Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660


Uppsala Landsarkiv.

XVII

Riksdagsacta. Upplands allmoges besvär och Kungl. Maj:ts

resolutioner därpå. 1660, 1686—1756, 1769.

Kommissorialrättens dom mella?i grefve Ture Oxenstierjia och

hans bönder, Uppsala 8 sept. i66o.

Koncept och vidimerad afskrift.

Autografsamlingen.

Gyldenstolpeska samlingen.

Sjöholms Arkiv.

Edvard Ehrensteens själ/biografi.

Med egenhändiga rättelser och tillägg af denne. Dessa tilllägg

ingå i den text, som efter annan handskrift är tryckt

hos LoENBO.M, Anecdoter om namnkunniga och märkvärdiga

svenska män, I.

B. Källpublikationer.

Ahlqvist, a., Bexell, S. P., Ligxell. A., Bidrag till svenska kyrkans

och riksdagarnes historia ur presteståndets archiv. Stockholm

1835.

Arckenholtz, Memoires concemant Christine J.,

I IV. Amsterdam och Leipzig 1751—1760.

Reine de Suede.

^\rckenholtz.

Fant, E. M., Handlingar till uplysning af svenska historien. I.

Uppsala 1789. I^Faxts Handlingar.]

i [Gjörwell, c. G-, Handlingar uti svenska historien, utgifne utur

Upfostrings Sälskapets bibliothek. I. Stockholm 1786.

Handlingar rörande Skandinaviens historia. V, IX, XVII, XXVIII.

Stockholm 1818, 182 1, 1832, 1847. 'HSW\

HiLDEBRAXD, E., Sveriges regeringsformer 1634— 1809

nungaförsäkringar 161 1— 1800. Stockholm 1891.

samt ko-

LoEXBOM,

ska

S. S.,

män.

Anecdoter om namnkunniga och märkvärdiga sven-

I. Stockholm 1770— 177 1. \\aOY.'s^oyi, Anecdoter.^

LoEXBOM, S. S., Historiska märkvärdigheter till uplysning af svenska

häfder. II, 2 uppl., III, IV. Stockholm 1770, 1767, 1768.

[LoEXBOM, Hist. Märkv.y

Neikter, J.

F., Collectio monumentorum historiam Suecanam illu-

strantium. Sectiones XIII


XX. Uppsala 1S02— iSio.

Nordmaxx, P., Per Brahe. Illustrerad lefnadsteckning. (Skrifter

utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland. LX.) Hel-

singfors 1904.

G. witirock. n