Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

139

görelse med drotsen och det öfriga rådet före riksdagen, dock

med förbehåll af ständernas bifall, ifall han blott rätt känt

sinnesstämningen i Stockholm. Drottningen hade tviflat, att

alla riksråd skulle vara böjda för detta, men gillat hertigens

önskan att träda i vänlig förbindelse med riksdrotsen. Hans

besök ville hon nu endast mottaga på landet och i form af en

öfverraskning, och lämnade upplysning om den för henne läg-

ligaste tiden. Af drottningens tal fick Schlezer för öfrigt det

intrycket, att afsikterna i Stockholm ginge ut på att förmå hertigen

att i fråga om fältherreämbetet afvakta konungens myn-

dighet. — 15 aug. skref han till Adolf Johan frän Stockholm,

bland annat om prinsessan Anna Dorotea; han sade sig tro, att

man ej ville låta henne komma öfver, innan bröllopet genast

kunde ske, emedan hertigen möjligen kunde ändra tankar.^

Efter mottagandet af Schlezers underrättelser med drottning

Hedvigs medgifvande snarare än inbjudan till besök — den än-

drade tonen i hennes utlåtelser är slående och visar det berätti-

gade i Flemings farhågor för motståndarnes inverkan —•

rustade

sig hertigen ändtligen på allvar att begifva sig till henne. Den

18 aug. meddelade han Axel Lillie sin afsikt, och samma dag skref

han till landshöfding Erik Sparre i Södermanland om anordnin-

gar med böndernas hästar för hans resa till Gripsholm; han

hoppades följande dag hinna förbi Nyköping.^

Om själfva sammanträffandet och de därunder förefallna

samtalen finnas några uppgifter af hertigens egen hand.^ Han

förklarade sig villig för lugnets och endräktens skull, samt för

att icke gifva grannarne tillfälle att begagna sig af oenighet i

riket, att afstå såväl sin rätt enligt testamentet till två röster i

rådet i vissa uppgifna fall, som den främsta platsen i detta;

han var vidare — som det också framgår af Flemings nyss anförda

råd — hugad att undanrödja en invändning mot sitt med-

lemskap i riksrådet genom att låta intaga sig på riddarhuset

såsom »premier noble», en anordning, hvarför han åberopar

prinsen af Oraniens ställning såsom exempel. Drottningen ä sin

sida ville, att hertigen skulle afvakta slutet på förestående riks-

^ Ib. — 17 aug. skref Schlezer åter från hufvudstaden, bl. a. att hvad

några missnöjda officerare ville föreslå hertigen ej förtjänade det minsta

atseende. Ib.

* Ib. (koncept); brefvet till Lillie i original LB, De la GatiL

' I ett utförligt egenhändigt bref till drottningen bland Adolt Johans

koncepter, Steg., på tyska; underskrifvet och dateradt Stegeborg aug. 1660,

men utan ifylld dag, oviket och utan adress eller sigill.

More magazines by this user
Similar magazines