Radio Blues Instruktionsbok - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

Radio Blues Instruktionsbok - Media Portal - Škoda Auto

SIMPLY CLEVER

Radio Blues

Instruktionsbok


Innehållsförteckning

Allmänna anvisningar

Instruktionsbok 2

Symboler som förekommer i bruksanvisningens

text 2

Apparatöversikt 2

Viktiga anvisningar 2

Stöldskydd 3

Grundinställning 3

Radio-drift 4

CD-spelare

Handhavande 6

Innehållsförteckning

1


Allmänna anvisningar

Instruktionsbok

I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att det i

samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en marknadsspecifik

utrustning.

Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna instruktionsbok

inte nödvändigtvis finns i bilen.

Utrustningsomfattningen för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som du

erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare.

Symboler som förekommer i bruksanvisningens text

Symbolförklaring

Ð Slut på ett avsnitt.

Avsnittet fortsätter på nästa sida.

1

2

3

4

5

6

7

Apparatöversikt

Manöverknapp

› koppla till och från radio (tryck)

› reglering ljudstyrka (vrid)

Manöverknapp för aktivering av funktionen Scan

Knapp RADIO för aktivering av radiofunktion

Knapp MEDIA för att aktivera uppspelning av audiokällor

Knappar

› manuell stationssökning, spårval i CD-funktion (kort tryckning)

› snabb stationssökning, snabbspolning framåt och bakåt vid CD-drift (lång

tryckning)

Knapp TP för aktivering av mottagning av trafikmeddelanden

Knapp MENU för att kalla fram menyinställningar av parametrar för radio eller

CD-spelare

2 Allmänna anvisningar

Ð

Ð

8

9

10

11

Funktionsknappar

› lagring och sökning av radiostationer

› Inmatning av kod

› Öppna menyn Setup (Inställningar)

Knapp inställning av ton

CD-schakt

CD-utmatningsknapp

Viktiga anvisningar

Garanti

För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen.

Efter att garantitiden har gått ut byts en apparat som behöver repareras prisvärt

mot en totalrenoverad, nyvärdig apparat med reservdelsgaranti. Förutsättningen

är dock att inga skador föreligger på huset och att inga obefogade reparationsförsök

har företagits.

Observera

En skada som täcks av garantin får inte ha uppkommit genom osakkunnig behandling

eller genom reparationsförsök av icke fackkunnig person. Dessutom får

det inte finnas några utvändiga skador.

Manövrering

Apparaten får endast manövreras när trafikläget verkligen tillåter detta.

Inställningen av ljudstyrkan ska väljas så att man alltid lätt kan höra akustiska

signaler utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår).

VARNING

Ägna uppmärksamheten i första hand på bilkörningen! Som förare bär du det

fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Utnyttja radions funktioner endast så att

du i alla trafiksituationer alltid har kontrollen över bilen! Ð

Ð

Ð


Handhavande av display

Behandla displayen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid tryck

med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål.

Displayen kan rengöras från fingeravtryck med en mjuk trasa och vid behov med

ren alkohol.

Observera

Använd inga lösningsmedel som bensin eller terpentin eftersom dessa kan angripa

displayytan.

Stöldskydd

Stöldskyddskodning

Radioapparaten är utrustad med en komfortkodning. Första gången den tas i drift

lagras säkerhetskoden inte bara i radion, utan även i bilen.

Efter frånkoppling och efterföljande inkoppling av batteriet ska tändningen först

slås på och därefter radion.

Om radion skulle monteras i en annan bil måste säkerhetskoden matas in. I detta

fall ska en ŠKODA Servicepartner eller en ŠKODA-importör kontaktas.

Eftersom apparat endast fungerar efter att säkerhetskoden matats in, är användning

efter en stöld i praktiken utesluten - ett bidrag till högre stöldskyddssäkerhet.

Observera

Koden är lagrad i kombiinstrumentet. Därigenom avkodas den automatiskt (komfortkodning).

En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig.

Inmatning av kod

› Koppla på radion med tillslagen tändning. Då visas först SAFE och därefter

1000.

› Säkerhetskoden matas in med hjälp av funktionsknapp 1 - 4 .

› Bekräfta säkerhetskoden genom längre tryckning på funktionsknappen 6 .

Ð

Ð

Om du har bekräftat en felaktig inmatad kod, kan hela förloppet upprepas ytterligare

en gång.

Om kodnumret skulle matas in fel en andra gång, spärras apparaten under en timme.

Först efter att en timme förflutit, under tiden apparaten är inkopplad, är det

möjligt att upprepa inmatningen av säkerhetskoden.

Cykeln - två försök, spärrad en timme - gäller fortfarande.

Grundinställning

Koppla till och från apparaten

› Tryck på manöverknappen 1 för att koppla till resp. från systemet.

Om nyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten

från automatiskt. Apparaten kan åter kopplas till genom att trycka på manöverknappen

1 . Vid frånslagen tändning kopplas apparaten från efter ca. en timme

(skydd mot urladdning av bilens batteri).

Om radion stängs av genom att tändningsnyckeln dras ur, kopplas den till automatiskt

när tändningen slås till på nytt.

Toninställningar

› En förnyad tryckning på knappen väljer önskad parameter.

› Ställ in önskat värde genom att vrida vrid-/tryckknappen 2 .

Du kan välja mellan följande parametrar:

› TRE - diskantinställning;

› BAS - basinställning;

› BAL - inställning av ljudstyrkans förhållande mellan vänster och höger sida;

› FAD* - inställning av ljudstyrkans förhållande mellan framsäte och baksäte.

Inställning av specialfunktioner

› Tryck på knappen MENU och välj därefter funktionsknappen SET, menyn Setup

(Inställningar) aktiveras då.

› Enskilda menyfunktioner väljer du genom att trycka på funktionsknapparna.

› Ställ in önskat värde genom att trycka på knappen eller .

Allmänna anvisningar

3

Ð

Ð

Ð


SKM

› ALL - stoppar sökningen av stationer på alla tillgängliga stationer;

› PRESET - stoppar sökningen på de lagrade stationerna.

VOL

Radion lagrar den senast inställda ljudstyrkan innan den stängdes av. Om detta

värde är högre, sänks ljudstyrkan till värdet i parameter ON VOLUME när radion

slås på igen.

GAL

Din radio höjer automatiskt ljudstyrkan vid ökande körhastighet. Ett högre inställningsvärde

ger en snabbare höjning av ljudstyrkan.

DIS

Inställning av bakgrundsbelysningens nivå i displayen.

PHONE

Om bilen är utrustad med en handsfree-anordning, sker monoåtergivning av telefonsamtalet

via högtalarna i bilen.

PDC AT

Om din bil är utrustad med "parkeringshjälp", sänks ljudstyrkan automatiskt till en

fördefinierad nivå, när "parkeringshjälpen" är aktiverad.

› PDC AT0 - ingen begränsning av ljudstyrkan;

› PDC AT1 - begränsar ljudstyrkan till mellannivå;

› PDC AT2 - begränsar ljudstyrkan till låg nivå;

› PDC AT3 - ljudbortkoppling (Mute).

AUX

Inställning av ingångskänslighet AUX VOL LEVEL:

› AUX VOL LEV 1 - hög nivå, används speciellt för Notebooks;

› AUX VOL LEV 2 - mellannivå, används för kassetter eller CD-spelare;

› AUX VOL LEV 3 - låg nivå, används för MP3-spelare.

Observera

Varje ändring av inställningen sparas vid växling till en annan punkt i menyn.

4 Allmänna anvisningar

Ð

Radio-drift

Byte av våglängdsområde

Din radio är utrustad med våglängdsområden för FM och AM.

I områdena FM1/FM2 och AM1/AM2 finns vardera 6 minnesplatser, och växla mellan

dessa genom att trycka kortvarigt på knappen RADIO .

Sökning och lagring av radiostationer

Manuell sökning

› Vrid manöverknappen 2 för att söka frekvensen för den önskade radiostationen.

Automatisk sökning

› Tryck på knappen eller kortvarigt för att radion ska söka den efterföljande

radiostationen inom valt våglängdsområde.

Funktionen SCAN

› Tryck på manöverknappen 2 eller knappen MENU och därefter funktionsknappen

SCN för att kort spela upp radiostationerna inom det aktuella våglängdsområdet

(i 10 sekunder).

› Tryck på nytt på manöverknappen 2 för att avsluta denna funktion och den

aktuella stationen spelas upp.

Funktion AS

› Tryck på knappen MENU och därefter på knappen AS. Detta startar en automatisk

stationssökning, under vilken de 6 stationerna med starkast signal lagras i

minnesfält FM1 resp. AM1.

Lagra station

› Efter att radiostationen valts, håll den stationsknapp 8 , på vilken denna station

ska lagras, intryckt tills det kortvarigt blir tyst och det hörs en kort signal. Ð

RDS-funktioner

Några radiostationer sänder extra textinformation - vilken betecknas som radiotext.


Ð


Observera

■ Textinformation är inte tillgänglig från alla radiostationer.

■ Beroende på den mottagna signalens kvalitet behöver radion en viss tid för att

läsa in alla framställda tecken korrekt.

Funktion trafikradio

Aktivering och avaktivering av trafikmeddelanden

Tryck på knappen TP , varvid TP visas på displayen. Om en radiostation som inte

sänder trafikmeddelanden är inställd, visas NO TP på displayen och radion söker

efter en station som sänder trafikmeddelanden. På displayen visas TP SEEK.

Om ingen radiostation hittas, vilken sänder trafikmeddelanden, visas NO TP på

displayen.

Ett inkommande trafikmeddelande bryter automatiskt CD-uppspelningen. På displayen

visas INFO och Stationsnamn. Efter avslutat trafikmeddelande återgår radion

automatiskt till den ursprungliga uppspelningen.

Tryck på nytt på knappen TP om du vill avaktivera trafikradion, varvid TP visas på

displayen.

Ð

Ð

Allmänna anvisningar

5


CD-spelare

Handhavande

Sätta i CD

› Tryck på knappen MEDIA för att välja källa för uppspelningen: CD (intern CDspelare),

EXT (CD-växlare, om den är ansluten till radion) eller AUX.

› Skjut försiktigt in en CD-skiva i CD-schaktet 10 , tills den dras in av sig själv.

Uppspelningsfunktionen börjar automatiskt.

CD-spelarens drift

Välja titel

› Tryck under uppspelning av CD-skivan på knappen eller , för att välja föregående

eller efterföljande spår.

› Tryck längre på knappen eller för snabbuppspelning bakåt resp. framåt av

spåret. Uppspelningen fortsätter när knappen släpps.

› Tryck kortvarigt på respektive stationsknapp 8 för att bläddra i mapparna eller

i en Playlist (om detta finns på CD-skivan).

Funktionen SCAN

› Tryck på manöverknappen 2 för att starta genomsökning av CD-skivan. De första

10 sekunderna av varje spår spelas upp.

› Tryck på nytt på knappen 2 för att återgå till normal drift.

› Tryck på knappen eller för att välja föregående resp. nästa spår.

Avsluta uppspelning av CD

› Tryck på knappen RADIO för att avsluta uppspelning av CD och aktivera radion.

Utmatning av CD

› Tryck på knappen 11 för att mata ut CD-skivan.

Visning av tillkommande information (MP3-filer)

Tryck igen på funktionsknappen INF för att visa tillkommande information om

MP3-filerna i displayen.

6 CD-spelare

Ð

Observera

■ Om den utmatade CD-skivan inte tas bort, matas den in på nytt av säkerhetsskäl.

■ Om radion innan den ställdes om för CD-drift arbetade i TP-drift, avbryts uppspelningen

av CD-skivan under trafikmeddelanden och apparaten växlar om till

radio-drift. Efter avslutat trafikmeddelande växlar apparaten tillbaka till CD-drift. Ð

Uppspelning av spår i slumpmässig ordningsföljd

› Med hjälp av stationsknapparna väljer du en funktion ur menyn MIX.

MIX

Uppspelning av titlar i slumpmässig ordningsföljd.

› MIX OFF - funktionen i menyn är frånkopplad;

› MIX CD - uppspelning av spår på en CD i slumpvis ordningsföljd;

› MIX FLD - uppspelning av spår i slumpmässig ordningsföljd i en bestämd mapp

(Folder);

› MIX PLS - uppspelning av Playlist (mapp med utvalda spår från enskilda mappar,

vilka är lagrade på CD-skivan). Visas endast när den uppspelade CD-skivan innehåller

en Playlist (spelningslista).

Ð

Allmänna anvisningar för MP3-drift

Krav på MP3-filer och -datamedia

› CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB och 700 MB.

› CD-skivor måste motsvara standarden ISO 9660-Level 2 liksom Joliet-filsystem

(single session och multisession).

› Filnamnen får inte vara längre än 64 tecken.

› Mappstrukturen är begränsad till 8 mappnivåer.

› Namn på artist, album och titel för den återgivna MP3-filen kan visas, om denna

informationen finns som en ID3-etikett. Om det inte finns någon ID3-etikett, visas

mapp- eller filnamnet.

› Det finns inte stöd för uppspelningslistor.

Bitrate (dataflöde per tidsenhet)

› Apparaten stöder MP3-filer med bitrate från 32 till 320 kbit/s liksom MP3-filer

med variabel bitrate.

› På filer med variabel bitrate kan avläsningen av speltiden vara osäker.

Ð


Anvisningar för hantering av CD-skivor

Hopp i uppspelningen

Ojämna vägar och starka vibrationer kan ge upphov till av CD-skivan "hoppar".

Kondensbildning

Vid kyla och efter regnskurar kan fukt avsätta sig i CD-spelaren (kondensation).

Detta kan orsaka hopp i uppspelningen eller förhindra uppspelning. I dessa fall

måste man vänta till fukten har avdunstat.

Anvisningar för vård av CD-skivor

Om en CD-skiva skulle vara smutsig, ska den aldrig rengöras i spårriktningen, utan

med en mjuk luddfri trasa inifrån och utåt. Vid kraftig nersmutsning rekommenderar

vi att CD-skivan rengörs med ett i handeln förekommande rengöringsmedel

för CD-skivor. Men även i detta fall får CD-skivan inte rengöras i spårriktningen,

utan istället inifrån och utåt, och låt den därefter torka.

Överhettningsskydd

Om temperaturen i apparaten överstiger 85 °C, avslutas uppspelningen av CD-skivan

av säkerhetsskäl.

VIKTIGT

■ Använd aldrig vätskor som bensin, förtunning eller rengöringsmedel för grammofonskivor,

eftersom ytan på CD-skivan kan skadas.

■ Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solstrålning!

■ Skriv aldrig och applicera inga etiketter på CD-skivorna!

Observera

Varje förorening eller skada på en CD-skiva kan leda till svårigheter att "läsa" informationen.

Hur allvarligt felet är beror på nersmutsningen resp. hur svår den

mekaniska skadan är. Kraftiga repor orsakar läsfel, där CD-skivan kan hoppa eller

"fastna". Alla CD-skivor ska behandlas omsorgsfullt och alltid förvaras i ett skyddande

fodral.

Externa ljudkällor

Ingång AUX

› Ingången för externa audiokällor AUX är placerad under armstödet i framsätet.

› Aktivera AUX -ingången genom att trycka på knappen MEDIA och en avslutande

tryckning på funktionsknappen AUX .

Ð

› Externa audiokällor, vilka är anslutna till AUX -ingången, kan inte manövreras

via radion.

Det är möjligt att spela upp externa audiokällor i bilen via radions högtalare.

Du kan alltid välja en annan audiokälla på radion. Så länge som den externa audiokällan

inte kopplas från, förblir den alltid aktiv i bakgrunden.

Hur du manövrerar den externa audiokällan finner du i bruksanvisningen från berörd

tillverkare.

Anpassa uppspelningens ljudstyrka från extern audiokälla

Ljudstyrkan för uppspelning av den externa audiokällan kan ställas in med volymreglaget

på radion.

Beroende på den anslutna audiokällan kan utgående ljudstyrkan från den externa

audiokällan ändras.

Du kan dessutom ändra mottagningskänsligheten för den externa audiokällan

» sidan 4, AUX, för att anpassa ljudstyrkan på uppspelningen från den externa audiokällan

till de övriga audiokällorna eller förhindra distorsion.

Adapter

För anslutning av externa audiokällor via AUX-ingången krävs en 3,5-mm stereokontakt.

Om den externa audiokällan inte har denna stereokontakt, måste du

använda en adapter.

En adapter för anslutning av USB-apparater, apparater med Mini-USB-utgång eller

en iPod, rekommenderar vi att du köper hos din auktoriserade ŠKODA Servicepartner.

Villkor för korrekt anslutning

› Endast USB-apparater enligt specifikation 2.0 kan anslutas.

› Versionen på filhanteringsstabellen FAT (File Allocation Table) på den anslutna

apparaten ska vara FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

› Vid uppspelning från en apparat med en hårddisk (HDD), på vilken det finns stora

datamängder, kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsning av översikten

över musikfiler.

› Vid uppspelning från en apparat, på vilken det finns en komplicerad mappstruktur,

kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsning av översikten över musikfiler.

› Mappstrukturen på den anslutna apparaten får inte överskrida åtta nivåer. En

mapp ska inte innehålla fler än 1000 filer.

› Vid anslutning av apparaten får ingen USB-förlängningskabel eller USB-fördelare

(HUB) användas.

CD-spelare

7


VARNING

■ Placera aldrig en extern audiokälla på instrumentpanelen. Den kan flyga omkring

i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador.

■ Placera aldrig externa audiokällor i närheten av någon airbag. Den kan vid

utlösning av en airbag kastas bakåt i passagerarutrymmet och skada de åkande.

■ Under färd får du inte hålla den externa audiokällan i handen eller i knät.

Den kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och

orsaka personskador.

■ Dra alltid anslutningskabeln från den externa audiokällan, så att den inte inkräktar

på körningen.

VIKTIGT

AUX-ingången får endast användas för audiokällor!

Observera

■ Om en extern audiokälla, vilken är utrustad med en adapter för extern strömförsörjning,

är ansluten via AUX, kan det förekomma att audiosignalen störs. Detta

är beroende av kvaliteten på den adapter som används.

■ Högtalarna i bilen är avstämda för en utgångseffekt på 4x20 W från radion.

■ Vid utrustningsalternativet Soundsystem är högtalarna avstämda för en utgångseffekt

från förstärkaren på 4x40 W + 6x20 W.

Ð

8 CD-spelare


ŠKODA AUTO arbetar ständigt på vidareutveckling av alla typer och modeller. Ha

förståelse för att kontinuerliga förändringar av utförandet i form, utrustning och

teknik är möjliga. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, effekt, mått,

vikt, bränsleförbrukning, normer och funktioner för bilen överensstämmer med

det tillstånd som gällde vid tidpunkten när uppgifterna sammanställdes. Viss utrustning

sätts eventuellt in först senare (informationen finns tillgänglig hos lokala

auktoriserade ŠKODA Servicepartners) eller erbjuds endast för speciella marknader.

Inga anspråk kan grundas på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna

handledning.

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även utdrag, är inte

tillåtet utan skriftligt medgivande från ŠKODA AUTO.

Alla rättigheter förbehålls uttryckligen ŠKODA AUTO enligt upphovsmannalagen.

Ändringar av detta verk förbehållna.

Utgiven av: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012


www.skoda-auto.com

Blues: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid

Rádio švédsky 05.2012

S00.5610.85.37

5J0 012 095 ER

More magazines by this user
Similar magazines