03.08.2013 Views

Upplevd kvalitet i SL-trafiken våren 2011

Upplevd kvalitet i SL-trafiken våren 2011

Upplevd kvalitet i SL-trafiken våren 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1

AB Storstockholms Lokaltrafik

Analyssektionen

Upplevd kvalitet i SL-trafiken

Våren 2011


Sammanfattning

De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

har ökat med mer än 15 procentenheter. Under 2010 bryts den positiva trenden och nöjdheten sjunker

något till 74 procent, en nivå som håller i sig under 2011.

Även de olika trafikslagen (tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och buss) har haft en positiv utveckling

av kundnöjdheten den senaste tioårsperioden. För tunnelbana avstannar den positiva utvecklingen

under 2010 och 2011 och för pendeln sker en tydlig tillbakagång under 2010 och 2011.

Alla kunder som inte är nöjda med SL trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel är neutrala.

Andelen missnöjda kunder ligger på ungefär samma nivå som 2010, på samtliga trafikslag, utom pendeltåg,

där andelen missnöjda ökar något.

Analyser visar att tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. En bra turtäthet

är också en viktig faktor och när trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant

information, det vill säga störningsinformation.

Tidhållning och störningsinformation har totalt sett, för samtliga trafikslag, haft en positiv utveckling

sedan hösten 2007. År 2010 sker en tillbakagång och andelen resenärer som är nöjda med tidhållning

och störningsinformation i SL-trafiken minskar. Svara på frågor har också haft en positiv utveckling

sedan hösten 2007, en utveckling som bryts 2010. Under våren 2011 förändras merparten av kvalitetsfaktorerna

endast marginellt på totalnivå. Städning visar viss säsongsvariation med något lägre

betyg på våren än på hösten.

Att 2011 och 2010 har varit stökigare år för SL-trafiken än 2009 syns tydligt i undersökningsresultaten.

I februari 2010 var det extrema väderförhållanden med snö och kyla, vilket påverkade trafiken

med försämrad punktlighet och kundnöjdhet som följd. Vintern 2011 bjöd också på snö och kyla men

SL-trafiken stod bättre rustad och nedgången i kundnöjdhet som skedde 2010 stannar av under 2011

på övergripande nivå.

3


Innehåll

Sammanfattning 3

Inledning 7

74 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 2011 9

Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen 10

Tidhållning avgörande för kundnöjdheten 13

Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14

Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens 21

Den upplevda tryggheten 22

BILAgA 1

Diagram – andel nöjda resenärer per trafikslag 25

BILAgA 2

Diagram – andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde 31

Bilaga 3

Enkäterna för respektive trafikslag 68

Bilaga 4

Så här görs undersökningen 78

5


Inledning

Ett av SL:s övergripande mål är en attraktiv kollektivtrafik och en del av målet är nöjda kunder.

För att följa upp nöjdheten bland resenärerna i SL-trafiken 1 görs löpande undersökningar ombord på

fordonen i trafiken. Undersökningarna genomförs varje månad utom i juni och juli. Varje säsong sammanfattas

resultaten i en höst- respektive vårrapport. I denna rapport sammanfattas våren 2011,

d v s januari till april. Underlaget för rapporten är drygt 23 000 enkäter. I rapporten redovisas dels hur

nöjdheten med trafiken har utvecklats på ett övergripande plan, dels hur nöjdheten har utvecklats för

ett antal kvalitetsfaktorer (tidhållning, turtäthet, störningsinformation, trängsel, städning, personal och

förares körsätt).

Rapporten är uppdelad i en huvuddel och bilagor. I huvuddelen redovisas utvecklingen av kundnöjdheten

totalt och per trafikslag. I huvuddelen beskrivs även vilka kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten

mest samt utvecklingen för de olika kvalitetsfaktorerna. Orsaker till utvecklingen analyseras och kommenteras.

I bilaga 1 redovisas andel nöjda totalt per trafikslag uppdelat per linje och avtalsområde,

i bilaga 2 redovisas andel nöjda per kvalitetsfaktor uppdelat per linje och avtalsområde. I bilaga 3

återfinns enkäterna för respektive trafikslag och i bilaga 4 ges en kort beskrivning av hur undersökningen

genomfördes.

SL:s Analyssektion har skrivit rapporten i samarbete med Markör Marknad & Kommunikation, som är

det undersökningsföretag som har genomfört undersökningen åt SL.

Marcus Kurn har tagit bilderna i rapporten och Jan Svensson har tagit omslagsbilden.

För ytterligare information om undersökningen, kontakta Lena Lovén på SL:s Analyssektion, telefon

08-686 1632.

Stockholm i juni 2011

1 Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst och sjukresor har inte kunnat mätas under 2011

grund av oklara sekretessbestämmelser avseende urvalshanteringen. Därmed finns inget resultat att rapportera för

2011 för denna målgrupp.

7


74 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 2011

I vårens undersökning är 74

procent av SL:s resenärer nöjda

eller mycket nöjda med SL-trafiken.

Diagrammet nedan visar hur

andelen nöjda kunder har utvecklats

från 2001 och framåt. På tio år har

nöjdheten ökat med 16 procentenheter.

Sedan mars 2006 har andelen

nöjda kunder ökat med 2 till 3

procentenheter per halvår, vilket

främst förklaras av en positiv utveckling

för tunnelbane- och pendeltågstrafiken.

Våren 2010 bröts den

positiva trenden och nöjdheten sjönk

till 74 procent, vilket också är det

Andel nöjda resenärer - samtliga trafikslag

100

80

60

40

20

0

58

Mars 2001

sammanlagda värdet för vårens mätning.

Både 2010 och våren 2011 har

trafikmässigt varit stökigare för SL

än 2009. I februari 2010 var det

extrema väderförhållanden med snö

och kyla, vilket påverkade trafiken

och framförallt punktligheten på

samtliga trafikslag. Under hösten

2010 drabbades tunnelbanan av två

omfattande stopp på grund av

störningar i elleveransen och

pendeltågen hade problem med spåranläggning,

signaler och övrig

infrastruktur. Vintern 2011 fortsatte

med extrem snö och kyla och även

om SL-trafiken var bättre förberedd

jämfört med vintern 2010 så

orsakade vintervädret en del

trafikproblem, framförallt inom

pendeltågstrafiken och busstrafiken.

Allt detta påverkar resenärernas

sammantagna upplevelse av SLtrafiken.

Alla kunder som inte är nöjda med

SL trafiken är inte missnöjda. En

relativt stor andel, 16 procent, är

neutrala. Andelen missnöjda har inte

ökat våren 2011, utan ligger kvar på

10 procent, samma nivå som 2010.

59 61 61 63 64 63 66 66 64 61 64 66 69 71 73 75 76 74 74 74

Oktober 2001

Mars 2002

Oktober 2002

Mars 2003

Oktober 2003

Mars 2004

Oktober 2004

Mars 2005

Oktober 2005

Mars 2006

Oktober 2006

Vår 2007

Höst 2007

Vår 2008

Höst 2008

Vår 2009

Höst 2009

Vår 2010

Höst 2010

Vår 2011

9


10

Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen

Nöjdheten på pendeltåg har fortsatt

att sjunka under våren 2011.

Nöjdheten på lokalbana har ökat

medan det för buss och tunnelbana

endast sker marginella förändringar.

Andelen missnöjda ligger på samma

nivåer som hösten 2010 för samtliga

trafikslag, utom för pendeltåg, där

andelen missnöjda har ökat med 3

procentenheter under våren 2011.

Andelen missnöjda med pendeltågen

är 22 procent, vilket är betydligt

högre än för övriga trafikslag, se diagram

på sidan 11.

Tunnelbana 77 procent nöjda och 7

procent missnöjda

Andelen nöjda med tunnelbana är

under våren 2011 77 procent vilket

är något högre än hösten 2010.

Nöjdheten har ökat på Grön linje

från 75 till 78 procent under våren

2011, nöjdheten på Röd linje är oförändrad

och på Blå linje minskade

nöjdheten marginellt. Sammantaget

är dock nöjdheten på Blå linje

betydligt högre än 2009, vilket är

positivt med tanke på de tillfälliga

stopp som har fortsatt under våren

på grund av sprängningar för

Citybanan.

Pendeltåg 57 procent nöjda och 22

procent missnöjda

Under våren 2011 har andelen nöjda

pendeltågsresenärer sjunkit till 57

procent, vilket innebär att nöjdheten

minskat med mer än 10 procentenheter

sedan hösten 2009. Orsaken

är problem i trafiken som främst är

kopplade till bristande infrastrukturunderhåll

och kapacitet. Under

våren 2011 har det också varit en

del problem med fordonen på grund

av snön och kylan.

Nöjdheten har minskat på samtliga

pendeltågsgrenar under våren 2011

förutom på Västerhaninge och

Nynäshamn. Störst är minskningen

på Södertäljegrenen, från 57 till 52

procent. Spårarbeten i Södertälje

hamn samt problem med bron över

Södertälje kanal har bidragit till

störningar i trafiken. Nynäshamn är

den gren som har minst andel nöjda

resenärer, 49 procent. På övriga

pendeltågsgrenar är kundnöjdheten

mellan 52-62 procent.

Lokalbana 85 procent nöjda och 5

procent missnöjda

Resenärerna på de olika lokalbanorna

ger trafiken ett högt betyg

och andelen nöjda totalt är 85

procent, vilket är något högre än

tidigare säsonger. Utvecklingen är

positiv för samtliga lokalbanor.

Störst ökning har Lidingöbanan och

Saltsjöbanan som ökar med 9

procentenheter vardera under våren

2011.

Spårväg City har 92 procent nöjda

kunder, vilket är en ökning med 3

procentenheter.

Buss 73 procent nöjda och 12

procent missnöjda

Andelen resenärer som är nöjda

med busstrafiken har sjunkit marginellt

under våren 2011. 73 procent

av bussresenärerna är nöjda jämfört

med 74 procent hösten 2010.

Utvecklingen varierar mellan olika

avtalsområden.

Mest nöjda är bussresenärerna i

Norrtälje och Norrort där 79

procent är nöjda. SL-trafikens minst

nöjda bussresenärer finns i Huddinge/Botkyrka

och Sollentuna med

63 procent nöjda.


Andel nöjda resenärer - per trafikslag

100

80

60

40

20

0

Mars 2003 Oktober 2003 Mars 2004 Oktober 2004 Mars 2005 Oktober 2005

Mars 2006 Oktober 2006 Vår 2007 Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008

Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

66 66 67

65

62

61

62 6263

79

78 78

76 76

77

73

71

Andel missnöjda/nöjda resenärer

Vår 2011

Tunnelbana

Pendeltåg

Lokalbana

Buss

Samtliga trafikslag/totalt

51

50 50

48

49

42

27

36

44

54

60

61

65

69

61

59

57

85

83 83

81

82 82 82 82 82

79 79 79 80 79

76 77

74

72 72

70 70 70 71

72737374

74

73

71

68 6970

67

Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss

Missnöjda Varken eller Nöjda

-7

-22

-5

-12

-10

16

20

10

16

16

73

77

57

85

74

11


Tidhållning avgörande för kundnöjdheten

Tidhållning är den kvalitetsfaktor

som påverkar kundnöjdheten mest.

Den absolut viktigaste 1 kvalitetsfaktorn

för SL:s resenärer totalt sett är

tidhållning. Det gäller alla trafikslag.

Om nöjdheten med tidhållning ökar

så ökar även kundnöjdheten totalt

sett och vice versa, se figur nedan.

En bra turtäthet är också en viktig

faktor för att resenärerna ska vara

Andel nöjda resenärer - Samtliga trafikslag

100

80

nöjda med trafiken.

När trafiken inte går som planerat

måste resenärerna få relevant

information. Att störningsinformation

är viktigt är extra tydligt på

pendeltåg där det är mer problem

med tidhållning än på andra trafikslag.

För de resenärer som har kontakt

med personalen i trafiken är det

1 Med viktigt avses de faktorer som vid en korrelationsanalys visat sig påverka kundnöjdheten mest.

viktigt att bli trevligt bemött och att

personalen kan svara på frågor om

SL-trafiken. Personalens agerande

är av särskild betydelse på buss och

lokalbana där resenärerna oftare

kommer i kontakt med personalen

än på andra trafikslag. När trafiken

inte går som planerat är personalen

också en viktig informationskanal för

resenärerna.

75 76

71

73

74 74 74

69

66 66

66

68

63 64 63 63 64 64

66

60

64

58 59

61 61

61

63 62

64 63 63

56 58 58

59

60

56

58 57

51 51 51

53

40

20

0

Vår 2001

Höst 2001

Vår 2002

Höst 2002

Nöjdhet med linje Nöjdhet Tidhållning

Vår 2003

Höst 2003

Vår 2004

Höst 2004

Vår 2005

Höst 2005

Vår 2006

Höst 2006

Vår 2007

Höst 2007

Vår 2008

Höst 2008

Vår 2009

Höst 2009

Vår 2010

Höst 2010

Vår 2010

13


14

Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor

Tidhållning och störningsinformation

har totalt sett, för samtliga trafikslag,

haft en positivt utveckling

sedan hösten 2007. År 2010 bryts

den positiva trenden och andelen

resenärer som är nöjda med tidhållning

och störningsinformation i

SL-trafiken sjunker. Svara på frågor

har också haft en positiv utveckling

sedan 2007, en utveckling som bryts

2010. Städningen får lågt betyg

under våren 2010 men gör en

upphämtning hösten 2010 för att

återigen sjunka våren 2011.

Övriga kvalitetsfaktorer förändras

marginellt på totalnivå jämfört med

tidigare år.

I diagrammen på sidan 17 visas

andelen nöjda per kvalitetsfaktor för

hela SL-trafiken. På sidorna 18-19

presenteras kvalitetsfaktorerna per

trafikslag. Resultatet per avtalsområde

redovisas i bilaga 2.

Turtäthet

68 procent av samtliga resenärer är

nöjda med turtätheten i SL-trafiken.

Mest nöjda är resenärerna på

tunnelbanan, 71 procent. Andelen

nöjda på tunnelbanan är emellertid

lägre än 2010 då 74 procent var

nöjda. Minst nöjda är, liksom tidigare

år, resenärerna på pendeln. Endast

61 procent är nöjda och var fjärde

resenär är missnöjd med turtätheten

på pendeln. Missnöjet är som störst

på pendeltågsgrenarna Nynäshamn

och Gnesta.

På lokalbana ökar andelen nöjda

med 5 procentenheter, till 68

procent, jämfört med hösten 2010.

Det är framförallt på Saltsjöbanan

som andelen nöjda ökar, från 41

procent till 51.

Nöjdheten med turtätheten på buss

ökar marginellt från 64 till 65

procent. Ökningen är störst i Norrort

där nöjdheten ökar från 59 till 72

procent.

Tidhållning

63 procent av alla resenärer är

nöjda med tidhållningen i SL-trafiken.

Mest nöjd är man med tidhållningen

på tunnelbana och på

lokalbana. Minst nöjda med tidhållningen

är resenärerna på pendeltåg.

Pendeltåg hade en positiv utveckling

fram till 2010, därefter har betyget

för tidhållning sjunkit rejält till

endast 31 procent nöjda och 49 procent

missnöjda. Nöjdheten sjunker

på samtliga pendeltågsgrenar utom

Nynäshamn där nöjdheten ökar med

6 procentenheter.

Våren 2011 ökar andelen nöjda med

tidhållningen på tunnelbanan. Grön

linje ökar mest, från 68 till 74

procent nöjda, men även Röd linje

ökar med 3 procentenheter. Blå linje

sjunker med 3 procentenheter.

Störningsinformation

51 procent av resenärerna är nöjda

med störningsinformationen. Det är

är en marginell ökning jämfört med

hösten 2010. Mest nöjda är resenärerna

med störningsinformationen

på tunnelbanan, 62 procent, och

lokalbana, 58 procent. Minst nöjda

är resenärerna på buss, 39 procent,

och pendeltåg 43 procent. Tunnelbana

får högre betyg på störningsinformation

våren 2011 jämfört med

hösten 2010, ökningen är 3 procentenheter.

Nöjdheten ökar både på

Grön och Röd linje.

På Pendeltåg sjunker nöjdheten med

5 procentenheter från 48 till 43

procent. Nedgång sker på pendeltågets

samtliga grenar. På buss ökar

nöjdheten med störningsinformation

marginellt våren 2011. Nöjdheten

ökar i de flesta av avtalsområdena.

Störst är ökningen i Norrort där

nöjdheten ökar från 31 till 55

procent.

Städning av vagnar

67 procent av samtliga resenärer är

nöjda med den invändiga städning-

en. Det är en sänkning med 3

procentenheter jämfört med hösten

2010. På buss gick betyget ned som

mest med 5 procentenheter från 72

till 67 procent.

Mest nöjda är resenärerna på

lokalbana med 79 procent. Minst

nöjda är resenärerna på pendeltåg,

61 procent nöjda. Även här har

andelen nöjda sjunkit med 5 procentenheter.

Nöjdheten med den

invändiga städningen har sjunkit sen

hösten 2010 för samtliga linjer och

banor med undantag för pendeltåg

Västerhaninge och Saltsjöbanan, och

för Tunnelbana Grön linje samt för

buss Sollentuna, Nynäshamn och

Södertälje där det går upp något.

Städning av stationer och hållplatser

64 procent av alla resenärer är

nöjda med städningen av stationer

och hållplatser i SL-trafiken.

Mest nöjda är resenärerna med

städningen av stationerna på

lokalbana, 77 procent nöjda. På

tunnelbana är 66 procent nöjda, på

buss 61 procent och på pendeltåg

59 procent nöjda med städningen av

stationerna/hållplatserna.

Trängsel

51 procent av resenärerna besväras

sällan av trängsel i trafiken. Samtidigt

är det en relativt hög andel av

resenärerna som är missnöjda med

trängselsituationen, 32 procent.

Missnöjet är störst på tunnelbana

och pendeltåg, 35 respektive 31

procent. På lokalbana är 21 procent

missnöjda med trängseln och på

buss 29 procent.

Fastän missnöjet är störst på

tunnelbana och pendeltåg finns det

undantag; resenärerna på Blå linje

och på pendeltåget Gnesta och

Nynäshamn besväras inte lika

mycket av trängsel i trafiken.


Frågor om SL-trafiken

63 procent av resenärerna är nöjda

med hur personalen svarar på frågor

om SL-trafiken.

Nöjdheten är högst på lokalbana

med 81 procent nöjda och lägst på

pendeltåg med 54 procent nöjda.

Bland resenärerna på tunnelbana är

andelen nöjda 61 procent våren

2011.

På Blå linje har andelen nöjda

sjunkit med 6 procentenheter sedan

hösten 2010. På Grön linje stiger

andelen nöjda med 3 procentenheter.

Totalt sett är det 61 procent av alla

resenärer som har erfarenhet av att

fråga personalen.

Personalens bemötande

66 procent av alla resenärer är

nöjda med personalens bemötande.

Betyget för personalens bemötande

har gått stadigt uppåt sedan 2007

men i år avstannar uppgången och

andelen nöjda sjunker något.

Mest nöjda är resenärerna på

lokalbana och buss, det vill säga de

trafikslag där resenärerna har mest

direktkontakt med personalen. På

lokalbana är 84 procent av resenärerna

nöjda och på buss är 69

procent nöjda. På tunnelbana är 63

procent nöjda med personalens

bemötande och på pendeltåg 58

procent. Sämst omdöme får pendeltåg

Södertälje och Västerhaninge

med 56 procent nöjda

Förarnas körsätt

76 procent av samtliga resenärer är

nöjda med förarnas körsätt i SLtrafiken.

Andelen nöjda ligger på

ungefär samma nivå som tidigare år.

Mest nöjda med förarnas körsätt är

resenärerna på lokalbana och

pendeltåg, 87 respektive 84 procent

är nöjda.

Minst nöjda är resenärerna liksom

tidigare år på buss, 71 procent. Men

omdömet för förarnas körsätt på

buss har förbättrats något sedan

mätningarna började 2007.

15


Andel nöjda resenärer - per kvalitetsfaktor

Samtliga trafikslag

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

67 67 68

68

64 65 65 66 66

66

63

64

62 63 63

60

55

52

50 50 50 50 51

47

*Sedan hösten 2007 gäller frågan samtliga trafikslag, tidigare gällde frågan bara buss.

70

68 68 67

64

65 65 64

68

64

63 63 63

64

59 59

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig städning Hpl/stn städning

52 51

48 48 49

50

51

50

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

66

60 61 62 63 62 63 63

67

66

67 66

61 62 63 64

76

73 73 74 75 75 76

71

Trängsel Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt*

17


18

Diagram – andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor

Diagrammen på följande sidor visar andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor

Andel missnöjda/nöjda resenärer - Tunnelbana

Turtäthet

Tidhållning

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Andel missnöjda/nöjda resenärer - Pendeltåg

Turtäthet

Tidhållning

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Missnöjda Varken eller Nöjda

-15

-12

-21

-16

-15

-35

-21

-18

-10

-31

-27

-21

-6

13

14

18

17

18

18

18

19

13

15

20

18

17

22

21

19

21

11

47

Missnöjda Varken eller Nöjda

-24

-49

-39

-22

-18

31

43

61

48

54

71

62

61

61

74

67

66

63

77

59

58

84


Andel missnöjda/nöjda resenärer - Lokalbana

Turtäthet

Tidhållning

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Andel missnöjda/nöjda resenärer - Buss

Turtäthet

Tidhållning

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Missnöjda Varken eller Nöjda

-20

-14

-25

-9

-9

-21

-8

-6

-4

-22

-24

-44

-15

-19

-29

-18

-13

-14

13

13

17

12

13

15

12

10

9

13

16

17

18

20

17

18

18

16

55

68

58

64

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

65

60

73

79

77

81

64

84

87

67

61

69

71

19


Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens

Generellt sett är skillnaderna små

mellan män och kvinnor när det gäller

hur nöjd man är med SL-trafiken.

På totalnivå är det ingen skillnad, 74

procent av både männen och kvinnorna

är nöjda.

Vid en jämförelse av olika åldersgrupper

är SL:s resenärer över 60

år påtagligt mer nöjda än övriga

åldersgrupper. 85 procent av män-

Nöjdhet fördelat över kön och ålderskategori

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

70

71

72 73

71

nen över 60 år och 80 procent av

kvinnorna över 60 år är nöjda. Även

för kvalitetsfaktorerna har de över

60 år en högre andel nöjda kunder.

Störst skillnad är deras uppfattning

om trängsel och personalens

bemötande.

En analys av resfrekvens kopplat

till nöjdhet visar att de resenärer

som åker dagligen/nästan dagligen

74 73 73 73

72

med SL-trafiken är mindre nöjda än

de som åker någon/några gånger i

veckan, någon/några gånger i månaden

eller mer sällan. En förklaring

kan vara att de som åker ofta utsätts

för fler störningar vilket påverkar deras

inställning till SL-trafiken. Mest

nöjda är de resenärer som åker

någon/några gånger i veckan.

Man Kvinna

tom 19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år och äldre Totalt

Nöjdhet fördelat över resfrekvens

72

80 78 78

Dagligen/nästan dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Mer sällan

85

80

74

74

21


22

Den upplevda tryggheten

Totalt sett har andelen trygga i SLtrafiken

ökat under de senaste åren.

Detta gäller såväl när man reser ensam,

i sällskap eller går till och från

sin hållplats/station på kvällar och/

eller nätter. Störst förändring är det

för resor som man gör ensam samt

för känslan av trygghet när man går

till och från sin hållplats. Jämfört

med 2007 har andelen trygga totalt

sett ökat med 9 procentenheter på

båda dessa påståenden.

Män känner sig mer trygga än

kvinnor när de reser ensamma eller

går till och från sin hållplats/station

under kvällar och/eller nätter.

100

20

0

2

2

Skillnaden mellan män och kvinnor

när det gäller den upplevda tryggheten

är påtaglig på samtliga trafikslag.

Störst är skillnaden på tunnelbana

och pendeltåg där endast drygt

hälften av kvinnorna, 56 procent

på tunnelbana och 53 procent på

pendeltåg, känner sig trygga när

de reser ensamma på kvällar och/

eller nätter. Motsvarande siffra för

männen är 77 procent respektive 75

procent.

Utvecklingen är positiv på samtliga

trafikslag. Störst förändring de

senaste åren ser vi på lokalbana,

tunnelbana och pendeltåg där

När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser ensam

andelen trygga har ökat betydligt,

och då framför allt bland kvinnor.

Sedan hösten 2007 har andelen

trygga kvinnor som reser ensamma

kvällar och/eller nätter ökat med 11

procentenheter på tunnelbana, 10

procentenheter på lokalbana och 9

procentenheter på pendeltåg.

Otryggheten upplevs som större på

väg till och från hållplats/station än

ombord på fordonen. Totalt känner

sig 65 procent trygga när de går till

och från sin hållplats/station på kvällar

och nätter.

Man

Man

80

60

Kvinna

Man

77

73

71 71 71

67

66 66

Kvinna

Man

76

75 75

7273

71

70

68

87

8889

Kvinna

85 8586

86 86

83

81

78

77

75 75

73 74

83

8485

83 83

Kvinna 81 81

79

76

7473

74

7071

71

72

Totalt

71

69 69

66 66

64 64

62

40

56

55

53

48

49 49

47

45

54

53 53

51

4748

50

44

Tunnelbana

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010

Höst 2010

Pendeltåg

Lokalbana

2 2 2

Buss

Vår 2011

Samtliga trafikslag


När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser i sällskap

100

Kvinna

Man Kvinna

Man

94 9495

95

94

Totalt

92 92

93 93

94

Man

91 91

92 92

Kvinna

Kvinna Man

92 92

8990

91

90

9190

9190

88

90

88 88

8990

90 90

86

84

84 8485

8687

8788

88

85

84

85 85 85 86 86

87

84

85

8685

8687

85

86

80

8182 8283

84

80

8281 82 83

8283

80 80

60

40

20

0

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010

Vår 2011

Tunnelbana Pendeltåg

Lokalbana

Buss

Samtliga trafikslag

Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter

100

80

60

40

20

0

Kvinna

49

48

46

42

43

41 41

39

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010

Höst 2010 Vår 2011

Man

Man

77

75

73 73

72 72

68 67

74 74 74 74 74

69

70

68

Kvinna

42

44

42

39

38

39

37

35

Kvinna

69

67

85 86 86

8483

84 84

82

62

63

59 59

60

61

58 59

56

57

54 54

55

53

2 2 2 2

Man

Kvinna

Man

84 84

81 8283

80 80 80

Totalt

65

63

62

59

60 60

58

56

Tunnelbana Pendeltåg

Lokalbana

Buss

Samtliga trafikslag

23


BILAgA 1

Diagram – andel nöjda resenärer per trafikslag

Andel nöjda resenärer - Tunnelbana

100

80

60

40

20

0

72

75

Gröna linjen

Röda linjen

Blå linjen

78

82

Tunnelbana, totalt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

81 80

78

78

80 79

79

77

78 78 78

75 75 76

76

76

77

76

72

73

74 74

72

73

70

71

69 69

Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt

-6

-8

-8

-7

Missnöjda Varken eller Nöjda

16

16

15

16

78

77

78

76

25


26

Andel nöjda resenärer - Pendeltåg

100

80

60

40

20

0

Märsta

60

59

64

69

Kungsängen

Södertälje

74

Västerhaninge

Nynäshamn

Gnesta

Pendeltåg, totalt

63

60

59

57

68

63

61

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

70

63

61 61

50

55

60

67

64

57 57

52

56

62

61

66

72

67

62

59

36

33 33

51

49 49

47

44

51

59

57 5859

57

54 55

54

60

61

65

69

61

59

57

Märsta Kungsängen Södertälje Västerhaninge Nynäshamn Gnesta Pendeltåg, totalt

Missnöjda Varken eller Nöjda

-22

-19

-27

-19

-32

-22

-22

19

21

21

19

20

23

20

49

59

52

61

62

55

57


Andel nöjda resenärer - Lokalbana

100

80

60

40

20

0

Tvärbanan

90 90

89

8586

86

87

86

86

83

8281

8182

82

81

Roslagsbanan

Lidingöbanan

Saltsjöbanan

Nockebybanan

Spårväg City

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

71

68 68

64

65

75

68

80

77 76

73

78

75

72

77

68

94

91

84

95

9394

92

90

92

89

85

83 83

82 82 82 82 82

Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårväg City Lokalbana, totalt

Lokalbanor, totalt

Missnöjda Varken eller Nöjda

-2

-6

-10

-8

-2

-4

-5

7

12

13

15

3

5

90

82

77

95

92

77

10 85

27


28

Andel nöjda resenärer - Buss, norra regionen

100

80

60

40

20

0

85 85

84 84

81

80 80 79 79

76 76

75

74

73 73 73

Norrtälje

Norrort

70 71

68 68

66

64

67 67

Norrtälje Norrort Sigtuna/Upplands

Väsby

Sigtuna/Upplands Väsby

Sollentuna

Järfälla/Upplands Bro

Solna/Sundbyberg

Buss, totalt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

-10

-8

-13

-14

-15

-15

-12

65

*Hösten 2007 delades Råsta upp i ’Sollentuna’ och ’Solna/Sundbyberg’. Hösten 2008 förändrades urvalet för dessa avtalsområden.

70

59

66

73

70

65

63

58

67

66 66

64

63 63 63

Sollentuna* Järfälla/Upplands

Bro

Missnöjda Varken eller Nöjda

11

13

21

23

18

16

16

71 71 72

73

67 68

69

67

71

72 73 73 74 74

73

71

Solna/Sundbyberg* Buss, totalt

79

79

67

69

67

73

63


Andel nöjda resenärer - Buss, centrala regionerna

100

80

60

40

20

0

Innerstan

Söderort

Lidingö

Ekerö

Bromma

Buss, totalt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

81

79

76

78

79

78

76

77

75 75 75

76

75 75 75

73 73

73 73

73

73 73 74 74

71

72

71

72 73 73 74 74

71

72

72

73

71

69 69 70

71

70

68 69

67

67

66

67

Innerstan Söderort Lidingö Ekerö Bromma Buss, totalt

-10

-10

-14

-9

-12

-12

Missnöjda Varken eller Nöjda

15

15

16

13

14

75

75

71

78

74

16 73

29


30

Andel nöjda resenärer - Buss, södra regionerna

100

80

60

40

20

0

67

77

75

72 7273

73

71

80

80 80

78 77

76 77

78 78 79

78

76 77

77

75

73

64 64 65 65

64

63

61

59

Nacka/Värmdö Tyresö Handen Huddinge/

Botkyrka

Nacka/Värmdö

Tyresö

Handen

Huddinge/Botkyrka

Södertälje

Nynäshamn

Buss, totalt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

-12

-9

-9

-16

-16

-11

-12

15

15

14

21

19

17

16

72

69 70 70

68

6869

68 67 67

65

65 65 65

63 62

Missnöjda Varken eller Nöjda

71

7273

7374

74

73

71

Södertälje Nynäshamn Buss, totalt

73

76

77

63

65

72

73


BILAgA 2

Diagram – andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde

Andel nöjda resenärer - Tunnelbana, totalt

100

80

60

40

20

0

74

74 74 74 74

71 71

69 69 69 70

71

69 69

66

64

Turtäthet

Tidhållning

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

65

63

61 61

62

59 59

56

6867 66 66

64 6364

59

67

66 66

64 6463

59

60

Invändig

städning

-15

-12

-21

-16

-15

-35

-21

-18

-10

Hpl/stn

städning

13

14

18

17

18

18

18

19

13

48 47

46

47

4544

44 45

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

65

60 60 60

58

62

61 61

636262

63

60

58 58

57

47

71

62

61

74

67

66

63

77

Personalens

bemötande

76 77

74 74 74 75 75

71

Förares

körsätt*

31


32

Andel nöjda resenärer - Tunnelbana gröna linjen

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

79

77

75

74 74

75

74

72 7271

71 70

69

69

68

Tidhållning

64

64 64

61 61

60

58

56 57

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

62

72 73

67 68 68 68

69

Invändig

städning

-15

-11

-21

-12

-13

-38

-19

-18

-8

59

57

68 68

64 6465

63

Hpl/stn

städning

14

16

19

15

19

18

19

19

11

44 44 44

42

41 41 40

38

6564

6263

62

60

58 59

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

44

71

60

73

62

74

68

63

81

63 63 63

61

60

59

56

57

Personalens

bemötande

81

79

76

77 77 77

76

72

Förares

körsätt*


Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Röda linjen

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

76

73 73 74

72

72

73

69 70

68

67

68

69

66

67

64

Tidhållning

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

70

66

64

6160 61 62

59

57

67

63

61 61

60

58 59

60

64 65

60 60 61

58

64

Invändig

städning

-16

-12

-19

-20

-16

-36

-22

-18

-11

Hpl/stn

städning

13

12

17

19

19

17

16

19

15

49 49 49

48

45 45 4647

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

65

63 63

62 62

6261

59

60

585758 59

58 58 58

47

72

62

76

64

61

64

63

73

Personalens

bemötande

74

73 72 72

73

7071

72

Förares

körsätt*

33


34

Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Blå linjen

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

73

71 71

7574

71

6867

66

64

62

67

65

66

60

58

Tidhållning

626362

62

60

61

57

55

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

71

70

6768

66 67 67

66

65

63 63 63

63

60

60

54

Invändig

städning

-14

-15

-23

-19

-20

-27

-22

-19

-10

Hpl/stn

städning

14

14

16

15

16

18

19

18

16

55

53

54

55

51

52 53

48

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

67

66

65

65

64 63

62

61 60

60

59 59 59

56 5657

61

55

71

71

66

65

59

63

74

Personalens

bemötande

77

76

727373

74

69 69

Förares

körsätt*


Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, totalt

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

62

60 606161

61

59

57

Tidhållning

49

39 39

36

3334

31

31

44

52

50 50

57

48

44 43

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

66

65

65

62

63

61 61

59 59

59 59 59 59

58

55 55

Invändig

städning

-24

-49

-39

-22

-18

-31

-27

-21

-6

Hpl/stn

städning

15

20

18

17

22

21

19

21

11

42

51 51

4746

49

4748

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

31

62 62 63

60

59 59

57

58 575858

58

56

54 54

53

43

61

48

61

54

59

58

84

Personalens

bemötande

83

84

85 85 85

84

81

80

Förares

körsätt*

35


36

Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Märsta

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

69

69

6465

62

64 64 65

Tidhållning

38

3736

43

55

37

34

31

59

57

55

53

50

49

46

43

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

66 66

61 62

63

58 57 58

Invändig

städning

-20

-47

-35

-23

-17

-36

-28

-21

-7

66

63

62

60 60 60

58

54

Hpl/stn

städning

15

22

19

19

22

21

18

23

12

39

454646

46

44

43 43

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

31

64

63

60

58

5960

61

58

59

57

56 57 57

55

53 54

46

43

54

65

58

60

57

81

Personalens

bemötande

85 86

85 86

82

80

82

81

Förares

körsätt*


Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Kungsängen

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

61

59

5758

58

55 5556

Tidhållning

31

46

49

39

38

36

3435

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

72

72

68 68

58

52 53

50

49

65

63

62

58

63

63

59

56

5758

57

61

49

53 53

51

49 49

63

5859 58

59 59

57

54

65

6364

64

5859

55

53

44

45

44

43 43

Invändig

städning

-27

-44

-36

-21

-17

-27

-24

-17

-5

Hpl/stn

städning

16

21

20

16

21

20

17

19

10

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

35

44

58

63

53

59

61

64

85

Personalens

bemötande

85 85

8685

8382

81

82

Förares

körsätt*

37


38

Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Södertälje

100

80

60

40

20

0

58

Turtäthet

Tidhållning

66

63 63 636262

63

44

36

3435

32

30

27

26

43

50

48

47

56

47

42

40

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

56

66 66

62

60

59

57

63

60

5758

58

57

52

53

51

Invändig

städning

Hpl/stn

städning

-24

-56

-42

-19

-18

-38

-31

-25

-5

14

19

18

18

22

22

20

19

10

45

4443

42

41

38

39

36

58

59

55

56

55

53

50

48

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

26

40

41

63

48

62

56

60

85

49

60

62

57

5657

57 56

Personalens

bemötande

84

85

84 8485

82

79

77

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Västerhaninge

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

63 63 63

59

57

53

61

59

Tidhållning

48

41

39

36 35 35

31

32

59

52

53

50

48 48

44

41

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

68

67

68

65 65 6665

66

64

64 64

62

63

62

61

62

63

61

61

60

58

59

59

58

5859 57 57

57 57

58 58

56

57

54 54

55 55

56

52

Invändig

städning

-21

-46

-39

-23

-20

-24

-24

-20

-6

Hpl/stn

städning

15

20

16

14

25

20

20

24

10

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

35

44

63

63

55

57

56

56

84

Personalens

bemötande

88

85 85

84 84

82 82

81

Förares

körsätt

39


40

Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Nynäshamn

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

37 36

33 33

29 29

31

26

Tidhållning

2021

19

42

26

27

28

2526

35

44

40

39 39

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

34

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

35

47

40

60

54

49 49

48

46

Invändig

städning

-15

-25

-19

-6

36

27

51 52

50 51

50 50

Hpl/stn

städning

15

17

19

15

19

15

16

14

10

52 52

70 70 70

67

65 66

61

58

57

59

51

54

52

46

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

-49

-49

-43

-37

-30

36

34

39

48

51

59

67

70

84

57

55

63 63

61

71

67 67

Personalens

bemötande

77

75

86

84 84

83

84 84

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, gnesta

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

24 24

25

26

2122

2223

Tidhållning

46

50

545556

4746

42

38

46 46 46 45

43

42

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

38

54

66

60

52

50

68

64

63

Invändig

städning

-62

-34

-37

-19

-17

-12

-24

-15

-4

52

66

63

61

58

56 56

52

Hpl/stn

städning

12

20

21

16

20

14

13

16

10

77

73 73 74 74

71 71 71

55

51

63

61

60

63

60

69 69

66

65

62 62

60

54

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

26

46

42

63

64

63

74

69

86

56

Personalens

bemötande

85

86

8586

81

82

81

77

Förares

körsätt

41


42

Andel nöjda resenärer - Lokalbana, totalt

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

57 57 57

54 54 54

Tidhållning

63

74

73 73 73

68

69 69 6970

59

58

56

55 54

52

53

54

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

80 8079

81 81

79

76

75

Invändig

städning

-20

-14

-25

-21

82

78

76 77 77

75

7273

-9

-9

-8

-6

-4

Hpl/stn

städning

13

13

17

12

13

15

12

10

9

64

626362

59 59

57

58

79

8081

77 777878

79

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

68

58

64

73

79

77

81

84

87

818282

82

83 83

84

80

Personalens

bemötande

85 85 86 8687

84 84 85

Förares

körsätt*


Andel nöjda resenärer - Tvärbanan

100

80

60

40

20

0

61

59

Turtäthet

Tidhållning

80

75 75 75 75

71

69

6667

67

65

71

61 61

65

63

60

58 58

55

53 54

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

89

8887

88

85

87

85

87

85 85

83

84

82 82 82

80

Invändig

städning

-11

-12

-21

-5

-6

-21

-7

-5

-3

Hpl/stn

städning

10

13

16

10

12

16

13

11

10

63 63

61

59

5857

54

51

79

78 7778

78

76 76

74

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

80

63

63

75

85

82

79

84

86

85 86 86 86 86

85

86 86

83 84 84

85

83

84 83

80

Personalens

bemötande

Förares

körsätt*

43


44

Andel nöjda resenärer - Roslagsbanan

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

52 52 52

50

46

45

Tidhållning

60 60

81

76

74

72

68 68

66 65

55 56 56

53 5354

52 52

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

8182

80 80

75

76 76

73 73

77

73 73

68 68 68

70

Invändig

städning

-25

-18

-28

-12

-14

-19

-8

-5

-3

Hpl/stn

städning

15

16

19

14

16

14

11

11

7

65 65

61 61

666768

68

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

85

84 84 84

85 84

828182

8382 83 83 83

81 80

60

52

65

68

73

70

81

83

90

Personalens

bemötande

90 908990

909191

90

Förares

körsätt*


Andel nöjda resenärer - Lidingöbanan

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

545353

51

49

51

48 48

Tidhållning

70 70

68

70

64

65 66

59

50

48 4847

45

46

58

55

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

79

74

73

76 76

73 73

77

70

69

66

67

6968

66

65

Invändig

städning

-27

-16

-26

-10

-9

-41

-9

-6

-9

Hpl/stn

städning

20

13

16

14

14

16

14

8

16

46

42

38

3635

4342

43

78

76 76

77

73 73

72 72

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

43

53

58

70

76

77

77

86

75

80 81

80 79

76 77

8586

Personalens

bemötande

75 75

73

71

70

6766

65

Förares

körsätt*

45


46

Andel nöjda resenärer - Saltsjöbanan

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

44

41 424343

41

38

Tidhållning

51

76

74 75

73 73

62

53

67

61

59

57

53 53

51 51

50

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

71

70

67

68

6867

66 66

64 64

66

64

62

63 62 63

60

61

62

59

59

58 58

56

Invändig

städning

-36

-18

-30

-15

-13

-23

-10

-9

-7

Hpl/stn

städning

13

15

17

17

17

15

11

12

12

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

51

79

78 79

7576

7677

77 77

76

74 74

74

72 71

72

53

62

67

68

70

79

79

81

Personalens

bemötande

82

80 81 81

79

77 78 77

Förares

körsätt*


Andel nöjda resenärer - Nockebybanan

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

74

71

66

68 67

63 63

56

Tidhållning

92

85 85

82

93

90 9091

50

49

45

41

56 56

65

64

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

93

90 90

91

91

89

87

84

85 86

87

88

87

85

81

79

Invändig

städning

-14

-3

-18

-3

-3

-12

-7

-4

-2

Hpl/stn

städning

12

4

16

7

9

14

9

8

4

72

70

58

64

767777

74

79

78 78

77

69

85

84 84

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

74

93

65

89

88

74

84

88

94

86

84

88 88

86

80

81

94

92

90 90

88 88

86

82

77

Personalens

bemötande

Förares

körsätt*

47


48

Andel nöjda resenärer - Spårväg City

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

72

Tidhållning

80

79

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

88

59

60

94

93

Invändig

städning

-11

-3

91

85

Hpl/stn

städning

9

6

14

4

9

8

4

2

4

73

81

89

93

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

-11

-6

-25

-3

-5

-2

-3

60

80

88

93

81

93

96

85

93

Höst 2010 Vår 2011

95

96

Personalens

bemötande

93

93

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, totalt

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

65

64

65 65

63 636463 6364

62 63

64

62

60 60

Tidhållning

40

37

38 37

38

39

35 36

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

72 72

69 70

68 67 67

63

Invändig

städning

-22

-24

-44

-15

-19

-29

-18

-13

-14

67

65

61 61 61

5958

59

Hpl/stn

städning

13

16

17

18

20

17

18

18

16

56

5455

52

53 5455

51

67

636464

6564

63

61

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

65

60

55

67

61

64

69

71

70 70

66 66

6768

68 69

Personalens

bemötande

71 7172

71

68 686969

Förares

körsätt

49


50

Andel nöjda resenärer - Buss, Norrtälje

100

80

60

40

20

0

80

Turtäthet

75

73 73

Tidhållning

68 68

67 67

8483

82 82 82

78

76

77

53

51

49

46

48 47 47

45

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

83

79

77

75

76

7473

74

Invändig

städning

-23

-14

-36

-13

-24

-24

-14

-10

-8

67

65

62

63

64 64

61

Hpl/stn

städning

10

10

17

13

19

20

12

12

11

57

57 58

56

54 55 56

53

50

76

74

75

77

74 74

71 71

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

47

67

77

57

56

74

74

79

81

79 79

77 78 78

79

76

77

Personalens

bemötande

848585

85

83

82

81 81

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Norrort

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

72

64

65 65

63 62 62

61

59

60

58

6059

59 59

57

Tidhållning

38

36 36

35 35

33

31

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

55

78

74 73

7071

69 69 68

-17

-19

-31

-11

-15

-15

-10

-7

-9

Invändig

städning

12

19

14

16

15

19

13

15

16

6970

67

61 62

60 60

58

Hpl/stn

städning

71

69

67

65 65 65

66 65 65

63

64

65 65

62 61

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

55

72

62

70

73

66

77

78

76

77

78

74

72

73 73

71 70

69

76

7374

73 73

72

68

69

Personalens

bemötande

Förares

körsätt

51


52

Andel nöjda resenärer - Buss, Sigtuna/Upplands Väsby

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

64 63 63 63

59 59

57 57 57

55

52

61

54

59 59

58

Tidhållning

39

36 37

36

34 33 33

30

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

71

72

66 66

67

63 62 62

Invändig

städning

-23

-28

-43

-14

-22

-17

-16

-14

-14

60

61

59

56 5655

54

55

Hpl/stn

städning

13

14

18

19

20

17

21

21

16

70

68

67 67

66 66

64

65

6465

65

63

62

63

61

59

60 61

60 59 60

59

57 58

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

58

64

59

66

67

63

69

65

Personalens

bemötande

70 70

69

67

68 68

69

65

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Sollentuna*

100

80

60

40

20

0

64

62

Turtäthet

47

Tidhållning

55

56

54

52

51

53

58

59

60

58 57

48

51

36

32

30

29 29

28

26 26

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

686767

80

77

76

75

72

Invändig

städning

-33

-29

-55

-9

-15

-32

-26

-17

-15

69

67 67

64

60

64

63

57

55 5556 56

55 54

52 52 53

56 57

56

57

56

55

49

Hpl/stn

städning

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

65 66

60 60

63

61 61

*Hösten 2007 delades Råsta upp i ’Sollentuna’ och ’Solna/Sundbyberg’. Hösten 2008 förändrades urvalet för dessa avtalsområden.

15

20

17

14

18

15

19

23

19

28

52

53

51

55

77

67

61

66

54

Personalens

bemötande

68 68

66 66 66 66 66

61

Förares

körsätt

53


54

Andel nöjda resenärer - Buss, Järfälla/Upplands Bro

100

80

60

40

20

0

44

Turtäthet

50 50 50 50

49

Tidhållning

58

55

56 57 57

53

52 52

49

50

39

38 37

32 32

29 30

28

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

75

73

76

72

69 68

66

61

Invändig

städning

-30

-28

-45

-14

-20

-30

-16

-13

-11

6362

56

5554 55

52

53

54

53

52

50

49 4950

51

Hpl/stn

städning

12

16

15

20

18

16

16

18

15

66

61

60

62

60

55

56

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

58

57

53

62

68

68

66

68

74

57

74

71

72

70

71

68 68 68 68

66 65 65 65

63

63

Personalens

bemötande

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Solna/Sundbyberg*

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

68

66

65

66 66

63

62

62

60 60 60 61 61

59 59

Tidhållning

55

40

38

35

36 37

34 34

33

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

72

70 70

68

66 66

61

65

64

6162

62

63

61

56 55

63

62 62

59

56 5655

53

64

62

61 62

60

58

57

55

Invändig

städning

-20

-24

-44

-18

-25

-28

-23

-16

-17

Hpl/stn

städning

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

68

66 66 67

67

65

65 6566

67

64

63 63

62 62 62

Personalens

bemötande

*Hösten 2007 delades Råsta upp i ’Sollentuna’ och ’Solna/Sundbyberg’. Hösten 2008 förändrades urvalet för dessa avtalsområden.

14

16

19

17

20

17

15

22

16

37

55

66

59

62

65

55

67

62

Förares

körsätt

55


56

Andel nöjda resenärer - Buss, Ekerö

100

80

60

40

20

0

53 53

Turtäthet

Tidhållning

69

66

64

61

58

57

70

68

64

63

6261

62

60

39

37 37 38

39

38

36

34

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

85

76

77

76 75

74

72

70

Invändig

städning

-18

-23

-43

-9

-16

-26

-17

-11

-8

48

46

69

67

64

61

62

61

Hpl/stn

städning

13

15

18

16

20

15

17

16

12

42

51

65

59 59

57 57

56

68

67 67 67

62

636463

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

59

69

62

67

75

64

74

80

66

75 76

75 74

7273

70

Personalens

bemötande

80 80

79 79

77 78

75

74

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

55

51 50

49 49

48

47

Tidhållning

56

57

54 54 54

52

51

52 52

37

35

33 34 34

32

30

28

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

76

73

71

6869

69

67

65

Invändig

städning

-29

-29

-49

-12

-16

-20

-16

-10

-11

71

68

67

64 64

62

61

65

67

64 64

62 6263

60 60

67 67 68

65 64

65

63

62

Hpl/stn

städning

15

17

18

17

19

13

18

19

15

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

34

56

54

67

71

65

65

74

71

72

70 71 71

69 69

6867

Personalens

bemötande

70

73 73

74

72

68 68 68

Förares

körsätt

57


58

Andel nöjda resenärer - Buss, Lidingö

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

56

56

53

5051

51

50

48

Tidhållning

68 68

66 66

64

63

55 55

47

383940

41

39

36

34

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

76

77

74

77

73

74

70

68

64

68 69 69

67 67 66

70

Invändig

städning

-26

-28

-45

-11

-12

-26

-18

-12

-15

Hpl/stn

städning

17

17

16

15

18

18

19

17

14

64

57

54 5453

57

51 50

72

68

67 67

65 65

63 63

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

56

55

57

63

70

73

70

71

75

73

71 7071

69

70

71 7170

68 69

69

67

67

65

Personalens

bemötande

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

77 77

75 75

747373

71

Tidhållning

73

71

70

67

68

66

62

60

48

43 43

41 42

38 39 39

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

76

77

75

73 73

75

75

73

71 71

Invändig

städning

67

65 65

64

62

63

-16

-23

-43

-16

-16

-39

-19

-15

-16

Hpl/stn

städning

13

17

18

20

21

18

21

19

17

49

47

44 44

45

4443

38

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

72 72

71 71

73

69

68

67 68 68

69

69

66

66 67

63

64

66

66

65 65

63

61

60

43

71

60

64

63

60

65

66

Personalens

bemötande

Förares

körsätt

59


60

Andel nöjda resenärer - Buss, Söderort

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

63

62

60

59

57

59

56 56

59

61 61

60 60

58

53 53

Tidhållning

32

30

3132

32 32

29 29

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

70 70 69 70

67

65 65 65

Invändig

städning

-24

-25

-53

-15

-21

-24

-24

-14

-16

68

65

66 66 66

64

63 63

64

62 62 6263

63

61 61

62

63

61 61 60

58

56

57

Hpl/stn

städning

13

15

16

20

21

13

20

18

14

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

32

63

60

63

58

57

70

65

69

71

70

68 68

69

67

6869

70

69

70

66

68

64

64

63

Personalens

bemötande

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Nacka/Värmdö

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

70

68 67

65 65 66

65

6867

66 67

65

6162

61 60

Tidhållning

39

40

38 37

35

33

31 31

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

74 73

63

64

65 65

62

59

60 61

59

58

Invändig

städning

-24

-19

-44

-17

-21

-32

-17

-13

-12

54

52

53 53 53

51

51

52

49 4847

45

Hpl/stn

städning

11

16

19

18

22

15

19

21

14

66

65 65

66 6766

64 65 65

62 62

60

595858

58

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

37

65

52

65

65

58

64

74

66

Personalens

bemötande

77 77

73 74

71 71 71

67

Förares

körsätt

61


62

Andel nöjda resenärer - Buss, Tyresö

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

67

66 66

6465

65

62

63

Tidhållning

69 69 6968

69

68

62 63

39 39

42

39

35 35 35

37

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

78

71

69 69 69

75

73

73

7170

71

69

65

60

6362

61

59 59 596060

5758

66

63

66

53 53

54

5049

Invändig

städning

-20

-24

-47

-10

-17

-23

-14

-7

-7

13

13

14

15

21

17

16

18

15

Hpl/stn

städning

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

39

63

67

60

75

62

69

75

78

77

76

7273

74

75

72 73

Personalens

bemötande

78

81

78

75 75

7372

74

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Handen

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

65

6968

67

65

64

60 61

Tidhållning

75 75 75

72

69 69 69

68

48

43

4241

42

40 40

39

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

75

69 70

68

6566

64

63

Invändig

städning

-24

-17

-42

-16

-22

-21

-14

-9

-10

13

14

16

14

20

15

13

17

15

50 50

64

58 58

56

54

55

Hpl/stn

städning

65 65 65

62

60

5859

58

72 72

71

69

68 68 68

65

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

42

64

68

70

58

65

72

74

74

77 77

7574

75

72 73

74

74

7172

70 71 71 71

72

Personalens

bemötande

Förares

körsätt

63


64

Andel nöjda resenärer - Buss, Nynäshamn

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

49

45 45

43

41 41 41 41

Tidhållning

68 67

65 65 65

63 64

61

41

39

38 37

36

37

33 33

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

75

74

71 7172

70

69

67

Invändig

städning

-39

-21

-45

-14

-30

-20

-17

-11

-12

47

43

41

52

5051

50

47

Hpl/stn

städning

16

14

18

14

21

14

17

14

13

69 69

65 65

64

61

67

63 64

62 62

66

59

56 56

50

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

45

37

65

50

65

72

66

75

75

74

68 68 68

79

75 75

75 75 76

73

72

73

75 75 75

Personalens

bemötande

Förares

körsätt


Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka

100

80

60

40

20

0

Turtäthet

58

55

5453

54 54

53 53

Tidhållning

53

52 52

49

47

48

46

44

34 34

33

33

32 31 31

30

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

62

56

55

53

52

5958

55

59 60

56

54 54 54 53

52

55

56 56

54 53

51

50 50

Invändig

städning

-26

-38

-52

-22

-22

-27

-21

-15

-14

Hpl/stn

städning

16

16

15

20

21

18

19

16

16

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

33

70

67

65 66

64

64

63

62 63

61 61

59 59

57 5758

46

58

56

58

56

61

70

70

Personalens

bemötande

70

68 68

6667

68

66

63

Förares

körsätt

65


66

Andel nöjda resenärer - Buss, Södertälje

100

80

60

40

20

0

49

Turtäthet

Tidhållning

66

64

63

61

62

59 60 606160

61

58 58

57

53

41 41 41

37 37 36

38

34

Turtäthet Tidhållning Störningsinformation

Störningsinformation

Invändig städning

Hpl/stn städning

Trängsel

Svara på frågor

Personalens bemötande

Förares körsätt

Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011

62

63

58

62

65

60

54 55

Invändig

städning

-24

-31

-43

-20

-25

-33

-19

-17

-19

55 55

53

52

51

49

47

45

Hpl/stn

städning

16

15

19

15

19

15

20

17

15

53 53 54

51

5051

52

49

65 66

62

59 58

6160

59

Trängsel Svara på

frågor

Missnöjda Varken eller Nöjda

38

53

52

60

65

55

60

66

66

67 67 67 66

65

66 66

65

66

62 62

61

6261 61

59

Personalens

bemötande

Förares

körsätt


68

Bilaga 3

Enkäterna för respektive trafikslag

Bäste resenär!

SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.

De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet

och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!

Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt.

Mycket Mycket Ingen

missnöjd nöjd erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Om du tänker på all erfarenhet du har av

SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis

med SL?

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag kan använda kollektivtrafiken för de

flesta resor jag gör.

Hur ofta reser du med SL?

1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden

2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan

Vad använder du för biljett för den här resan?

1 30-dagarsbiljett

6 Förköpsremsa

2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i

3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren

72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/Zonbiljett

4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett)

5 Termins- eller Fritidsbiljett

9 Annat

Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?

1 Ja, 1 bil

3 Ja, fler än 2 bilar

2 Ja, 2 bilar

4 Nej

Är du ...? 1 Man 2 Kvinna

Din ålder? ................år

Fortsättning på baksidan!


Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag är nöjd med turtätheten på den här

linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här

linjen (att bussarna avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag

tillräcklig information om trafikavvikelser

i busstrafiken.

Den här bussen är ren och välstädad.

Hållplatserna som den här linjen

trafikerar är rena och välstädade.

Jag känner mig sällan besvärad av

trängsel när jag reser med den här linjen.

Förarna på den här linjen kan svara på

frågor som rör SL-trafiken.

Förarna på den här linjen är trevliga

och serviceinriktade.

Föraren av den här bussen kör mjukt

och behagligt.

Lägsta Högsta Ingen

betyg betyg erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Vilket sammanfattande betyg vill du

ge trafiken på den här linjen?

När jag reser med den här linjen

på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

...känner jag mig trygg när jag reser

ensam (utan någon jag känner).

...känner jag mig trygg när jag reser

i sällskap (med någon jag känner).

Jag känner mig trygg när jag går till/från

min hållplats/station på kvällar och/eller

nätter.

Tack för din hjälp!

69


70

Bäste resenär!

SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.

De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet

och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!

Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt.

Mycket Mycket Ingen

missnöjd nöjd erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Om du tänker på all erfarenhet du har av

SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis

med SL?

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag kan använda kollektivtrafiken för de

flesta resor jag gör.

Hur ofta reser du med SL?

1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden

2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan

Vad använder du för biljett för den här resan?

1 30-dagarsbiljett

6 Förköpsremsa

2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i

3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren

72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/Zonbiljett

4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett)

5 Termins- eller Fritidsbiljett

9 Annat

Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?

1 Ja, 1 bil

3 Ja, fler än 2 bilar

2 Ja, 2 bilar

4 Nej

Är du ...? 1 Man 2 Kvinna

Din ålder? ................år

Fortsättning på baksidan!


Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag är nöjd med turtätheten på den här

linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här

linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag

tillräcklig information om trafikavvikelser

i tunnelbanetrafiken.

Det här tåget är rent och välstädat.

Stationerna som den här linjen

trafikerar är rena och välstädade.

Jag känner mig sällan besvärad av

trängsel när jag reser med den här linjen.

Personalen som arbetar i tunnelbanan

kan svara på frågor som rör SL-trafiken.

Personalen som arbetar i tunnelbanan

är trevlig och serviceinriktad (alla linjer).

Föraren av det här tåget kör mjukt

och behagligt.

Lägsta Högsta Ingen

betyg betyg erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Vilket sammanfattande betyg vill du

ge trafiken på den här linjen?

När jag reser med den här linjen

på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

...känner jag mig trygg när jag reser

ensam (utan någon jag känner).

...känner jag mig trygg när jag reser

i sällskap (med någon jag känner).

Jag känner mig trygg när jag går till/från

min hållplats/station på kvällar och/eller

nätter.

Tack för din hjälp!

71


72

Bäste resenär!

SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.

De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet

och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!

Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt.

Mycket Mycket Ingen

missnöjd nöjd erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Om du tänker på all erfarenhet du har av

SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis

med SL?

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag kan använda kollektivtrafiken för de

flesta resor jag gör.

Hur ofta reser du med SL?

1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden

2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan

Vad använder du för biljett för den här resan?

1 30-dagarsbiljett

6 Förköpsremsa

2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i

3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren

72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/Zonbiljett

4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett)

5 Termins- eller Fritidsbiljett

9 Annat

Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?

1 Ja, 1 bil

3 Ja, fler än 2 bilar

2 Ja, 2 bilar

4 Nej

Är du ...? 1 Man 2 Kvinna

Din ålder? ................år

Fortsättning på baksidan!


Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag är nöjd med turtätheten på den här

linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här

linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag

tillräcklig information om trafikavvikelser

i pendeltågstrafiken.

Det här tåget är rent och välstädat.

Stationerna som den här linjen

trafikerar är rena och välstädade.

Jag känner mig sällan besvärad av

trängsel när jag reser med den här linjen.

Personalen på pendeltågen/stationerna

kan svara på frågor som rör SL-trafiken.

Personalen på pendeltågen/stationerna

är trevlig och serviceinriktad (alla linjer).

Föraren av det här tåget kör mjukt

och behagligt.

Lägsta Högsta Ingen

betyg betyg erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Vilket sammanfattande betyg vill du

ge trafiken på den här linjen?

När jag reser med den här linjen

på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

...känner jag mig trygg när jag reser

ensam (utan någon jag känner).

...känner jag mig trygg när jag reser

i sällskap (med någon jag känner).

Jag känner mig trygg när jag går till/från

min hållplats/station på kvällar och/eller

nätter.

Tack för din hjälp!

73


74

Bäste resenär!

SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.

De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet

och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!

Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt.

Mycket Mycket Ingen

missnöjd nöjd erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Om du tänker på all erfarenhet du har av

SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis

med SL?

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag kan använda kollektivtrafiken för de

flesta resor jag gör.

Hur ofta reser du med SL?

1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden

2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan

Vad använder du för biljett för den här resan?

1 30-dagarsbiljett

6 Förköpsremsa

2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i

3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren

72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/Zonbiljett

4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett)

5 Termins- eller Fritidsbiljett

9 Annat

Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?

1 Ja, 1 bil

3 Ja, fler än 2 bilar

2 Ja, 2 bilar

4 Nej

Är du ...? 1 Man 2 Kvinna

Din ålder? ................år

Fortsättning på baksidan!


75

Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag är nöjd med turtätheten på den här

linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här

linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag

tillräcklig information om trafikavvikelser

i tågtrafiken.

Det här tåget är rent och välstädat.

Stationerna som den här linjen

trafikerar är rena och välstädade.

Jag känner mig sällan besvärad av

trängsel när jag reser med den här linjen.

Konduktörerna på den här linjen kan

svara på frågor som rör SL-trafiken.

Konduktörerna på den här linjen är

trevliga och serviceinriktade.

Föraren av det här tåget kör mjukt

och behagligt.

Lägsta Högsta Ingen

betyg betyg erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Vilket sammanfattande betyg vill du

ge trafiken på den här linjen?

När jag reser med den här linjen

på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

...känner jag mig trygg när jag reser

ensam (utan någon jag känner).

...känner jag mig trygg när jag reser

i sällskap (med någon jag känner).

Jag känner mig trygg när jag går till/från

min hållplats/station på kvällar och/eller

nätter.

Tack för din hjälp!


Bäste resenär!

SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.

De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet

och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!

Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt.

Mycket Mycket Ingen

missnöjd nöjd erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Om du tänker på all erfarenhet du har av

SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis

med SL?

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag kan använda kollektivtrafiken för de

flesta resor jag gör.

Hur ofta reser du med SL?

1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden

2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan

Vad använder du för biljett för den här resan?

1 30-dagarsbiljett

6 Förköpsremsa

2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i

3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren

72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/Zonbiljett

4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett)

5 Termins- eller Fritidsbiljett

9 Annat

Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?

1 Ja, 1 bil

3 Ja, fler än 2 bilar

2 Ja, 2 bilar

4 Nej

Är du ...? 1 Man 2 Kvinna

Din ålder? ................år

Fortsättning på baksidan!

76


77

Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.

Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Jag är nöjd med turtätheten på den här

linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här

linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag

tillräcklig information om trafikavvikelser

i spårvägstrafiken.

Den här spårvagnen är ren och

välstädad.

Hållplatserna som den här linjen

trafikerar är rena och välstädade.

Jag känner mig sällan besvärad av

trängsel när jag reser med den här linjen.

Konduktörerna på den här linjen kan

svara på frågor som rör SL-trafiken.

Konduktörerna på den här linjen är

trevliga och serviceinriktade.

Föraren av den här spårvagnen kör

mjukt och behagligt.

Lägsta Högsta Ingen

betyg betyg erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

Vilket sammanfattande betyg vill du

ge trafiken på den här linjen?

När jag reser med den här linjen

på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen

inte alls helt erfarenhet

1 2 3 4 5 6 7 0

...känner jag mig trygg när jag reser

ensam (utan någon jag känner).

...känner jag mig trygg när jag reser

i sällskap (med någon jag känner).

Jag känner mig trygg när jag går till/från

min hållplats/station på kvällar och/eller

nätter.

Tack för din hjälp!


Bilaga 4

Så här görs undersökningen

Metod: Ombordundersökning, enkäter delas ut och samlas in ombord på ett urval av fordon i SLtrafiken

Fältperiod: Undersökningen genomförs under två veckor varje månad januari-maj samt augustidecember.

Undersökningen genomförs under högtrafik (kl 06-09) och mellantrafik (kl 10-14). Cirka 55

procent av intervjuerna genomförs under högtrafik och 45 procent under mellantrafik.

Antal enkäter: Undersökningen bygger på minst 5935 enkäter/månad varav minst 2975 st på buss,

750 st på tunnelbana, 960 st på pendeltåg och 1250 st på lokalbana. Denna rapport omfattar månaderna

januari-april och bygger således på mer än 23 000 intervjuer.

Viktning: resultatet viktas utifrån antal påstigande per trafikslag och trafikslagen viktas utifrån antal

påstigande per avtalsområde/linje/gren.

78


aB

Storstockholms

Lokaltrafik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!