Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

148

i tolf punkter, som pä begäran kunde visas drottning Kristina,

och ett hemligt »bimemorial» i fem.^ Detta senare rörde det

tall, att drottningen icke ville lata förmä sig att inställa sin

färd, och törhända ej häller skydde att nämna om någon rätt

eller röst vid riksdagen; mot sådant tal skulle Linde åberopa

vederbörliga recesser och riksdagsbeslut, särskildt det af 1654,

samt hennes egen afsägelseskrift." Ville hon ändock icke foga

sig, vore det likt, att hennes svit och följe, henne kanske ove-

terligt, hade något annat i sinnet än ordnandet af hennes in-

komster; och i sådan händelse skulle Linde, om han träffade

drottningen på resan eller någonstädes på hennes underhålls-

gods, anvisa henne Öland såsom vistelseort under riksdagen.

Jämte instruktionerna underskrefvos tre bref från konungen,

drottningen och rådet till Kristina, samt order till grefve Kö-

nigsmark att i händelse af sjukdomsförfall för Linde förrätta

dennes uppdrag.^ För det fall att drottning Kristina skulle

\ara i omedelbart behof af en ansenligare penningsumma, ställ-

des henne genom ett särskildt bref fritt att hos någon köpman i

Hamburg, L}'beck eller annorstädes uppbringa 20,000 riksdaler,

att betalas af svenska kronan af tillkommande års stora sjötull.'*

^ RP. II och IV; AVv'. s. d. — 7 sept. heter det i RF. II, efter en öfver-

Liggning om Kristinas anspråk på tull i Barsund vid Norrköping: ^-Sedan

giordhe Secreterarne affträde.» Rådet höll alltså någon hemlig rådpläg-

ning vare sig om drottningens saker eller andra.

* Han skulle ock förehålla henne, att »the Swenske i gemeen» trodde

henne vilja förnya den olvcka och fara, hvari Sverige sväfvat under Johan

III och Sigismund, och skulle hålla hennes följe för »Jesviter och sådanne,

som wore komne at turbera libertatem conscientix et Status>. RR.

^ Linde skulle i sådant fall sända till Königsmark med papper och upplysning

sekreteraren Höghusen, som själf hade order att utföra Lindes kommission,

därest han vid resan till Königsmark mötte Kristina på vägen. —

Änkedrottningens, rådets och K. M:s kreditiver för Linde samt bref till Höghusen

RR. 8 sept.; bref till Königsmark ib. 7 (!) sept.; latinskt bref till Terlon

ib. 8 sept., på franska i Menioires du cJieimlier de Terlon, II s. 597

f., Paris

1681, men ändradt, i det Terlon undertrvckt dess tvifvel på nvttan af Kristinas

ankomst och anhållan till honom att söka kvarhålla henne i Hamburg

till den utsände rådsherrens ankomst.

* RR. 8 sept. — Bland Skrifvelser till K. M. 07n Chj-istina Alexa?id?-a

ffdn diverse personer finnes bref till K. M. från Seved Bååt af Stockholm 7

sept. med begäran om dylik åtgärd; han åberopar däri bref till sig från

Kristina af Hamburg 4 sept. n. st.

Det fattade beslutet om Kristinas bemötande var ej i öfverensstämmelse

med de råd, som Terlon 28 aug. (n. st.) tillskref de la Gardie från Hamburg.

More magazines by this user
Similar magazines