Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

219

beder han ock K. M. att ej onådi^cyt upptaga, att han låter

samma meddelande afgä till samtliga ständerna, och för-

säkrar för öfrigt om sin trohet och sitt nit för konungens och rikets

tjänst.^

Hertig Adolf skref om detta bref till sin sekreterare, att

han hoppades det vara så höfligt afifattadt, att ingen skulle

kunna förevita honom, att han härigenom ville störa rikets lugn,'

men för rådet kunde det i alla händelser icke \-ara behagligt.

Schering Rosenhane påpekade genast efter dess uppläsning"

(den 13), att det icke borde lidas, att en furste skrefve stän-

derna till.^ Drotsen ansåg, att dessa borde inlämna de bref,

de fatt, i rådet, innan de besv^arade dem. Bonde }-rkade nå-

got senare, att i fall brefven ännu icke vore lämnade åt stän-

derna, borde de tagas i förvar och brytas i deras närvaro.

Emellertid hade man uppkallat Lars Roman, och drotsen

åtsporde denne, om han hade några bref till stånden från her-

tigen. Roman, som kanske med afsikt* ännu icke tillställt

dessa de för dem afsedda afskrifterna af brefvet till konungen,

fullmakten och testamentet, fann försiktighet bättre än att strängt

gifva sanningen äran och svarade, att han af H. F. D. hade de

order, att de skulle öfverlämnas, blott såframt H:s M. och re-

geringen funne så godt. Hans uppriktighet betviflades af rå-

det, men det nöjde sig med att befalla honom att gifva tillkänna,

när han finge några bref från hertigen till ständerna, och att

icke framlämna dem.^ — Xågot försök därtill gjordes häller icke.''

Adolf Johan till Roman 1 5 okt., ib. — I Hedvig Eleonoras handbref till hertigen

Stockholm 13 okt., ib., finnes emellertid ingen antydan härom; hon

tager där Gud till vittne, att hon gjort allt som varit henne möjligt för

honom, och säger, att ingen ändring är att hoppas i hvad som beslutits.

I bref af 15 okt. och ett odateradt P. S., ib., berättar Roman, att en

del officerare af missnöje med Kaggs »rudesse» förklarade sig villiga att

ställa sig under hertigens order och för hans satistaktion och intresse våga lif,

gods och välfärd.

* Den finnes bland Adolf Jo/ians sk?-i/uelscr till K. M.

^ Stegeborg ^ 10 okt., ib.

'" RP. III.

* Romans första bref till hertigen 13 okt. (n:o 29) visar, att han talat med

Prytz och Enander om brefvet till konungen; sannoUkt inhämtade lian också

deras råd om brefven till ständerna.

^ Fryxells uppgift, XIII s. 27, att Roman erkände sig från hertigen

hafva fått bref till riksstånden, är oriktig.

'' När hertig Adolf 1664 vände sig med skrifvelser till ständerna, fram-

lämnade han dem i egen person, enligt Hcidericli. KB, emedan hans tjänare

icke vågade.

More magazines by this user
Similar magazines