Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

213

häfdade Rosenhane, med drotsens bifall, att det alltid vid föregående

riksdagar varit vanligt, att först svarats allmänt på en allmän

proposition, och att man sedan kommit till enskildheterna,

så uti proposition som svar. Men Bonde förklarade det allde-

les förvändt att gå och emottaga en regering och sedan »ka-

pitulera», huru regeringen skulle föras; för öfrigt försäkrade han,

att ständerna icke komme att gå upp på rikssalen med något

svar på första propositionen, innan de fått ingående besked

om Regeringsformen. Anskönt Gustaf Bielke understödde Rosenhane

med åberopande af förfarandet 1634, vardt Bondes

åsikt den segrande, och sekreteraren Klingstedt skickades ned

till Riddarhuset med budskap om beslutet.^

- ÄtVen var tal om drottning Kristinas sak, hvarvid Tott ytt-

rade, att innan man väckte hennes missnöje, måste regerin-

gens ställning stadgas. Det var nu som fyra kommissarier af

rådet förordnades för drottningens angelägenheter, som dock

sedermera för en tid undanskötos af riksdagens andra strider.

Schering Rosenhane tog emellertid ånyo till orda för att

gentemot gjorda angrepp förklara, att han i fråga om förfarings-

sättet med riksdagsärendena hade talat såsom ett af kanslirå-

den och på grund af hvad han sett i förra riksdagsakter, hvarför

han anhöll, att det icke måtte så illa upptagas.^ Karl Lejonhufvud,

som alltså förut hade yttrat sig på Bondes sida, kände

sig häraf manad att försäkra, att han med sitt tal icke velat

såra någon, Drotsen sade, att han varit af Rosenhanes åsikt,

men gärna fogade sig efter flertalet.

Säkerligen var denna strid icke blott och bart en tvist om

ordning och former. Af Bondes yttranden framgår klart såsom

hans tanke, att ständerna skulle blifva i viss mån bundna i sin

behandling af Regeringsformen genom att först låta sin nya

' RP. V. RAP. VIII s. 48. — Ivlingstedt återkom senare under sammanträdet

och framförde ridderskapets belåtenhet. RP. V. Under samma

sammanträde — icke på aftonen, som Nordexfalk, s. 9, uppgifver — inkom

ett utskott af adeln, som varit hos drottning Kristina, och för detta upprepade

drotsen, att rådet ville meddela dem Regeringsformen, så snart den

bUfvit öfversedd. RP. III. — Nordexf.\lks påstående, s. s., att regeringen

den 9 erhöll ---kunskap om att äfven Adeln höll på med granskning af Rege-

rings-formen och sannolikt skulle inlemna sina anmärkningar deröfver sam-

tidigt med förklaringarne öfver propositionen;», kan ej be\nsas ur protokollen.

Jfr s. 209 not 5, 212 not 3.

- Enligt RP. V »excuserades han först, »huruledes han hade gerna warit

befrijat at upsättia Bijformen af Regeringen, som kunde i framtijden eller

nu förmodelisren illa uttvdas».

More magazines by this user
Similar magazines