Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

Betydlig meningsskiljaktighet framträdde också med afseende

på Sehesteds och fredsmedlarne Sidneys, Slingelands och Ter-

lons förord för grefve Korfits Ulfeld, som under Karl Gustafs

tid — i december 1659 — blifvit dömd skyldig till högförräderi,

och som satt fången i Malmö. När frågan var före den 23 och

27 juni, yttrade sig Per Brahe och Schering Rosenhane, den från

Danmark hemkomne legaten, som här liksom i Bornholmska

saken verkade för tillmötesgående, äfvensom Klas Tott och Se-

ved Bååt för Ulfelds benådning, och Gustaf Bielke framhöll,,

huru svaga bevisen mot denne varit. Men många af de andra

rådsherrarne, såsom Bonde, de la Gardie och Klas Bielkenstierna,

och likaså Bengt Horn, Nils Brahe, Gustaf Posse och Jöran

Fleming, hyste farhågor för Ulfelds hämndlystnad och andra

betänkligheter; och särskildt framhöll Horn upprepade gånger,

att han måste anses antingen skyldig eller oskyldig, och i hvar-

dera fallet behandlas därefter.^

Den 27 på eftermiddagen upplästes så det koncept till in-

strument om Bornholms afträdelse, som regeringens kommissarier

då hade gifvit Sehested.^ Härvid yrkade grefve Tott med

Bondes gillande, att om man på Sveriges sida framdeles

efter pröfning af det nu till sitt värde bestämda vederlaget icke

funne det tillfredsställande, borde instrumentet icke utlämnas;

och Bengt Horn begärde, att detta skulle klart utsättas. Riks-

drotsen, som fann alla dessa svårigheter och motsägelser i råd-

plägningarna besvärliga, blef nu misslynt och sade tämligen

skarpt ifrån, att det vore ondt ställa bref efter så mångas tyc-

ken. Bengt Horn, som fann sig närmast åsyftad, förklarade

därpå, att när hvad som sades blefve så illa upptaget, ville han

icke mera säga sin mening, hälst det också före middagen blif-

hane i sin Dagbok finner oförsvarlig. — På drotsens sida voro: A. Sparre,

G. Horn, A. Forbus, G. O.xenstierna, Sch. Rosenhane, G. Bielke, S. Bååt,.

M. G. de la Gardie och drottningen; Biellie dock med det förbehåll, «at

dhe Schoniske godzen blifwa sedan emplojerade till Cronones och icke privatorum

bästa». RP. IV.

^ RP. II och IV. — Ett betecknande yttrande af riksdrotsen finnes i

IV, 27 juni: »Thet kan wähl henda en af oss (kommandes på det som för-

kastades Ulhfeld, det som han hade giordt emot sit egit fäderneslandh), at den,

som bHfwer offenderat, fattar hastige och nödige consilier till sijn defension

och justification, hwilket och wähl ähr skeddt med månge förnemlige herrar

i Swergie, som reste till Pohlen».

' RP. IV. — Ratifikation på Bornholmska slutet med Sehested RR. 14

juli. K. M:s resolution om Ulfelds benådning ib. 7 juli.

More magazines by this user
Similar magazines