Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

tq8

mål.' Vid skriftens öfverlämnande till de deputerade yttrade

drottningen, att det påståtts både i Göteborg och annorstädes,

att hon genom sitt ombyte af religion skulle hafva förbrutit

sina underhållsländer, det hon icke ville förmoda.^ — Drotsen

och rådet gjorde ingen svårighet att bekräfta 1654 års recess,

men ansågo onödigt att särskildt nämna om religionen.^ Den

4 oktober meddelades ärendet ett uppkalladt utskott af ständerna

till närmare öfverläggning i stånden, hvarvid Per Sparrc

och Prytz, enligt biskop Terserus tanke öfveriladt, uttalade sin

åsikt, att Kristinas begäran om bekräftelse på underhållsgodsen

enligt recessens villkor vore billig.'^

Redan den 5 underrättade landtmarskalken rådet, att rid-

derskapet vore redo att gifva sin mening tillkänna, när så ford-

rades, och icke kunde vägra konfirmationen, samt att borger-

skapet tycktes vara af samma tankar, ehuruväl det icke för-

klarat sig så bestämdt, medan däremot prästerskapet äskade

betänketid till måndagen den 8, hvilket det äfven erhöll."^ Detta

stånd ville väl icke häller undandraga sig att stadfästa recessen,

men kräfde åtminstone en särskild försäkran af Kristina till

trygghet för den lutherska religionen, ett förslag, som befanns

icke häller vara de andra stånden emot, och som vann drotsens

gillande vid öfverläggning i rådet med ett prästernas utskott

den 6, då ärkebiskop Lenaeus samt Laurelius, Brunnius och

med synnerlig skärpa Terserus uttalade ståndets farhågor för

drottningen.® Utskottet gick därefter med regeringens tillstånd

till Kristina, som åstundat ett sådant af ståndet, och talade med

^ Två original, ett ställdt till samtliga rådet och ett till kontingen, bägge

daterade 3 okt., bland Hand/, rör. Krist. Tryckt hos Stierxman, Bihang s.

377 f., hvarest s. 577

" RP. III.

rad 16 upp. för »processer» år att läsa »prastexter.»

' RP. III och V. — Gustaf Bonde visade nu och senare i flere yttran-

den misstroende till Kristina. Denna gång yrkade han, att saken skulle väl

öfverläggas, och »derhoos mentionerade, att Drot. Christine intenderar medh

sitt memorial [intet] allenast om underhåldz godz, uthan något mehra, som

betenkeligare ähr, hwar om han lempner hwar och en at indicera.» RP. V.

* RP. III och V. RAP. VIII s. 28. Präst. Prot. Wald. Prot. Ter-

serus Berättelser. — Efter ständernas bortgång anförde Sten Bielke, »det en

Borgmestare hade soubconnerat, det competence woro emellan Dr. Christine

och H. Mt Konungen». RP. V.

•' RP. III och V; jfr RAP. VIII s. 31, Präst. Prot. (5 okt.), Wald. Prot.

(6 okt.) och Terserus Berättelser. De fem dagar till betänketid, som omta-

las i RP. V och RAP., synas vara räknade fr. o. m. 4 t. o. m. 8 okt.

« AV. III och V. Prä.'it. Prot. IVald. Prot.

More magazines by this user
Similar magazines