Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

konungens bortgång, hvaruti hon uttalade sin förvissning, att

K. M. redan tänkt pä att skaffa riket fred och att Hsa och befria

sina trogna undersåtar från de svåra bördor och odräghga utlagor,

af hvilka de en så lång tid varit betungade. Och i en annan

skrifvelse af samma datum, samma dag uppläst i rådet, medde-

lade hon sin afsikt att innan kort begifva sig till Hamburg för

att där af sina betjänte erhålla underrättelse om sina intressens

beskaffenhet och kunna vidtaga lämpliga anstalter med afseende

på dessa, och anhöll om tillåtelse för generalguvernören öfver hennes

underhållsländer, riksrådet Seved Bååt, att resa dit henne

till mötes. Denne fick också tillstånd att afresa, så snart pos-

terna gåfve kunskap, att hon uppbrutit från Rom.^ — I detta

bref var det om sina ekonomiska intressen, drottningen talade;

hon saknade därutinnan icke anledning till klagomål, ty hennes

underhåll hade under de gångna krigsåren ingalunda utfallit ef-

ter beräkningarna vid hennes tronafsägelse."

Den 17 juli behandlades ett genom Bååt framställdt förslag

af drottningen att utbyta sina underhållsländer utom Oland mot

en bestämd årlig summa af kopparräntan — hon önskade därmed

komma i besittning af en säkrare och lättare uppburen inkomst

än räntorna af de förra; till svenska kronans förmån lände

icke ett sådant byte. Saken uppsköts, och ett bref från Mattias

Biörnklo, dateradt Andaye den 15 maj, upplästes. Däruti för-

mäldes om ett bref från drottning Kristina till kardinal Mazarin,

som franske ministern de Lionne läst för Biörnklo, och hvari

förekommit några eftertänkliga ord: att hon ville resa till Sve-

rige och där taga sin rätt i akt — härvid hade hon uttryckt

sin önskan, att den unge konungen måtte rätt uppfostras och

hans rättigheter bevaras — samt sörja för riktigare betalning

af sitt underhåll. Schering Rosenhane anmärkte, att drottningen

med sin rätt kanske menat rätt till förmynderskap eller något

slikt — en förmodan, som redan Biörnklo framställt.^

* RP. II och IV. Brefven bland Christhm Alexandras sk7-ifveher Ulf

K. M., Ada Historica. Enligt rådsprotokollen medföljde äfven ett bref till

drottning Hedvng Eleonora.

' Inkomsterna af Kristinas underhållsländer beräknades 1654 till 200,000

riksdaler. Hon erhöll 1655— 1660 betydligt mindre, dock intet år under 94,000

riksdaler. Bildt s. 29, 46.

^ RP. II och IV. Biörnklos bref Ga/l. — Som första anledning till sin

tillämnade resa till Hamburg och Sverige uppgaf Kristina sin önskan att tillika

med rådet befordra Sveriges fred med sina fiender — ett skäl, som sedan

More magazines by this user
Similar magazines