Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

"5

till med Romans tjänare. Vare sig ett formligt beslut af

rådet var fattadt eller ej, visade sig drotsens och hans vänners

bestämdt uttalade vilja starkare än Hedvig Eleonoras och Adolf

Johans beslutsamhet.^

Bittert beklagar sig hertigen i sina bref öfver de åtgärder,

som vidtogos vid reduktionen af armén i Preussen, hvaröfver

han ett år tidigare fört befäl: det vore orimligt att beröfva

honom hans egna regementen och låta dem tjäna under ett

annat namn; den ringaste öfverste blefve icke sä behandlad,

som det nu skedde honom, såframt han icke hade försyndat

sig, skrifver han den 25

juni. I ryktet, att begrafningen snart

skulle ske, såg han endast en uppfinning af grefve Per för att

hindra drottningen att sända efter sin syster; det vore dennes

grundsats att hålla det som allt annat sväfvande och göra

hertigen trött af lidande. Brefvet slutar med ett karakteristiskt

känsloutbrott, hvari hertigen förklarar omöjligt, att Gud kan

lämna hans förföljelse ostraffad, men säger sig af hjärtat önska

deras omvändelse och bättring, som äro orsaken därtill, på det

icke land och folk måtte hemsökas af Gud för deras förvänd-

hets skull.

Den 28 juni framställde riksdrotsen i en rädsförsamling af Rddet om

tjugoen personer frågan om tiden för Karl Gustafs begrafning begrafmngs-

och den riksdag, som skulle sammankallas till denna. Hedvig ^^'^^^^S^-

Eleonora var icke närvarande.'

Ofverläggningen om tiden inleddes af Gustaf Bonde, som

gjorde gällande, att om Karl Gustafs kista skulle göras af silfver,

såsom beslutet var,'^ och begrafnino-en öfverhufvud firas med

föreslagen ståt, så kunde den icke hållas förrän nästa sommar

eller tidigast i februari; han satte i fråga att inkalla ett utskott

af ständerna för sakens afgörande, men drotsen förklarade, att

det skulle taga för mycken tid. Vintern ansägo både Brahe

^ Uppgiften om riksmarskalkens ingripande surkes af hofmarskalken

Lutzows bref till K. G. Vrangel Stockholm 4 juli. Skokl.

delanden om saken i Romans bref 11 och 14 juli, Steg.

F. ö. nya med-

' RP. IV. ^ Närvarande: Drotsen, Skattmästaren, L. Kagg, S. Bååt, Sch.

Rosenhane, K. Mömer, G. Bonde, G. Oxenstierna, A. Forbus, Kl. Tott, Kl.

Bielkenstierna, A. Sparre. E. Fleming, J. Rosenhane, N. Brahe, Kr. Horn, B.

Horn, Sv. Baner, Kn. Kurk, G. Posse. J. Fleming. — Klas Bielkenstiema ankom

till Stockholm 20 juni: Johan till Kristoffer Ekeblad s. d., LB, De la Gärd.

^ RP. I 2 apr. (diskussion och beslut), 29 maj (diskussion).

20 jum.

More magazines by this user
Similar magazines