Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

143

fått meddelande om Kristinas vissa förestående ankomst. Sek-

reterame sändes åter ut; när de åter fingo träda in, var be-

slut fattadt om ofördröjligt inkallande af ett litet utskottsmöte

från de närmaste trakterna, och kallelsebref utfärdades samma

dag till riksskattmästaren, riksråden Gustaf Baner och Knut

Kurk, landshöfdingarne i Uppland och Västmanland Klas Rålamb

och Gustaf Sparre, ärkebiskopen samt biskoparne i Västerås

och Strängnäs med två medlemmar af hvarje kapitel, samt

borgmästarne i Uppsala Olof Jonsson och i Västerås Karl Printz

med hvardera tvänne rådmän; desse ägde att inställa sig i Stockholm

allra sist den 30 på aftonen.^ — Den 29 höll rådet ånyo

rådplägning utom protokollet, och den 30 föreföll en liten upp-

tecknad diskussion, dä drotsen talade om svar på bref från

franske ambassadören Terlon, hvars handlingar de la Gardie

blott önskade måtte öfverensstämma med hans ord. Gustaf

Bielke uttalade sin tro, att drottning Kristina skulle visa sig

förståndig nog, men detta betviflade skattmästaren på grund af

hennes katolska religion och emedan hon hade så många ka-

toliker med sig; han kunde icke häller se, hvad hon ville ut-

rätta utan katolikemas anstiftan och hjälp.'

Sina underhållsländers guvernör Seved Bååt, som enligt rå-

dets vilja tillskrifvit henne för att afstyrka hennes besök i Sve-

rige, svarade drottningen med ett bref från Hamburg af den

21 aug. (n. st.), som Bååt genast efter mottagandet meddelade

Per Brahe, och hvari redan med sin fulla kraft ljuder den ton,

som genomgår Kristinas följande bref till Stockholm intill hen-

government by Algerxox Sydney, ivith his letters, trial, apology and some

ineiiwirs of his life, London 1763: Letters s. 23. (På franska hos Arckex-

HOLTZ, IV s. 260 ff.)

^ RP. II och IV, RR. 28 aug. IV nämner ej dem som skuUe kallas;

II utom de i texten upptagna äfven Seved Bååt och landtmarskalken i slutet

af föregående riksdag, \-ice presidenten Per Sparre. — Utom genom bref

hade underrättelse om Kristinas aisikter kommit genom grefve Fritz af Wal-

deck, som anlände till Stockholm 27 aug. enligt Gustaf Bielkes bref till Sten

Bielke därifrån den 29, Bielk.

Inkallandet af ett litet utskott, »näst här om kringj, innan åtta dagar,

till öfverläggning om de polska sakerna, ifrågasattes af drotsen 14 juni. RP.

II. Se ock s. 115.

' RP. IV. — 18 aug. hade de la Gardie från Jakobsdal skrif^-it till Per

Brahe, att han ej tviflade, det Kristina »hoss sigh öfwer allt annatt låter gella

amorem patrise», men därsnd tillika framhållit vikten att i tid rådpläga om

hennes tillfredsställande för att afvända :>alla imminerande inconvenientier'-.

Skokl.

More magazines by this user
Similar magazines