Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

skild omröstning om v^aldagen — lördag eller måndag — , en

votering, hvari röstetalet å Per Brahes sida steg till fjorton, men

motsidan med sjutton dock förblef öfverlägsen; fyra riksråd ha-

de redan aflägsnat sig/ — Då icke blott drotsen själf sagt sig

tro, att adelns svar på Regeringsformen skulle kunna inkomma

följande morgon, utan också sedermera landtmarskalken på hans

fråga uttalat som sin tanke, att det skulle kunna vara färdigt

till lördag afton, därest icke prästerskapet vållade svårigheter,^

framträder Per Brahes sista förslag som ett försök att omintet-

göra det strax förut fattade beslutet att icke afbida ridderskapets

erinringar.

Sammanträdet slöt med att riksdrotsen på det högsta an-

befallde tysthet i saken.

20 okt. När rådet sammanträdde den 20 oktober till en styrka af

trettiofyra personer jämte drottningen, såg det sig först nödsakadt

att besluta begrafningsterminens uppskjutande från den

28 på ännu åtta dagar, enär det synbarligen var omöjligt, att

allting kunde blifva färdigt till den först utsatta tiden.^

Sedan företogs frågan om riksmarskvalets anställande. Riks-

drotsen, hvars missnöje med det härom träffade afgörandet tog

sig uttr}xk gång på gång denna dag, t}xkte, att man gjort bättre,

om man dröjt något därmed, emedan man hörde, att ridderskapet

allenast begärde »applausus» och icke toge i anspråk någon

valrätt. Innebörden af dess »bifall» skulle dock visa sig be-

tänklig nog. — Därefter refererade sekreterarne Sven Franc och

Arvid Gustafsson sex frånvarande herrars af dem inhämtade

vota, hvilka samtliga tillerkände rådet valrätten, såsom det där

sutte i konungens ställe, och yrkade valets omedelbara företa-

^ Vissa namn — två i AV. III, Ivra i V — stå dessutom antecknade

icke på sina rätta ställen i rangföljden, utan sist, efter de äldste. Därjämte

saknas fvra namn i RP. III, som tinnas i \'. Det ser ut, som om rådet redan

börjat brvta upp, när voteringen kom till stånd, men de, som lämnat råds-

bordet, huimit återkallas, utom de fyra, h\-ilkas namn saknas i båda protokollen.

— RosenJiane denna dag talar om »Dråtzen mädh sitt parti», som

ännu ville uppskjuta marskvalet.

»Jfr ock RAF. VIII s. 71 f.

^ RP. III och V. Enligt V upprepades beslutet något senare under

sammankomsten.

More magazines by this user
Similar magazines