Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

195

sitt förtroende, och Roman borde icke fästa sig vid allt, som

utspriddes om hennes tal emot hertigen.^

Lars Roman sökte i Stockholm genom prästerskapet och

några af adeln och i synnerhet hos Gustaf Kurk verka för, att

ständerna skulle meddela sig med hertig Adolf, innan beslut

fattades, såsom han berättar i bref till denne 29 september.

Han beklagar sig emellertid öfver bristande understöd och mod

hos andra och säger, att somliga af adeln för att slippa taga sig

an H. D:s person på riddarhuset och i utskotten påstå sig vara

förbjudna att gå dit, och att Drake uppgifver sig vara varnad af

Kurk.^ Plan borde underrätta hertigen om Romans samtal med

denne, och gamla adelns i tredje klassen mening kunde ses af

ett bref, som Roman öfverkommit och medsände, hvarvid man

dock därhos måste skäligen betrakta deras oförmåga; de hade

i går på riddarhuset blifvit så nedtystade af första och andra

klasserna, att det vore skamligt att förtälja. Ture Oxenstierna

och Johan Gyllenstierna hade hotat att stöta värjan igenom

dem, som dristade tala eller votera till H. D:s förmån. Några

af tredje klassen reste redan hem igen.^

Tre dagar senare försäkrar Roman sin herre, att doktor

^ Hertigen skrifver ock: »Huru thet medh then milicen är bewent, som

är i Stocholm, och huru hon logerar och hwadh regementer ther äro och

hwem them commenderar, wille I migh beretta; thet är en ynkeligh ting,

att Ständerna uppå sådant wille giöra reflexion.» Ib. N:o 27 af Romans

bref, som skulle innehållit svaret på hertigens fråga, saknas. Att Upplands

regemente gjorde tjänst i Stockholm, uppger emellertid listan öfver närva-

rande adelsmän 23 okt., L'B, N. 228, under namnen Bengt Kagg, kapten,

och Zacharias Grissback, regementskvartermästare. — 3 okt. utfärdade Adolf

Johan för Roman ett öppet bref, hvaruti han, på det icke hans egen frånvaro

från riksdagen måtte uttydas så, som afstode han sin rätt, uppdrog åt Roman

att agera på denna uti hans namn och på hans vägnar. Ib. (koncept).

* Om hertig Adolfs ställning till Kurk jfr Krister till Bengt Horn, Stock-

holm 30 nov., Horn.: »Gustaf Kurk är allt Hertigens confident och favorit.»

— I sina bref 29 sept. och 2 okt. skrifver Roman äfven, att mycket

krigsfolk är i staden, och att drotsen och alla riksråd utom grefve Mag-

nus hafva skiltvakter med brinnande luntor utanför sina portar. Steg:

"10 okt. klagade drotsen i rådet, att på riddarhuset ej vore tillstädes

öfver 80 familjer. RP. V. Jfr RP. III 13 okt. och RAP. VIII 9 och 13 okt.

(s. 38 och 52). — Roman vill tydhgen låta förstå, att de af tredje klassen,

som han talar om, reste af missnöje med beslutet om regeringen; detta kan

ju vara möjligt, men den starka minskningen af antalet närvarande mellan de

stora afgörandena berodde i alla fall säkert mest på vården om enskilda

angelägenheter och vanlig bekvämlighet.

More magazines by this user
Similar magazines