktion

Koppla mobiltelefon eller Bluetooth ® -apparat till

radio-/navigationssystem 15

Huvudmeny PHONE 15

Telefonsamtal och funktioner under ett

telefonsamtal 16

Inställningar vid TELEFON-funktion 17

NAV-funktion (Navigation)

Inledande information 18

Navigationsdata och minneskort 18

Huvudmenyn Navigation 19

Inställningar i (NAV) navigationsfunktion 20

Destinationer 20

Ruttvägledning 22

TMC-funktion

Visa TMC-trafikmeddelanden 24

Inställningar för trafikradio TP och TMCtrafikmeddelanden

24

Alfabetiskt register


Allmänna anvisningar

Bruksanvisning

I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att dessa

i samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en

marknadsspecifik utrustning.

Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna bruksanvisning

inte nödvändigtvis finns i bilen.

Utrustningens omfattning för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som

du erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare. Ð

Symbolförklaring

Ð Slut på ett avsnitt.

Avsnittet fortsätter på nästa sida.

→ Övergång till nästa knapp.

Viktiga anvisningar

Säkerhetsanvisningar

VARNING

■ I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du

det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Använd endast systemet, så att du i

varje trafiksituation har full kontroll över bilen - olycksrisk!

■ Ställ in ljudvolymen så att det alltid är lätt att höra ljudsignaler utifrån, som

t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår).

■ En för högt inställd ljudstyrkan kan leda till hörselskador! Ð

Garanti

För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen, se serviceplanen. Ð

Ð

Bildskärmsrengöring

VIKTIGT

■ Använd inte lösningsmedel som bensin eller terpentin som kan angripa bildskärmens

yta.

■ Behandla bildskärmen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid

tryck med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål.

Observera

Fingeravtryck avlägsnas från bildskärmen genom rengöring med en mjuk trasa

som vid behov kan doppas i ren alkohol.

Signalmottagning

Parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg kan störa radio- och GPS-signalen

så att mottagningen försvinner helt.

Stöldskydd

Stöldskyddskodningen av radio-/navigationssystemet förhindrar att systemet tas

i drift efter ett spänningsavbrott, t.ex. under en reparation på bilen eller efter en

stöld. Efter att batteriet kopplas loss, efter att radio-/navigationssystemet skiljts

från bilens nätspänning eller efter en låsningsdefekt, krävs en inmatning av koden

för att ta systemet i bruk. Kodnumret kan endast efterfrågas "online" via

ŠKODA System, för att garantera ett fortsatt verksamt stöldskydd. Vänd dig vid

behov till en auktoriserad ŠKODA Servicepartner.

Inmatning av kod

Om en knappsats visas efter att apparaten slagits på, med uppmaning om kodinmatning,

måste apparaten låsas upp genom inmatning av den korrekta, fyrsiffriga

koden.

› Mata in den fyrsiffriga koden med hjälp av funktionsknapp 0 till 9 . Siffran

överförs till inmatningsraden.

Efter inmatning av en fyrställig sifferkombination, blir sifferblocket grått (inaktivt)

och inga ytterligare siffror kan överföras till inmatningsraden.

› Tryck på funktionsknappen Delete för att radera siffror på inmatningsraden från

höger till vänster.

Allmänna anvisningar

3

Ð

Ð


› Om den korrekta koden visas på inmatningsraden, trycker du på funktionsknappen

OK .

Fel kod har matats in

Om en kod bekräftas som felaktig under inmatning, kan förfarandet upprepas två

gånger. Antalet försök visas på den nedre raden på bildskärmen.

Om koden matas in fel en tredje gång, spärras apparaten under ca. en timme. Inmatningen

av säkerhetskoden kan upprepas först sedan det gått en timme, under

vilken apparaten och tändningen varit inkopplade.

Skulle åter tre ogiltiga försök göras, spärras radio-/navigationssystemet återigen

för en timme.

Observera

Koden lagras vanligtvis i kombiinstrumentets minne. Därigenom avkodas den automatiskt

(komfortkodning). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig.

Visning på bildskärm

På apparatens bildskärm visas t.ex information för Climatronic, avstånd från bilen

till hinder när "parkeringshjälpen" aktiveras, etc.

Personlig anpassning

Bilen kan vara utrustad med fyra nycklar. Vissa inställningar i radio-/navigationssystemet

tilldelas alltid den nyckel som för tillfället används. Det innebär att upp

till 4 olika inställningsvarianter för radio-/navigationssystemet kan ha lagrats.

Första gången en nyckel används tillämpas fabriksinställningen för radio-/navigationssystemet.

Ð

4 Allmänna anvisningar

Ð


Apparatöversikt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- Inställningsknapp

› för till- och frånkoppling av apparaten (tryck)

› reglering av ljudvolym (vrid) 5

RADIO - Radiofunktion 9

MEDIA - Medialäge 11

PHONE - Telefonläge 15

NAV - Navigationsfunktion 18

TMC - Visning av trafikmeddelanden 24

SETUP - Inställningar i de enskilda funktionerna

och - Knappar för förflyttning framåt och bakåt

8

CD-fack 11

Bildskärm 5

- Mata ut CD

- Extrainformation och funktioner beroende på det aktuella

driftsättet

- Återgå till föregående menypunkt

11

AUX-uttag - Anslutning av en extern audiokälla

Menyknapp

› Välja en funktion eller en undermeny, bekräfta ett värde (tryck)

› Förflyttning mellan funktioner eller undermenyer, inställning av

ett värde (vrid)

13

Minneskortfack 12

Funktionsknappar - Funktionen beror av sammanhanget

Ð

Till- och frånkoppling av apparaten

› För till- och frånkoppling av apparaten trycker du på knappen 1 .

När apparaten slås till spelas den senaste aktiva audiokällan upp.

Om tändningsnyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas

apparaten från automatiskt.

Om bilen är utrustad med system KESSY kopplas apparaten från automatiskt sedan

motorn stängts av och dörren öppnats. Om dörren öppnas först och motorn

därefter stängs av, stängs apparaten av först sedan bilen har låsts.

Vid frånslagen tändning stängs systemet av automatiskt efter ca. en halvtimme

(skydd mot urladdning av bilens batteri).

Inställning av ljudvolym

› För att öka ljudvolymen vrider du knappen 1 åt höger.

› För att minska ljudvolymen vrider du knappen 1 åt vänster.

Ändringen av ljudvolymen visas på apparatens bildskärm.

Om ljudvolymen sänks till 0, stängs högtalarna av och symbolen visas på bildskärmen.

VIKTIGT

En för högt inställd ljudstyrkan kan leda till hörselskador!

Bildskärmsmanövrering

Bild 1

Översikt över reglage på bildskärmen

Apparatens bildskärm är en så kallad "Touchscreen" (pekskärm). Områden på bildskärmen

som omges av en färgrand är "aktiva" och kan manövreras genom att

bildskärmen berörs eller genom att trycka på motsvarande knapp 17 » sidan 5,

Apparatöversikt.

Vissa funktioner i radio-/navigationssystemet kan manövreras via multifunktionsratten,

se Instruktionsboken för din bil.

A "Skjutreglage"

› Genom att trycka på skjutreglaget A och dra det nedåt eller uppåt (eller genom

att vrida på menyknappen 15 ) förflyttar du dig i den aktuella menyn.

B Övergång till nästa menynivå

› Du går till nästa menynivå genom att trycka på knappen B .

Allmänna anvisningar

5

Ð

Ð


För att återgå till den föregående menynivån trycker du på knappen 13 .

C Inställning av värde

› Genom att trycka på knappen C öppnas ett nytt fönster, där det är möjligt att

ställa in det önskade värdet, t.ex. ton, genom att vrida på knappen 15 .

D "Popup-fönster"

› Efter tryckning på funktionsknapp D öppnas ett sk. "popup-fönster" med ytterligare

menypunkter.

› Tryck kortvarigt på en av menypunkterna. Popup-fönstret försvinner och den

valda menypunkten visas i funktionsknappen.

Om du inte väljer någon av menypunkterna som visas, försvinner "popup-fönstret"

efter ca 5 sekunder.

I listan över DAB-sändare visas efter tryckning på denna funktionsknapp en DABensemble

» sidan 10, Digitalradio DAB.

E "Checkbox"

Vissa funktioner kan bara aktiveras och avaktiveras. Framför en funktion som

bara kan kopplas till eller från finns en så kallad "Checkbox":

- Funktionen är aktiverad.

- Funktionen är avaktiverad.

› Tryck en gång kortvarigt på tillhörande funktionsknapp för att koppla till eller

från funktionen.

F Variabla funktionsknappar

Knappfunktionen beror av sammanhanget. Den funktion som för tillfället erbjuds

kan väljas genom att trycka på motsvarande funktionsknapp F (eller med knappen

17 ).

Menyexempel i instruktionsboken

Tryck på knappen ABC → DEF - dessa knappar måste tryckas in efter varandra.

■ XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån

■ XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån

■ XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån

■ XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån

6 Allmänna anvisningar

Ð

Inmatningsfönster med knappsats

Bild 2

Exempel på ett inmatningsfönster

med knappsats

Inmatningsfönstret med knappsats visas t.ex. vid inmatning av en ny destination,

vid sökning efter en specialdestination eller ett telefonnummer.

När du vidrör en funktionsknapp med ett tecken på knappsatsen i inmatningsfönstret

visas detta tecken på inmatningsraden i bildskärmens övre del.

Du kan också radera eller ändra teckenföljden i inmatningsraden, och komplettera

med specialtecken.

Tillgängliga tecken beror av sammanhanget.

Inmatningsmöjligheter:

- växlar mellan stora och små bokstäver, resp. mellan siffror och specialtecken

(sammanhangsberoende)

áü - visar specialtecken för det valda språket

- växlar till inskrivning med kyrilliska bokstäver

ABC - växlar till inskrivning med latinska bokstäver

- växlar till inmatningsfönstret för siffror och specialtecken

A..Z - växlar till inmatningsfönstret för bokstäver

- mellanslag

- flyttar markören på inmatningsraden - åt vänster eller höger

Delete - raderar tecken på inmatningsraden, vid markörens position, från höger åt

vänster.

Välja specialtecken baserade på bokstäver

I inmatningsfönstret är vissa tecken märkta med symbolen " ". Genom att trycka

länge på en bokstav med den symbolen ges möjlighet att välja vissa språkspecifika

specialtecken.


Variabla funktionsknappar

De variabla funktionsknapparna F har följande funktioner (sammanhangsberoende)

i inmatningsfönstret:

Delete - raderar tecken på inmatningsraden

OK - bekräftar texten på inmatningsraden

List/OK - öppnar en urvalslista med t.ex. länder, orter, etc.

Ð

Allmänna anvisningar

7


Grundinställningar

System- och toninställningar

Systeminställningar

Tryck på knappen SETUP → System .

■ Language - val av menyspråk för visade meddelanden och röstmeddelanden

■ Adaptive - automatiskt val av menyspråk, beror på inställningen i informationsdisplayen

■ eller direkt val av önskat språk från listan

■ Keypad layout - tangentbordsbild för textinmatning

■ ABC - knapparna placerade i alfabetisk ordningsföljd

■ QWERTZ - knapparna placerade enligt QWERTY-systemet

■ Air con. displays - val av visningstid för Climatronic-inställning

■ Screen - bildskärmsinställning

■ Brightness - inställning av bildskärmens ljusstyrka

■ Day/Night – växlar mellan dag- och nattutförande. Automatisk inställning beror

på om halvljuset är till- eller frånkopplat.

■ Confirmation tone - till-/frånkoppling av bekräftelseton vid manövrering av bildskärmen

■ Factory settings - återställer apparaten till tillståndet vid leveransen

■ Remove SD card - borttagning av SD-kort

■ Clock display - till- eller frånkoppling av klockvisning på bildskärmen då radio-/navigationssystemet

är avstängt

Toninställningar

Tryck på knappen SETUP → Sound .

■ Volume - inställning av ljudvolymen

■ Max. switch-on volume - inställning av ljudvolym vid tillslag

■ Traffic program (TP) - inställning av ljudvolym för trafikmeddelanden (TP)

■ Navigation volume - inställning av ljudvolym för navigationsanvisningar

■ PDW vol. reductn. - inställning av sänkning av audioljudvolym vid aktiverad parkeringshjälp

■ SDVA - hastighetsberoende anpassning av ljudstyrkan

■ Treble - diskantinställning

■ Mid-range - inställning av mellanregister

■ Bass - basinställning

■ Balance - inställning av ljudvolymförhållandet mellan vänster och höger sida

■ Fader - inställning av ljudvolymförhållandet mellan framsäte och baksäte

8 Grundinställningar

■ EQ Settings - inställning av equalizer (linjär, tal, rock, klassisk, dans)

■ Surround - inställning av surroundljud.

Ð


RADIO-funktion

Huvudmeny RADIO

Tryck på knappen RADIO .

Upprepade tryckningar på knappen RADIO - växla frekvensområde.

Funktionsknapp Extras

■ Extras - öppnar ett urval av ytterligare funktioner

■ Presets - till-/frånkoppling av visning av minnesknapparna 1 till 24

■ Manual - manuell stationssökning genom att vrida på menyknappen 15

■ Scan - uppspelningsautomatik för alla stationer som kan tas emot inom det

aktuella frekvensområdet i ca fem sekunder

■ TP - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen » sidan 10, Trafikradio TP

Funktionsknapp Band

■ Band - öppnar frekvensområdeslistan

■ DAB/List - öppnar DAB-stationslistan » sidan 10, Digitalradio DAB

■ Update - uppdaterar DAB-stationslistan

■ Store - lagrar den aktuella stationen på önskad minnesknapp

■ FM/List - öppnar listan över alla FM-stationer som för närvarande kan tas emot

■ Store - lagrar den aktuella stationen på önskad minnesknapp

■ AM - växlar till AM-frekvensområdet, här finns ingen stationslista

Funktionsknapp 1 till 24

Direktval av lagrad station.

Håll 1 till 24 intryckt tills en ljudsignal hörs - lagrar den aktuella stationen på

önskad minnesknapp.

Stationsbyte

eller - beroende på "piltangenternas" inställning - växla mellan lagrade stationer

eller alla stationer som för närvarande kan tas emot i detta område.

Inställning av RDS-visning

Tryck på knappen - till-/frånkoppling av radiodatatjänsten RDS.

RDS ("Radio Data System") används för överföring av programmeddelanden och

extratjänster och möjliggör därmed bland annat automatisk stationsföljning.

Ð

Inställningar vid RADIO-funktion

Tryck på knappen RADIO → SETUP .

■ Traffic program (TP) - till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen

■ Arrow buttons - inställning av funktionen för stationsbyte vid radiofunktion med

hjälp av pilknapparna 8

■ Station list - växla mellan alla stationer som för närvarande kan tas emot inom

det valda frekvensområdet

■ Presets - växla mellan lagrade stationer (på bildskärmen visas symbolen

)

■ RDS Regional - till-/frånkoppling av automatisk stationsföljning med RDS

■ Adaptive - automatiskt val av den sändare som för närvarande har bästa mottagningen

■ Fixed - den valda regionala sändaren behålls så länge som möjligt

■ DAB settings - inställningar för DAB-radiofunktion

■ DAB announcement - till-/frånkoppling av DAB-meddelanden

■ DAB station tracking - till-/frånkoppling av DAB-stationsföljning

■ Auto. DAB-FM switching - till-/frånkoppling av automatisk växling från DAB till

FM-frekvensområdet vid DAB-signalförlust

■ Delete presets - radera lagrade stationer

■ Single - radera en station

■ All - radera alla lagrade stationer

■ Alternative freq. (AF) - till-/frånkoppling av alternativfrekvenssökning för den för

tillfället inställda stationen

Observera

■ RDS (Radio Data System) används för överföring av programmeddelanden och

extratjänster och möjliggör bl.a. automatisk stationsföljning. RDS-radiostationer

som har tillräckligt god mottagning visar sitt stationsnamn i stället för sändarfrekvensen.

■ TMC (Traffic Message Channel) är en digital radio-/datatjänst för ständig överföring

av trafikmeddelanden.

■ DAB - Digital Audio Broadcasting är den digitala överföringen av radioprogram i

överföringsstandarderna DAB, DAB+ eller DMB » sidan 10, Digitalradio DAB. Ð

RADIO-funktion

9


Digitalradio DAB

DAB - Digital Audio Broadcasting är den digitala överföringen av radioprogram i

överföringsstandarderna DAB, DAB+ eller DMB. Det möjliggör överföring av flera

stationer på en frekvens i en så kallad ensemble. Dessutom möjliggörs överföring

av tilläggsdata och information (t.ex nyheter, sport, väder, varningar, etc.).

I områden utan DAB-utsändningar visas vid DAB-radiofunktion symbolen .

DAB-stationslista

Tryck på knappen RADIO → Band → DAB/List .

XYZ - en ensemble av DAB-stationer

XYZ - DAB-station med namn XYZ

XYZ - DAB-station med namn XYZ, som inte kan tas emot för tillfället

XYZ (FM) - DAB-station med namn XYZ, som för närvarande endast kan tas emot

i FM-frekvensområdet

DAB-stationsföljning

Om en DAB-station ingår i flera ensembler, söks samma station i en annan ensemble

vid dålig mottagningssignal.

Automatiskt byte DAB - FM

Vid dålig DAB-mottagning försöker apparaten hitta motsvarande FM-station för

den inställda DAB-stationen.

En förutsättning för automatiskt byte är att DAB- och FM-stationen sänder ut

motsvarande stations-ID.

Då stationen tas emot via FM-frekvensområdet visas (FM) efter stationsnamnet.

När motsvarande DAB-station åter kan tas emot, försvinner visningen (FM).

När en DAB-station vid dålig mottagning inte heller kan hittas inom FM-frekvensområdet,

tystnar radion.

Om automatiskt stationsbyte inte önskas (t.ex. vid körning genom tunnlar, då

mottagningen försvinner för en kort stund), kan den här funktionen kopplas från

» sidan 9, Inställningar vid RADIO-funktion.

Trafikradio TP

Indikeringen "TP" i förbindelse med ett stationsnamn (t.ex. i stations- eller minneslista)

visar en trafikradiosändare.

10 RADIO-funktion

Ð

Oberoende av vilken radiostation som återges, sörjer en extra mottagardel i apparaten

för att en trafikradiostation alltid tas emot, så länge som trafikradiofunktionen

är inkopplad. I medialäget söks i bakgrunden alltid automatiskt en trafikradiostation

som kan tas emot.

Trafikövervakningens funktionsberedskap indikeras med bokstäverna "TP" upptill

till höger i bildskärmen.

Om det vid något tillfälle inte skulle finnas någon mottagbar trafikradiosändare,

till exempel på grund av att radiomottagningen är störd, visas istället för "TP",

"No TP".

Ð


MEDIA-funktion

Huvudmeny MEDIA

Tryck på knappen MEDIA .

Valbara audiokällor i menyn MEDIA

CD – växla till en ilagd CD/DVD.

CD 1-6 - växlar till en ansluten extern CD-växlare

SD-kort - växlar till ett isatt minneskort

AUX , MDI eller - växlar till en ansluten extern audiokälla. Manövrering av en

extern ansluten audiokälla endast möjlig i begränsad omfattning via radio-/navigationssystemet

och beror i huvudsak på den anslutna apparaten.

Knappar för manövrering av aktuella audiokällor

Tryck kortvarigt på - för att gå till början av den aktuella titeln

Tryck två gånger kortvarigt på - för att gå till början av föregående titel

Håll intryckt - "tillbaka till början" - snabbsökning bakåt

Tryck kortvarigt på - för att gå till början av nästa titel

Håll intryckt - snabbsökning framåt

Inställning av tid- eller titelvisning

Tryck på knappen - växla mellan visning av titelns uppspelningstid eller information

om titeln.

Inställningar vid MEDIA-funktion

Tryck på knappen MEDIA → SETUP .

Funktionsknappar i menyn Inställningar – Media

■ Traffic program (TP) - till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen

■ Scan/mix/repeat inc. - till-/frånkoppling av uppspelning av titeln i lägena "Scan",

"Mix" och "Repeat" inkl. undermappar » sidan 11, Uppspelningsalternativ

■ AUX volume 1) - ingående ljudvolym för en extern audiokälla till multimediauttaget

AUX-IN

1) Används för anpassning av ljudvolymen vid uppspelning till de andra audiokällorna.

Ð

■ MDI volume 1 ) - ingående ljudvolym för iPod eller iPhone till multimediauttaget

MDI eller en audiokälla AUX till multimediauttaget MDI

■ Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth ® - funktion » sidan 17, Inställningar

vid TELEFON-funktion

■ Activate AUX2 input - aktivering av den externa audiokällan AUX via MDI-ingången

» sidan 13, AUX- och MDI-ingång

■ BT volume 1 ) - ingående ljudvolym för en extern Bluetooth-audiokälla ® Ð

Uppspelningsalternativ

Öppna valmeny för tillgängliga audiokällor

Tryck på knappen MEDIA och välj en av de tillgängliga audiokällorna.

■ Select - visning av titellista för den audiokälla som spelas. Den titel som för närvarande

spelas är markerad.

■ Up - öppnar den överordnade mappen (upprepade tryckningar leder till den

översta nivån (roten))

■ Play - uppspelning av valt spår

Uppspelningsläge

Tryck på knappen MEDIA → Extras - ytterligare funktioner visas.

■ Scan - alla spår på den aktuella mediakällan spelas upp ca 10 sekunder vardera

■ i "Skanna"-läge, tryck på Scan igen - återgång till normal uppspelning

■ Mix folder - alla titlar i den aktuella mappen spelas upp i slumpvis ordning

■ i "Mix folder"-läge, tryck på Mix folder igen - återgång till normal uppspelning

■ Mix all - alla titlar på den aktuella audiokällan spelas upp i slumpvis ordning

■ i "Mix all"-läge, tryck på Mix all igen - återgång till normal uppspelning

■ Repeat track - den titel som för närvarande spelas upprepas

■ i "Repeat track"-läge, tryck på Repeat trk. igen - återgång till normal uppspelning

■ Repeat folder - uppspelning av alla titlar i den aktuella mappen upprepas

■ i "Repeat folder"-läge, tryck på Repeat igen - återgång till normal uppspelning Ð

Inledande information för CD-funktionen

Lägga i CD

› Skjut in en CD, med textsidan uppåt, så långt in i facket 9 att den dras in automatiskt.

Uppspelningsfunktionen startar automatiskt.

MEDIA-funktion

11


Mata ut CD

› Tryck på knappen - CD-skivan matas ut.

Om den utmatade CD-skivan inte tas bort inom ca 10 sekunder, dras den av säkerhetsskäl

in igen.

CD ej läsbar

Om en CD som apparaten inte kan läsa läggs i, visas ett popup-fönster med en

anvisning. Tryck på funktionsknappen OK , CD-skivan går då till utmatningsläge.

Hopp i uppspelningen

Ojämna vägar och starka vibrationer kan ge upphov till att CD-skivan "hoppar".

Kondensbildning

Vid kyla och efter regnskurar kan fukt avsätta sig i CD-spelaren (kondensation).

Detta kan orsaka hopp i uppspelningen eller förhindra uppspelning. I dessa fall

måste man vänta tills fukten har avdunstat.

Anvisningar för vård av CD-skivor

Om en CD-skiva är smutsig ska den aldrig rengöras i spårriktningen, utan med en

mjuk luddfri trasa inifrån och utåt. Vid kraftig nersmutsning rekommenderar vi att

CD-skivan rengörs med ett i handeln förekommande rengöringsmedel för CD-skivor.

Men även i detta fall får CD-skivan inte rengöras i spårriktningen, utan istället

inifrån och utåt, och låt den därefter torka.

VARNING

CD-spelaren är en laserprodukt av klass 1. Om CD-spelaren öppnas finns risk

för skador från osynlig laserstrålning.

VIKTIGT

■ I den interna enheten kan endast audio-CD (CD-A) och MP3-CD spelas upp. Lägg

aldrig i DVD-skivor i den interna enheten, det kan leda till skador som inte kan repareras.

■ CD-skivor med texten "Lägg ej i spelare utan iläggssläde" eller Eco Disc får aldrig

läggas i den interna enheten för uppspelning.

■ Om en andra CD matas in samtidigt som ilagd CD matas ut, kan CD-spelaren i

apparaten skadas. Utmatningen av CD-skivan tar några sekunder efter att Utmatningsknappen

tryckts in. Under denna tid är spärren framför CD-facket öppen.

Invänta alltid CD-utmatningen, innan du försöker skjuta in en ny CD.

12 MEDIA-funktion

■ Om CD-skivan har en mekanisk skada eller läggs i felaktigt eller inte fullständigt,

visas följande meddelande på bildskärmen "Error: ". Kontrollera CD-skivan

och stoppa in den korrekt i spelaren. Om meddelandet "Error: CD" visas på nytt

ska du prova med en annan CD-skiva och vid behov vända dig till en fackverkstad.

■ Om innertemperaturen i apparaten är för hög, tas ingen CD emot. Apparaten

kopplas om till det senast aktiva drifttillståndet.

■ Använd aldrig vätskor som bensin, förtunning eller rengöringsmedel för grammofonskivor,

eftersom ytan på CD-skivan kan skadas.

■ Utsätt aldrig CD-skivan för direkt solstrålning!

■ Använd endast lämpliga skrivverktyg för att skriva på en CD-skiva.

■ Klistra inget på CD-skivan!

Observera

■ Om funktionsknappen CD visas inaktiv, är ingen audio-CD ilagd eller en ilagd

audio-CD är inte läsbar.

■ Kopieringsskyddade och hembrända CR-R och CD-RW kan ibland vara svåra att

spela upp.

■ De lokala lagbestämmelserna gällande upphovsrätt ska beaktas.

■ CD-spelaren innehåller inga delar som kräver skötsel eller kan repareras. Om

CD-spelaren är defekt, ska du vända dig till en fackverkstad.

Minneskort

Skjuta in minneskort

› Skjut in minneskortet i minneskortfacket 16 med det avskurna hörnet vänt

framåt och uppåt, tills det "snäpper in i läge". Uppspelningsfunktionen startar

automatiskt.

Ta ur minneskortet

› I menyn "System and sound settings" väljer du menypunkten "Remove SD card"

» sidan 8, System- och toninställningar.

› Tryck på det inskjutna minneskortet. Minneskortet "hoppar" ut i utmatningsläge.

Minneskort tomt eller data ej läsbar

Om ett minneskort sätts i, på vilket det inte finns några filer eller läsbara data,

växlar driften efter laddningsförloppet inte om till minneskortet.

Ð

Ð


Externa källor

AUX- och MDI-ingång

AUX-ingång

Tryck på knappen MEDIA → AUX .

Ingången för en extern audiokälla AUX är placerad på apparatens framsida 14 .

Externa audiokällor som är anslutna till AUX-uttaget kan inte manövreras via radio-/navigationssystemet.

Genom radio-/navigationssystemet kan endast ljudstyrkan

regleras

För AUX-uttaget används en stereokontakt på 3,5 mm. Om den externa audiokällan

inte har denna stereokontakt, måste en adapter användas.

MDI-ingång

Tryck på knappen MEDIA → MDI .

Ljudfiler i MP3-, WMA-, OGG Vorbis- och AAC-format från externa databärare anslutna

till MDI-ingången kan spelas upp via radio-/navigationssystemet » sidan

14, Krav på mediakällor och ljudfiler.

Externa audiokällor som är anslutna till MDI-uttaget kan manövreras via radio-/

navigationssystemet.

Du kan alltid välja en annan audiokälla på radion. Så länge som den externa audiokällan

inte kopplas från, förblir den alltid aktiv i bakgrunden.

Anvisningar för manövrering av den externa audiokällan finns i bruksanvisningen

från respektive tillverkare.

Det krävs en speciell adapter för att ansluta externa audiokällor via MDI-ingången.

iPod

Om en iPod ansluts till MDI-ingången öppnas en meny, i vilken mapparna på iPod

(Spellistor, Artister, Album, Sånger osv.) kan väljas.

Anslutning av en extern audiokälla via Bluetooth ®

I Bluetooth-Audio-läge kan ljudfiler från en extern audiokälla (t.ex. en mobiltelefon)

som är ansluten via Bluetooth ® , spelas upp via bilens högtalare.

För aktivering av denna funktion krävs det att den externa audiokällan är kopplad

till radio-/navigationssystemet » sidan 15, Koppla mobiltelefon eller Bluetooth ® -

apparat till radio-/navigationssystem.

Anpassning av ljudstyrkan vid uppspelning av extern audiokälla

Ljudvolymen för uppspelning av den externa audiokällan kan ställas in med volymreglaget

på radio-/navigationssystemet 1 .

Beroende på den anslutna audiokällan kan utgående ljudstyrkan från den externa

audiokällan ändras.

Du kan också ändra mottagningskänsligheten för den externa audiokällan, för att

anpassa ljudvolymen på uppspelningen från den externa audiokällan till de övriga

audiokällorna eller förhindra distorsion » sidan 11, Inställningar vid MEDIA-funktion.

Förhållanden för korrekt anslutning

› Endast USB-apparater enligt specifikation 2.0 kan anslutas.

› Versionen på filhanteringstabellen FAT (File Allocation Table) på den anslutna

apparaten ska vara FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

› Vid uppspelning från en apparat med en hårddisk (HDD), på vilken det finns stora

datamängder, kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsning av översikten

över musikfilerna.

› Vid uppspelning från en apparat på vilken det finns en komplicerad mappstruktur,

kan det bli en tidsfördröjning vid inläsningen av ljudfilerna.

› Mappstrukturen på den anslutna apparaten får inte överskrida åtta nivåer. En

mapp kan inte innehålla fler än 1000 filer.

› Vid anslutning av apparaten får ingen USB-förlängningskabel eller USB-fördelare

(HUB) användas.

VARNING

■ Placera aldrig en extern audiokällor på instrumentpanelen. Den kan flyga

omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador.

■ Placera aldrig externa audiokällor i närheten av någon airbag. De kan vid utlösning

av en airbag kastas bakåt i passagerarutrymmet och skada de åkande.

■ Under färd får den externa audiokällan inte hållas i handen eller i knät. Den

kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka

personskador.

■ Dra alltid anslutningskabeln från den externa audiokällan så att den inte inkräktar

på körningen.

VIKTIGT

AUX-uttaget får endast användas för audiokällor!

MEDIA-funktion

13


Observera

■ En extern audiokälla som är ansluten via AUX-IN kan endast användas om det

samtidigt inte finns någon apparat ansluten via MDI-ingången.

■ Om en extern audiokälla, som är utrustad med en adapter för extern strömförsörjning,

är ansluten via AUX, kan det förekomma att audiosignalen störs. Detta

är beroende av kvaliteten på den adapter som används.

Krav på mediakällor och ljudfiler

Mediakälla Förutsättningar för uppspelning

Audio-CD (upp till 80 min) med en diameter på 12 cm. CD-Digital-Audio-specifikation

CD-ROM-, CD-R-, CD-RW med en diameter på 12 cm upp till max. 700 MB (Megabyte)

i filsystem ISO 9660 Level 1 och 2, Joliet eller UDF 1.02, 1.5, 2.01, 2.5

SD- och MMC-minneskort med storlek 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm i

filsystem FAT12, FAT16 och FAT32 upp till max. 2 GB (Gigabyte) och SDHC-minneskort

upp till max. 32 GB.

Ð

– MP3-filer (.mp3) med bitrate från 48 till 320 kbit/s eller variabel bitrate.

– WMA-filer (.wma) upp till 9.2 resp. upp till 10.0 mono/stereo utan kopieringsskydd.

– Ljudfiler med format OGG Vorbis och MPEG4 AAC.

– Spellista med format PLS, B4S, ASX och WPL.

– Filnamn och sökvägar får inte vara längre än 256 tecken.

– Mappstruktur med maximalt åtta nivåer.

– På Audio-CD max. 256 mappar och max. 512 filer.

– På minneskort max. 2048 mappar och max. 15000 filer, max. 6000 filer per mapp.

Uppspelning av ljudfiler via Bluetooth ®a) . – Mobiltelefonen resp. den externa audiokällan måste ha stöd för A2DP-Bluetooth

® -profilen.

AUX extern audiokälla Ljudåtergivning via 3,5 mm stereokontakt möjlig.

MDI externt datamedium Kompatibelt med multimediagränssnittet MEDIA-IN.

a) Bluetooth ® är ett registrerat varumärke för Bluetooth SIG, Inc. Ð

14 MEDIA-funktion


PHONE-funktion

Koppla mobiltelefon eller Bluetooth ® -apparat till

radio-/navigationssystem

För att kunna använda en mobiltelefon eller annan Bluetooth ® -apparat via radio-/

navigationssystemet måste båda apparaterna kopplas en gång.

Aktiv koppling

Vid aktiv koppling startas apparatsökningen i radio-/navigationssystemet.

Aktivera Bluetooth ® -funktionen i din mobiltelefon.

Tryck på knappen PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth ® - funktion

■ Search for devices - sök externa apparater med aktiverad Bluetooth ® -funktion

Sökningen kan ta ca 15 till 20 sekunder. När sökningen är avslutad visas namnen

på de Bluetooth-apparater som hittats.

Den mobiltelefon som ska kopplas kan väljas direkt genom att trycka på funktionsknappen

med mobiltelefonnamnet eller genom att vrida på menyknappen 15

och sedan bekräfta med knappen Connect .

Bekräfta kopplingen på mobiltelefonen. Beroende på mobiltelefontyp visas sedan

en automatiskt genererad 6-siffrig PIN-kod som ska bekräftas enligt anvisningarna

på mobiltelefonens och radio-/navigationssystemets bildskärm, eller så ska

den 4-siffriga PIN-kod som visas på radio-/navigationssystemets bildskärm matas

in manuellt.

Om inmatningen var korrekt visas ett meddelande om att kopplingen lyckades på

radio-/navigationssystemets bildskärm.

Passiv koppling

Vid passiv koppling startas apparatsökningen i mobiltelefonen.

Aktivera Bluetooth ® -funktionen i din mobiltelefon.

Tryck på knappen PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth ® - funktion

■ Set Bluetooth visibility - gör radio-/navigationssystemet synligt på andra apparater

med Bluetooth ® -funktion

Starta sökning efter Bluetooth ® -audiotillbehör i din mobiltelefon. Sökningen kan

ta ca 15 till 20 sekunder. När sökningen är avslutad visas radio-/navigationssystemet

som SKODA_BT i mobiltelefonen.

Genomför förbindelsen med mobiltelefonen. Beroende på mobiltelefontyp visas

sedan en automatiskt genererad 6-siffrig PIN-kod som ska bekräftas enligt anvisningarna

på mobiltelefonens och radio-/navigationssystemets bildskärm, eller så

ska den 4-siffriga PIN-kod som visas på radio-/navigationssystemets bildskärm

matas in manuellt.

Om inmatningen var korrekt visas ett meddelande om att kopplingen lyckades på

radio-/navigationssystemets bildskärm.

Radera kopplade apparater

Med radio-/navigationssystemet kan max. 4 mobiltelefoner resp. Bluetooth ® -apparater

vara kopplade. Om fler apparater ska kopplas måste först en mobiltelefon,

resp. Bluetooth ® -apparat raderas.

Tryck på knappen PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth ® - funktion

■ Paired device list - lista med apparater som är kopplade till radio-/navigationssystemet

■ Delete - raderar den valda kopplade mobiltelefonen resp. Bluetooth ® -apparaten.

Huvudmeny PHONE

Huvudmeny TELEFON

Tryck på knappen PHONE .

Enskilda funktioner i huvudmenyn PHONE kan vara beroende av utrustning och

den anslutna telefonens egenskaper.

PHONE -funktionen kan endast aktiveras vid tillslagen tändning.

När radio-/navigationssystemet startas kopplas det automatiskt till den mobiltelefon

som den senast var kopplad till. Om det inte är möjligt att ansluta till denna

mobiltelefon, försöker systemet automatiskt att ansluta till nästa mobiltelefon i

listan över kopplade apparater.

PHONE-funktion

15

Ð


Funktionsknappar i huvudmenyn PHONE

■ Tryck på knappen PHONE .

■ - aktivering av röststyrning, endast med telefonförberedelse GSM II. Ytterligare

information om röststyrning finns i Instruktionsboken för din bil.

■ SOS - nödsamtal, endast med telefonförberedelse GSM III vid koppling via

rSAP-profil. Ytterligare information om telefonförberedelse GSM III finns i Instruktionsboken

för din bil.

■ - acceptera samtal, välja inmatat nummer. I huvudmenyn PHONE visas

samtalslistan vid ett lätt tryck.

■ - avsluta eller avvisa samtal - endast under aktivt samtal

■ - Nummerval

■ Delete - radera siffror

■ - slå nummer

■ - öppna telefonbok

■ Find - öppna inmatningsfönster för sökning i telefonbok

■ Details - visa information om en telefonbokspost

■ - öppna lista över missade samtal

■ Edit - redigera telefonnummer

■ - slå nummer

■ - öppna lista med slagna telefonnummer

■ Edit - redigera telefonnummer

■ - slå nummer

■ - öppna lista med mottagna samtal

■ Edit - redigera telefonnummer

■ - slå nummer

■ - röstbrevlåda (numret till röstbrevlådan måste vara inställt) » sidan 17,

Inställningar vid TELEFON-funktion

VARNING

I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du

det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Använd endast systemet, så att du i

varje trafiksituation har full kontroll över bilen - olycksrisk! Ð

Telefonsamtal och funktioner under ett

telefonsamtal

Telefonsamtal kan besvaras även då radio-/navigationssystemet är avstängt.

Om du har ringt ett nummer eller besvarat ett samtal, växlar huvudmenyn PHONE

till bilden Telefonsamtal.

16 PHONE-funktion

Ringa telefonsamtal

Med hjälp av radio-/navigationssystemet kan du ringa ett telefonsamtal direkt

genom inmatning av ett telefonnummer, genom att välja en post i telefonboken,

listan med uppringda telefonnummer eller listan med mottagna samtal » sidan 16,

Funktionsknappar i huvudmenyn PHONE.

Om din bil har GSM II-telefonförberedelse kan du även ringa telefonsamtalet via

röststyrning med hjälp av funktionsknappen » sidan 16, Funktionsknappar i

huvudmenyn PHONE.

Inkommande telefonsamtal

■ - besvara telefonsamtal

■ - avvisa telefonsamtal

Ytterligare funktioner under ett telefonsamtal

■ Extras - öppnar ett urval av ytterligare funktioner

■ Mute - till-/frånkoppling av mikrofonen under ett samtal. Samtalet i bilen tas

inte upp av mikrofonen och samtalspartnern kan därmed inte höra något.

■ Hands-free - till-/frånkoppling av handsfree-anordning. Samtalet överförs inte

via bilens högtalare, utan endast via telefonens högtalare (privatsamtal).

■ Hold call - samtalet "döljs" (följande visas: "Holding..."). Förbindelsen upprätthålls,

men något ljud överförs inte. Resume call - samtalet fortsätter

■ Conference - kopplar in alla deltagare i samtalet » sidan 16, Starta ytterligare

ett telefonsamtal

■ Enter numbers - öppnar inmatningsfönstret för DTMF-knapptoner

- avsluta telefonsamtal

Starta ytterligare ett telefonsamtal

Tryck på knappen PHONE .

Slå ett nytt telefonnummer eller välj ett sparat telefonnummer.

■ Extras - öppnar ett urval av ytterligare funktioner

■ Swap call - växlar mellan samtal

■ Conference - kopplar in alla deltagare i samtalet

DTMF-knapptoner

Varje knapp på en mobiltelefon är tilldelad en bestämd DTMF-knappton. DTMFknapptoner

används till exempel vid inmatning av ett lösenord via mobiltelefonen

eller vid val av funktioner i ett "Call-Center".

Om det under ett samtal kommer en begäran om inmatning av en DTMF-knappton,

öppnar du knappsatsen genom att trycka på funktionsknappen Extras →

Enter numbers och följer anvisningarna (exempelvis: "Om du vill tala med en av våra

medarbetare, tryck 3 ").

Ð


Inställningar vid TELEFON-funktion

Tryck på knappen PHONE → SETUP .

■ Bluetooth settings 1) - Inställningar för Bluetooth ® - funktion

■ Paired device list - öppnar en lista med kopplade apparater

■ Search for devices - sök externa apparater med aktiverad Bluetooth ® -funktion

■ Set Bluetooth visibility - gör radio-/navigationssystemet synligt på andra apparater

med Bluetooth ® -funktion

■ Enter passkey - för ändring av den 4-siffriga koden för koppling av apparater

■ Enter mobile box number - inmatning av mobiltelefonens röstbrevlådenummer

■ Delete call lists 2) - raderar samtalslistor i telefonenhetens minne

■ Switch off telephone 2)3) - avstängning av telefonenheten (mobiltelefonen förblir

kopplad)

■ Load telephone book - laddar telefonboken från mobiltelefonen till navigationssystemets

minne. Förloppet kan ta några minuter.

■ Reset - återställer utrustningen till leveransskick, användarprofilerna raderas Ð

1) Om mobiltelefonen är kopplad med GSM III-telefonförberedelse, är inte denna funktion tillgänglig.

Bluetooth ® -inställningar för telefonförberedelse GSM III finns i Instruktionsboken för din bil.

2) Om mobiltelefonen är kopplad med GSM III-telefonförberedelse, är inte denna funktion tillgänglig.

3) Om mobiltelefonen är kopplad med GSM III-telefonförberedelse via HFP-profil, är inte denna funktion

aktiv.

PHONE-funktion

17


NAV-funktion (Navigation)

Inledande information

Rutten beräknas på nytt varje gång som du ignorerar körrekommendationerna eller

avviker från rutten. Beräkningen tar några sekunder. Först därefter kan körrekommendationer

ges på nytt.

I områden som inte finns eller endast är ofullständigt digitaliserade på navigations-DVDn,

försöker radio-/navigationssystemet ändå möjliggöra en vägvisning.

Observera att under dessa omständigheter kan vägvisningen vara delvis felaktig,

eftersom till exempel järnvägar och vägkategorier (motorväg, landsväg etc.) inte

eller endast delvis finns med i de navigationsdata som används.

När du matar in en adress (ort, gata) kommer bara de bokstäver som är logiska att

visas för nästa inmatning av en bokstav. En lista på möjliga namn visas. Glöm inte

mellanslaget i namn som har mer än ett ord, till exempel Stora Uppåkra.

Den senaste röstanvisningen kan repeteras genom att trycka på menyknappen

15 . Volymen på den röststyrda anvisningen kan ändras medan ändringen utförs.

I tunnlar och underjordiska garage kan signalen från GPS-satelliterna inte nå antennen.

I dessa fall orienterar sig apparaten uteslutande med hjälp av bilens sensorer

och ett inbyggt gyro.

VARNING

■ Ägna uppmärksamheten i första hand på bilkörningen! Om föraren distraheras

kan det orsaka olyckor och personskador. Som förare bär du det fulla ansvaret

för trafiksäkerheten. Utnyttja funktionerna i radio-/navigationssystemet

endast så att du i alla trafiksituationer alltid har kontrollen över bilen!

■ Följande har alltid företräde före körrekommendationerna:

■ vägtrafikförordningen, även när körrekommendationerna står i motsats till

dessa,

■ den faktiska anpassning genom trafikskyltar, ljussignaler eller anvisningar

från polis på berörda ställen,

■ fakta och omständigheter, vilka råder på de berörda ställena.

■ Beakta de gällande trafikreglerna vid körning.

■ Trafikljus och vägskyltar har alltid prioritet över navigationssystemets körrekommendationer.

18 NAV-funktion (Navigation)

VARNING (fortsättning)

■ Trots att information om enkelriktningar, gågator, etc, lagras i navigationsdatan

kan förhållanden ha förändrats då trafikplaneringar sker under ständig

förändring. Trafikljus, stopp och enkelriktningsskyltar, parkerings- och stoppförbudsskyltar

liksom avsmalnande körbanor och hastighetsbegränsningar

finns inte inlagda i radio-/navigationssystemet.

■ Anpassa hastigheten till väg-, väder- och trafikförhållanden. Låt dig inte förledas

av radio-/navigationssystemet att t.ex. köra för fort i dimma - risk för

olyckor!

■ Endast när trafiksituationen så tillåter, ska man manövrera radio-/navigationssystemet

med sina talrika möjligheter.

■ De avgivna körrekommendationerna kan avvika från den aktuella situationen,

t.ex. genom vägarbeten eller gamla navigationsdata. Observera i sådana

fall alltid trafikföreskrifterna och ignorera körrekommendationerna.

■ Ställ in ljudvolymen så att det alltid är lätt att höra ljudsignaler utifrån, som

t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår).

Observera

■ Landsspecifika (resp. språkspecifika vid specialmål) specialtecken behöver inte

matas in för destinationerna (land-, orts-, gatu-, specialmålsnamn).

■ Beroende på land är vissa funktioner i radio-/navigationssystemets bildskärm

inte tillgängliga över en bestämd hastighet. Detta är ingen felfunktion, utan överensstämmer

med de lokala lagbestämmelserna i respektive land.

Ð

Navigationsdata och minneskort

Navigationsdatan finns redan vid första användningen i radio-/navigationssystemets

minne och kan därmed direkt användas för navigation

Uppdatera navigationsdata

› Ta bort det mekaniska skrivskyddet på minneskortet.

› Skjut in minneskortet » sidan 12, Minneskort.

När minneskortet har skjutits in visas automatiskt: Assign - tilldelning av minneskortet

till radio-/navigationssystemet. Av licensrättsliga skäl tilldelas minneskortet

till ditt radio-/navigationssystem och kan därför inte användas i andra radio-/

navigationssystem.


■ Use SD - använd navigationsdata direkt från minneskortet. Om du vill använda

navigationsdata för andra områden än de som är lagrade i radio-/navigationssystemets

minne, kan du använda data direkt från minneskortet för ruttvägledning.

Därmed har du tillgång till två olika navigationsdatabaser, och det är inte

heller nödvändigt att kopiera navigationsdata från minneskortet till radio-/navigationssystemets

minne.

■ Install - kopierar navigationsdata från minneskortet till radio-/navigationssystemets

interna minne. "Gamla" navigationsdata i radio-/navigationssystemets

interna minne raderas. Raderade data kan inte återställas » .

Under kopieringen är inga navigationsdata tillgängliga. Förloppet tar ca 2 timmar.

Under kopieringen av navigationsdata från minneskortet till radio-/navigationssystemets

interna minne får minneskortet inte tas ut! Detta kan skada minneskortet!

Manuell kopiering

Om kopieringen inte startar automatiskt när ett minneskort med giltiga navigationsdata

har satts i, kan den startas manuellt.

Tryck på knappen NAV → SETUP .

■ Navigation data basis - visning av tillgängliga alternativ för navigationsdata

■ Install/use SD data - installation resp. användning av navigationsdata från minneskortet

VIKTIGT

Om navigationsdata i radio-/navigationssystemets interna minne skrivs över med

en annan version, kan dessa inte återställas!

Observera

Ett minneskort med aktuella navigationsdata eller med data för andra länder kan

köpas som ŠKODA Original Tillbehör.

Ð

Huvudmenyn Navigation

Visa huvudmenyn för navigation

Tryck på knappen NAV .

Bild 3

Huvudmenyn Navigation

Växla mellan huvudmenyn för navigation och kartbilden

Tryck på knappen NAV - växla från huvudmenyn NAVIGATION till kartbilden.

Upprepade tryckningar på knappen NAV - växla från kartbilden tillbaka till huvudmenyn

NAVIGATION.

Hämta extrainformation

Tryck på knappen - information om fordonsposition och tillgång till extrafunktioner

(flaggdestination, ruttlista, blockera vägsträcka) » sidan 21, Lagra extrafönster

och "flaggdestination".

Funktionsknappar i huvudmenyn NAVIGATION

Map - växla till kartbilden

Adress - öppna fönster för inmatning av destinationsadress » sidan 20, Mata

in och lagra destination

Destinationsminne - öppna lista med manuellt lagrade destinationer

Senaste destination - öppna lista med automatiskt lagrade senaste destinationer

Tankställe - öppna lista med tankställen i närheten » sidan 21, Välja tankställe

eller parkeringsplats

Parkeringsplats - öppna lista med parkeringsplatser i närheten » sidan 21,

Välja tankställe eller parkeringsplats

Specialdestination - välj specialdestination » sidan 21, Välja specialdestination

(POI) som destination

NAV-funktion (Navigation)

19


Home add. - starta ruttvägledning till en redan lagrad hemadress. Under ruttvägledningen

visas här funktionsknappen Stop .

Mål SD-kort

Via en webbapplikation som finns på ŠKODA-webbplatserna, kan mål skapas i

form av visitkort eller bilder. Dessa mål kan sedan importeras till radio-/navigationssystemet

via SD-kortet.

Inställningar i (NAV) navigationsfunktion

Tryck på knappen NAV → SETUP .

Funktionsknappar i menyn - Navigation

■ Route options - setting for route options

■ Route criteria - val av kriterier för beräkning av rutt

■ Fast - snabbaste rutten till destinationen, även om den innebär längre körsträcka

■ Economical - beräknar en rutt med minsta möjliga körtid och kortast möjliga

körsträcka

■ Short - kortaste rutten till destinationen, även om det tar längre tid att nå

den. Ruttvägledningen kan innehålla ovanliga vägavsnitt, t.ex. skogsvägar.

■ Dynamic route - till-/frånkoppling av att använda TMC-trafikmeddelanden för

ruttberäkning » sidan 23, Dynamisk vägvisning med TMC

■ Avoid motorways - till-/frånkoppling av att använda motorvägar vid ruttberäkning

■ Avoid toll roads - till-/frånkoppling av att använda betalvägar vid ruttberäkning

■ Avoid ferries - till-/frånkoppling av att använda färjor vid ruttberäkning Dessa

alternativ kommer emellertid ändå att användas för beräkning om det inte

finns någon annan logisk väg till destinationen (t.ex. om man måste åka färja

för att komma till en ö).

■ Avoid toll sticker routes - öppna lista med länder där vägavgiftsbevis krävs. En

bock innebär att samtliga vägar med krav på vägavgiftsbevis i det valda landet

utesluts från ruttberäkningen.

■ Announcement volume - inställning av ljudvolym för navigationsanvisningar

■ Day/Night - växlar mellan dag-, natt- och automatiskt utförande på kartan. Automatiskt

utförande beror på om halvljuset är till- eller frånkopplat.

■ POIs on map - visar specialdestinationer på kartan (endast parkeringsplatser,

tankställen och ŠKODA-verkstäder)

■ Autozoom - förändrar kartans skala automatiskt, beroende på hastighet och körd

rutt (motorväg: liten skala på kartan - innerstad: stor skala på kartan) stor kartskala

- Stad: stor skala på kartan).

20 NAV-funktion (Navigation)

Ð

■ Traffic sign display - till-/frånkoppling av visning av hastighetsbegränsning i det

aktuella vägavsnittet (upptill till vänster på bildskärmen)

■ Time display - växla mellan följande information under ruttvägledning

■ ETA - visar den uppskattade ankomsttiden

■ Travel time - visar uppskattad kvarvarande körtid till destinationen

■ Time display to - byte av ankomsttid till:

■ destination - visar den uppskattade ankomsttiden till slutdestinationen

■ stopover - visar den uppskattade ankomsttiden till mellanstoppet » sidan 21,

Inmatning av mellanstopp

■ Enter home address - inmatning av hemadress

■ Position - lagra aktuell position som hemadress

■ Address - inmatning eller ändring av en adress som hemadress

■ Demo Mode - till-/frånkoppling av demo-läge. Om demo-läget är tillkopplat, kan

du i början av ruttvägledningen välja om den ska köras i normalläge ("verklig"

ruttvägledning) eller i demo-läge (virtuell ruttvägledning). I demo-läge körs ruttvägledningen

endast virtuellt. En virtuell ruttvägledning upprepas när resmålet

har nåtts.

■ Demo mode starting point - inmatning av en fiktiv (tänkt) startpunkt i demo-läget

■ Delete destinations memory - raderar destinationsminnet eller listan över senaste

destinationer

■ All - raderar alla destinationer som lagrats i minnet

■ Last destins. - raderar alla destinationer i listan över senaste destinationer

■ Navigation data basis - visning av information för navigationsdata som lagrats i navigationssystemet

eller på minneskortet resp. för att använda navigationsdata

direkt från minneskortet » sidan 18, Navigationsdata och minneskort.

Ð

Destinationer

Mata in och lagra destination

Mata in och lagra destinationer manuellt

Tryck på knappen NAV → .

Vid inmatning av adress ska du först välja land, sedan stad eller postnummer.

Därefter kan adressen preciseras ytterligare genom att mata in gata och husnummer

eller en vägkorsning. Dessa adressuppgifter fastställs i inmatningsfönster

som följer på varandra.

Om uppgifterna är tillräckliga för en ruttvägledning, visas funktionsknappen

Status . Nu kan ruttvägledningen startas, eller ytterligare detaljer om destinationen

matas in.


■ Store - ett fönster för inmatning av destinationens namn öppnas

■ Delete - ändra destinationens namn

■ OK - lagra destinationens namn

■ Start - starta ruttvägledning

Destinationsminne

Tryck på knappen NAV → - en lista med manuellt lagrade destinationer visas

(genom att trycka på funktionsknappen för en av de visade destinationerna kan

ruttvägledningen startas).

Genom att vrida på menyknappen 15 väljer du en destination som du kan döpa

om, redigera eller radera.

■ SD destinations - visa listan med mål som sparats på SD-kortet

■ Import - importera mål som lagrats på SD-kortet till apparatens minne

■ All - välj alla mål på SD-kortet

■ Import - importera valda mål från SD-kortet till apparatens minne

■ Details - visa ytterligare information om destinationen

■ Import - välj visade destinationer för import

■ Start - starta ruttvägledning

■ Details - visa ytterligare information om destinationen (destinationsnamn, land,

stad, etc.). Informationen som visas kan ändras.

■ Delete - radera den valda destinationen

■ Start - starta ruttvägledning

Lagra senaste destinationer

Tryck på knappen NAV → - en lista med automatiskt lagrade senaste destinationer

visas.

Om du trycker på en av de visade destinationerna, växlar apparaten till kartbilden

och ruttvägledningen startar automatiskt.

■ Details - visa ytterligare information om destinationen

■ Store - mata in och lagra destinationer

■ Delete – radera destinationens namn

■ OK - bekräfta och lagra destinationens namn

■ Start - starta ruttvägledning

Inmatning av mellanstopp

Under ruttvägledningen kan en till destination matas in som mellanstopp. Det inmatade

mellanstoppet nås innan ruttvägledningen till slutdestinationen fortsätter.

Slutdestinationen är målet för den ursprungliga ruttvägledningen. Var noga

med att kontrollera om du matar in ett mellanstopp eller slutdestinationen vid inmatning.

Under ruttvägledning, tryck på knappen NAV - växla till huvudmenyn för Navigation.

Mata in en ny adress eller välj en redan lagrad adress.

Stopover - välj en ny inmatad destination som mellanstopp

New destin. - avsluta den pågående ruttvägledningen och välj en ny destination

som slutdestination

Välja tankställe eller parkeringsplats

Tryck på knappen NAV → - Tankställe eller - Parkeringsplats - tankställen

resp. parkeringsplatser i området runt den aktuella positionen söks.

■ Store - spara i destinationsminnet

■ Details - visa ytterligare information om destinationen

■ Store - spara i destinationsminnet

■ Start - starta ruttvägledning

Välja specialdestination (POI) som destination

Tryck på knappen NAV → - Specialdestination.

■ Town - sök i centrum för valfri ort

■ Here - sök i området runt den aktuella positionen

Öppnar en sökmask för att välja en specialdestination genom inmatning av ett

"nyckelord" eller ett ord, som ingår i specialdestinationens namn. Specialdestinationen

eftersöks inom en omkrets på 75 km.

Som "nyckelord" kan t.ex. namn på hotell, stadion, ŠKODA eller en del av destinationens

namn användas, t.ex. hamn, sjö, eller ord som hungrig, törstig, handla, fritid,

etc.

Se till att mata in "nyckelordet" korrekt (inklusive specialtecken).

■ Delete - radera inmatade tecken

■ Find - sök enligt de inmatade parametrarna

■ Store - spara i destinationsminnet

■ Details - visa ytterligare information om destinationen

■ Store - spara i destinationsminnet

■ Start - starta ruttvägledning

Lagra extrafönster och "flaggdestination"

Tryck på knappen - öppna ett popup-fönster.

Om ruttvägledningen inte är aktiv, öppnas ett popup-fönster med uppgifter om

den aktuella positionen med följande information:

NAV-funktion (Navigation)

21


› position;

› bredd- och längdgrad;

› höjd över havet (om minst 4 satelliter står till förfogande);

› GPS-status (GPS_FIX - position kan bestämmas, GPS_FIX_3D - höjden kan bestämmas);

› antalet tillgängliga och mottagbara satelliter (antalet tillgängliga satelliter bestämmer

GPS-status).

Om ruttvägledningen är aktiv, öppnas ett popup-fönster för destinationen.

■ Flagged destination - lagra aktuell position som "flaggdestination"

Ruttvägledning

Starta ruttvägledning

Tryck på knappen NAV → Map - växla till kartbilden.

Tryck på funktionsknappen Start för att starta en ruttvägledning.

Ruttvägledningen kan även startas i andra menypunkter » sidan 20, Mata in och

lagra destination.

Orientering i kartan under ruttvägledning

Bild 4

Exempel på kartvisning

Kartsymboler

- kompass (i det övre högra hörnet av bildskärmen), pilen pekar mot Norr. Genom

att trycka på symbolen kan du välja mellan en tvådimensionell (2D) och en

tredimensionell (3D) kartvisning.

- aktuell fordonsposition och färdriktning

22 NAV-funktion (Navigation)

Ð

Ð

- avstånd till destination (i det nedre vänstra hörnet av bildskärmen)

- avstånd till mellanstopp (i det nedre vänstra hörnet av bildskärmen) - visas

endast då ruttvägledning och visning av uppskattad ankomsttid till mellanstoppet

är aktiva » sidan 20, Inställningar i (NAV) navigationsfunktion

- uppskattad ankomsttid eller körtid (i det nedre högra hörnet av bildskärmen)

I det nedre vänstra hörnet av bildskärmen visas extrainformation, t.ex. färdriktningspil,

hastighetsbegränsning, etc.

Inställningsalternativ

Vrid på menyknappen 15 - ändring av skala.

Tryck på menyknappen 15 - upprepa senaste navigationsmeddelande.

Tryck på bildskärmen - visning av funktionsknapparna Extras och Stop » sidan

22, Stoppa ruttvägledning.

■ Extras - ändra alternativ för kartvisning

■ 2D north - tvådimensionell, uppifrån i riktning mot norr

■ 2D heading - tvådimensionell, uppifrån i färdriktningen

■ 3D heading - tredimensionell, snett framifrån ("fågelperspektiv")

■ Overview map - den beräknade rutten visas i en översiktskarta från bilens aktuella

position till destinationen (vid aktiv ruttvägledning)

■ Route list - lista över vägavsnitt » sidan 23, Visa vägavsnitt

Ð

Stoppa ruttvägledning

Tryck på knappen NAV under ruttvägledning (eller tryck på bildskärmen) → Stop -

ruttvägledningen avslutas (stoppas).

Fortsätt ruttvägledning

Tryck på knappen NAV → Start - fortsätt ruttvägledningen från aktuell fordonsposition.

Spärra vägsträcka manuellt

Spärra direkt framförvarande vägavsnitt manuellt (t.ex. på grund av ett

rapporterat trafikhinder)

Tryck på knappen → Route .

Ð


■ Congestion ahead - genom att vrida på menyknappen 15 markerar du längden på

vägavsnittet som ska spärras från den aktuella positionen. Längden på det aktuellt

spärrade vägavsnittet visas på den nedre raden på bildskärmen. När maximal

längd som kan spärras har nåtts visas texten "(Max)" efter värdet.

■ OK - bekräfta längd på spärrat vägavsnitt

För att upphäva spärren av det framförvarande vägavsnittet trycker du på knappen

→ Route .

■ Lift cong. excl. - upphäv manuell spärr av vägavsnitt

Spärra vägavsnitt med hjälp av ruttlistan

Tryck på knappen → Route .

■ Route list - lista över vägavsnitt

■ Exclude - välj början på det vägavsnitt som ska spärras

■ Exclude to - välj slutet på det vägavsnitt som ska spärras

För att upphäva spärren av vägavsnittet trycker du på knappen → Route .

■ Lift route excl. - upphäv spärr av vägavsnitt

Visa vägavsnitt

Popup-fönster vid ruttvägledning

Tryck på knappen → Route .

■ I Route list visas en lista över de punkter (gatunamn, vägbeteckning och vägavsnitt),

som fortfarande ska passeras.

■ Details - visa information om det valda vägavsnittet

Dynamisk vägvisning med TMC

Förutsättningar för dynamisk vägvisning

TMC (Traffic Message Channel) är en digital radio-/datatjänst för ständig överföring

av trafikmeddelanden.

Om en TMC-trafikradiostation kan tas emot på den aktuella orten uppdateras

TMC-trafikmeddelandena löpande i bakgrunden. Mottagna TMC-trafikmeddelanden

visas i en lista » sidan 24, Visa TMC-trafikmeddelanden.

Kvaliteten på de utsända trafikmeddelandena är beroende av trafikredaktionen

på den sändande radiostationen. Mottagning av TMC-trafikmeddelanden kan inte

kopplas till eller från.

Den radiostation som du lyssnar på behöver inte vara en TMC-sändare.

Ð

Ð

När funktionen dynamisk rutt » sidan 20, Inställningar i (NAV) navigationsfunktion

är aktiverad och radio-/navigationssystemet bedömer att det går att tjäna tid

på att köra runt en trafikstörning längs den planerade rutten, beräknas automatiskt

en alternativ rutt.

TMC-trafikmeddelanden kan endast utvärderas och visas av apparaten, om det

finns navigationsdata för det aktuella området lagrat i apparatens minne eller om

de kan hämtas från en ilagd navigations-DVD.

De aktuella TMC-trafikmeddelandena visas genom en tryckning på områdesvalknappen

TMC .

De via TMC mottagna trafikstörningarna, vilka ligger utefter rutten, visas i kartan

som en färgad symbol. Trafikstörningar, vilka ligger utefter rutten, visas i kartan

som en grå symbol. Placeringen av TMC-symbolen visar början på en trafikstörning

och riktningen för denna, om dessa har definierats entydigt i TMC-trafikmeddelandet.

När funktionen dynamisk rutt » sidan 20, Inställningar i (NAV) navigationsfunktion

är aktiverad och radio-/navigationssystemet bedömer att det går att tjäna tid

på att köra runt en trafikstörning längs den planerade rutten, beräknas automatiskt

en alternativ rutt.

När rutten beräknas på nytt avges ett navigationsmeddelande med motsvarande

information. Samma meddelande följer när en trafikstörning som fanns vid den

ursprungliga ruttberäkningen har försvunnit.

Observera

■ Att undvika en trafikstockning som ett resultat av TMC-trafikmeddelanden innebär

inte nödvändigtvis en tidsfördel om t.ex. den alternativa vägen också är

överbelastad.

■ Om trafikstörningar längs rutten ännu inte meddelats via TMC-trafikmeddelanden,

kan trafikstockningar även matas in manuellt » sidan 22, Spärra vägsträcka

manuellt.

NAV-funktion (Navigation)

23

Ð


TMC-funktion

Visa TMC-trafikmeddelanden

TMC-trafikmeddelanden används under en ruttvägledning för optimering av rutten

vid trafikstörningar » sidan 23, Dynamisk vägvisning med TMC.

I detaljbilden kan du bläddra genom alla mottagna trafikmeddelanden efter varandra

med hjälp av funktionsknapparna.

Tryck på knappen TMC - en lista med aktuella trafikmeddelanden visas.

■ Details - visa information om ett valt trafikmeddelande i listan

Tryck på knappen - namnet på den TMC-sändare som för närvarande tas emot

visas.

Trafikstörningar kan visas i detaljbilden och i kartan med en tillhörande symbol.

Den riktning, i vilken det finns en trafikstörning på kartan, indikeras med en färg.

En trafikstörning, vilken befinner sig på rutten (i färdriktningen) blir röd, en trafikstörning

i motsatt riktning blir grå.

Observera

■ Om en TMC-trafikradiostation kan tas emot på den aktuella orten uppdateras

TMC-trafikmeddelandena löpande i bakgrunden. Den radiostation som du lyssnar

på behöver inte vara en TMC-sändare.

■ TMC-trafikmeddelandena kan endast utvärderas och lagras av radio-/navigationssystemet

om det finns navigationsdata för det område man färdas genom.

■ Kvaliteten på den dynamiska vägvisningen beror på den information som finns i

trafikmeddelandena. Radiostationen ansvarar för utsändningens innehåll.

■ TMC-trafikmeddelanden krävs även för dynamisk ruttvägledning.

■ Att undvika en trafikstockning som ett resultat av TMC-trafikmeddelanden innebär

inte nödvändigtvis en tidsfördel om t.ex. den alternativa vägen också är

överbelastad.

Ð

Inställningar för trafikradio TP och TMCtrafikmeddelanden

Tryck på knappen TMC → SETUP .

24 TMC-funktion

■ Traffic program (TP) - till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen TP

■ Dynamic route - till-/frånkoppling av att använda TMC-trafikmeddelanden för

ruttberäkning » sidan 23, Dynamisk vägvisning med TMC.

Ð


Alfabetiskt register

A

Allmänna anvisningar 3

Apparatöversikt 5

AUX 13

B

Bildskärm 3

manövrering 5

C

CD

CD ej läsbar 12

lägga i 11

mata ut 12

D

DAB 10

Destination

flaggdestination 21

inmatning 20

lagra 20

Ruttvägledning 22

Specialdestination 21

Display

Rengöring 3

Drift

INSTÄLLNING 8

DTMF 16

DTMF-knapptoner 16

Dynamisk vägvisning 23

E

Externa källor 13

Extern ingång

AUX 13

MDI 13

F

Frånkoppling av apparaten 5

Funktion

MEDIA 11

NAVIGATION 18

PHONE 15

RADIO 9

TMC 24

G

Garanti 3

H

Huvudmeny

media 11

navigation 19

PHONE 15

RADIO 9

I

Inmatningsfönster med knappsats 6

Inställningar

ljudvolym 5

media 11

Mobiltelefon 17

Navigation 20

Radio 9

System 8

Systemgrundinställningar 8

TMC-trafikmeddelanden 24

ton 8

trafikradio TP 24

iPod 13

L

Ljudvolym - Inställning 5

M

MDI 13

Media

huvudmeny 11

inställningar 11

koppla Bluetooth-apparat 15

krav på ljudfiler 14

krav på mediakällor 14

uppspelningsalternativ 11

Minneskort 12

Mobiltelefon

Funktioner under ett telefonsamtal 16

Inställningar 17

koppla mobiltelefon med Bluetooth 15

Telefonbok 16

Telefonsamtal 16

N

Navigation

Visa vägavsnitt 23

huvudmeny 19

Inställningar 20

mata in och lagra destination 20

navigation från SD-kortet 18

Orientering i kartan 22

spärra vägsträcka manuellt 22

Starta ruttvägledning 22

Stoppa ruttvägledning 22

uppdatering av navigationsdata 18

P

Parkeringsplats 21

PHONE-funktion

huvudmeny 15

Alfabetiskt register

25


R

Radio

Välja frekvensområde 9

DAB 10

Huvudmeny 9

Inställningar 9

Lagra station 9

Radera lagrade stationer 9

RDS 9

S

SD-kort 12

navigation från SD-kortet 18

uppdatering av navigationsdata 18

Stöldskydd 3

Säkerhetsanvisningar 3

T

Tankställe 21

Telefon

huvudmeny 15

mata in telefonnummer 16

Tillkoppling av apparaten 5

TMC

dynamisk vägvisning 23

Texttrafikmeddelanden 24

TP

trafikradio 10

visning 10

Trafikradio 10

26 Alfabetiskt register


Alfabetiskt register

27


ŠKODA arbetar ständigt på vidareutveckling av alla typer och modeller. Ha förståelse

för att kontinuerliga förändringar av utförandet i form, utrustning och teknik

är möjliga. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, effekt, mått, vikt,

bränsleförbrukning, normer och funktioner för bilen överensstämmer med det tillstånd

som gällde vid tidpunkten när uppgifterna sammanställdes. Viss utrustning

sätts eventuellt in först senare (informationen finns tillgänglig hos lokala auktoriserade

ŠKODA Servicepartners) eller erbjuds endast för speciella marknader. Inga

anspråk kan grundas på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna handledning.

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även utdrag, är inte

tillåtet utan skriftligt medgivande från ŠKODA.

Alla rättigheter förbehålls uttryckligen ŠKODA enligt upphovsmannalagen.

Ändringar av detta verk förbehållna.

Utgiven av: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012


www.skoda-auto.com

Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid

Navigacní systém švédsky 05.2012

S00.5610.83.37

3T0 012 149 FL

More magazines by this user
Similar magazines