1 Advent 2012 - Apostladagen 2013 - Svenska kyrkan

inspire.accson.se

1 Advent 2012 - Apostladagen 2013 - Svenska kyrkan

Roslagsbro-Vätö

Församlingsblad

1 Advent 2012 - Apostladagen 2013

Gott Nytt kyrkoår

OBS vi har

nya

telefonnummer

Låt året få bli ett bönens år!


Advents och julhälsning till dig från din kyrka

och församling

Första söndagen i Advent samlas vi till gudstjänst med vacker

körsång i våra kyrkor Roslagsbro och Vätö! Välkommen du också att

dela gudstjänstgemenskapen, lyssna till Guds ord, sjunga med i de

välkända psalmerna bl.a. Bereden väg för Herren… och Hosianna,

Davids son..

Vi får önska varandra ett Gott Nytt kyrkoår!

Som det står skrivet i en av våra psalmer:

När vintermörkret kring oss står, då gryr på nytt vårt kyrkoår med nåd

och tröst från världens ljus, från konungen av Davids hus.

(Sv psalm 421:1)

Kyrkans år börjar första söndagen i advent när vi tänder det första adventsljuset.

När vi blickar in i ljuset så får vi önska att det blir ett bra år för oss på olika sätt. Men just nu vet vi inte så

mycket vad året kommer att innebära, ”bladen” är helt oskrivna. Men vi önskar oss det bästa av det nya året,

ett välsignat år i vår kyrka och i vår församling, för alla som bor eller vistas här. Det är faktiskt lite spännande

detta nya kyrkoår som vi nu går in i, församlingen har blivit utvald av Uppsala stift att få vara med och prova

det nya kyrkohandboksförslaget ett år framåt. Det är ca 30% av Sveriges församlingar som blivit utsedda till

försöksförsamlingar och därmed också blivit remissinstans. Det är en spännande tid som vi går till mötes, vi

prövar förslagen till nya gudstjänstordningar och musik, men som någon frågade, det blir väll inte nya psalmer

nu också? Nej, det handlar inte om psalmboken utan vi sjunger alla gamla psalmer precis som vanligt.

Se artikeln på s 3 där organisten Peter Dahlberg berättar mer utförligt.

Kyrkovalet

En annan viktig händelse under kyrkoåret, är att söndagen den 15 september kommer kyrkovalet att äga

rum. Det är ett viktigt val, vilka vill du ska styra Svenska kyrkan i Roslagsbro-Vätö församling under mandatperioden

2014-2017? Dags att börja fundera, skulle du själv kanske vilja ställa upp?

Kontakta isåfall redan nu valberedningen och berätta detta. Sammankallande som du kontaktar är Per-Olof

Sigfridsson tel: 0176- 23 71 44. Vi kommer att återkomma och skriva om kyrkovalet framöver.

Ärkebiskopsvalet

Vi har även ett annat viktigt val som kommer att äga rum under hösten 2013 och det är Ärkebiskopsvalet.

Vår nuvarande ärkebiskop Anders Wejryd som tillträdde tjänsten 29 augusti 2006, kommer under 2014 att gå

i pension. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare, och leder det gemensamma arbetet i biskopskollegiet

– dock utan att bestämma över stiften och biskoparna. Ärkebiskopen är också biskop i Uppsala

stift tillsammans med Ragnar Persenius.

Låt detta nya kyrkoår få bli ett bönens år.

Se, Jesus Kristus i varje människa som du möter!

Jesus Kristus som själv föddes hit till jorden av Jungfru Maria, i

psalmen 736 står det skrivet:

”Ett litet barn av Davids hus, ska göra vinternatten ljus.

Ett barn skall hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo.

Ett barn som kommer ifrån Gud ska lära oss sin kärleks bud.

Det är advent, och än en gång ska jorden höra änglasång.

Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo.

Det är advent, var glad, tänd ljus för Frälsaren av Davids hus.”

Med önskan om ett Gott Nytt kyrkoår i bönens tecken!

Helén Uddén, kyrkoherde

Kyrkoherde Helén Uddén framför altaret i

prästgården.


En milstolpe i Svenska kyrkans historia - Ny kyrkohandbok på väg.

Vi prövar förslaget från 1 söndagen i advent 2012

Sedan flera år tillbaka pågår arbetet med att revidera

kyrkohandboken och nu har man kommit så

långt att den ska provas också i praktiken. Kyrkohandboken

är den bok där ordningarna för kyrkans

gudstjänster och förrättningar står. Den kyrkohandbok

vi idag använder togs i bruk den 1:a advent

1986 och innan dess användes kyrkohandboken

från 1942. Det är med andra ord inte så ofta vi byter

kyrkohandbok. Den nya kyrkohandboken beräknas

vara antagen av kyrkomötet 2015 och blir då

den åttonde kyrkohandboken i Svenska Kyrkan sedan

reformationen på 1500-talet.

De olika expertgrupperna som arbetat med att revidera

handboken anser att kyrkohandboken från

1986 i stort sett fungerat väl men att det finns ett

behov av översyn. Man har bl. a arbetat med att

anpassa kyrkohandboken till bibelöversättningen

från år 2000 och bearbetat de liturgiska formuleringarna

för att hitta ett mer inkluderande språkbruk

- ett modernare språk.

Viktigt har också varit igenkännandet, dels genom

språkbruket, men också genom att vi nu får fler alternativa

texter och liturgisk musik att välja bland

för att på så sätt kunna gestalta en mer helgjuten

gudstjänst. Vill vi t ex fira en barn- och ungdomsgudstjänst

så finns det fler texter och liturgisk musik

anpassad för det ändamålet. Det ska vara lättare

för församlingarna att hitta material att bygga en

gudstjänst utifrån de förutsättningar, traditioner och

resurser man har.

Kyrkohandboksförslaget innehåller gudstjänstordningar

med text och musik för Den allmänna gudstjänsten

(högmässa, mässa och gudstjänst) och De

kyrkliga handlingarna dop, bikt, konfirmation, begravning

och vigsel. Det finns en grundstruktur med

fyra delar för Den allmänna gudstjänsten som kallas

samling, ordet, måltiden och sändning. Ordningen

för högmässa innehåller fler obligatoriska moment

medan många moment i mässa (med nattvard)

och gudstjänst (utan nattvard) är fakultativa,

d v s frivilliga. Man kan alltså välja hur omfattande

ordningen för mässa och gudstjänst ska vara efter

tillfälle och behov, firar man veckomässa kan man

välja bort de fakultativa momenten och bara ha

med de obligatoriska, men då räknas den inte som

en huvudgudstjänst. För att en mässa eller gudstjänst

ska räknas som huvudgudstjänst måste vissa

moment ingå.

Vad gäller musiken har vi idag 3 kyrkoårsserier

(julserien, fasteserien och påskserien) och allmänna

serien. I nya kyrkohandboksförslagen finns nästan

all musik i dessa 4 serier samlad i musikserie A.

Det har också tillförts en del musik.

Musikserie B är nykomponerad och består av musik

till gudstjänstordinariets alla moment.

Serien kan karaktäriseras som modern med ett tonspråk

präglat av bland annat blues, jazz och konstmusik.

Musikserie C. Musiken i denna serie är väl

förankrad i många församlingar och används också

internationellt. Här finns bland annat musik från Latinamerika

och afroamerikansk musik.

Musikserie D är ny både vad gäller text och musik.

Musiken i denna serie har lovsångskaraktär, med

ett tonspråk hämtat från gospelmusiken.

Det här är musik anpassad för alla åldrar och har

ett i bred mening inkluderande språk.

Musikserie E används liksom musikserie C sedan

länge i många församlingar. Den har karaktären av

visa och folkmusik och här hittar vi t ex ”Mässa i

viston” av Per Harling.

Det nya kyrkohandboksförslaget ska nu provas i

praktiken under tiden 1:advent 2012 – domsöndagen

2013 i försöksförsamlingarna. Cirka 30 % av

Sveriges församlingar har av domkapitlen blivit utsedda

till försöksförsamlingar och därmed också

remissinstanser, och Roslagsbro-Vätö församling

är en av de utvalda församlingarna. Som försöksförsamling

har vi stor möjlighet att få vara med att

påverka det slutförslag till ny kyrkohandbok som

sänds till kyrkomötet 2015 i och med att vi är inbjuden

remissinstans.

En icke utvald församling kan efter att ha ansökt

hos domkapitlet få delta och sedan skicka in en

spontanremiss men åtskillnad kommer att göras

mellan remisserna från de utsedda försöksförsamlingarna

och spontanremisserna.

Efter provåret kan man ansöka hos domkapitlet om

att få fortsätta använda det nya kyrkohandboksförslaget

tills dess att en ny kyrkohandbok tas i bruk,

vilket troligen blir under våren 2016.

Peter Dahlberg

Organist


Tacksägelsedagen 2012

Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning

kom till Roslagsbro kyrka.

Enligt kyrkans tradition har vi kvar tacksägelsedagen

som en dag då vi tackar för de gåvor som jorden

bär fram åt oss, i en insikt av samhörighet

mellan människan och jorden. Skördegåvor är något

vi förknippar med tacksägelsedagen och under

gudstjänsten bars några av dessa fram till koret i

procession.

Varje söndag har kyrkan ett tema och en symbolbild.

Tacksägelsedagens symbolbild är två kupade

händer som vänds uppåt. Det är en bild för tacksägelse

till Gud för det han ger. Amboklädet som används

den här dagen har just denna bild. Temat

för dagen är lovsång och detta präglade gudstjänsten

genom körernas vackra sånger, i psalmerna,

texterna och genom predikan.

Efter gudstjänsten inbjöd LRF till kyrkkaffe i sockenstugan

och när vi länsat faten vidtog försäljning

av skördegåvorna; rotfrukter, grönsaker, pumpor

mm. Behållningen blev ca 2 500 kronor som gick

till Kooperation Utan Gränser. En organisation som

bl. a. stöder jordbruksutveckling i Afrika.

”Så länge solen värmer jorden och kornet kan få

gro,

Så länge ögon ännu lyser av hopp och framtidstro,

Så stiger vår lovsång till dig Gud

Och vi sjunger Halleluja!

Så stiger vår lovsång till dig Gud,

Och vi sjunger Halleluja!”

Psalm 602, Per Harling

Roslagsbro kyrkas orgelfond

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet

av en avliden. En högtidsgåva är på samma

sätt ett fint sätt att gratulera på högtidsdagen. Om

bidrag lämnas i detta syfte skickar vi ett gåvobrev

med er personliga hälsning. Gåvosumman anges

inte i brevet. Andra bidrag till orgelfonden mottages

också tacksamt. Pengarna kan sättas in på

Roslagsbro-Vätö församlings bankgiro 5005-9344

(märk talongen/inbetalningen med ORGEL).

Efter gudstjänsten den 11 november bjöd

Billinge by på kyrkkaffe i Sockenstugan.

Vi hade bakat, dukat, kokat kaffe, blandat saft och

det blev en trevlig gemenskap runt borden.

Billinge är en av de äldsta byarna i Roslagsbro,

drygt 2000 år gammal. Här i byn finns ett flertal

gravar från yngre järnålder och intressant är att i

1409 års jordebok nämns att kyrkan hade en åker i

Billinge. Det finns en stenig backåker i byn som än

i dag kallas Kyrkgärdet. Det är en fascinerande

tanke att det troligen är samma åker som brukas

än i dag.

I Bilinge finns även en åkerholme som bär namnet

Ryssbacken och enligt sägnen skall där finnas en

ryss begravd.

För 70-80 år sedan fanns här 5 bönder som brukade

sina gårdar. I dag är det bara en bonde som

brukar byns marker och mer därtill.

Invånarantalet har skiftat under åren, just nu är vi

19 fastboende, varav 8 är barn i åldrarna 4 -12 år.

De gamla torpen innehas av fritidsboende, totalt

fyra familjer med barn.

Det här var första gången en by tillsammans med

kyrkoherde Helèn Uddèn tagit initiativet till kyrkkaffe

och kanske det finns någon/några fler byar som

vill bjuda in. Meddela i så fall Helèn som då kan

planera in det i församlingens verksamhet.

Skänkta skördealster som senare auktionerades ut, här

nedan ser vi också auktionsutroparen Åke Broström.


Ur dopboken

Albin Erik Åberg

Terje Sebastian Odd Furöstam

Sabel

Ludvig Herman Gabriel Haarhaus

Signe Matilda Lif Sjöcrona

Noah Karl Malmgren

Oscar Carl Henric Enhörning

Nils Linus Formgren

Elise Alexandra Andrietta Hörner

Arvid Melker Valentin Fixelius

Rasmus Henrik Benny Rolf Bark

Meya Cecila Maija-Liisa Dolph

Nora Stina Maria Söderblom

Edvin Börje Åkerlund

Eliot Sisu Taneli Ekstrand

Ur vigselboken

Nils Edvard Paulsson

& Emma Kristina Hahn

Carl Fredrik Wetterholm

& Caroline Elisabeth Lindblom

Dick Carl Johan Swanson

& Karin Ann Louise Eriksson

Nils Fredrik Röhne

& Frida Martina Margareta Krantz

Erik Martin Lif

& Anna Charlotta Sjöcrona

Nils Andreas Lanstad

& Emma Charlotta Erika Edevåg

Marcus Christoffer Sven Seljemark

& Sofi Kristina Vestin

Karl Emil Kristoffer Hedberg

& Anna Erica Laurell

Emil Henning Sjöberg

& Linda Anette Andersson

Oskar Anton Malmgren

& Åsa Birgitta Eriksson

Henrik Morgan Nilsson

& Karin Iréne Holm

Lars Michael Klarqvist

& Theresia Linnéa Högbom

Församlingsnytt

Ur vigselboken

Fredrik Kristofer Skoglund

& Linda Malin Maria Nilsson

Peder Andreas Fabian Wenngren

& Camilla Maria Bokdal

Sven Olof Johan Magnusson

& Nanna Josefin Hallin

Mats Peter Svensson

& Jenny Maria Van Bolderic

Hans Mikael Sandberg

& Jenny Margaretha Bloth

Ulf Richard Lagerlöf

& Pia Anneli Örn

Kjell Magnus Bryngelsson

& Annica Susanne Wallin

Petter Arne Eugen Ljungström

& Anna Sofia Malvina Svennung

Bengt Olof Lennart Sigfridsson

& Jessika Carola Janse

Ur begravningsboken

Inge Östling

Roland Vilhelm Andersson

Ingrid Maria Eriksson

Nina Maarit Kristiina Thorén

Maj-Britt Margareta Hammarberg

Arne Einar Per-Erik Björn

Hildur Ingegerd Johansson

Anders Folke Iverfeldt

Kent Allan Lindgren

Inga Britt Eleonora Johansson

Siv Durette Ingegärd Stål

Bertil Kumlien

John Dan Boman

Gerd Erna Anna-Lisa Jansson

Stig Vilhelm Eriksson

Karl Edvin Arne Hammarberg

Rut Anna Elisabet Fransson

Lisbeth Alma Lüning

Mari-Louise Sellin


Välkommen till Gudstjänster och konserter

Första söndagen i Advent 2 december

Gudstjänst kl 11.00 i Roslagsbro kyrka

Kyrkokören, Elon Wahlgren trumpet.

Röda korset kaffeservering i sockenstugan.

Gudstjänst kl 11.00 i Vätö kyrka

Sonora, diakonala gruppen

kaffeservering i församlingsgården.

Andra söndagen i Advent 9 december

Gudstjänst kl 11.00 i Roslagsbro kyrka

Glögg serveras.

Torsdag 13 december

Luciafirande kl 09.00 i Roslagsbro kyrka.

Luciafirande kl 18.00 i Vätö kyrka.

Tredje söndagen i Advent 16 december

Gudstjänst för stora och små kl 11.00 i Vätö kyrka

Samling kring krubban, kyrkkorv och julpyssel

i församlingsgården. Gammal som ung – kom gärna

utklädd till Lucia, tomte, tärna etc.

Fjärde söndagen i Advent 23 december

Samling kring krubban kl 11.00 i Roslagsbro kyrka

Dragspel, Mattias Jansson.

Julafton 24 december

Midnattsgudstjänst kl 23.00 i Vätö kyrka

Elon Wahlgren trumpet och kör.

Juldagen 25 december

Julotta kl 06.00 i Roslagsbro kyrka.

Elon Wahlgren trumpet och kör.

Annandag jul 26 december

Julkonsert kl 15.00 i Vätö kyrka.

Körer, solister och instrumentalister.

Söndagen efter jul 30 december.

Mässa kl 15.00 i Roslagsbro kyrka

Norrtälje Manskör, glögg serveras.

Nyårsafton 31 december

Nyårsbön kl 16.00 i Vätö kyrka.

Orgelmusik.

Nyårsdagen 1 januari

Sammanlyst högmässa kl 11.00 Uppsala domkyrka

Trettondedag jul 6 januari

Mässa med julspel kl 15.00 i Vätö kyrka

Gudstjänstgruppen. Gröt och skinksmörgås

i församlingsgården.

1 söndagen efter trettondedagen 13 januari

Gudstjänst kl 11.00 i Roslagsbro kyrka

2 söndagen efter trettondedagen 20 januari

Gudstjänst för stora och små kl 11.00 i

Vätö kyrka

Terminsupptakt, julgransplundring i församlingsgården

fiskdamm, kyrkkorv.

Onsdag 30 januari

Mässa kl 18.00 i Roslagsbro kyrka

Fika i sockenstugan.

Kyndelsmässodagen 3 februari

Ekumenisk mässa kl 11.00 i Rodenkyrkan

Körer.

Onsdag 6 februari

Mässa med ljuständning kl 18.00

i Vätö kyrka.

Kl 19.00 samtal och fika i församlingsgården,

Frälsarkransen, arr gudstjänstgruppen

i församlingen.

Fastlagssöndagen 10 februari

Gudstjänst för stora och små kl 11.00

i Roslagsbro kyrka

Barn och ungdomsverksamheten medverkar.

Utdelning barnens Bibel.

Kaffeservering och semlor i sockenstugan,

dagträffen bjuder.

1 söndagen i fastan 17 februari

Gudstjänst kl 11.00 i Vätö kyrka

2 söndagen i fastan 24 februari

Mässa kl 11.00 i Roslagsbro kyrka

Magda Hane medverkar.

Kyrkkaffe i sockenstugan.

Torsdag 28 februari

Inför Världsböndagen Gudstjänst Lekmannaledd

kl 12.00 i Vätö kyrka, gudstjänstgruppen.

Därefter inbjuder Vivi-Anne till sopplunch

i Vätö församlingsgård.

Onsdag 6 mars

Mässa kl 18.00 i Vätö kyrka

Fika i församlingsgården.

Midfastosöndagen 10 mars

Högmässa kl 11.00 i Roslagsbro kyrka.

Internationella gruppen, kaffeservering i

sockenstugan.

Se Norrtälje Tidning eller hemsidan för eventuella ändringar.


Välkommen till Gudstjänster och konserter

Jungfru Marie Bebådelsedag 17 mars

Gudstjänst för stora och små kl 11.00 i

Vätö kyrka.

Barn och ungdomsverksamheten, utdelning av barnens

Bibel, våfflor i församlingsgården.

Palmsöndagen 24 mars

Sång och musik inför stilla veckan kl 18.00 i

Roslagsbro kyrka

Lekmannaledd andakt.

Skärtorsdagen 28 mars

Ekumenisk skärtorsdagsmässa kl 19.00 i

Roslagsbro kyrka, körsång.

Långfredagen 29 mars

Långfredagsgudstjänst kl 11.00 i Vätö kyrka

Körsång.

Konsert kl 18.00 i Roslagsbro kyrka

Kör, solister och instrumentalister.

Påskdagen 31 mars

Högmässa kl 11.00 i Vätö kyrka

Körsång, utdelning av påskliljor.

Samkväm i församlingsgården.

Annandag påsk 1 april

Sammanlyst högmässa kl 11.00

Uppsala Domkyrka

2 söndagen i påsktiden 7 april

Lekmannaledd gudstjänst kl 11.00 i

Roslagsbro kyrka, gudstjänstgruppen.

Onsdag 10 april

Mässa kl 18.00 i Roslagsbro kyrka,

gudstjänstgruppen. Kl 19.00 samtal och fika

i sockenstugan, Frälsarkransen.

3 söndagen i påsktiden 14 april

Gudstjänst kl 11.00 i Vätö kyrka.

4 söndagen i påsktiden 21 april

Mässa kl 11.00 i Roslagsbro kyrka

Kyrkkaffe.

5 söndagen i påsktiden 28 april

Mässa kl 11.00 i Vätö kyrka

Bönsöndagen 5 maj

Gudstjänst för stora och små kl 11.00 i

Roslagsbro kyrka

Terminsavslutning, aktiviteter, fika.

www.svenskakyrkan.se/roslagsbro-vato

Kristi himmelsfärds dag 9 maj

Gudstjänst kl 11.00 i Vätö kyrka

Sång och musik, Hemvärnets och Röda Korsets

kyrksöndag, Röda Korsets 75 -års jubileum, kaffe

i församlingsgården

Söndagen före Pingst 12 maj

Gudstjänst kl 11.00 i Vätö kyrka

Pingstafton 18 maj

Andakt kl 18.00 i Roslagsbro kyrka

Därefter S:t Eriks Gilles års möte i sockenstugan,

kaffe serveras.

Pingstdagen 19 maj

Högmässa kl 11.00 i Roslagsbro kyrka.

Lördag 25 maj

Vårkonsert kl 18.00 i Roslagsbro kyrka

Heliga trefaldighets dag 26 maj

Konfirmation med mässa kl 11.00 i Vätö kyrka

1 söndagen efter trefaldighet 2 juni

Gudstjänst kl 11.00 i Roslagsbro kyrka

Nationaldagen 6 juni

Musikcafé kl 14.00

Vätö församlingsgård

Kyrkokören, kaffeservering.

2 söndagen efter trefaldighet 9 juni

Gudstjänst kl 11.00 i Vätö kyrka.

3 söndagen efter trefaldighet 16 juni

Mässa kl 11.00 i Roslagsbro kyrka.

Midsommardagen 22 juni

Friluftsgudstjänst kl 11.00 Munkhärberget.

Ekumenisk friluftsgudstjänst kl 11.00 Narven.

Johannes döparens dag 23 juni

Musik i midsommartid kl 18.00 i Vätö kyrka,

andakt.

Apostladagen 30 juni

Gudstjänst kl 11.00 i Roslagsbro kyrka.

Kyrktaxi - för Dig som behöver skjuts

Församlingsbor är välkomna att beställa och

åka kyrktaxi till våra olika gudstjänster och

andra verksamheter.

Ring tel: 0176– 108 00


Heliga trefaldighets dag högmässa i Vätö kyrka

Invigning av textil i lappteknik samt kyrkvärdsjubileum

Heliga Trefaldighetsdag, en vacker försommardag,

firades kl 11.00 högmässa i Vätö vackra 1300-tals

kyrka. Kyrkoherde Helén Uddén och organist Peter

Dahlberg hade tillsammans planerat högmässan

som även denna dag skulle innehålla kyrkvärdsjubileum

samt invigning av en ny kyrklig textil. Vacker

körsång fick även gudstjänstbesökarna njuta av denna

dag. Högmässan inleddes i högtidlig procession,

eftersom Heliga trefaldighets dag är en traditionell

processionsdag.

Textilkonstnärinnan Britta Ideström, hade skänkt en

vacker textil i lappteknik till Vätö kyrka. Det var en

glädjens dag i församlingen när gåvan mottogs. Efter

första psalmen skedde mottagandet och invigningen

av textilen av kyrkoherde Helén Uddén tillsammans

med textilansvarige Vivi-Anne Olsson. Evy Lundberg

visade samtidigt upp textilen för församlingen.

Vivi-Anne Olsson överlämnade en blomma till textil

konstnärinnan som ett tack för gåvan.

Nu har den sin plats bredvid dopfunten och människor

kommer att kunna ta del av denna vackra skapelse

i livets alla skiftningar. Efter den trevliga och

högtidliga stunden i kyrkan, var det samkväm i församlingsgården.

Här nedan ser vi till höger om kyrkoherden

konstnärinnan själv samt till vänster hennes

medföljande goda väninna.

Kyrkvärdsjubileum

Den som är kyrkvärd eller gudstjänstvärd har ett

uppdrag i församlingens tjänst. De finns i kyrkan

och möter alla som kommer dit. De har även särskilda

uppgifter, exempelvis att läsa texter, be böner,

ta upp kollekt, assistera vid utdelandet av nattvarden

etc. Det är kyrkorådet som utser kyrkvärdar

för mandatperioden.

Till kyrkvärd får den väljas som tillhör Svenska kyrkan,

är döpt och har fyllt 16 år. Minst två av kyrkvärdarna

skall alltid vara ledamöter eller ersättare i

kyrkorådet.

Här i vår församling har vi tio representativa kyrkvärdar/gudstjänstvärdar

som ni möter när ni kommer

till Roslagsbro eller Vätö kyrka eller till våra

friluftsgudstjänster sommartid. Flera av våra kyrkvärdar

har varit i tjänst i riktigt många år; Ulla Källberg

i hela 41 år, Vivi-Anne Olsson 30 år, Evy

Lundberg och Elisabeth Eriksson 26 år, Anita Magnusson

13 år, Ove Olsson 5 år samt Karin Gustawsson,

Claes Holmström, Jonas Westberg och

Johnny Rosén 3 år. Kyrkvärdarna erhöll ett kyrkvärdsdiplom

och de som varit många år i tjänst fick

även en minnesgåva från församlingen. Efter högmässan

samlades vi i Vätö församlingsgård för

samkväm och våra kyrkvärdar berättade hur tiderna

har förändrat uppdraget som kyrkvärd. Flera hade

även med sig fotografier som visades för de närvarande.

Här ser vi glada jubilarer, kyrkvärdar tillsammans.

Nedre raden från vänster Karin Gustafsson,

Evy Lundberg,Vivi-Anne Olsson, Kh. Helén Uddén,

Ulla Källberg, Elisbeth Eriksson.

Övre raden från vänster Johnny Rosén, Ove Olsson,

Jonas Westberg, Anita Magnusson och Claes Holmström.


Diakonala gruppen i församlingen finns till för

alla församlingsbor och för alla som vistas i

församlingen. Vill ni ha besök av oss kommer

vi gärna hem till er. Vill ni ringa till oss är ni

hjärtligt välkommen att slå en signal.

Just nu håller vi på att planera en födelsedagslunch

för alla som fyller eller fyllt 80, 85,

90 år och däröver under 2013.

Födelsedagslunchen blir den 15 maj 2013 i

sockenstugan Roslagsbro. Vi planerar också

en församlingsresa och datumet för resan är

den 29 maj 2013. Vart resan skall gå är ej

ännu bestämt. Håll uppsikt efter information!

Vi i diakonala gruppen ordnar också med

kyrkkaffe vid flera tillfällen under året och på

seniorernas kyrksöndag har vi huvudansvaret

för med samkvämet och den trevliga underhållningen.

Vätö Dagträff och Roslagsbro Arbetskrets är

också en del av den diakonala verksamheten,

där vi träffas några timmar och umgås. Vätö

Dagträff serverar soppa/kaffe varannan torsdag

kl. 13-14:30 i församlingsgården.

Roslagsbro Arbetskrets träffas varannan onsdag

kl. 13-14:30 i sockenstugan. Träffarna

börjar med psalmsång och andakt. Vi sjunger,

läser och visar bilder från resor i trevlig

samvaro.

Tack för att alla finns.

Kontaktperson och samordnare för diakonala

gruppen Vivi-Anne Olsson, tel: 0176-231488

Arbetskretsen i Roslagsbro

Evy Lundberg tel: 0176– 23 71 74

Här nedan ser vi glada deltagare i

Vivi-Annes sopplunch för daglediga

Diakonala Gruppen - Vivi-Anne Olsson

Här ser vi glada jubilarer som har kommit till festen.

Den fantastiska födelsedagslunchen med bl.a. sill,

strömming, lax och köttbullar lät oss väl smaka.

Kaffe, kakor och tårta serverades och vi sjöng för

jubilarerna: Ja, må dom leva många lyckliga år!


Kontraktshögmässa i Väddö kyrka

Avtackning samt välkomnande av ny kontraktsprost

En strålande, färgrik höstdag samlades Upplands

Östra kontrakt till högmässa i Väddö kyrka, det är

tradition att samla hela kontraktet en gång varje år

och man växlar kyrka så att alla ska få anordna

samlingen .Men frågan är hur många församlingar

som kan ta emot så mycket folk, detta är beroende

på hur stor kyrka och samlingssal som finns i församlingen.

Väddö kyrka är stor och rymlig där var

inga problem att få plats.

Vad är ett kontrakt? Kontraktet i vårt fall Upplands

östra består av 21 församlingar i 9 pastorat. Kontraktet

är vidsträckt och man träffas kanske inte så

ofta, därför känns det som dessa kontraktssamlingar

är särskilt värdefulla för både medverkande och

oss kyrkobesökare.

Kontraktet var tidigare två olika och namnen var

sjuhundra kontrakt och Närdinghundra-Lyhundra

kontrakt. När de sedan lades samman blev det nya

namnet Upplands östra kontrakt.

Kontraktshögmässan i år samlade mycket folk,

präster, diakoner, musiker och körer från

kontraktets alla församlingar medverkade och

gudstjänstdeltagarna kom från fjärran och när.

09:30 samlades körsångarna för uppsjungning och

repetition under ledning av Melker Stendahl och

Åke Pettersson. Ca.150 sångare medverkade. När

de sedan sjöng upp i gudstjänsten klingade sången

mäktigt och vackert. Det var härligt att sitta i bänken

och lyssna, det kändes som sången skulle lyfta

taket. Kl 11:00 ringde kyrkklockorna samman till

högmässan och tjänstgörande präster, diakoner

och kyrkvärdar gick in i procession sist kom dagens

huvudpersoner, Per Rydberg och Helén Uddén.

Innan högmässan började var det avtackning och

välkomnande: Per Rydberg, Norrtälje Malsta församling

som varit kontraktsprost i närmare 20 år,

Per Rydberg och Helén Uddén.

avtackades av kyrkoherde Lars-Åke Johansson,

Väddö med varma ord och blommor för en lång

och trogen prostgärning, nu är han ”bara kyrkoherde”

Helén Uddén, vår egen kyrkoherde välkomnades

som ny kontraktsprost av avgående prosten

Per Rydberg, hon utnämndes den 1 juli 2012 och

är nu även välkomnad i kontraktet. Även Helén fick

varma ord blommor och lyckönskningar med sig på

sin väg som prost i Upplands östra kontrakt.

( Senast det var en prost från Roslagsbro var Torsten

Ölund 1920-1954) Något att tänka på Helén ?

Per Rydberg avtackades också med en tavla från

församlingarna i kontraktet och konstnären själv

framlidne Bertil Kumlien, Vätö.

Högmässan var lång, 2 timmar men gemytlig.

Helén Uddén inledde med tacka för förtroendet

som hon fått att bli utnämnd till ny kontraktsprost

efter Per Rydberg, Lars-Åke Johansson predikade,

diakonerna medverkade med bl.a. att be kyrkans

förbön. Herrens heliga nattvard utdelades på 3 stationer,

allt gick smidigt, den stora körens förflyttning

gick helt perfekt. Man kan säga att det var högtidligt

och härligt att vara gudstjänstdeltagare och känna

gemenskap i ord och psalmsång.

Efter högmässan var det samling på Väddö folkhögskola

med kaffe, smörgås och trevlig samvaro.

De tjänstgörande prästerna och diakonerna presenterades

med namn och församling. Thomas Swing

ledde allsång med egenhändigt skrivna sånger,

kyrkvärden Carina Bäckström rapporterade att kollekten

till Svenska kyrkans internationella arbete

uppgick till drygt 5.000 kronor.

Sist uppvaktades Helén och Per med mera blommor

och Helén stod för dagens slutord ”Må din väg

gå dig till mötes” varefter hela församlingen sjöng

den fina psalmen 730 tillsammans. Så var det dags

att fara hem, var och en till sitt och jag tror att alla

kände sig nöjda med den trevliga dagen.

Vid pennan. Ulla Källberg.


Barnen i kören sjöng så vackert om änglar.

Barnens änglabilder.

Björn serverade kyrkkorv.

Barn och ungdomsledare Anneli Tzannes

Mikaelidagen hälsade vi vår nya barn- och ungdomsledare

Anneli Tzannes välkommen till församlingen.

Vi firade en familjegudstjänst i Roslagsbro kyrka

med temat änglar. Barn- och ungdomsverksamheten

hade jobbat med temat under veckan och

alla kyrkobesökare möttes av resultatet när de

steg in i kyrkan. Vi kunde där skåda alla vackra

änglar som barnen och ungdomarna skapat och

som nu hängde vid kyrkväggen. En ängel var placerad

framme vid altarringen.

Det var en glad dag med mycket sång och musik

och efter gudstjänsten samlades alla i Sockenstugan

där vi fick ta del av den goda korven med

bröd som serverades av Ulla och Björn Källberg.

Det gav mersmak…

Vi hoppas att Anneli ska trivas i församlingen

med sitt arbete bland våra barn och ungdomar!

Till lunch fick konfirmanderna tacos.


OBS vi har nya

telefonnummer

När det känns angeläget ring …

Pastorsexpeditionen: Prästgårdsvägen 44, 761 75 Norrtälje

telefontid och besök måndag-fredag kl 09.30-11.30

Kyrkoherde

Nytt

Helén Uddén tel. 0176-765 62

e-post: helen.udden@svenskakyrkan.se

Jourhavande präst alla dagar

tel. 112 kl. 21.00-06.00

Assistent: Benita Roxhed tel. 0176-765 60

E-post: roslagsbro-vato.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/roslagsbro-vato

Fax: 0176– 23 74 57

Kyrkogårdsförvaltning: Bosse Andersson tel. 0176-765 61

E-post: bosse.andersson@svenskakyrkan.se

Organist

Nytt

Peter Dahlberg tel. 0176-765 64

(tjänstefri dag måndag)

e-post: peter.dahlberg@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Nytt

Tommy Lundebring tel. 0176-765 67

e-post: tommy.lundebring@svenskakyrkan.se

Nytt

Patrik Jansson tel. 0176-765 66

e-post: patrik.b.jansson@svenskakyrkan.se

Barn och ungdomsledare

Nytt

Anneli Tzannes tel. 0176-765 65

e-post: anneli.tzannes@svenskakyrkan.se

Evy Lundberg Roslagsbro tel. 0176-23 71 74

Vivi-Anne Olsson Vätö tel. 0176-23 14 88

Träff för daglediga

Vätö Vivi-Anne Olsson tel.0176-23 14 88

Roslagsbro Evy Lundberg tel. 0176-23 71 74

OBS vi har nya

telefonnummer

Diakonala gruppen och diakonal kontakt

Vivi-Anne Olsson tel. 0176-23 14 88

Gudstjänstgrupp och Miljögrupp

Karin Gustawson tel. 0176-23 71 66

Internationell verksamhet

Sonja Wester-Johansson tel. 0176-23 50 13

Ordförande i kyrkofullmäktige

Clas Forsgren tel. 0176-23 53 70

Vice ordf. Vivi-Anne Olsson tel.0176-23 14 88

Ordförande i kyrkorådet

Anders Forsberg tel. 0176-23 49 21

Vice ordf. Sonja Wester-Johansson,

tel. 0176-23 50 13

Ordförande i kyrkogård- och

fastighetsutskottet

Anders Forsberg tel. 0176-23 49 21

Vice ordf. Per-Olof Sigfridsson

tel. 0176-23 71 44

Redaktionskommittén

Vivi-Anne Olsson tel. 0176-23 14 88

Evy Lundberg tel. 0176-23 71 74

Karin Gustawson tel. 0176-23 71 66

Åke Broström tel. 0176-23 70 24

Ulla Källberg tel. 0176-23 70 08

Peter Dahlberg tel. 0176-765 64

Åke Andersson tel. 0176-27 30 13

Korrektur Jonas Westberg tel. 0176-22 50 55

Redaktör Bosse Andersson tel. 0176-765 61

Ansvarig utgivare Kh. Helén Uddén

tel. 0176-765 62

More magazines by this user
Similar magazines