Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

i6i

dennes framställningar svarade hon bland annat, att hon vid

riksmötet icke eftersträfvade annat än bekräftelse pä sina under-

hållsländer enligt recessens lydelse, och att hon pä bästa sätt

skulle förekomma missnöje hos prästerskapet eller andra; sin

en gång anträdda resa ville hon därför icke afbr}-ta.

Kort efter drottning Kristina afreste äfven franske ambassadören

Terlon från Hamburg norrut; drottningen gaf honom

enligt löfte tillfälle att upphinna henne under färden, och han

slöt sig därefter till hennes följe/ Han hade af sin konung

befallning att understödja Kristina i hennes enskilda ekonomiska

önskemål, men också att motsätta sig, hvad hon möjligen där-

utöfver kunde eftersträfva."

Efter tre dagars vistelse i Köpenhamn, där Kristina mot-

togs med stora ärebetygelser, ankom hon den 17 september

vind till Liibeck. G. O. Stenbock till Per Brahe Malmö 30 aug., 7 sept.,

Skokl. Lejoncrona sade själf i rådet den 22. att hans resa gått långsamt

och besvärligt, och att han mycket uppehållen af motvind tagit landvägen

(genom Sverige).

* Om Terlons uppbrott 8 sept. de s. 160 not 2 anförda bretven; därom

och om Kristinas löfte Terlon till Hedvig Eleonora Hamburg 18 sept. (n. st.^,

RA. Han nämner däri bref från denna af 25 aug., intygar Kristinas önskan

att sluta en nära vänskap med henne och råder att så fort som möjligt tillfredsställa

den förra, som därpå ämar åter\-ända till Rom.

* Om Terlons instruktioner flera uppgifter: Vincent Möller till K. M.

Hamburg i sept., Germ.: Terlon har fått denna senare order med gårdagens

post; residenten Gustaf Duvall till K. M. Helsingör 18 sept.. Dan.: Terlon

har sagt sig bekymrad öfver Kristinas dessein med sin resa, som han å sin

herres vägnar skulle sökt hindra, om han icke så högt vore försäkrad, att

hon i ingen måtto \-ille befatta sig med publico; G. O. Stenbock till Per

Brahe Landskrona 15 sept., Skokl.: liknande uppgifter af Chassan, en af

Terlons folk.

Mattias Biörnklo skrifver till K. M. från Paris 25 aug., GalL, att

efter mottagen försäkring om K. M:s afsikt att sörja för Kristinas inkomster

och underhåll, har kardinalen med sista post låtit afgå order till Terlon att

agera i saken alldeles efter K. M:s begäran och intention. Kardinalen har

redan tidigare genom Kristinas utskickade grefve Galeazzo Gualdo rådt henne

att afstå från sin resa, om det vore sant, att hon därmed ville sätta Sverige

i inbördes buller och oenighet. Senare i brefvet berättar Biömklo om besök

af de Lionne och löfte af denne att ännu samma dag med nva order tiU

Terlon söka afstyra fortsättningen af drottningens färd. Biömklos bref är,

enligt påteckning, presenteradt i Stockholm 15 sept.

Jfr äfven »Artides de la lettre de Son Eminence ä Mons:r lAmbtr du 28

Septembrc 1660» (afskrift), GalL: Terlon bör göra allt för att tr}-gga punktlig

betalning af Kristinas inkomster; han bör i en så billig sak ej möta någon

svårighet, hälst efter Biömklos förklaringar. (Bland Terlons memorial och

noter till K. M.)

G. Wiitrock. •,-,