Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

i68

Från Xorrköping fortgick drottning Kristinas färd mot

hufvudstaden. Regeringen hade den 25 efter mottagandet af

Lindes bref från Halmstad genom en ny skrifvelse gifvit denne

order att numera blott söka förmå H:es M. att dröja någon tid

i Xorrköping; hon kunde ändå sedan komma fram till riks-

dagen, innan ständerna skildes åt. På samma gång meddelades,

att Seved Bååt redan afrest henne till mötes, och att man vore

i begrepp att affärda Vilhelm Taube. ^ —

Bååt mötte drott-

ningen redan halfannan mil på andra sidan X\'köping den 26,

och skref följande dag från denna stad till riksdrotsen, att hon

icke med godo läte förmå sig att stanna någonstädes förrän i

Stockholm, och att hon gjort fullkomligt ett med regeringen i

fråga om hertigen, som hon rent utaf betecknat som sin värste

fiende, och som hon önskade aldrig måtte få del i styrelsen.

Bååt ansåg det icke \-ara någon fara att låta henne fortsätta

sin färd, efter de goda förklaringar hon gifvit om att icke vilja

blanda sig i statssaker." Från Xyköping var det kanske också,

som Kristina själf sände ett svar på bref från Per Brahe, hvari

hon beklagade, att hennes läge icke tillåtit henne att med heder

följa hans råd, bedyrade sin obrottsliga trohet mot Sverige och

än en gång uttryckte sin aktning för honom såsom fädernes-

landets ärorike befriare."'

honom fritt att uppvakta denna, »den die Königin in keiner andern Intencion

hir kömpt als in allén Gutten und Freundschafft». Ib. — 10 sept. återsände

hon ett bref till hertigen från Kristina, som han skickat henne — utan tvifv-el

det s. 166 not 4 omtalade. Ib.

^ K. M. till Linde 25 sept., AVv'. Kreditiv till Kristina för Bååt och

Taube tillsammans och för grefve Schlippenbach 26 sept., ib. — Johan till

Kristoffer Ekeblad Stockholm 26 sept., LB, De la Gärd.: han var befalld

att följa Taube.

"^

Skokl. — Om Adolf Johan: »Hertigen har warit hos henne j Norr-

köping några timar; han har sagt, att fast än Rådet är migh emot, så har

iagh lel Stenderna på min sijda, som iagh hoppas skola trenga igenom dher

med; han har och sagdt åt Dråniagen, att Rådet föra violenta consiHa emot

H:s M:t och hafua beslutit att taga henne widh hufuudet, som H:r Lorens

Lind weet att berätta. Hertigen gör intet wäl, om han förer sådana discur-

ser.» — S. d. berättade Lars Roman från Stockholm sin herre, att Kristina

enligt grefve Magnus uppgift i bref och muntligen yttrat: "Comment, le

Prince Adolph, c'est mon plus grand et mortel ennemis.» Steg. Enligt Romans

bref till dens. 2 okt. skulle detta skett i bref till Tott. Ib.

^ Det odaterade egenhändiga bref från Kristina till drotsen, Skokl., som

Arckenholtz trvckt II s. 42 och daterat Helsingborg 28 sept., är enligt påteck-

ningar mottaget samma dag som Bååts, den 28.

More magazines by this user
Similar magazines