Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

170

ett uppskof, som den sedan tillkomne franske ambassadören

den 28 förmätt henne att utsträcka till två, så att hon skulle

anlända till Stockholm mändaoen den i oktober.^

Ställningen Trots drottning Kristinas annalkande var det under g\"nn-

}nd riksda- samma omständigheter, som rådet gick att ånyo möta rikets

getis Oljan. ^2sv^2iåQ ständer. Den regering, som med Per Brahe i spetsen

efter Karl X Gustafs död hade tagit Sveriges styrelse om

händer, hade dittills väl och lyckligt löst sin uppgift. Riket

hade fått fred med sina förnämsta fiender — blott med Ryssland

fortfor krigstillståndet — , och detta pä hederliga villkor,

med bibehållande af den bortgångne konungens viktigaste eröfringar

från Danmark: Skåne, Blekinge och Bohuslän. Med

de stora finansiella svårigheterna efter fredssluten hade den

kommit till rätta så långt, att

försummades och dess styrka

för närvarande rikets tjänst icke

upprätthölls — bot och säkerhet

för framtiden återstod visserligen att vinna, och att meningarna

om sättet där\nd skulle varda delade, bådade redan rådets

hållna öfverläggningar om reduktionen, hvars fullföljande utom

af Herman Fleming främst yrkades af Gustaf Bonde mot riks-

drotsen grefve Per Brahe, som med den saken genomdrifvit

uppskof tills vidare. Missnöjet bland allmogen hade man dels

genom tillmötesgående och kraftig rättskipning, dels, där någon

fara syntes å färde, med stränghet sökt stilla. Militärisk makt

ägde regeringen nog till sitt förfogande för att genast kunna

kväsa hvarje möjligtvis tänkbart våldsamt anslag.

I frågan om hertigens uteslutande ur regeringen var endräkt

inom rådets stora flertal \unnen, i det att till och med

det kungliga husets frände Magnus Gabriel de la Gardie till

sist bestämdt slutit sig till de fleste; och med påtryckning och

öfvertalningar hade man efterhand bragt äf\en drottning Hedvdg

Eleonora att öf\'ergifva sin s\-ågers sak. Hertig Adolf Johan

Slippenbach ecmot Drotning Christin, Invilken reesa han all denne tijden

briguerat hafwer; män i dagh tå uthi heela Rådetz nährwaru her om blefi"

delibererat . . . lätz han som een Swensk Tiberius. ingalunda willia, refuse-

randes med contraintes grimager, dock ... i afftons eemot klockan 4 här

ifron reeste. Blifwer altså i fulla sanning, at det the igenom Fahnen icke

kunna uhtretta, skicka the Slippenbach, dess capable instrumentum.»

' Linde till K. M. Pilkros; 28 sent.. Hand/, ror. Krist.

More magazines by this user
Similar magazines