Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

114

och Roman hade gjort honom förhoppning, att denne inom

omkring åtta dagar skulle vara i Stockholm.^ Om riksdrotsen

skrifver han, att denne nu bestämdt ville lämna sitt ämbete.^

Mera hoppas Roman få berätta hertigen före dennes ankomst,

» blott han far underrättelse om tiden, för att kunna möta honom

i Telje eller annorstädes.

Hedvig Eko- Adolf Johans egna bref till Lars Roman ^ visa, huru tvek-

no7-a och sam han själf hela tiden var i fråga om den tilltänkta återresan

AdolfJohau. ^jj} Stockholm, dels väl i minnet af sina erfarenheter under sin

vistelse där i maj, dels också med hänsyn till de utgifter, be-

söket måste medföra, därest han icke skulle bo på slottet.

Drottningens bref den 12 juni var icke nog för att bestämma

honom, ehuru han å andra sidan icke utan skäl undrade, hvar-

utinnan egentligen fördelen skulle sticka af att så länge hålla

sig från hofvet, som man nu från flere håll tillrådde honom.*

Efter mottagande af drottningens bref af den 27 tänkte han

verkligen den i juli att resa, men följande dag tillskrifver han

Roman, att han af flere skäl måste uppskjuta saken.

Den verkliga anledningen till hans ändrade afsikt var ett

nytt bref från Hedvig Eleonora själf af 30 juni, i hvilket denna

anhöll, att hertigen ännu ville dröja något på landet, såframt

han icke redan vore på väg; hon bad honom att icke blifva

otålig häröfver, ty hon hade hvar dag ny vedervärdighet att

utstå; men Gud skulle icke öfvergifva henne, ty han öfvergåfve

ingen änka; han skulle icke häller öfvergifva hertig Adolf, som

också vore en ensam människa.*^ — Orsaken till detta omslag

i drottning Hedvigs ställning till sin svågers plan att besöka

henne framgår af Romans skrifvelse den 4 juli, där han meddelar,

att riksmarskalken Gabriel Oxenstierna med åberopande

af rådets godtfinnande tillsagt drottningens hofmarskalk Liitzow,

att hertigen borde bo i staden och icke på slottet; häröfver hade

drottningen gråtit bitterligen, och därpå strax skrifvit hertigen

* Roman till Adolf Johan 30 juni. Steg.

* Dens. till dens. i juli, ib.

^ Ib., bland Adolf Johans koncept, ehuru till honom återställda original;

i regeln från Stegeborg. Egenhändiga; öfverskrift: ^Cher et fidel Roman»;

f. ö. på svenska.

* Adolf Johan till Roman 25 juni, ib.

'' Hertigens bref af den i är blott dateradt juli, men numreradt 7, och

n:r 8 är af 2 juli. Ib.

" Ib. Brefvet är dateradt »Stockholm den 30 Ju. 1660.5 ^Ju.» är juni,

ej juli, såsom påskrifvits ett omslag med Adolf Johans namnteckning.

^

More magazines by this user
Similar magazines