Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

128

sikt än inbördes krig och örlig. — Utan tvifvel med en viss rätt

framhäfde drotsen \idare, att landet blefve bättre odladt i adelns

eller andra enskildes händer än under kronan; detta, sade han,

hade ock Gustaf Adolf insett och därför sagt sig icke sköta om,

om kronan än ingen stake hade. En konungs inkomster borde

icke bestå i höns, ägg. smör, lin och dylika småsaker, som bön-

derna gäfve, och som knappt adeln själf kunde lefva på, utan i

tullar, bergsbrukens afkastning och slika räntor.^ Drottning

Kristina hade äfven väl förstått detta, men en gäng hade falska

föreställningar blifvit henne ingifna af en man, som han icke

ville nämna, och som sålunda styrkt henne i sina tankar att af-

säga sig kronan; något som drotsen dock då lyckats afböj a."

— Vidare sökte drotsen vederlägga den åsikten, att den aflidne

konungen xkommit till ett tomt visthus», i det han hänvisade

till de stora tillfälliga utgifterna för drottning Kristinas tronafsägelse,

drottning Maria Eleonoras begrafning med mera.^ Om

sina egna inkomster tillade han, att ingen kunde tro, huru ringa

de vore i förhållande till hans stora gods, detta på grund af de

stora krigsbesvär, som adeln nu utstode.

Onekligen visade sig Per Brahe i sin teckning af kronans

enligt hans tanke riktiga linanspolitik vara i besittning af vissa

framtidstankar; men svagheten i hans åskådning var framför

allt den, att han därmed gick de ekonomiska möjligheterna i

den tidens svenska jordbruksstat alltför långt i förväg. När

Gustaf Bonde med all rätt framställde den klara frågan, hvad

för råd man då i verkligheten skulle tillgripa, om man inga

gods hade att tillgå för K. 'SL, befanns det därför också, att

riksdrotsens enda förslag vardt att inskränka staten. Skulle

detta vara den enda hjälpen, var svenska staten därmed ställd

på en mycket svag finansiell grund, dess handlingskraft skarpt

begränsad, och risken ökad vid hvarje oförutsedt krigsfall eller

annat utomordentligt behof. Det var emellertid på samma gång

i första hand, innan reduktionen eller andra medel hunnit verka,

^ Inlägg af Klas Tott: »Her Christer Bonde Sahl. hafwer bewijst, at

godzen kunna tre gånger mehra ränta, dher dhe ähro hoos Adelen än som

Cronan.» 7?P. IV.

- Den man, som drotsen ipropter .invidiam>. ej ville namngifva, är sä-

kerligen Herman Fleming — man kunde dock äfven tänka på Bengt Skytte.

Om dessas ställning till Kristinas afsägelseplaner och afsägelse se Gcstafssoxs

s. 122 not I anförda arbete.

^ Allt detta sade sig drotsen enligt AV. IV vilja framställa lör ett ut-

skott af ständerna, hvilket enligt II «heela Senaten« gillade.

More magazines by this user
Similar magazines