Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

då redan sammanfattad i

en skrift, som up])iästes af den nyss

till Stockholm anlände Sten Bielke, som från amiralitetets \ärf

redan under Karl Gustafs tid såsom diplomat öfvergått till kansliets.

Om änkedrottningens deltagande i regeringen yttrade riksråden

i denna, att detta väl i Sverige vore en ovanlig och

främmande ting; men i åtanke af konungens yttersta vilja samt

drottningens kungliga dygder och stora godhet biföllo de testa-

mentets bestämmelse därom, på det hon måtte \ara vittne tiil

deras flit och trohet i konungens tjänst; dock rred förbehåll,

att detta icke skulle få åberopas såsom exempel i framtiden.

Hertig Adolf däremot kunde de icke medgifva någon del i

rikets styrelse, detta ej för hans egen persons skull, utan för

den oreda, fara och skada, det nu och i framtiden kunde med-

föra. Såsom stöd för den förändring, som därmed vidtogs i

testamentets anordningar, anfördes rådets och ständernas förfarande

med Regeringsformen 1634, då mycket däri af dem

borttagits och tillagts. Eljest förklarade de sin beredvillighet

att visa hertigen all ära såsom deras förre konungs ende broder.

I öfrigt gillade de i allo testamentet, enär ingen däri funnit

något stridande emot K. M:s säkerhet och riksens lag, förra

regeringssätt och välfärd.

Efter skriftens uppläsning uttryckte drottning Hedvig genom

riksdrotsen sin fulla anslutning

för detta afgörande en för alla

därtill ; hon och

och alla för en.

rådet skulle stå

— Föregående

meddelelse med henne nämndes för öfrigt vid sammanträdets

början af Per Brahe och omtalades äfven i den skriftliga resolu-

tionens inledning. — Riksskattmästaren uttalade därpå till drottningen

rådets tack. —

Några dagar senare, den 25 september, då nio riksråd voro

tillstädes, som icke närvarit den 19, fingo dessa yttra sina tankar,

sedan först sekreterarne Ehrensteens och Gripenhielms protokoll

för den 19 af desse upplästs.^ De instämde alla i det fattade

innehåller hufvudsakligen ett referat af rådets resolution; den otrvckta fort-

.sättningen utgöres af yttranden af drotsen, Sten Bielke och skattmästaren.

Närvarande 19 sept.: Drotsen, Skattmästaren, L. Kagg; T. Sparre, S.

Bååt, G. Bielke; G. Baner, K. Mörner, G. Bonde; A. Forbus, Kl. Tott, H.

Fleming; Kr. K. Schlippenbach, S. Bielke, G. Soop; N. Brahe, H. Horn, Kr.

Horn; B. Horn, Kl. Stiernsköld, Sv. Baner; J. Fleming, L. Creutz. Ehrensteens

protokoll, UB. (I RP. II och IV finnas inga protokoll för dagarne 16— 19 sept.)

^ Ehrensteens protoko/l, UB. Rosenhane (kort notis). RP. II och V

upplysa, att protokollet aftröts, emedan regeringen ville vara allena. — Gri-

penhielms omtalade protokoll svnes icke vara bevaradt.

More magazines by this user
Similar magazines