Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

2l6

om betydelsen af rådets råd vardt träftadt. — Det bestämdes

också, att änkedrottningen skulle jämte rådet skrifva under

Regeringsformen.

Därmed hade rädsregeringen slutbehandlat sitt förslag till biakt

/? ('/•/. till 1634 års Regeringsform. Den 13 oktober, då den från Pom-

mern omsider hemlände riksamiralen Karl Gustaf Vrangel för första

gången detta år var tillstädes i rådet, beslöts att gifva de fyra

stånden del däraf.^ Sedan kom åter på tal den allt dittills un-

danskjutna frågan, hvilka personer som nu skulle bekläda de

fem höga ämbetena. Grefve Lejonhufvud ansåg, att ständerna

borde hafva makt att välja dem, eftersom dem tillkomme att

välja konungen. Det var en radikal åsikt, som åtminstone icke

hade utsikt att vinna flertal i rådet. Bonde förklarade, att i så

fall rådet ingen röst hade i saken, hvilket syntes sällsamt; och

med sitt stadiga fasthållande vid lag och sedvana häfdade Sche-

ring Rosenhane, att man måste följa den ordning, som förut

iakttagits vid valet af drots och skattmästare i Nyköping 1634.

Afgörandet uppsköts emellertid ännu en gång till en annan

dag, då hela rådet kunde komma tillsammans.^

Regeringens Statssekreteraren Daniel Behmer hade emellertid på befall-

Jors/ag till- iiiiig j-jQs ridderskapet och adeln anhållit, att denna antingen

" ' V *"'' fulltalig eller genom utskott ville inställa sig för att få del af

aerna. . .

vissa anmärkningar till den förra Regeringsformen, förslagsvis

uppsatta till ständernas pröfning. Efter rådplägning med stån-

det hade emellertid landtmarskalken svarat med begäran, att

ridderskapet först måtte få inlämna sina påminnelser.^ Vid un-

derrättelsen härom eftersände regeringen denne, för hvilken där-

på riksdrotsen utvecklade, att själfva instrumentet först borde

öfverlämnas, innan adeln ingåfve sina erinringar, som man sedan

gärna skulle öfverse.*^

Återkommen till riddarhuset frambar Per Sparre till sitt

stånd drotsens förklaring, och därpå infann sig Behmer ånyo

* Vrangel ankom till Stockholm morgonen den 12: si dagh bittida«

Lars Roman till Adolf Johan Stockholm 12 okt., Steg., :>diese Nacht^ Ptole.

maäiis Sticht till dens., s. o. s. d., Ib.

* 25 riksråd närvoro enhgt RF. III — intet protokoll i V 13 okt. —

20 okt., då riksmarskvalet företogs, voro 34 tillstädes.

3 RAP. VIII s. 49 f. — Enligt RP. III hade Behmer redan nu fram

hållit för adeln, att propositioner borde komma från öfverheten.

* NoRDENF.\LK, s. lO, sammanblandar denna landtmarskalkens audiens

med de tre andra talmännens senare under sammanträdet.

More magazines by this user
Similar magazines