Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

86

dag, den ] mars, kunde emellertid riksdagens högtidliga afslut-

ning försiggå på det så kallade Kungshuset, hvarvid åtta när-

\^arande riksråd, som icke förut svurit sin ed, på knä med upp-

räckt hand och med hög röst aflade denna. ^ I riksdagsbeslutet

erkänna och hylla ständerna Karl Gustafs unge son såsom sin

konung i kraft af tidigare beslut; däremot är där ingenting in-

fördt om regeringen under tiden till nästföljande riksmöte, ehuru

drotsen den i6 februari inför ständernas utskott hade talat om,

att sä kunde eller skulle ske."

godt nianeor . —

, att de härigenom kunde mista sina röster vid riksdagar och

för öfrigt hade att svara för alla följder. Riksdai^sbesli/fets papposorii^iitaL

RA, visar, att uppländingarne slutligen fogat sig.

* RP. I I mars, tryckt RAP. VII s. 95

ff., utom slutet om de nya riks-

dens ed; Präst. Prot.; Rosenhane ; Ehrensteen till Sten Bielke i VL\^rs,Bie/k.:

Krister till Bengt Horn 2 mars, HoTn. — De åtta voro A. Sparre, J. Rosen-

hane och de sex närvarande af dem, som 20 febr. intagits i rådet: N. Brahe,

Kr. Horn, Sv. Baner, Kn. Kurk, G. Posse, J. Fleming. De f3'ra frånvarande

bland de sist intagne — H. och B. Horn, Kl. Stiernsköld, L. Creutz — och

fem äldre riksråd, som hvarken förut svurit rådsed eller nu voro tillstädes,

nämligen B. Oxenstierna, Kr. K. Schlippenbach, S. Bielke, H. Stake och G.

Soop, fingo underskrifva en skriftlig edsförpHktelse enligt Ehrensteens anförda

bref till Sten Bielke i mars och regeringens bref till Bengt Oxenstierna 30

mars, SjöJioliii, Ai(togrnfsa/rilingen , det

senare med inneslutet formulär. —

Vid riksdagsafslutningen 3 nov. 1660 aflades sedan muntlig ed af de då när-

varande af dessa nio — d. v. s. alla utom Stakc — samt af Erik Fleming,

om hvilken se s. 91. AV. III och V; RAP. VIII s. 127.

- »kan komma in» RAP. VII s. 79, »införes» P?-äst. Prof. 16 febr. —

Riksdagsbeslutet tryckt Stierxmax, II s. 1308 ft". Rådets och adelns under-

skrifter tryckta RAP. VII s. 236 f. (bil. K). Man finner här Jöran, men ej Herman

eller Erik Flemings namn. Jfr s. 91. Fkyxells uppgift, XIII s. 33, att

Jöran Fleming vägrat underskrifva, beror kanske på missförstånd af AVvr////*?;/^

18 mars; se s. s.

More magazines by this user
Similar magazines