Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

193

hvarjehanda mån, som det hittills njutit efter Guds ord, lag,

stadgar, kyrkoordningen och kungliga försäkringar; och detta

uttryckligen så med afseende på frihet att tala, rådslå och be-

sluta på riksens möten, mindre och större, som i hvars och

ens ämbetsutöfning — ord, som tyckas visa, att man kände

sig stå i en konstitutionell kris, där det gällde att uppmärksamt

bevaka sin lofliga rätt. Om allt detta äskas af den blifvande re-

geringen en särskild försäkring. — Vidare påminnelser vid »det

höga verket» uppskjutas till dess »fullkomliga författande», då

ståndet förmodar all skälig frihet härutinnan — här och i punkten

om drottningen röjer sig kanske inflytande af ridderskapets

som mönster meddelade skrift.

I borgerskapets betänkande anföras Sveriges lag och urminnes

vana som rättesnöre vid beslutet om regeringen, som

ståndet för öfrigt säger sig hafva fattat dels med hänsyn till

Karl Gustafs förordning, dels af egen fri vilja, och förnämligast

emedan det funnit den förra regeringen under drottning Kristinas

omyndighet riket nyttig och gagnelig. Om bestämmandet

af de »subjekter», som de fem höga ämbetena böra förtros,

yttrar det sig i enlighet med sitt beslut den 28 september. Till

sist uttrycka borgarne sin förmodan, att det träffade afgöran-

det skall vara försvarligt vid konungens myndighet, när stän-

derna äro ense med hvarandra och tillika instämma med rege-

ringen, samt att hertigen skall bemötas med respekt, ära och

affektion såsom konungens farbroder.

Det af Erik Runell uppsatta svaret för allmogen är af-

fattadt med särskild hänsyn till detta stånds ställning och

uppfattningssätt.^ Med sin »enfaldighet» och sitt ringa förstånd i

regementssaker påminner sig dock bondeståndet rikets styrelse

under drottning Kristinas unga år, hvaraf en vacker skildring

är införd, säkert mera till ståndets egen än till rådets eller and-

ras uppbyggelse :

Guds

ord och den rätta religionen samt lag

och rätt florerade då, den som besvärade sig öfver någon orätt

blef hörd och hulpen till rätta, och allmogen vardt handhafd

vid sin skattemannabörd och rättighet. Med ledning häraf

instämmer det i de andra ståndens beslut och uppdrager

^ Att skriften är författad af Runell kan tagas för gifvet, eftersom han

var allmogens sekreterare vid riksdagen; konceptet bland Riksdagsacta iix ock

af hans hand.

G. WiHrock.

1

5

More magazines by this user
Similar magazines