Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

177

just flertalets önskan; och nödvändigheten däraf förfäktades

jämväl af Sten och Gustaf Bielke samt Klas Tott. Det beslöts

att sända Daniel Behmer till de tre högre stånden med befall-

ning att låta utskott sammanträda på riddarhuset.

Drotsen talade sedan om bönderna och höll på att man

borde säga dem rent ut sina tankar, hvaremot Gustaf Bonde

rådde att icke tala med dem direkt, »hälst om hertigen», utan

låta ridderskapet bringa dem till regeringens åsikt — något

som Gustaf Bielke ansåg bättre kunna ske genom prästerskapet,

som bönderna mest läte leda sig af.^ Bonde }'ppade också

farhåga för de tre ståndens gemensamma sammankomst på

riddarhuset — han föredrog t}-dligen ett af drotsen först fram-

ställdt förslag att sända riksråd till hvart och ett af dem sär-

skildt.^ Det var säkerligen ej någon förening till hertigens

förmän, man fruktade, eftersom den tänktes omfatta äfven adeln;

fastmera får man tänka på sädana yrkanden i fråga om rege-

ringen, som senare under riksdagen framkommo. — Beslutet

blef emellertid, att Schering Rosenhane, Sten Bielke, Bengt

Horn och Gustaf Posse skulle begifva sig till riddarhuset för

att tala med utskotten, samt att bönderna skulle komma upp

till regeringen.^

Sedan de fyra riksråden gått, inkallades den då anlända

allmogen, 124 personer stark, och hälsades af riksdrotsen med

ett tal, hvari han ordade om frederna och förhoppningarna om

godt slut med ryssen, men äfven om de katolskes möjliga

stämplingar att stifta tvedräkt i landet, berörde den öfverflödiga

krigsmaktens lyckliga afdankning, samt till slut framhöll ange-

lägenheten af att fa regeringen bestämd före drottning Kristinas

ankomst. Talmannen Matts Ingemundsson framställde i sitt

svar sitt stånds vanliga anhållan om lindring i utlagorna —

hvilket drotsen också lofvade, så långt möjligt vore — och hemställde

regeringen hvad Kristina \-idkomme, såsom en sak, som

^ RP. V. f^Ett följande yttrande af Bonde tvdligen oriktigt återgifvet.)

RP. II tilldelar Bonde Bielkes yrkande.

* Se s. 176 not 2. — Bonde fruktade enligt RP. II, att ständerna skulle

sammansätta sig och falla på en helt annan mening än senatens.

^ Sten Bielke frågade sedan, huru förfaras skulle med två bönder i Uppland,

som trängt sig till att blifva herredagsmän; han ville, att landshöfdingen

skulle ingripa mot den ene; men Tott framhöll, att man först måste låta

hufvudsaken gå fort och und\'ika og}-nnsamma intr\'ck hos mängden. RP. V.

Jfr Per Erikssons sak tidigare i sept.!

G. Wittrock. 12

More magazines by this user
Similar magazines