Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

140

dai^", innan han åter uppvaktade henne — samma önskan utta-

lar hon äfven i ett bref till sin svåger frän Stockholm af 25

aug., där hon beder honom förlåta, att hon sist talat så fritt,

och att låta Gud och tiden råda.^ Detta var i själfva verket

att skilja hans sak frän sin, och visar liksom Schlezers rapport,

att Adolf Johan icke längre kunde bygga pä drottningens stöd.

Karl Gustaf Xär rådet efter några dagars hvila åter sammanträdde den

Vrajigcl. 21 augusti, beslöts en förnyad kallelse till riksamiralen Karl

Gustaf Vrangel att med första begifva sig till Sverige, detta

ehuru en sådan afgått sä nyss förut som den 15. Den uppre-

pades nu i tre på hvarandra följande bref; den 28 bestämdes, att

han skulle lämna riksrådet och fältmarskalken grefve Hans

Kristoffer Königsmark i Wismar för att hafva inseende både på

Brehmen, där han var generalguvernör, och på Pommern.^ För

öfrigt verkade tills vidare det ena icke mer än det andra; amiralen

ansåg sig hindrad att lämna Pommern af sina omsorger

om krigsmaktens öfverförande på fredsfot, de förra fiendernas

utrymning af landet, och äfven af hänsyn till drottning Kristina,

som möjligen kunde vilja fritaga från bördor sina underhålls-

gods, som utgjorde nästan tredjedelen af landet.^ Genast efter

Karl Gustafs död hade man önskat hans öfverkomst på besök

till rådplägning, efter frederna, att han så snart som möjligt

skulle inställa sig för att stanna kvar och biträda i rikets sty-

relse; nu kände man behof af hans hjälp vid riksdagens till-

1 Ib.

^ RP. II och IV 14, 21, 28 aug.; RR. 15, 23, 25, 28 aug. till

Vrangel, alla med kallelse att skyndsammast infinna sig; 28 aug. till Königs-

mark. Äfven den senare ville man förut hafva hem till riksdagen ; så drotsen

i rådet, mot Tott, 21 aug. — Jfr s. 123 not 4.

Klas Bielkenstierna till Vrangel Stockholm 23

juli finner lians ankomst

.iu förr ju hällre högeligen af nöden. SkokL Däremot säger Nils Brahe i

bref till Vrangel af Stockholm 28 juli, att man en tid bortåt lefvat i den

vissa förhoppningen att få se honom där, men måst uppskjuta sin glädje

häraf, eftersom konjunkturerna tvifvelsutan icke tillåta hans frånvaro från

Pommern. Jl>. Per Brahe önskar från Stockholm 16 aug. riksamiralen lyckosam

resa. Ib. (Vrangels mottagna bref)

" Vrangel från Stralsund till Bielkenstierna 10 aug., till Per Bralie 1

aug., till Nils Brahe 14 aug., ib., Vrangels koncept; till drotsen äfven original

bland dennes mottagna .skrifvelser. — Vrangel till K. M. Stralsund 22 aug.

RP. II 28 aug.

1

More magazines by this user
Similar magazines