Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

det visade sig önska just försvaren på första propositionen, och

som han tidigare velat hålla, innan ständerna skulle fa del af

regeringens förslag till ändringar i 1634 års Regeringsform,

ehuru Gustaf Bonde genomdrifvit ett motsatt förfaringssätt.^ Sä-

kerligen hade drotsen och rådet äfven tänkt sig att förrätta

riksmarskvalet före detta sammanträde, ehuru Bondes den 12

oktober fällda yttrande om det förvända i att ständerna skulle

emottaga en regering , innan närmare regler för styrelsen fast-

ställts, icke med nödvändighet synes förutsätta regeringens full-

talighet, och ehuru man troligen ej gärna skulle ha företagit

detta val före riksamiralens hemkomst.

Att frågan om de höga riksämbetena gång efter annan

undansköts, berodde t}"dligen dels på olika önskningar inom rå-

det själft med afseende på de lediga platsernas fyllande,

dels pä hänsyn till ridderskapets tvifvelsutan delvis

kända önskemål och på ovissheten om dess enhällighet, sam-

manhållning och styrka — det ena som det andra ägnadt att

hålla rådets försiktigare och dess med adelns flertal mera lik-

tänkande medlemmar tillbaka från ett afgörande, till dess fullare

klarhet om ståndets ställning vunnits. Och när adeln med

sådan ifver ville drifva fram sina egna fordringar i fråga om Re-

geringsformen, fäste den förmodligen icke minst vikten vid det

kraf, som gällde rätt för ständerna att gilla och ogilla val af

riksförmyndare under konungens omyndighet.

Genast den 13 oktober vidtog ridderskapet åtgärder för att /j okt.

draga pä sin sida präster och borgare, i det ståndet anhöll hos Adelns pddesse,

att de ville infinna sig på riddarhuset klockan 2 efter minnehcr

middagen, och utsåg ett utskott af tjugotvå personer att mot- meddelas

taga dem.^ När de bäcrge ståndens utskott infunno sig, uppläs- -^'^^'^ ^"

&' rr

.

c

borgare.

tes för dem adelns förslag till erinringar, hvar\id äfven diskus-

sion förekom; när det i dess andra punkt talades om regerin-

gens val, förklarade doktor Brunnius, att hans stånd däruti

droge sig undan, emedan det icke kände personerna. Det be-

gärdes i denna punkt, att de fem högsta ämbetenas val nu och

framdeles intill konungens mvndiea år måtte ske med ständer-

' 1634 hade rådet genast i första propositionen 14 juni kungjort stän-

derna sitt val af drots och skattmästare med befallning att erkänna desse,

sedan det föregående eftermiddag inhämtat bifall af utskott af de tre högre

stånden. Odhxer, s. 25; SRP. IV s. 129 ft.; RAr. Il s. 120 (bil. A. i).

' RAP. VIII s. 50.

More magazines by this user
Similar magazines