Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

147

sig på annan ort utom eller inom rikets gränser. I fall af be-

hof skulle man för rikets n\-ttas skull bestämdt neka henne att

få komma. Borgarnes }ttrande närmade sig mera adelns: ville

Kristina icke med skäl låta hålla sig borta, borde hon behand-

las höfligt, om hon uppförde sig lugnt; i motsatt fall kunde re-

geringen finna andra medel, hvarmed de ville låta sig nöja.

Sedan ständerna därpå på regeringens befallning tagit af-

träde, uttalade Gustaf Bonde sin förundran, att de ville ursäkta

sig med sin saknad af fullmakter och fatalighet, då det likväl

varit vanligt att förskrifva utskott i svåra saker. Ville de icke

bestämdt säga sin mening, hade det varit bättre att aldrig kalla

dem; nu ville de, att regeringen skulle taga skulden och ovil-

jan på sig. Finge icke den utsände befallning att tala rent ut,

vore hans utskickande alldeles onödigt. — I liknande anda ytt-

rade sig Bengt Horn.

Utskottet inkallades därefter ånyo, och Per Brahe bemötte

dess betänkligheter i fråga om sin beslutanderätt. Han vidhöll

förslaget att sända en kommissarie mot drottningen, men med

någon förändring af hans tilltänkta uppdrag: på samma gång

som han försäkrade henne om sina fordringars gäldande och

om alla svenskes vördnad, skulle han anmoda henne att stanna

utom Sverige under riksdagen, eller om hon vägrade att finna

sig i detta, att begifva sig till Öland, till dess regeringen och

ständerna träffat vidare bestämmelse. Ridderskapet trodde vis-

serligen, att äfven detta kunde stöta Kristina och bringa henne

att därute fatta planer mot Sverige, men gaf dock jämte de

andra stånden sitt bifall; hvarpå drotsen manade dem att hålla

beslutet hemligt. — Efter deras bortgång fick sekreteraren Eh-

rensteen i uppdrag att med grefve Bengt Oxenstierna uppsätta

bref till drottningen samt kreditiv och instruktion för Linde.

Rådsprotokollen innehålla en redogörelse för dagens beslut,

hvari anföras mot Kristina hennes affall från den evangeliska

religionen, hennes ankomst från ;;den mycket misstänkta orten

Rom, själfve påf\"ens residens), och att hon tvifvelsutan så väl

som andra katoliker är förbunden att efter högsta förmåga

främja och utbreda den katolska religionen. Hennes resa kunde

därför icke blott lända henne själf till skada på grund af Sve-

riges rikes ständers och gemene mans ovilja öfver hennes reli-

gionsförändring, utan äfven vålla själfva riket men.

Lindes instruktioner upplästes och underskrefvos i rådet

den 8 september. De voro två, en »instruktion och memorial»

More magazines by this user
Similar magazines