Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

145

ter dennes afresa trädt i hans ställe.^ Bengt Oxenstierna var

nu första gången tillstädes i rädet den 28 augusti — han hade

dock synts där redan den 14 \"id tvä sammanträden ^ — , Schlippenbach

den 31 och Linde den i september. Däremot saknades

ännu och ända till efter den 15 i denna månad den ännu

efter freden kvarblifne svenske underhandlaren i Danmark, riks-

rådet Sten Bielke, under hösten en af rådets mest framträdande

män. som ju ock af Karl Gustaf \-arit påtänkt till rikskansler.

Den I september talades äter i rädet om drottning Kristi-

nas resa.^ Riksskattmästaren uttr}-ckte sin tro, att denna icke

stode att afböja, hvarvid han åberopade bref från Terlon, och

föreslog — i enlighet med dennes råd — , att man skulle mottaga

henne höfligt, emedan hon endast torde trätta anstalt om

sina enskilda angelägenheter och strax resa tillbaka igen — en

bekymmerslösare uppfattning, än han själf uttalade tidigare och

senare. Därefter hölls en öfverläggning med ständernas utskott,

hvarom dock intet närmare meddelas. — 3 september upplästes

ett bref frän Terlon till Gustaf Bielke. som bekräftade, att drott-

ningen ovillkorligen ärnade sig till Sverige.^ Grefve Tott före-

slog, att man skulle genast utreda hennes fordringar, lofva att

efterhand betala dem, göra allt möjligt för att tillfredsställa

henne och visa hela världen, att man för när\'arande icke kunde

göra mer. Riksskattmästaren fruktade af Kristinas ankomst oro

bland ständerna, särskildt bland allmogen, som vid behof torde

taga sin tillflykt till henne. Bielke häfdade däremot, att om det

visade sig omöjligt att afhålla drottningen från resan, gällde det

att förekomma, att hon blefve missnöjd med visadt bemötande.

Schlippenbach åter fann, att aftal om hennes betalning kunde

ske i Hamburg, och de la Gardie framkastade, om det ej kunde

ske på Öland eller Gotland, dit Kristina kunde resa. Tott framlade

därpå det förslag, att tvä af rädet skulle resa emot henne

^ Linde gaf utrnxk åt sin sorg öfver Karl Gustafs död i ett bref till

K. G. Vrangel af Elbing '^/i; apr., Skokl., hvari han förklarade sig därigenom

så förryckt i sin kompass, att han icke mer visste att finna sig; han satte nu

allt hopp om sin lycka och välfärd till Vrangel, och önskade af hjärtat, att

denne nu och hälst vid tillkommande riksdag kunde komma till Sverige. —

Det vill förefalla, som om bakom allt detta skulle ligga oro för att få öfver

sig som marsk och regent hertig Adolf, om hvars tvister med Linde se s. 16

not 2.

* Se s. 129 not 4.

3 RP. II.

G. Wittrock. TO

More magazines by this user
Similar magazines