Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

Följande dag förklarade riksdrotsen, att Karl Gustafs begrafning

nu icke längre borde skjutas upp, på grund af de

många stämplingar, som nu förehades hos Sveriges fiender; regementet

måste stadgas, och riksdagen utskrifvas till september

månad. Beslut fattades i enlighet med hans yrkande, och i samband

därmed bestämdes ock, att en tacksägelsedag öfver den

vunna freden med så många fiender skulle utskrifvas öfver hela

riket och dess underlydande provinser till den 26 augusti.^ Det

kunde vara nyttigt att kort före ständernas möte erinra folket

om rådsregeringens förtjänster. — Hvarifrån Per Brahe fruktade

de stämplingar, hvarom han talade, belyses af hans uttalanden

den 19, då han först yttrade sig om drottning Kristinas uppfö-

rande i allmänhet, som hade varit tämligen stridande mot hen-

nes försäkring, så att med rätta kronan icke vore skyldig att

hålla sina löften till henne, mycket mindre att efter det nyss

framställda förslaget lösa in hennes länder. Han erinrade nämligen

därpå om den mycket betänkliga underrättelse, som Lionne

gifvit Biörnklo om katolikernas elaka planer mot de evangeliske.

Påfvemakten, sade han strax efteråt, hade Sverige stärkt med

en million, och detta genom drottning Kristinas förvållande. Till

denna summa i riksdaler .skulle hennes underhållsmedel under

fem år stigit, om de verkligen utgått till .sitt fulla belopp.

Ytterligare anledning till öfverläggning gaf ett bref från Kri-

stina till Seved Bååt, dateradt den 26 juni (n. st.) i Rom, hvilket

förelästes den 21 juli, och hvari hon skref, att i fall den unge

konungen vore död, såsom det nu utspriddes, så ville hon hafva

sitt fria votum vid valet af n}- konung och ville därhos antaga

sig Sveriges intresse på det högsta, samt ärnade då att med

det snaraste komma till Sverige; i annat fall ville hon likväl

komma, men icke så snart, och ordna sina enskilda angelägen-

heter.^ Vid sitt kraf på andel i konungavalet ville drottningen

förmodligen stödja sig på en friare tolkning af den tjugonde ar-

tikeln i hennes underhållsrecess 1654, som stadgade, att om Karl

Gustaf skulle aflida före Kristina, rådet och ständerna ej finge

hennes brefs datum — Rom */i2 apr. — väsentligen försvunnit. — Legaten

liade utförligt framhållit för Lionne det olämphga i Kristinas afsikt, och bland

annat, huru hon ingen rätt ägde till förmynderskap.

' RP. II. — Till begrafningen beslöts att inkalla de 3 närmaste kompanierna

af adelns rusttjänst, samt 8 kompanier soldater, de senare till en sam-

fälld stvrka af 800 man.

* 'rP. II och IV.

More magazines by this user
Similar magazines