Kirkkohallitus Word Template - Sakasti

sakasti.evl.fi

Kirkkohallitus Word Template - Sakasti

1 (4)

GRUNDAVTAL OM MISSIONSARBETE MELLAN EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN

I FINLAND OCH MISSIONSORGANISATIONEN NN

1. AVTALSPARTER

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (nedan kyrkan)

Avtalsorganisation:

Missionsorganisationen NN

2. AVSIKTEN MED AVTALET

Kyrkans missionsarbete bygger på Bibeln och Finlands evengelisk-lutherska kyrkas bekännelse.

Kyrkans missionsarbete följer kyrkans missionsstrategi och dess verksamhetsprinciper.

Godkännandet av detta avtal baserar sig på kyrkomötets beslut av den 9 maj 1979 om principerna för

godkännande av kyrkans missionsorganisationer.

Avsikten med avtalet är att definiera de principer som missionsorganisationen följer vid utförandet av

missionsuppdraget inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Avtalet inverkar inte på

avtalsorganisationens privaträttsliga ställning.

3. SAMARBETET

Avtalsparternas samarbetsformer och principerna för samarbetet godkänns av kyrkans utrikesråd på

föredragning av nämnden för kyrkans mission. En avtalsorganisation som undertecknat grundavtalet


2 (4)

har rätt att ha en representant med närvaro- och yttranderätt i nämnden. Representanten har rätt att få

sin åsikt antecknad till protokollet.

Kyrkan förbinder sig att behandla alla missionsorganisationer enligt samma principer.

Avtalsorganisationen erkänner de övriga organisationer som undertecknat grundavtalet som kyrkans

missionsorganisationer och förbinder sig att samarbeta med dem.

4. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

En missionsorganisation som undertecknat avtalet har status som kyrkans missionsorganisation.

Avtalsorganisationen är skyldig att i sin verksamhet följa Finlands evangelisk-lutherska kyrkas

bekännelse och beslut och att verkställa kyrkans missionsstrategi och dess verksamhetsprinciper. 1

Avtalsorganisationen utför kyrkans missionsuppdrag tillsammans med församlingarna, stiften och

Kyrkans missionscentral. Avtalsorganisationen lämnar årligen in rapport om sina strategiska riktlinjer,

sin verksamhet och sin ekonomi till nämnden för kyrkans mission. Årligen förs också ett konsultativt

samtal mellan kyrkan och avtalsorganisationen. Över detta samtal skrivs ett PM.

Avtalsorganisationen deltar inom nämnden för kyrkans mission i behandlingen av den allmänna

riktlinjen och strategin för kyrkans mission. När avtalsorganisationen genom bilaterala eller

multilaterala relationer och/eller nätverk deltar i nya betydande initiativ som påverkar dess egen

verksamhet, planerar nya samarbetsavtal med utländska kyrkor och andra samarbetspartner eller har

för avsikt att förnya gällande avtal med märkbara förändringar, förbinder sig organisationen att

informera nämnden för kyrkans mission och kyrkans utrikesråd om detta. Samma förfarande gäller

planer på väsentliga förändringar i avtalsorganisationens verksamhet och dess kontakter till

internationella aktörer inom mission och ekumenik, till exempel internationella kyrkoförbund.

1 Vad som i detta avtal sägs om missionsorganisationens förhållande till bekännelsen berör inte Finska Bibelsällskapet, där

förutom församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland även Ortodoxa kyrkan i Finland, Katolska kyrkan i Finland

och Finska frikyrkorådet är medlemmar.


Avtalsorganisationen kan ta emot kollektmedel och budgetanslag av församlingarna samt frivilliga

bidrag via församlingarna. Avtalsorganisationen deltar i förhållande till de budgetanslag som de

tilldelats av församlingarna 2 i lönekostnaderna för de stiftssekreterare för internationellt arbete som

förutsätts i kyrkans missionsstrategi för att främja missionsarbetet även i hemlandet.

Avtalsorganisationernas andel justeras årligen på basis av budgetanslagen från församlingarna

föregående år.

5. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH ÄNDRING AV AVTALET

3 (4)

Detta avtal träder i kraft när Kyrkostyrelsens plenum och missionsorganisationens beslutföra organ har

godkänt avtalet. Avtalets giltighetstid är fem (5) år, dock högst tills ett eventuellt kyrkomötesbeslut om

organisering av kyrkans mission träder i kraft.

Kyrkans utrikesråd utvärderar årligen avtalets utfall.

6. UPPSÄGNING AV AVTALET

Avtalet kan sägas upp med sex (6) månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden börjar när

uppsägningsmeddelandet har lämnats till den andra avtalsparten.

Om kyrkans utrikesråd anser att en av kyrkans missionsorganisationer i sin verksamhet inte iakttar

Evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse och beslut eller kyrkans missionsstrategi och dess

verksamhetsprinciper ska utrikesrådet innan avtalet sägs upp höra nämnden för kyrkans mission och

missionsorganisationen. Om avtalsorganisationens förfarande till sin betydelse är sådant att en

omedelbar uppsägning inte är motiverad reserverar kyrkans utrikesråd en rimlig, minst två (2) månader

2 Kostnadsfördelning enligt de principer som anges i Kyrkostyrelsens kanslichefs begäran om utlåtande av kyrkans

officiella missionsorganisationers och Kyrkans Utlandshjälps direktioner/styrelser den 9 januari 2012.


4 (4)

och högst fyra (4) månader lång period för organisationen att korrigera det förfarande som strider mot

avtalet. Om kyrkans utrikesråd därefter konstaterar att förfarandet inte har korrigerats kan rådet föreslå

för Kyrkostyrelsens plenum att detta avtal sägs upp med sex (6) månaders uppsägningstid. Avtalet sägs

upp av Kyrkostyrelsens plenum.

När avtalets giltighetstid har gått ut kan Kyrkostyrelsen föreslå för kyrkomötet att organisationens

status som kyrkans missionsorganisation ska upphöra.

7. DATERING OCH UNDERSKRIFTER

Detta avtal har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.

More magazines by this user
Similar magazines