Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

uppsköts det till hans vidare förklaring. — I detta sammanträde

deltogo jämte drotsen elfva rådsherrar.

Samma dag lät Karl Gustaf begära af ständerna, att de

måtte med en gemensam skrift påminna om hyllningen, emedan

hans opasslighet icke tilläte honom att mottaga det beslutna

utskottet. Till följd häraf sammanträdde på riddarhuset utskott

af alla fyra stånden ; under öfveriäggningen erinrades af landtmarskalken

samt prästers och borgares talmän, biskop Samuel

Enander i Linköping och borgmästaren i Stockholm Johan Prytz,

om 1604, 1627 och 1650 års beslut. En viss motsats framskym-

tar mellan de ofrälse och adeln, när Enander nu äfven påminde,

att det skulle hemställas till H. M., hvem förmynderskapet för

arfprinsen och dennes uppfostran »vid all händelse skulle an-

förtros, och att konungen, om han ändtligen reste bort, ville

insätta någon att mottaga ständernas besvär — i samma anda

synes äfven Prytz hafva yttrat sig — ; till svar framhöll nämli-

gen landtmarskalken Regeringsformen, »däruti alla saker vore in-

fattade, alla ämbeten och riksregering och hvad mer». Det talades

om att hvarje stånd skulle affatta ett förslag till skrifvelse, men blef

bestämdt att ridderskapets utskott först skulle uppsätta sitt. Detta

föredrogs för de andra ståndens den 29 och godkändes af dem,

ehuru prästerna skulle önskat, att däruti utförligare utvecklats

skälen mot konungens personliga deltagande i krig i Tyskland

— ty det var krig på tysk mark, som man särskildt hade i tan-

karne. Man beslöt, att skriften skulle inlämnas i rådet af en

eller två af hvart stånd. Dessförinnan gillades den af samtliga

ridderskapet och adeln, af prästeståndet den i februari, gifvet-

vis också af borgarnes och böndernas plena, och det bestämdes,

att den skulle underskrifvas af sex utsedde af hvart och ett af

de högre stånden samt af åtta bönder.^

Daterad den 2 februari, innehåller denna skrift två skilda

hufvudstycken.'^ I det första framhålles så väl den gynnsamma

verkan på krigsaktioner och fredsunderhandlingar, som konungens

personliga närvaro vid dem plägat utöfva, som ock betydelsen

af hans närvaro i sitt rike för »den inrikes statens styrsel och

hela väsendets konservation»; ständernas deputerade bedja, att

^ Närvarande: Drotsen, T. Sparre, S. Bååt, K. Mörner, G. Bonde, G.

Oxenstierna, K. Lejonhufvud, A. Forbus, Kl. Bielkenstierna, P. Ribbing, E.

Fleming, J. Rosenhane. RP. I.

^ RAP. VII s. 38 ff. Präst. Prot. (korta notiser).

^ Rikets Ständers skrifvelse angående Arffurstens hyllning m. m. är tr}-ck

RAP. VII s. 224 ff. (bil. F).

^

t

More magazines by this user
Similar magazines