Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

q6

svarande anliällan att efter fredsunderhandlingens afslutande fa

komma hem till Sverige, hvilket vore angeläget både för honom,

H. M. och riket och för >oss flere, som ett intresse hafva». —

Emellertid blef Flemings resa ytterhgare fördröjd, och den 26

skrifver hans svåger och Sten Bielkes halfsväger Arvid Ivarsson

Natt och Dag, förut kammarherre hos den aflidne konungen,

till Bielke, att Fleming nu tänkte afresa till Sundet dagen efter

bortförandet af Karl Gustafs lik frän Göteborg.^ Arvid Ivarsson

nämner i detta bref »den sällsamma rencontern» i senaten mellan

Lars Kagg och Herman Fleming, och har kanske just med

anledning närmast af hvad som förekommit den 20 det ganska

upplysande uttalandet: »Värt tillstånd blifver dagligen värre och

värre, om längre sa skall gå; hvar och en vill nästan begynna

en ny regeringsform, till det ringaste förfäktar sin envisa och

galna mening till det yttersta. Reduktionen stämplas hårdt om

att drifva in nihilum.»"

Mai^nies Ga Ett bref från denna tid, skrifvet af furstinnan Maria Euphrosyne

hrie/ de hi till hennes make riksskattmästaren Magnus Gabriel de la Gardie,

ija/äie ock gjf^g,- några antydningar om hvad man väntade sig af denne

hänsvn till regeringsfrägan efter hans återkomst från freds-

,- , med - t>

/ fanget. t.

underhandlingen med Polen, och likaså om riksamiralen Karl

Gustaf \'rangels hållning. Hon skrifver från Göteborg den 29

mars, att man där har den förhoppningen, att de la Gardie skall

göra om intet alla hennes käre konungs afsikter, något som hon

dock aldrig vill tro; hon berättar därjämte, att den pommerske

tjänstemannen Filip Rothlieb''' föregående dag kommit från Vrangel

med den underrättelse, att denne, som de andre förut satt sitt

* Biel/c. — Arvid Ivarssons svster Anna var gift med krigskanimarpre-

sidenten Lars Fleining, broder till Herman; hennes halfsvstrar voro Kristina

och Brita Rosladin. Axrkp, Svenska adchis ättartafloT.

* Om Arvid Ivarssons enskilda intresse i liändelsernas utveckhng se s.

102. Han talar äfven om sin oro för ett föregående bref till Bielke af 15

mars, sändt i Ehrensteens kuvert, som han hälst vid närvarande farliga tid

ej gärna skulle se i andras händer. — Vi hafva ej hxkats fastställa, om

Herman Flemings färd till Skåne verkligen kom till stånd. Han var tillstädes

i rådet och kammarkollegiet 3 apr. i Göteborg, 25 apr. i Linköping. RP. I;

Kani7narkollegiets Protokoll, Ka7nmara7-kivet

' Öfverlicentinspektor i Pommern och Mecklenburg. Bref med kammarrådsbeställning

för honom RR. 5 apr. Bref från honom till Per Brahe

från Göteborg 2 apr. Skokl.

.

More magazines by this user
Similar magazines