Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

240

därefter, 1 1 augusti, att så vidt man från säkert håll kunde er-

fara, vore Seved Bååt utsedd till riksskattmästare ; för riksmarsk-

ämbetet skulle det väga mellan grefve Magnus och Karl Gustaf

Vrangel, som troddes hafva större utsikter, och i dennes ställe

sades Lars Kagg skola blifva riksamiral.^

Hvad Vrangels egen ställning till testamentet beträffar, hade

furstinnan Maria Euphrosyne den 19 mars tillskrifvit sin make,

att den förre för sin del underkastade sig den aflidne konun-

gens vilja, men för öfrigt ville rätta sig efter flertalet. Och åt

drottning Hedvig gaf amiralen i bref af 3 maj det rådet att i

lugn afvakta nästa riksdags afgörande beslut i regeringssaken.

Att drotsen och hans vänner gjorde sig förhoppning om Vran-

gels understöd vid hans länge uppskjutna hemkomst, framgår

af Per och Nils Brahes skrifvelser till honom från våren till

hösten. Dock förmäles äfven i Flemings omtalta meddelanden

till hertig Adolf, att riksamiralen icke troddes i allt enig med

deras motståndare.^

Liknande uppgifter återkomma i bref till hertigen från

Stockholm under riksdagen i oktober. Johan von Lilienthall,

en af de tyskar i svensk tjänst, som stodo i förbindelse med

denne sedan hans vistelse i Preussen, sände honom en ounder-

tecknad, men egenhändig skrifvelse den 10 i denna månad.

Han hade, berättar han däri, af förvaltaren för grefve Königsmarks

svenska gods bland annat sport, att fältherreämbetet

skulle af riksråden erbjudits riksamiralen, men att denne skulle

skriftligen svarat, att tjänsten borde stanna hos den, som konungen

genom sitt testamente förunnat denna; ville rådet

bestämma annorlunda, finge det själft svara för sitt hand-

lingssätt.^

Den förre generalauditören vid den preussiska armén Ptolemaeus

Sticht tillskrifver före 12 oktober pfalzgrefven, att man

^ Se s. 108, III, 137 f.

'' Se s. 96 fl"., no £, 140 f., 136.

•' Sieg., *°/io okt. Att bretvet är från Lilienthall, visa handstil och sigill.

Från samme man finnes en likaledes oundertecknad skrifvelse från Stockholm

^7o okt., ib., hvari han råder hertigen att hos alla ständer inlägga en utförlig

skriftlig protest mot beslutet om regeringen, när detta blir otfentliggjordt. Lars

Roman i sitt bref till Adolf Johan Stockholm 25 sept. nämner ock Lihenthall

jämte Schlezer och Ptolemceus Sticht bland dem, som enligt hertigens ut.

tryck i bref från Bråborg 19 sept. »bära ett skän uthaf confidenter». Ib. — Senare

svensk resident i Moskva, var Lilienthall vid denna tid sekreterare i kommers-

kolle£{ium.

More magazines by this user
Similar magazines