Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

på hennes egen begäran i slottet.^ I samma gemak, hvari hon Hennes an-

bott under sin regeringstid, fick hon äfven nu sin bostad jämte gdägenheter

197

sin itaUenska svit — fjorton eller femton personer, däribland ett

par kvinnor och en präst.'

Följande dag berättade Per Brahe i rådet, att han vid

besök hos Kristina icke kunnat finna, att hon sökte annat än

fäderneslandets bästa. Hon hade \-id den inträffade föränd-

ringen i regeringen varit bekymrad både för dess inrättning

och för sitt privata intresse. För hertigen varnade hon, emedan

det skulle vara skadligt både för konungen, rådet, ständerna

och riket, om han komme till regementet, hvilket hon

sade sig hafva sökt förebygga, innan hon gått ifrån riket; hon

åberopade härvid det vanliga skälet: historiens vittnesbörd,

huru det gått, när konungens farbroder suttit i regeringen.

SlutHgen hade hon anhållit, att några af rådet skulle utses att

upptaga hennes angelägenheter till behandling. Härtill nämn-

des därpå Schering Rosenhane, Gustaf Bonde, Karl Lejonhufvud

och Sten Bielke, hvilka genast gingo upp till drottningen,

som emellertid bad att längre fram få öfverlämna sina önsk-

ningar skriftligen.^

Detta skedde redan den 3 genom ett memorial till samt-

liga riksens råd — det anmärktes genast, att det rätteligen bort

vara ställdt till K. M., och på skedd erinran^ ingaf Kristina ett

likalydande till konungen. Hon begärde däri, att recessen om

hennes underhåll af Uppsala 1654 vid närvarande regeringsombyte

skulle bekräftas, och att hon särskildt skulle försäk-

ras om, att hennes öfvergäng till katolska rehgionen, hvaraf

ovänner hämtade allehanda för henne skadliga förevändningar,

icke skulle lända henne till förfång, alldenstund hon enligt re-

cessens lydelse icke vore någon utom Gud allena räken-

skap skyldig för sina gärningar. Pä denna sin anhållan förmodade

hon oförtöfvadt ett vederbörHgt utslag, på det hon

sedan jämväl måtte kunna ingifva sina öfriga enskilda önske-

^ Nederst på trappan enligt Roman och Ekeblad. — Rådet hade just

ånyo afhandlat frågan, om han skulle resa Kristina till mötes, då Gustaf

Lilliecrona ankom med begäran från denna, att han för det elaka vädrets

skull icke måtte göra det, i okt. f. m. RP. III och V.

' Fyra eUer fem kvinnor enligt Terserus, tre enligt Ekeblad, hvaraf en

franska. Jfr s. 162 not i.

' RP. III och V.

^~^^ ^'^^

More magazines by this user
Similar magazines