Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

jan varit deras mening, som bragte hyllningssaken ä bane —

de faror, som kunde hota konungen, därest han åter ginge ut i

kriget, kunde därtill gifva fullt tillräcklig anledning — , eller om

behofvet af dylika uttr}xkliga föreskrifter först tilldrog sig lifligare

uppmärksamhet till följd af Karl Gustafs sjukdom, far lämnas

därhän; det förra är kanske det sannolikare. Denna skulle emel-

lertid snarare, än man kunde vänta och frukta, gifva full bety-

delse åt denna hemställan, som törhända på grund af motvillig-

het hos de ledande inom adeln erhöll den form, den har; ty

man skulle eljes vänta en rättframmare anhållan i en särskild

punkt eller åtminstone mening i stället för dessa liksom bihangs-

vis införda vändningar, i hvilka det äfvenledes är anmärknings-

värdt, att rikets regering icke uttrjxkligen namnes.^

Konungens sjukdom omtalas först den 17 och 18 januari ^''^f^ Gustafs

i riksrådet Johan Rosenhanes dagbok och i ridderskapets proto- V"kdom.

koll; den 17 skrifver den förre, att konungen befinner sig något

opasslig, och den 18 säges i det senare, att för H. K. M;s

opasslighets skull går ståndets utskott icke i dag upp. Denna

hade emellertid börjat redan tidigare;" det var en bröstsjukdom,

som blef långvarig och fördröjde riksdagens arbeten och afslut-

ning, men som tills vidare icke synes haf\a väckt svårare far-

hågor, hälst i slutet af januari och början af februari förbättring

* Om användningen och betvdelsen at ordet »provisional» se s. 19 f.

* Den började med hosta 8 jan. enligt Adolf Johans bref till drottning

Kristina Göteborg 26 febr. (koncept), Steg. Relation om Karl X Gustafs död

Och likfärd, UB, X. igj, äfven Littk., Hist. 4g. uppger som beg^nnelsedag

II jan.; Klas Kristoffer Liitzow i bref till Erik Drake Göteborg 20 jan., Link.,

Bref 20, nämner den 16 (»seit Montags«). 15 jan. dateras sjukdomens början

i Karl Gustafs lifläkare, doktor Johaxxes Costerus (Kösters) Relatio medica,

s. 5, och i tr\-ckta flygblad (se ^^"AR^lHOLTZ, Bibliotheca Historica Sveo-Gothica,

IX s. 109).

Tham, i s. 10, meddelar, att ^enligt en uppgift» konungen insjuknade i

töljd af en förkylning, som han ådragit sig vid riksrådet Krister Bondes be-

grafning, som stod, icke 15 jan., som Tham säger, utan den 10 {Rosenhane

Johan till Kristoffer Ekeblad 11 jan., LB, De la Gärd.). — Om ogrundade

misstankar om förgiftning Costerus, s. 13 ;

jfr. Tham, I s. 14, Linköpings Biblio-

theks Handlingar., II s. 366, Linköping 1795, DGA, XII s. 163, och Rosenhane.

Dennes anteckning om Karl Gustafs till honom Yttrade misstanke om

mordanslag från danske konungen är af 8 jan. (ej 9, såsom DGA daterar den).

Anledningen till tron, att konungens död vållats af gift, gåfvo enligt Costerus

de tläckar, som efter döden iakttogos på hans kropp.

;

More magazines by this user
Similar magazines