Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

i85

förbehållen för ett så oförmodligt fall, som tyvärr då strax där-

efter inträffade/ — Kanske angaf Rålamb härmed riktigt adelns

ursprungliga tanke vid aftattandet af skriften i januari.^

Sedan ridderskapets utsände afträdt, tog Emporagrius till

orda; han tyckes liksom föregående dag hafva uppträdt till

ståndets ledning, men nu för att gifva tillkänna, att det var tid

att gifva vika, sedan man gjort, hvad man mäktat, för Karl

Gustafs och Adolf Johans heder. Vidare dröjsmål vore farligt,

och skälen för hertigen vore till stor del af sådan art, att de

bäst förteges af särskilda hänsyn — en hänvisning till de djupare

politiska motsatser och intressen, som lågo bakom de mera

formella argument, som framfördes i ståndens och utskottens

diskussioner.

Efter denna förändrade lösens utgifvande återupptogs den

tidigare begynta voteringen; stiften yttrade sig nu för eftergift,

hvarvid dock Andreas Thorinus frän Strängnäs stift yttrade någon

oro för framtida efterräkning af konungen, emedan hertigen

redan hade sin fullmakt i sina händer. Brunnius genmälte där-

till, att man i så fall finge försvara sig med hänvisning till det

allmänna bästas kraf samt drottningens och rådets föredöme.

Genom utskott rädförde sig prästerskapet med borgerska-

pets talman; likaså med den nu till Stockholm återkomne

Västeråsbiskopen Olof Laurelius, som rest efter utskottsmötet i

början på månaden för att hälla prästmöte. Denne uttalade

sitt gillande af ståndets beslut och erinrade om sina }Tkanden

på lugn och enighet 1650.^

Ständernas svar afgåfvos söndagen den 30 september. ?o sefit.

Prästerskapets upplästes på förmiddagen för ståndet, skriftligen

uppsatt af Emporagrius, och godkändes.* Efter middagen fick

denne — i hela detta ärende uppenbarligen sitt stånds betrodde

man — i uppdrag att med ett utskott för adeln kungöra präster-

1 RAF. VIII s. 18.

' Se s. 20.

' Han betonade dock vikten at att hertigen icke lede någon despekt

och ständerna icke ådroge sig framtida ansvar. — Om hans uppträdande

1650 jtr Rlrik Holm, Joannes Elai Terserus. Hans insats i samtidens

kyrkliga, vetenskapliga och politiska lij. I s. 286, 288, 290, 513— 316. (Ak.

afh. 1906.)

* Man ville blott hafva något vidlvftigare infördt om försäkring för

prästeståndet. Präst. Prot. IVald. Prot.

More magazines by this user
Similar magazines